Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

“Magdanay na Masarig sa Pagtubod”

“Magdanay na Masarig sa Pagtubod”

‘Magdanay na masarig sa pagtubod, magpakakusog.’1 COR. 16:13, An Marahay na Bareta Biblia.

KANTA: 60, 64

1. (a) Ano an naeksperyensiyahan ni Pedro sarong banggi kan makusugon an duros sa Dagat nin Galilea? (Hilingon an ritrato sa itaas.) (b) Taano ta naglubog si Pedro?

SARONG banggi na makusugon an duros, nadidipisilan na magsagwan si apostol Pedro asin an iba pang disipulo pasiring sa ibong kan Dagat nin Galilea. Dangan bigla nindang nahiling na naglalakaw si Jesus sa ibabaw kan dagat. Inapod ni Pedro si Jesus, asin naghapot kun puwede siyang maglakaw sa tubig pasiring sa saiya. Kan agdahon siya ni Jesus, nagbaba si Pedro sa sakayan asin milagrosong naglakaw sa ibabaw kan maalon na dagat pasiring sa saiyang Kagurangnan. Pero paghaloy-haloy, naglulubog na si Pedro. Taano? Naghiling kaya siya sa alipuros asin natakot. Naghagad siya nin tabang ki Jesus. Kinaputan siya tulos ni Jesus asin sinabi sa saiya: “Kakadikit kan saimong pagtubod. Taano ta nagduwa-duwa ka?”Mat. 14:24-32NW.

2. Ano an pag-uulayan ta sa artikulong ini?

2 Tulong aspekto na may koneksiyon sa satong pagtubod an pag-uulayan ta sa eksperyensiya ni Pedro: (1) kun paano inot na nagpahiling nin pagtubod si Pedro sa tabang nin Diyos, (2) kun taano ta nagluya an pagtubod ni Pedro, asin (3) kun ano an nakatabang ki Pedro na kumusog  giraray an saiyang pagtubod. An pagsiyasat ta sa mga puntong ini makakatabang sa sato na mahiling kun paano kita ‘magdadanay na masarig sa pagtubod.’1 Cor. 16:13, BPV. *

PAGTUBOD SA TABANG NIN DIYOS

3. Taano ta nagbaba sa sakayan si Pedro, asin sa anong paagi man niyato iyan ginibo?

3 Nagbaba si Pedro sa sakayan tanganing maglakaw sa tubig huling may pagtubod siya. Inagda siya ni Jesus, asin nagtiwala si Pedro na tatabangan siya kan kapangyarihan nin Diyos kun paanong tinabangan man kaiyan si Jesus. Sa kaagid na paagi, igwa man kita nin pagtubod kaya idinusay niyato an satong sadiri ki Jehova asin nagpabawtismo. Inagda kita ni Jesus na magin parasunod niya, na maglakaw sa saiyang mga lakad. Nagtubod kita ki Jesus asin sa Diyos saka nagtiwalang tatabangan ninda kita sa lain-lain na paagi.Juan 14:1; basahon an 1 Pedro 2:21.

4, 5. Taano ta sarong mahalagang marhay na rugaring an pagtubod?

4 Talagang mahalagang marhay na rugaring an pagtubod. Kun paanong huli sa pagtubod ni Pedro nakalakaw siya sa tubig, huli man sa satong pagtubod nagigibo niyato an mga bagay na garo imposible para sa mga tawo. (Mat. 21:21, 22) Halimbawa, dakul sa sato an biyong binago an satong mga ugali asin gibo mala ngani ta haros dai na kita mabisto kan mga kamidbid niyato. Binendisyunan ni Jehova an satong mga paghihinguwa huli ta an pagtubod niyato sa saiya an nagpahiro sa sato na gibuhon an mga pagbabagong ini. (Basahon an Colosas 3:5-10.) Kan pahiruon kita kan satong pagtubod na idusay an satong sadiri ki Jehova, nagin katuod niya kita, sarong bagay na dai ta magigibo sa sadiri sana niyato.Efe. 2:8.

5 Padagos kitang tinatawan nin kusog kan satong pagtubod. Huli sa pagtubod, nakakaya tang labanan an mga pagsalakay kan satong kalaban na mas makapangyarihan sa tawo, an Diyablo. (Efe. 6:16) Huli man sa pagtitiwala ta ki Jehova, nababawasan an satong paghadit sa panahon na may mga problema. Sinasabi ni Jehova na kun huli sa satong pagtubod iniinot ta an intereses kan Kahadian, itatao niya sa sato an materyal na mga pangangaipo niyato. (Mat. 6:30-34) Asin an mas mahalaga, huli sa satong pagtubod, mag-aako kita nin sarong regalo na dai nuarin man makukua nin dawa siisay na tawo sa sadiri sana niyang paghihinguwa—an buhay na daing katapusan.Juan 3:16.

PAGKAWARA NIN POKUS, PAGKAWARA NIN PAGTUBOD

6, 7. (a) Sa ano ta maikukumparar an duros asin mga alon na nakapalibot ki Pedro? (b) Taano ta dai niyato dapat baliwalaon an posibilidad na magluya an satong pagtubod?

6 An duros asin mga alon na nakapalibot ki Pedro mantang naglalakaw siya sa tubig maikukumparar sa mga pagbalo asin sugot na inaatubang niyato bilang dusay na mga lingkod nin Diyos. Dawa kun masakit na marhay an mga ini, makakapagdanay kitang marigon sa tabang ni Jehova. Tandaan na naglubog si Pedro bakong huli sa huyop nin duros o dakulang alon. Balikan ta an pagkasunod-sunod kan pangyayari: “Kan mahiling niya an alipuros, natakot siya.” (Mat. 14:30NW) Nawara an pokus ni Pedro ki Jesus, dangan nagluya an pagtubod niya. Kun ‘mahiling man kita sa alipuros,’ na nagpopokus sa kusog kaiyan asin magduwa-duwa na tatabangan kita ni Jehova, puwede man kitang lumubog.

7 Dai ta dapat baliwalaon an posibilidad na magluya an satong pagtubod huling inaapod kan Bibliya an pagluya o pagkawara nin pagtubod bilang an “kasalan na madaling nakakasabod sa sato.” (Heb. 12:1NW) Arog kan ipinapahiling kan eksperyensiya ni Pedro, puwedeng magluya tulos an satong pagtubod kun mapokus kita sa salang mga bagay. Paano ta maaaraman kun nagluluya na an satong pagtubod? Pag-ulayan ta an nagkapirang hapot na puwede tang magamit sa pagsiyasat ta sa satong sadiri.

8. Paano an mga panuga nin Diyos puwedeng magin bako nang gayong totoo sa sato kumpara kan dati?

8 An mga panuga daw nin Diyos bako nang gayong totoo para sa sako kumpara kan dati? Halimbawa, nanuga an Diyos na lalaglagon niya an presenteng sistema nin mga bagay. Pero, nagluluya na daw an satong pagtubod sa mga panuga nin Diyos huling nalilingling kita kan kadakul-dakul na libangan na  inaalok kan kinaban? Tibaad nagdududa na kita kun baga talagang harani na an katapusan. (Hab. 2:3) Uya an saro pang halimbawa. Nanuga an Diyos na papatawadon kita sa mga kasalan ta basado sa pantubos. Pero kun pirmi tang kinokonsiyensiya an satong sadiri huli sa nakaagi tang mga sala, tibaad magduda na kita kun baga talagang ‘pinapara’ ni Jehova an gabos tang kasalan. (Gui. 3:19) Huli kaiyan, puwedeng mawara an satong kaugmahan sa paglilingkod sa Diyos asin magin kitang inaktibo.

9. Ano an puwedeng mangyari kun mapokus kita sa satong personal na mga kamawutan?

9 Am Mahigos pa daw akong naglilingkod sa Diyos arog kan dati? Sinabi ni apostol Pablo na magkakaigwa kita nin “lubos na kasiyertuhan kan paglaom sagkod sa katapusan” kun magigin mahigos kita sa paglilingkod ki Jehova. Pero, ano daw an mangyayari kun nagpopokus na kita sa satong personal na mga kamawutan, arog kan pag-ako nin trabaho na halangkaw an suweldo pero makakaulang palan sa satong pagsamba? Puwedeng magluya an satong pagtubod, asin magin kitang “hugakon,” na mas dikit an ginigibo para ki Jehova kisa sa talagang kaya tang gibuhon.Heb. 6:10-12, NW.

10. Paano kita nakakapahiling nin pagtubod ki Jehova pag pinapatawad ta an iba?

10 Nadidipisilan daw akong magpatawad sa mga nagkakasala sa sako? Kun igwa nin magkasala o makakulog sa sato, tibaad magpokus sana kita sa namamatian niyato asin matentaran kitang kumprontaron sinda o kaya rayuan sinda asin dai kaulayon. Sa ibong na lado, kun nagpapatawad kita, ipinapahiling niyato na igwa kitang pagtubod ki Jehova. Sa anong paagi? Nagkakautang sa sato an nagkasala sa sato kun paanong nagkakautang kita sa Diyos pag nagkasala kita. (Luc. 11:4) Kun pinapatawad ta an iba, nagtutubod kita na urog na mahalagang makua an pag-uyon nin Diyos kisa sa makua an bayad kan mga tawong nagkakautang sa sato. Aram kan mga apostol ni Jesus na kaipuhan an pagtubod sa pagpapatawad. Kan sabihon sa sainda ni Jesus na patawadon maski an mga pauruutrong nagkasala sa sainda, nakiulay sinda: ‘Dugangan mo an samong pagtubod.’Luc. 17:1-5.

11. Ano an puwedeng magin dahilan kaya dai kita makikinabang sa sarong itinaong konseho hali sa Kasuratan?

 11 Ikinakauyam ko daw an mga konseho hali sa Kasuratan? Imbes na maghanap nin paagi kun paano makikinabang sa sarong konseho, tibaad magpokus kita sa paghanap nin sala sa itinaong konseho o sa nagtao kan konseho. (Tal. 19:20) Kaya tibaad maiwara ta an oportunidad na maiuyon an satong kaisipan sa kaisipan nin Diyos.

12. Ano an ipinapahiling kun an sarong tawo pirming nagrereklamo laban sa mga tawong ginagamit ni Jehova tanganing manginot sa saiyang banwaan?

12 Naggugumud-gumod daw ako laban sa nombradong mga brother sa kongregasyon? Kan magpokus an mga Israelita sa negatibong bareta kan sampulong espiya na mayong pagtubod, naggurumod-gumod sinda tumang ki Moises asin Aaron. Kaya naghapot si Jehova ki Moises: “Sagkod nuarin sinda dai matubod sako?” (Bil. 14:2-4, 11BPV) Iyo, an paggumod-gumod kan mga Israelita pagpahiling talaga na mayo sindang tiwala sa Diyos na nagnombra ki Moises asin Aaron. Kaya kun pirmi kitang nagrereklamo laban sa mga tawong ginagamit ni Jehova na manginot sa saiyang banwaan, bako daw na ipinapahiling kaiyan na nagluluya na an satong pagtubod sa Diyos?

13. Taano ta dai kita dapat mawaran nin paglaom kun marisa niyato na nagluluya na an satong pagtubod?

13 Pero dai mawaran nin paglaom kun mahiling mo sa saimong pagsiyasat sa sadiri na nagluluya na an saimong pagtubod. Dawa si Pedro, na sarong apostol, nagpadaog sa takot asin pagduwa-duwa. Sa katunayan, may mga pagkakataon na sinagwi ni Jesus an gabos na apostol huli sa saindang ‘dikit na pagtubod.’ (Mat. 16:8) Tandaan, an sarong mahalagang leksiyon sa eksperyensiya ni Pedro makukua niyato sa ginibo niya pagkatapos na magluya an saiyang pagtubod asin maglubog na siya sa dagat.

MAGPOKUS KI JESUS TANGANING KUMUSOG AN PAGTUBOD

14, 15. (a) Ano an ginibo ni Pedro kan magpuon na siyang lumubog? (b) Paano ta ‘maingat na hihilingon’ si Jesus kun dai man niyato siya literal na mahihiling?

14 Kan maghiling si Pedro sa alipuros asin magpuon na lumubog, puwede man kutana siyang maglangoy pabalik sa sakayan. Matibay siyang paralangoy, kaya tibaad ini ngani an inot na maisip niyang gibuhon. (Juan 21:7) Pero, imbes na magsarig sa saiyang sadiri, ibinalik niya an saiyang pokus ki Jesus asin inako an tabang kaini. Kun naririsa niyato na nagluluya na an satong pagtubod, dapat tang arugon si Pedro. Pero, paano?

15 Kun paanong nagpokus giraray si Pedro ki Jesus, kaipuhan man na magpokus kita o ‘maghiling na marhay sa Panginot na Instrumento asin Parasangkap kan satong pagtubod, si Jesus.’ (Basahon an Hebreo 12:2, 3. *) Siyempre, bakong arog ni Pedro, dai ta man literal na mahihiling si Jesus. Pero ‘maingat tang mahihiling’ si Jesus paagi sa pagsiyasat sa saiyang mga itinukdo asin ginibo, saka sa maingat na pag-arog sa saiya. Pag-ulayan ta an nagkapirang paagi na maaarog ta an halimbawang itinao ni Jesus. Kun gigibuhon niyato ini, mag-aako kita kan tabang na kaipuhan niyato tanganing mapakusog an satong pagtubod.

Mapapasarig ta an satong pagtubod paagi sa pagpokus sa halimbawa ni Jesus asin sa maingat na pagsunod sa saiyang mga lakad (Hilingon an parapo 15)

16. Anong mga paagi nin pag-adal sa Bibliya an makakatabang na kumusog an satong pagtubod?

16 Pakusugon an saimong tiwala sa Bibliya. Kumbinsido si Jesus na Tataramon nin Diyos an Bibliya, na nagtatao kan pinakamarahay na giya sa buhay. (Juan 17:17) Tanganing maarog si Jesus, dapat tang aroaldaw na basahon an Bibliya, pag-adalan iyan, asin hurop-hurupon an mga nanunudan ta diyan. Apuwera kaini, kaipuhan man niyatong mag-research sa mga tema na tibaad may mga hapot kita. Halimbawa, tanganing kumusog an saimong pagtubod na madali na an katapusan kan sistemang ini nin mga bagay, detalyadong pag-adalan an mga patunay hali sa Kasuratan na talagang nabubuhay na kita sa huring mga aldaw. Mapapakusog mo an saimong pagtitiwala sa mga panuga kan Bibliya kun  pag-aadalan mo an dakul na hula kaiyan na nautob na. Mapapakusog mo an saimong pagtitiwala sa pagigin praktikal kan Bibliya paagi sa pagbasa kan mga eksperyensiya kan mga tawong nabago an buhay sa tabang kan Bibliya. *1 Tes. 2:13.

17. Ano an nakatabang ki Jesus na magdanay na maimbod dawa sa pinakagrabeng mga pagbalo, asin paano mo siya maaarog?

17 Magpokus sa mga bendisyon na ipinanuga ni Jehova. Nagdanay na maimbod si Jesus dawa sa pinakagrabeng mga pagbalo huli ta nagpokus siya sa “kagaya-gayahan na ibinugtak sa atubangan niya.” (Heb. 12:2NW) Dai lamang siya nalingling kan mga bagay na puwedeng ikatao kan kinaban. (Mat. 4:8-10) Maaarog mo man si Jesus paagi sa paghurop-hurop sa marahayon na mga panuga ni Jehova. Imahinaron mong yaon ka na sa bagong kinaban. Isurat mo o idrowing an mga gusto mong gibuhon pag hinali na nin Diyos an maraot na sistemang ini. Ilista an mga tawong gustong-gusto mong makaulay pag binuhay na sinda liwat asin kun ano an ipapakipag-ulay mo sa sainda. Ibilang an mga ini na panuga nin Diyos bako sanang para sa gabos na tawo, kundi para sa saimo mismo.

18. Paano makakatabang an pamibi para mapakusog an saimong pagtubod?

18 Mamibi para sa dugang pang pagtubod. Tinukduan ni Jesus an saiyang mga disipulo na maghagad ki Jehova nin banal na espiritu. (Luc. 11:9, 13) Mantang ginigibo ini, puwede kang mamibi para sa dugang pang pagtubod huling saro ini sa mga aspekto kan bunga kan banal na espiritu. Magin espesipiko sa saimong hinahagad, na nakikiulay sa Diyos na tabangan kang mahali an ano man na nahiling mong ugali na nagpaparisang nagluluya na an saimong pagtubod, halimbawa kun nadidipisilan kang magpatawad.

19. Ano an dapat tang hanapon sa sarong amigo?

19 Makiiba sa mga tawong may pagtubod. Nagin maingat si Jesus sa pagpili nin mga amigo, lalo na idtong mga makakaibanan niya sa saiyang grupo. Pinatunayan kan mga apostol, na iyo an pinakadayupot niyang kaiba-iba, an saindang pagtubod asin kaimbudan paagi sa pagsunod ninda sa mga ipinagbuot niya. (Basahon an Juan 15:14, 15.) Kaya kun mapili nin mga amigo, hanapon an mga tawong nagpapahiling nin pagtubod paagi sa pagsunod ki Jesus. Dai man paglingawan na kaipuhan an bukas na komunikasyon sa tunay na mga mag-amigo, dawa kun iyan pagtao o pag-ako nin konseho.Tal. 27:9.

20. Paano kita makikinabang kun tinatabangan ta an iba na kumusog an pagtubod?

20 Tabangan an iba na kumusog man an pagtubod. Pinakusog ni Jesus an pagtubod kan saiyang mga disipulo paagi sa saiyang tataramon asin gibo. (Mar. 11:20-24) Dapat tang arugon an halimbawa niya huling pag pinapakusog ta an pagtubod nin iba napapakusog ta man an satong pagtubod. (Tal. 11:25) Pag naghuhulit ka asin nagtutukdo, iduon an mga patunay na igwa talagang Diyos, na nagmamakulog siya sa sato, asin na an Bibliya iyo an saiyang ipinasabong na Tataramon. Tabangan man an mga tugang na mapakusog an saindang pagtubod. Kun naririsa mo na may pagduduwa-duwa sinda, o tibaad nagpupuon na sindang magreklamo laban sa nombradong mga brother, dai sinda rayuan tulos. Imbes, mataktikang tabangan sinda na gumibo nin mga paagi na mapakusog giraray an saindang pagtubod. (Jud. 22, 23) Kun ika nag-eeskuwela pa asin itinutukdo sa klase nindo an ebolusyon, daing takot na idepensa an saimong pagtubod sa paglalang—tibaad masurpresa ka sa magigin reaksiyon kan iba sa saimong paninindugan.

21. Ano an ipinanuga ni Jehova sa lambang saro sa sato kun papakusugon niyato an satong pagtubod?

21 Sa tabang nin Diyos paagi ki Jesus, napangganahan ni Pedro an saiyang takot saka pagduwa-duwa asin nagin siyang marahay na halimbawa para sa inot na mga Kristiyano sa pagkaigwa nin makusog na pagtubod. Tinatabangan man kita ni Jehova na magdanay na masarig an pagtubod. (Basahon an 1 Pedro 5:9, 10.) Sulit nanggad an mga paghihinguwa niyato para mapakusog an satong pagtubod huling sa paggibo niyato kaiyan daing kaagid na mga balos an aakuon niyato.

^ par. 2 An Marahay na Bareta Biblia (Bikol Popular Version).

^ par. 15 Hebreo 12:2, 3 (NW): “Mantang kita naghihiling na marhay sa Panginot na Instrumento asin Parasangkap kan satong pagtubod, si Jesus. Huli sa kagaya-gayahan na ibinugtak sa atubangan niya, tinagalan niya an kagadanan sa hariging pasakitan, na tinios an kasusupgan, asin nagtukaw sa tuo kan trono nin Diyos. Iyo, hurop-hurupon nindong marhay an saro na nagtagal nin siring na panglilibak nin mga parakasala tumang sa saindang sadiring ikakarahay, tanganing dai kamo mapagal asin mangluya.”

^ par. 16 Halimbawa, hilingon an seryeng “Binago kan Bibliya an Saindang Buhay” na nasa pampublikong edisyon kan An Torrengbantayan.