Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Gamiton an Tataramon nin Diyos—Buháy Iyan!

Gamiton an Tataramon nin Diyos—Buháy Iyan!

‘An tataramon nin Diyos buháy asin naggigibo [“mapuwersa,” NW].’—HEB. 4:12.

1, 2. Ano an isinugo ni Jehova ki Moises, asin ano an siniyerto Niya sa saiya?

IMAHINARON na maatubang ka sa pinakamakapangyarihan na namamahala sa daga asin mataram para sa banwaan ni Jehova. Ano daw an mamamatian mo? Posibleng marhay na mahahadit ka, matatakot, asin iisipon na dai mo iyan kaya. Paano mo aandamon an sasabihon mo? Ano an gigibuhon mo tanganing magin mapuwersa an saimong mga tataramon bilang representante kan makakamhan sa gabos na Diyos?

2 Iyan mismo an nagin sitwasyon ni Moises. Sinugo ni Jehova si Moises, an pinakamahuyo ‘sa gabos na tawo na nag-iirok sa ibabaw nin daga,’ na dumuman ki Faraon tanganing iligtas an banwaan nin Diyos sa pang-aapi asin pang-uuripon sa Ehipto. (Bil. 12:3) Arog kan mahihiling ta sa mga pangyayari, si Faraon daing galang asin mahambog na tawo. (Ex. 5:1, 2) Pero, gusto ni Jehova na ipagbuot ni Moises ki Faraon na tugutan na humali sa nasyon an minilyon na uripon kaini! Kaya, masasabutan ta kun taano ta naghapot si Moises ki Jehova: ‘Siisay ako tanganing dumuman ki Faraon asin kuanon sa Ehipto an mga aki ni Israel?’ Siguradong namati ni Moises na mayo siyang kakayahan asin bako siyang kuwalipikado. Pero siniyerto nin Diyos na dai siya nagsosolo. ‘Yaon ako saimo,’ an sabi ni Jehova.—Ex. 3:9-12.

3, 4. (a) Ano an mga ikinakatakot ni Moises? (b) Anong sitwasyon an tibaad mapaatubang sa saimo na arog kan naeksperyensiyahan ni Moises?

 3 Ano an mga ikinakatakot ni Moises? Minalataw na natatakot siyang tibaad dai akuon o dangugon ni Faraon an sarong representante nin Diyos na Jehova. Natatakot man si Moises na tibaad dai siya paniwalaan kan saiyang mga kahimanwa na ninombrahan siya ni Jehova na manginot sa sainda paluwas sa Ehipto. Kaya, sinabi ni Moises ki Jehova: ‘[Paano] kun dai sinda magtubod sa sako asin dai sinda magdangog sa sakuyang tingog, huli ta masarabi sinda, “Dai saimo nagpahiling si Jehova.”’—Ex. 3:15-18; 4:1.

4 May manunudan kitang mapuwersang leksiyon sa simbag ni Jehova ki Moises asin sa suminunod na mga nangyari. Totoo, tibaad dai ka man kaipuhan na umatubang sa sarong halangkaw na opisyal nin gobyerno. Pero nasasakitan ka daw na ipakipag-ulay an manungod sa Diyos asin sa saiyang Kahadian dawa sa ordinaryong mga tawo na nanunuparan mo aroaldaw? Kun iyo, hilingon kun ano an manunudan ta sa eksperyensiya ni Moises.

‘ANO IYAN NA YAON SA SAIMONG KAMOT?’

5. Ano an ibinugtak ni Jehova sa kamot ni Moises, asin paano kaiyan hinali an saiyang takot? (Hilingon an ritrato sa kapinunan kan artikulo.)

5 Kan sabihon ni Moises na natatakot siya na tibaad dai paniwalaan an mga sasabihon niya, inandam siya nin Diyos na atubangon an mangyayari. Sinasabi kan pagkasaysay sa Exodo: ‘Si Jehova suminabi [ki Moises]: “Ano iyan na yaon sa saimong kamot?” Asin siya suminimbag: “Sarong sugkod.” Asin suminabi Siya saiya: “Iapon mo iyan sa daga.” Asin inapon niya idto sa daga, asin nagin sarong halas; asin si Moises nagdulag diyan. Kun siring sinabihan ni Jehova si Moises: “Unata an saimong kamot asin kapti iyan sa ikog.” Asin inunat niya an saiyang kamot asin kinaptan niya iyan, asin nagin sugkod idto sa saiyang kamot.’ Dangan sinabi nin Diyos: ‘Nin huli kaini maturubod sinda na tuminunga saimo si Jehova.’ (Ex. 4:2-5) Iyo, ibinugtak nin Diyos sa kamot ni Moises an magpapatunay na hali ki Jehova an saiyang mensahe. An sugkod, na garo baga ordinaryo sana para sa iba, nagkaigwa nin buhay huli sa kapangyarihan nin Diyos! Magigin mapuwersa nanggad an mga tataramon ni Moises huli sa milagrong iyan na siyertong magpapatunay na yaon sa saiya an suporta ni Jehova! Kaya, sinabihan siya ni Jehova na kaputan an sugkod asin gumibo nin mga tanda paagi kaiyan. (Ex. 4:17) Huling kapot ni Moises an pruweba kan awtoridad nin Diyos, may kumpiyansa niyang mairerepresentar an tunay na Diyos sa mga kahimanwa niya asin ki Faraon.—Ex. 4:29-31; 7:8-13.

6. (a) Ano an maninigong kapot niyato kun kita naghuhulit, asin taano? (b) Ipaliwanag kun paano ‘an tataramon nin Diyos buháy’ asin sa anong paagi iyan “mapuwersa.”

6 Sa paghuhulit ta kan mensahe kan Bibliya, tibaad may maghapot man sa sato: ‘Ano iyan na yaon sa saimong kamot?’ Sa parati, kapot niyato an Bibliya na andam niyatong gamiton. Para sa nagkapira iyan saro sanang ordinaryong libro, pero kinakaulay kita ni Jehova paagi sa saiyang ipinasabong na Tataramon. (2 Ped. 1:21) Nakasurat diyan an mga panuga nin Diyos mapadapit sa mga bagay na mangyayari sa irarom kan pamamahala kan saiyang Kahadian. Iyan an dahilan kun taano ta naisurat ni apostol Pablo: ‘An tataramon nin Diyos buháy asin naggigibo [“mapuwersa,” NW].’ (Basahon an Hebreo 4:12.) An tataramon nin Diyos buháy huling padagos na naghihiro si Jehova tanganing utubon an gabos na panuga niya. (Isa. 46:10; 55:11) Pag narealisar nin sarong tawo na arog kaiyan an Tataramon ni Jehova, puwedeng magkaigwa nin mapuwersang epekto sa saiyang buhay an mga nababasa niya sa Bibliya.

7. Paano ta magagamit nin tama ‘an tataramon nin katotoohan’?

7 Iyo, ibinugtak ni Jehova sa satong kamot an saiyang buháy na Tataramon na mapatunay na masasarigan an satong mensahe asin na hali iyan sa saiya. Bakong makangangalas na pagkasurat niya sa mga Hebreo, sinadol ni Pablo an sinasanay  niyang si Timoteo na ‘maghinguwa nin maigot’ na gamiton nin tama ‘an tataramon nin katotoohan.’ (2 Tim. 2:15) Paano niyato maiaaplikar an konseho ni Pablo? Paagi sa pagbasa nin angay na mga teksto na makakapahiro sa puso kan mga nagdadangog sa sato. An mga tract na ilinuwas kan 2013 dinisenyo tanganing matabangan kitang magibo iyan.

MAGBASA NIN ANGAY NA TEKSTO!

8. Ano an sinabi nin sarong paraataman sa paglilingkod mapadapit sa mga tract?

8 An gabos na bagong tract parareho an format. Kaya kun aram ta nang gamiton an saro kaiyan, aram ta nang gamiton an gabos na iba pa. Pasil daw gamiton an mga iyan? Sarong paraataman sa paglilingkod sa Hawaii, E.U.A., an nagsurat: “Dai mi lamang hinuna na magigin epektibong marhay sa pagharong-harong saka sa pagpapatotoo sa publiko an mga bagong pantabang na ini.” Nahiling niya na sa paagi kan pagkasurat kan mga tract, mas madaling makasimbag an mga tawo, asin sa parati minaresulta ini sa nakakaugmang mga pakikipag-ulay. Sa hiling niya huli ini sa hapot asin sa pagpipilian na mga simbag na yaon sa atubangan kan mga tract. Dai mahahadit an kagharong na tibaad sala an simbag niya.

9, 10. (a) Paano kita tinatabangan kan satong mga tract na gamiton an Bibliya? (b) Arin sa mga tract an pinakaepektibo mo nang nagamit, asin taano?

9 Tinatabangan kita kan lambang tract na magbasa nin angay na teksto. Halimbawa, hilingon an tract na Matatapos Pa Daw an Pagsakit? Ano man an pilion na simbag kan kagharong sa hapot na iyan, baga man “iyo,” “dai,” o “siguro,” buklaton an nasa laog na pahina asin magsabi, “Ini an sinasabi kan Bibliya.” Dangan basahon an Kapahayagan 21:3, 4.

10 Siring man, kun ginagamit an tract na Ano an Opinyon Mo sa Bibliya? bakong mahalaga kun ano an pilion kan kagharong sa tulong pagpipilian na nasa atubangan kan tract. Buklaton sana an nasa laog na pahina asin magsabi, “Sinasabi kan Bibliya na ‘an gabos na Kasuratan ipinasabong nin Diyos.’” Puwede mong idagdag, “An totoo, dakul pa an sinasabi kan tekstong iyan.” Dangan buksan an saimong Bibliya, asin basahon an bilog na 2 Timoteo 3:16, 17.

11, 12. (a) Ano an puwede mong ikaugma sa ministeryo? (b) Paano ka matatabangan kan mga tract sa pag-andam para sa mga pagdalaw liwat?

11 Nakadepende sa reaksiyon kan kagharong kun sagkod sain sa tract an puwede mong basahon asin ipakipag-ulay. Sa paano man, apuwera sa nakapagtao ka nin mga tract sa mga tawo, mauugma ka ta nabasa mo sa sainda an  Tataramon nin Diyos—dawa saro o duwa sanang teksto an nabasa mo sa inot na pagdalaw. Sa masunod, puwede mong ipadagos an pag-uulay.

12 Sa likod kan lambang tract, may hapot asin mga teksto sa irarom kan “Pag-isipan” na puwedeng pag-ulayan sa pagdalaw liwat. An hapot para sa pagdalaw liwat sa tract na Ano an Inaasahan Mong Mangyayari sa Kinaban? iyo ini, “Paano babaguhon nin Diyos an satong kinaban?” Dangan mahihiling diyan an Mateo 6:9, 10 asin Daniel 2:44. Para sa tract na Puwede Daw Talagang Mabuhay an mga Gadan? an hapot iyo ini, “Taano ta naggugurang kita asin nagagadan?” Dangan mahihiling diyan an Genesis 3:17-19 asin Roma 5:12.

13. Ipaliwanag kun paano gagamiton an mga tract sa pagpuon nin mga pag-adal sa Bibliya.

13 Gamiton an mga tract tanganing makapuon nin mga pag-adal sa Bibliya. Pag pig-scan nin saro an QR Code * sa likod kan tract, dadarahon siya sa sarong materyal sa satong Web site na madagka sa saiya na mag-adal nin Bibliya. Itinatampok man kan mga tract an brosyur na Maogmang Bareta Hale sa Dios! asin an sarong espesipikong leksiyon diyan. Halimbawa, an tract na Siisay Talaga an Nagkokontrol sa Kinaban? itinutukdo kita sa leksiyon 5 kan brosyur. An tract na Ano an Kaipuhan Para Magin Maugma an Pamilya? itinutukdo kita sa leksiyon 9. Kun gagamiton mo an mga tract uyon sa pagkadisenyo kaiyan, matutuod kang gamiton an Bibliya sa inot na pagdalaw asin sa mga pagdalaw liwat. Bilang resulta, makakapuon ka nin dakul na pag-adal sa Bibliya. Ano pa an magigibo mo tanganing epektibong magamit an Tataramon nin Diyos sa saimong ministeryo?

PAG-ULAYAN AN TEMANG IKINAKAHADIT KAN MGA TAWO

14, 15. Paano mo maaarog an sabuot ni Pablo sa ministeryo?

14 Gustong marhay ni Pablo na masabutan an iniisip kan pinakadakul na tawong mapupuwede sa saiyang ministeryo. (Basahon an 1 Corinto 9:19-23.) Mangnuhon na gusto ni Pablo na ‘makadara nin mga Judio, nin mga nasasakupan kan katugunan, nin mga dai nin katugunan, asin nin mga maluya.’ Iyo, gusto niyang mahulitan an gabos na klase nin tawo, ‘tanganing sa gabos na paagi mailigtas niya an nagkapira.’ (Gui. 20:21) Paano ta maaarog an sabuot ni Pablo mantang nag-aandam kitang sabihon an katotoohan sa gabos na klase nin tawo sa satong teritoryo?—1 Tim. 2:3, 4.

15 Igwang isinusuherir na mga presentasyon sa An Satong Ministeryo sa Kahadian kada bulan. Purbaran na gamiton iyan. Pero kun may ibang tema na ikinakahadit an mga tawo sa saindong teritoryo, mag-isip nin mga nakakapukaw nin interes na presentasyon na mabagay sa temang iyan. Pag-isipan an mga kamugtakan sa komunidad nindo, an manungod sa iba pang tawo na nakaistar diyan, asin an pinakaikinakahadit ninda. Dangan, mag-isip nin teksto na makakatabang sa sainda. Sinabi nin sarong paraataman nin sirkito kun paano sindang mag-agom nagpokus sa Bibliya: “An kadaklan sa mga kagharong nagtutugot na magbasa kami nin sarong teksto kun nakikipag-ulay kami nin halipot sana saka direkta sa punto. Kukumustahon mi sinda mantang kapot an nakabukas na Bibliya, saka kami mabasa nin teksto.” Pag-isipan an pirang halimbawa nin mga tema, hapot, asin teksto na napatunayan nang epektibo sa langtad na puwede mong gamiton sa saindong teritoryo.

Epektibo mo daw na ginagamit an Bibliya asin an mga tract sa saimong ministeryo? (Hilingon an parapo 8-13)

16. Ipaliwanag kun paano magagamit an Isaias 14:7 sa ministeryo.

16 Kun nakaistar ka sa lugar na parating may kariribukan, puwede mong ihapot: “Maiimahinar mo daw na arog kaini an panginot na bareta kan aldaw: ‘Nahingaluan asin natuninong an bilog na daga. Nag-arawit sinda nin kaumawan’? Iyan an sinasabi kan Bibliya sa Isaias 14:7. An totoo, yaon sa Bibliya an dakul na panuga nin Diyos dapit sa matuninong na kamugtakan sa maabot na panahon.” Dangan basahon sa Bibliya an saro sa mga panugang iyan.

17. Paano mo magagamit an Lucas 11:28 sa pakikipag-ulay?

 17 Nasasakitan daw an dakul na lalaki sa saindong lugar na makahanap nin pagbuhay? Kun iyo, puwede mong punan an pag-uulay sa hapot na: “Gurano an kaipuhan na ganaron nin sarong ama tanganing magin maugma an saiyang pamilya?” Sundan an saiyang simbag nin: “Mas dakula pa diyan an ginaganar kan dakul na ama pero dai pa man giraray kontento an saindang pamilya. Ano daw an talagang kaipuhan?” Dangan basahon an Lucas 11:28 asin mag-alok nin pag-adal sa Bibliya.

18. Paano mo magagamit an Salmo 37:11 tanganing rangahon an iba?

18 Naapektaran daw nin sarong nakaaging kalamidad an mga tawo sa saindong lugar? Puwede mong punan an saimong presentasyon sa pagsabi: “Nagbisita ako tanganing basahon saindo an sarong nakakarangang mensahe sa Bibliya. (Basahon an Salmo 37:11.) Narisa daw nindo kun ano an gusto nin Diyos para sa sato? Gusto niyang ‘maranga’ kita asin magkaigwa nin ‘katuninungan.’ Bako daw na nakakaugmang maaraman na gusto niyang magkaigwa kita nin marahay na buhay? Pero paano daw iyan mangyayari?” Dangan ipahiling an sarong angay na leksiyon sa brosyur na Maogmang Bareta.

19. Ipaliwanag kun paano magagamit an Kapahayagan 14:6, 7 sa pakikipag-ulay sa relihiyosong mga tawo.

19 Relihiyoso daw an mga tawo sa lugar nindo? Kun iyo, tibaad puwede mong punan an pag-uulay sa paghapot: “Kun makikipag-ulay saimo an sarong anghel, dadangugon mo daw an sasabihon niya? (Basahon an Kapahayagan 14:6, 7.) Huling sinabi kan anghel na ‘matakot kita sa Diyos,’ bako daw na mahalagang maaraman kun siisay an Diyos na sinasabi niya? Uyon sa anghel, an Diyos na ini iyo ‘an Kaglalang kan langit asin kan daga.’ Siisay daw siya?” Dangan basahon an Salmo 124:8 na an sabi: ‘An satuyang tabang nasa ngaran ni Jehova, an Kaggibo kan langit asin daga.’ Dangan sabihon na gusto mong ipaliwanag nin urog pa an manungod sa Diyos na Jehova.

20. (a) Paano magagamit an Talinhaga 30:4 tanganing itukdo sa iba an pangaran nin Diyos? (b) Anong teksto an napatunayan mo nang epektibo sa ministeryo?

20 Puwede mong punan an pakikipag-ulay sa sarong hoben sa pagsabi: “Gusto kong basahon saimo an sarong teksto na may mahalagang marhay na hapot. (Basahon an Talinhaga 30:4.) Mayong tawo na makakagibo kaini, kaya siguradong an Kaglalang an sinasabi digdi. * Pero, paano ta maaaraman an pangaran niya? Gusto kong ipahiling iyan saimo sa Bibliya.”

GAMITON AN PUWERSA KAN TATARAMON NIN DIYOS SA SAIMONG MINISTERYO

21, 22. (a) Paano puwedeng mabago nin sarong angay na teksto an buhay nin sarong tawo? (b) Ano an determinado mong gibuhon mantang inuutob mo an saimong ministeryo?

21 Dai ta aram kun ano an magigin reaksiyon kan mga tawo sa sarong angay na teksto. Halimbawa, duwang Saksi sa Australia an nagtuktok sa harong nin sarong hoben na babayi. Hinapot siya kan saro sa mga Saksi, “Aram mo daw an pangaran nin Diyos?” dangan binasa an sarong teksto—an Salmo 83:18. “Nabigla nanggad ako!” an sabi kan babayi. “Pagkahali ninda, nagmaneho ako nin 56 kilometros pasiring sa sarong tindahan nin libro tanganing hilingon an ibang bersiyon kan Bibliya, dangan hinanap ko an pangaran na iyan sa diksiyonaryo. Nakumbinsir ako na Jehova an pangaran nin Diyos asin naisip ko kun ano pa an dai ko aram.” Dai nahaloy, siya asin an magigin agom niya nagpuon nang mag-adal kan Bibliya, asin kan huri nabawtismuhan sinda.

22 Binabago kan Tataramon nin Diyos an buhay kan mga nagbabasa kaiyan asin nagkakaigwa nin pagtubod sa buháy na mga panuga ni Jehova. (Basahon an 1 Tesalonica 2:13.) An mensahe kan Bibliya mas mapuwersa kisa ano man na puwede niyatong sabihon tanganing maabot an puso nin mga tawo. Kaya, sa gabos na posibleng pagkakataon, gamiton niyato an Tataramon nin Diyos. Buháy iyan!

^ par. 13 An QR Code sarong registered trademark kan Denso Wave Incorporated.

^ par. 20 Hilingon an “Questions From Readers” sa The Watchtower na Hulyo 15, 1987, pahina 31.