Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Paano Niyato Maipapahiling na Namumutan Ta si Jehova?

Paano Niyato Maipapahiling na Namumutan Ta si Jehova?

‘An Diyos an inot na namuot sa sato, kaya namumuot kita.’1 JUAN 4:19, An Marahay na Bareta Biblia.

KANTA: 56, 138

1, 2. Uyon ki apostol Juan, paano kita tinukduan nin Diyos na mamutan siya?

NANINIWALA an kadaklan na an pinakamarahay na paagi na matutukduan nin sarong ama an saiyang mga aki iyo an saiya mismong halimbawa. Si apostol Juan nagsurat na ‘an Diyos an inot na namuot sa sato, kaya namumuot kita.’ (1 Juan 4:19, BPV *) Kaya, malinaw na nagtao si Jehova nin sarong nakakalabing marhay na halimbawa nin pagkamuot bilang ama na makakatabang sa sato na mamutan siya.

2 Sa anong paagi ‘inot na namuot sa sato’ an Diyos? Sinabi ni apostol Pablo: “Irinerekomendar sa sato nin Diyos an saiya mismong pagkamuot sa paagi na, mantang kita mga parakasala pa, si Cristo nagadan para sa sato.” (Roma 5:8NW) Sa paggibo ni Jehova kan dakulang sakripisyong iyan—an pag-atang kan saiya mismong Aki bilang pantubos sa mga may pagtubod—ipinahiling niya an tunay na kahulugan kan pagkamuot. An pagkamuot mapagsakripisyo sa sadiri asin matinao o bakong maimot. Pinagin posible kan mahalagang marhay na regalong ini nin Diyos na makarani kita sa saiya tanganing makinabang kita sa saiyang pagkamuot, asin maipahiling ta man an satong pagkamuot sa saiya.1 Juan 4:10.

3, 4. Sa anong paagi niyato dapat ipahiling an satong pagkamuot sa Diyos?

 3 An pagkamuot iyo an panginot na kuwalidad ni Jehova. Kaya masasabutan niyato kun taano ta kan may maghapot kun arin na tugon an panginot sa gabos, an simbag ni Jesus: “Kamutan mo si Jehova na saimong Diyos sa bilog mong puso asin sa bilog mong kalag saka sa bilog mong isip pati sa bilog mong kusog.” (Mar. 12:30NW) Manunudan niyato sa mga sinabing ini ni Jesus na, inot sa gabos, an pagkamuot niyato sa Diyos dapat na magin bilog na puso. Dai mauugma si Jehova kun may iba kitang namumutan nin urog pa sa saiya. Pero mangnuhon na an pagkamuot sa Diyos dapat man na bilog na kalag, isip, asin kusog. An buot sabihon, bako sanang basado sa emosyon an tunay na pagkamuot sa Diyos. Apuwera sa pagigin udok sa puso, an pagkamuot niyato sa Diyos dapat na mahiling sa gabos tang iniisip asin ginigibo. Asin uyon ki propeta Miqueas, iyan an hinahagad sa sato ni Jehova.Basahon an Miqueas 6:8.

4 Paano niyato maipapahiling na talagang namumutan ta an satong Ama sa langit? Dapat na mamutan ta siya nin lubos. Arog kan sinabi ni Jesus, dapat mahiling iyan sa gabos niyatong gibo, emosyon, asin isip. Sa sinundan na artikulo, pinag-ulayan niyato an apat na paagi na ipinahiling ni Jehova an saiyang dakulang pagkamuot sa saiyang mga aki. Pag-uulayan niyato ngunyan kun paano ta maipapahiling asin mapapararom an satong pagkamuot ki Jehova sa paaging kaako-ako asin nakakapaugma sa saiya.

PAGPAPASALAMAT SA MGA PROBISYON NI JEHOVA

5. Ano an gusto niyatong gibuhon bilang pasasalamat sa gabos na ginibo ni Jehova para sa sato?

5 Ano an ginigibo mo pag tinawan ka nin regalo? Posibleng marhay na papasalamatan mo iyan, papahalagahan, asin gagamiton. An disipulong si Santiago nagsurat: “An lambang marahay na balaog asin an lambang perpektong regalo hali sa itaas, na minababa hali sa Ama kan langitnon na mga liwanag, na siya dai nagliliwat-liwat o nagbuburubago arog kan paghiro nin mga anino.” (Sant. 1:17NW) Pirming itinatao ni Jehova an satong mga pangangaipo para mabuhay asin magin maugma. Bilang pasasalamat, bako daw na gusto man niyatong ipahiling an satong pagkamuot sa saiya?

6. Ano an dapat gibuhon kan mga Israelita tanganing padagos na mag-ako kan mga bendisyon ni Jehova?

6 Sa laog nin ginatos na taon, mamumuton na inataman ni Jehova an mga Israelita asin abunda niya sindang binendisyunan sa materyal asin espirituwal. (Deut. 4:7, 8) Pero tanganing padagos na maako an mga bendisyon na iyan, kaipuhan nindang sunudon an Ley nin Diyos, arog kan regular na pagdulot ki Jehova kan “pinakamarahay na klase sa inot na hinog na mga bunga” kan saindang daga. (Ex. 23:19NW) Sa paaging ini, maipapahiling kan mga Israelita na pinapahalagahan ninda an pagkamuot asin mga bendisyon ni Jehova sa sainda.Basahon an Deuteronomio 8:7-11.

7. Paano ta magagamit an satong “mahahalagang bagay” para maipahiling an pagkamuot niyato ki Jehova?

7 Kumusta man kita? Dawa dai na hinahagad sa sato ngunyan na magdulot nin literal na mga atang, tama sanang ipahiling niyato an satong pagkamuot sa Diyos paagi sa pagtaong onra sa saiya gamit an satong “mahahalagang bagay.” (Tal. 3:9NW) Ano an nagkapirang paagi na magigibo niyato iyan? Siyempre pa, puwede tang gamiton an satong materyal na mga bagay para suportaran an gibuhon na pang-Kahadian sa satong kongregasyon asin sa bilog na kinaban. Marahay na paagi nanggad ini para maipahiling an satong pagkamuot ki Jehova, abunda man kita sa materyal o bako. (2 Cor. 8:12) Pero may iba pang mga paagi para maipahiling ki Jehova na namumutan ta siya.

8, 9. Paano konektado an pagtitiwala ki Jehova sa pagkamuot ta sa saiya? Magtao nin halimbawa.

8 Ipinagirumdom ni Jesus sa saiyang mga parasunod na dai maghadit sa kun ano an kakakanon asin isusulot kundi padagos na hanapon nguna an Kahadian. Sinabi niya na aram kan Ama kun ano an talagang kaipuhan niyato. (Mat. 6:31-33) Masusukol  an rarom kan satong pagkamuot ki Jehova sa kun gurano kita nagtitiwala sa panugang iyan, huling magkakonektar na marhay an pagkamuot asin pagtitiwala. Dai niyato talagang mamumutan an saro na dai niyato pinagtitiwalaan. (Sal. 143:8) Kaya puwede niyatong ihapot sa sadiri: ‘Mahihiling daw sa mga pasuhan na pinagmamaigutan kong abuton asin sa paagi ko nin pamumuhay na talagang namumutan ko si Jehova? Mahihiling daw sa mga ginigibo ko aroaldaw na nagtitiwala ako na kaya niyang itao an mga pangangaipo ko?’

9 Sarong brother na an pangaran Mike an nagpahiling nin arog kaiyan na pagkamuot asin pagtitiwala. Kan siya hoben pa, gustong-gusto niyang maglingkod sa ibang nasyon. Nakaagom na siya asin nagkaigwa nin duwang aki, pero dai nawara an pangarap niyang iyan. Huli sa nabasang mga artikulo asin eksperyensiya nin mga tugang na naglingkod sa lugar na mas dakula an pangangaipo, nagdesisyon si Mike asin an saiyang pamilya na pasimplehon an buhay ninda. Ipinabakal ninda an saindang harong asin nag-istar sa sarong apartment. Pinasadit ni Mike an saiyang negosyo asin pinag-adalan niya kun paano mapapadalagan iyan dawa nasa ibang nasyon siya, gamit an Internet. Nagbalyo an pamilya ninda sa ibang nasyon, asin makalihis an duwang taon nin maugmang paglilingkod, sinabi ni Mike: “Napatunayan mi na totoo talaga an mga sinabi ni Jesus sa Mateo 6:33.”

ISAPUSO AN KATOTOOHAN HALI SA DIYOS

10. Arog ni Hading David, taano ta marahay na hurop-hurupon niyato an mga katotoohan dapit ki Jehova?

10 Huli sa mga nahiling niya sa kalangitan, si Hading David nagsurat mga 3,000 na taon na an nakaagi: “An kalangitan nagpapahayag kan kamurawayan nin Diyos; ibinabalangibog kan langit sa itaas an gibo kan saiyang mga kamot.” Asin huli man sa kadunungan na mahihiling sa Ley nin Diyos, siya nagsabi: “An ley ni Jehova perpekto, na nakakapabalik nin kusog. An pagirumdom ni Jehova mapagtitiwalaan, na nagpapadunong sa daing eksperyensiya.” Ano an nagin resulta kan arog kaiyan na mapag-apresyar na paghurop-hurop? Sinabi pa ni David: “Lugod na an mga tataramon kan sakong nguso asin an paghurop-hurop kan sakong puso makapaugma sa saimo, O Jehova, sakong Gapo asin sakong Parabalukat.” Malinaw nanggad, nagin haraning marhay an relasyon ni David sa saiyang Diyos.Sal. 19:1, 7, 14, NW.

11. Paano ta magagamit an dakul na kaaraman hali sa Kasuratan na itinao sa sato nin Diyos para ipahiling an pagkamuot ta sa saiya? (Hilingon an ritrato sa kapinunan kan artikulo.)

11 Sa ngunyan, dakul an itinutukdo sa sato ni Jehova manungod sa saiya, sa saiyang mga katuyuhan, mga linalang asin Tataramon. Dinadagka kan kinaban an mga tawo na magkua nin halangkaw na edukasyon o urog pang inadalan. Pero base sa eksperyensiya nin dakul, huli sa paghihinguwa na maabot an mga bagay na iyan, naiwara ninda an saindang pagtubod asin pagkamuot sa Diyos. Sa kabaliktaran, sinasadol kita kan Bibliya na magkaigwa bako sana nin kaaraman kundi pati man nin kadunungan asin pakasabot. An buot sabihon, kaipuhan niyatong manudan kun paano gagamiton an kaaraman na itinao sa sato nin Diyos para makinabang kita asin an iba. (Tal. 4:5-7) Kabutan nin Diyos na “an gabos na klase nin tawo makaligtas asin makaabot sa tamang kaaraman dapit sa katotoohan.” (1 Tim. 2:4NW) Ipinapahiling niyato an satong pagkamuot ki Jehova kun bilog na puso niyatong ihinuhulit an maugmang bareta kan Kahadian sa gabos na tawo asin tinatabangan sindang masabutan an marahayon na katuyuhan nin Diyos para sa katawuhan.Basahon an Salmo 66:16, 17.

12. Paano inapresyar nin sarong hoben na sister an espirituwal na mga probisyon hali ki Jehova?

12 Maipapahiling man dawa kan mga hoben an saindang pagkamuot ki Jehova paagi sa pag-apresyar sa espirituwal na mga probisyon na itinatao sa sainda ni Jehova. Inistorya ni Shannon na kan siya 11 anyos, nag-atender siya asin an saiyang 10 anyos na tugang na babayi sa “Godly Devotion” na Pandistritong Kumbensiyon kaiba kan saindang mga  magurang. Sa sarong sesyon kan kumbensiyon, pinakiulayan an mga hoben na magtukaw sa sarong espesyal na seksiyon. Nagtukaw siya duman dawa ngani pignenerbiyos siya kan primero. Pero nasurpresa siyang marhay kan pigtatawan na sinda nin tigsararong kopya kan librong Questions Young People AskAnswers That Work. Ano an napatunayan niya dapit ki Jehova huli sa magayon na regalong ini sa saiya? Sinabi niya: “Kaidto ko sana napag-isip-isip na talagang totoo si Jehova saka padangaton niya talaga ako.” Sinabi pa ni Shannon: “Maugma nanggad kami na abundang itinao sa samo kan satong Diyos na si Jehova an arog kaidto kagayon saka tamang-tamang regalo!”

AKUON AN KONSEHO ASIN DISIPLINA NIN DIYOS

13, 14. Paano ta dapat mansayon an mga konseho ni Jehova sa sato, asin taano?

13 Ipinapagirumdom sa sato kan Bibliya: ‘Dinidisiplina [ni Jehova] an saiyang namumutan, arog kan pagdisiplina nin sarong ama sa saiyang aking nawiwilihan.’ (Tal. 3:12BPV) Pero, paano ta dapat mansayon iyan? Nagin realistiko si apostol Pablo kan siya magsurat: “Totoo, mayong disiplina na sa presente garo nakakaugma, kundi makulog iyan.” Dai minemenos digdi ni Pablo an halaga nin disiplina huling sinabi pa niya: “Pero pagkatapos, nagbubunga iyan nin matuninong na bunga nin katanusan sa mga sinanay kaiyan.” (Heb. 12:11NW) Kun namumutan niyato si Jehova, dai ta babaliwalaon an saiyang konseho o maghihinanakit huli kaiyan. Puwedeng dipisil iyan para sa iba pero makakatabang na marhay sa sato an pagkamuot ta ki Jehova tanganing magibo iyan.

14 Kan panahon ni Malaquias, binaliwala nin dakul na Judio an konseho nin Diyos. Aram ninda an Ley mapadapit sa pagdulot nin mga atang pero mayo sindang pakiaram kun dai na ini nakakapaugma sa Saiya, kaya kinaipuhan sindang tawan ni Jehova nin mapuwersang konseho. (Basahon an Malaquias 1:12, 13.) Gurano kaseryoso an sitwasyon? Ini an sinabi ni Jehova: ‘Papadarahan ko kamo nin sumpa, asin susumpaon ko an saindong mga [bendisyon]; asin isinumpa ko na idto, huli ta dai nindo ibinubugtak sa saindong puso [an sakong tugon].’ (Mal. 2:1, 2) Malinaw nanggad, may maraot na resulta an pauruutro o tuyong pagbaliwala sa mamumuton na konseho ni Jehova.

Sunudon an sadol nin Diyos imbes na an mga pamantayan kan kinaban (Hilingon an parapo 15)

15. Dapat kitang mag-ingat sa anong ugali na ordinaryo na sana sa ngunyan?

 15 Sa makasadiri asin “ako nguna” na henerasyon ngunyan dakul an habong itinatanos o sinasabihan kan dapat nindang gibuhon. Dawa an mga garo baga nag-aako man kan konseho o disiplina sa parati ginigibo iyan huling napipiritan sana sinda. Pero sinasadol an mga Kristiyano: “Dai na kamo magpamolde sigun sa sistemang ini nin mga bagay.” Kaipuhan niyatong masabutan asin sunudon an “sangkap na kabutan nin Diyos.” (Roma 12:2NW) Paagi sa saiyang organisasyon, tinatawan kita ni Jehova nin napapanahon na mga sadol dapit sa dakul na bagay sa satong buhay—sa satong paggawi sa mga bakong kasekso, sa satong pakiiba-iba, asin sa satong pag-aling-aling. Paagi sa gikan sa buot na pag-ako asin pag-aplikar kan siring na mga paggiya, ipinapahiling niyato na nagpapasalamat asin talagang namumutan ta si Jehova nin gikan sa puso.Juan 14:31; Roma 6:17.

MAGLAOM KI JEHOVA PARA SA PROTEKSIYON ASIN KALIGTASAN

16, 17. (a) Taano ta dapat niyatong ikonsiderar an kabutan ni Jehova pag naggigibo kita nin desisyon? (b) Paano ipinahiling kan mga Israelita an kawaran ninda nin pagkamuot asin pagtitiwala ki Jehova?

16 Natural sa mga aki na dumalagan pasiring sa mga magurang ninda pag nakakamati sinda nin peligro. Mantang nagdadakula sinda, padikit-dikit nindang nanunudan na gumibo nin sadiri nindang mga desisyon asin mas magtiwala sa sadiri nindang paghusgar. Parte ini kan pagigin adulto. Pero, an mga may haraning relasyon sa saindang mga magurang andam na maghagad nin opinyon asin sadol sa sainda bago gumibo nin desisyon. Arog man kaiyan kun dapit sa satong relasyon sa Diyos. Itinatao sa sato ni Jehova an saiyang espiritu na iyo an nagtatabang sa sato na magkaigwa nin ‘pagmawot asin puwersa na humiro.’ Pero, kawaran nin pagkamuot asin pagtitiwala sa Diyos kun magibo kita nin desisyon na dai kinokonsiderar an saiyang kabutan.Fil. 2:13, NW.

17 Kan panahon ni Samuel, nadaog nin mga Filisteo an mga Israelita sa ralaban. Nangangaipong marhay nin tabang asin proteksiyon an banwaan nin Diyos. Ano an ginibo ninda? Nagdesisyon sinda: ‘Darahon niyato hali sa Silo an kaban kan tipan ni Jehova tanganing kun kaibahan niyato iyan, iligtas Niya kita sa kamot kan satong mga kaiwal.’ Pero, ano an nagin resulta? Grabeng marhay an nagin garadanan asin 30,000 na Israelitang suldados an nagadan. Apuwera kaiyan, nakua man an Kaban nin Diyos. (1 Sam. 4:2-4, 10, 11) Inisip kan mga Israelita na basta dinara ninda an Kaban, tatabangan asin poprotektaran sinda ni Jehova. Pero an totoo, dai ninda hinagad an tabang o paggiya ni Jehova. Imbes, ginibo ninda an sadiri nindang mga ideya kaya kapaha-pahamak an nagin resulta.Basahon an Talinhaga 14:12.

18. Ano an dapat na magin kaisipan niyato kun dapit sa paghagad nin tabang ki Jehova?

18 Ipinahiling kan salmista an dapat na magin kaisipan niyato kan siya magsurat: ‘Maglaom ka sa Diyos, huli ta uumawon ko siya giraray, sakuyang tabang asin sakuyang Diyos. An sakong kalag mamunduon, kaya ika O Diyos, sakong ginigirumdom.’ (Sal. 42:5, 6BPV) Saro nanggad na udok na sabuot asin pagkamuot ki Jehova! Igwa ka na daw nin arog kaiyan na pagkamuot asin pagtitiwala sa satong Ama sa langit? Dawa kun iyo an simbag mo sa hapot na ini, puwede mo pang mapakusog an saimong pagtitiwala sa saiya kauyon kan sinasabing ini sa sato kan Bibliya: “Magtiwala ka ki Jehova sa bilog mong puso, asin dai ka manarig sa sadiri mong pakasabot. Sa gabos mong lakad isipon mo siya, asin itatanos niya an saimong mga dalan.”Tal. 3:5, 6, NW.

19. Sa anong mga paagi mo hihinguwahon na maipahiling an pagkamuot mo ki Jehova?

19 Si Jehova an inot na namuot sa sato. Sa paaging ini, ipinahiling niya kun paano niyato siya mamumutan. Pirmi tang hurop-hurupon an saiyang nakakalabing marhay na halimbawa. Asin lalo niyatong ipahiling an satong pagkamuot sa saiya ‘sa bilog tang puso asin sa bilog tang kalag saka sa bilog tang isip pati sa bilog tang kusog.’Mar. 12:30NW.

^ par. 1 An Marahay na Bareta Biblia (Bikol Popular Version).