Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Paano Kita Maninigong ‘Magsimbag sa Lambang Saro’?

Paano Kita Maninigong ‘Magsimbag sa Lambang Saro’?

‘Magkaigwa lugod sa giraray nin [kabuutan] an saindong tataramon, tanganing makanuod kamo kun paano an saindong pagsimbag sa lambang saro.’COL. 4:6.

1, 2. (a) Magsaysay nin sarong eksperyensiya na nagpapahiling kan kahalagahan nin paggamit nin piniling marhay na mga hapot. (Hilingon an ritrato sa itaas.) (b) Taano ta dai kita dapat matakot na ipakipag-ulay an masakit na mga topiko?

MGA pirang taon na an nakaagi, ipinapakipag-ulay nin sarong sister sa saiyang bakong kapagtubod na agom an manungod sa Bibliya. Kaidto, an saiyang agom naghihingakong miyembro kan saro sa mga relihiyon nin Kakristiyanuhan. Sa saindang pag-uulay, sinabi kan agom niya na nagtutubod ini sa Trinidad. Huling narisa kan sister na tibaad dai aram kan agom niya kun ano an katukduan nin Trinidad, mataktika siyang naghapot, “Naniniwala ka na an Diyos Diyos, na si Jesus Diyos, asin na an banal na espiritu Diyos; pero bakong tulo an Diyos kundi saro sana an Diyos?” Nabigla an agom niya asin nagsabing, “Dai, dai ako naniniwala diyan!” Napunan an maugmang pag-uulay manungod sa kun ano talaga an Diyos.

2 Ipinapahiling kan eksperyensiyang iyan an kahalagahan nin paggamit nin mataktika asin piniling marhay na mga hapot. Itinatampok man kaiyan an sarong importanteng punto: Dai kita dapat matakot na ipakipag-ulay an masakit na mga topiko, arog kan Trinidad, nagkakalayong impiyerno, o an pag-eksister nin Kaglalang. Kun masarig kita ki Jehova asin sa pagsasanay na itinatao niya, parati kitang makakatao  nin nakakakumbinsir na simbag—simbag na makakataros sa puso kan mga nagdadangog. (Col. 4:6) Siyasaton ta ngunyan kun ano an ginigibo kan epektibong mga ministro kun ipinapakipag-ulay an siring na mga topiko. Tutukaron ta kun paano (1) mapalataw nin mga hapot na maengganyar sa kaulay na sabihon an nasa buot niya, (2) mangangatanusan basado sa Kasuratan, asin (3) magamit nin mga ilustrasyon tanganing malinaw na masabutan an punto.

MAGPALATAW NIN MGA HAPOT NA MAENGGANYAR SA KAULAY NA SABIHON AN NASA BUOT NIYA

3, 4. Taano ta importante na maggamit nin mga hapot tanganing maaraman an pinaniniwalaan kan satong kaulay? Magtao nin halimbawa.

3 An mga hapot makakatabang sa sato na maaraman kun ano an mga pinaniniwalaan nin saro. Taano ta importante iyan? ‘An minasimbag nin tataramon bago maghinanyog, kamangmangan asin kasusupgan sa saiya,’ an sabi sa Talinhaga 18:13. Iyo, bago ipakipag-ulay an sinasabi kan Bibliya sa sarong partikular na topiko, mas marahay na aramon nguna kun ano talaga an pinaniniwalaan kan kaulay niyato. Ta kun dai, masasayang sana an dakul na oras sa pagpatunay na sala an sarong ideya na dai man palan pinaniniwalaan kan satong kaulay!1 Cor. 9:26.

4 Ipamugtak na ipinapakipag-ulay ta sa sarong tawo an manungod sa impiyerno. Bakong gabos naniniwala na an impiyerno sarong literal na lugar nin pagpasakit sa kalayo. May mga naniniwala na saro iyan na kamugtakan nin pagigin suway sa Diyos. Kaya, puwede tang sabihon an arog kaini: “Huling lain-lain an ideya nin mga tawo manungod sa impiyerno, puwedeng maaraman kun ano an ideya nindo manungod diyan?” Pagkatapos madangog an simbag, mas may ideya na kita kun paano tatabangan an satong kaulay na masabutan an sinasabi kan Bibliya manungod diyan.

5. Paano makakatabang sa sato an mga hapot tanganing maaraman kun taano ta pinaniniwalaan kan satong kaulay an sarong bagay?

5 An mataktikang mga hapot makakatabang man sa sato na maaraman kun taano ta pinaniniwalaan niya an sarong bagay. Halimbawa, paano kun sabihon kan nanumpungan ta sa ministeryo na dai siya naniniwala sa Diyos? Tibaad isipon ta tulos na naimpluwensiyahan siya kan pagmansay kan kinaban, arog kan teoriya nin ebolusyon. (Sal. 10:4) Minsan siring, may mga tawo na nawaran na nin pagtubod sa Diyos huli sa grabeng kasakitan na nahiling o naeksperyensiyahan mismo ninda. Dai ninda maintindihan kun taano ta grabe an kasakitan kun may nag-eeksister na mamumuton na Kaglalang. Kaya, kun an satong kaulay nagdududa sa pag-eksister nin Diyos, puwede tang ihapot, “Dati nang arog kaiyan an paniniwala nindo?” Kun magsabi siyang dai, puwede ta siyang haputon kun baga may nangyari na nagin dahilan kan pagduda niya sa pag-eksister nin Diyos. Paagi sa simbag niya, madedeterminaran ta kun paano ta siya matatabangan sa espirituwal na paagi.Basahon an Talinhaga 20:5.

6. Ano an maninigo tang gibuhon pagkatapos magpalataw nin hapot?

6 Pagkatapos magpalataw nin hapot, talagang kaipuhan tang dangugon asin pasalamatan an satong kaulay sa pagsabi kan sabuot niya. Halimbawa, tibaad ihayag kan satong kaulay na huli sa sarong trahedya kaya siya nagdududa sa pag-eksister nin sarong mamumuton na Kaglalang. Bago magtao nin pruweba na nag-eeksister an Diyos, mas marahay kun mapahiling kita nin simpatiya asin sabihon sa saiya na bako man maraot na maghapot kun taano ta nagsasakit kita. (Hab. 1:2, 3) An satong pagigin mamumuton asin mapasensiya tibaad makapahiro sa saiya na urog pang makanuod. *

MANGATANUSAN BASADO SA KASURATAN

Ano an makakatabang sa sato na magin epektibo sa ministeryo? (Hilingon an parapo 7)

7. Ano an dapat tang gibuhon tanganing magin epektibo sa satong ministeryo?

7 Tukaron ta ngunyan kun paano mangangatanusan basado sa Kasuratan. Siyempre, an Bibliya an panginot tang kasangkapan sa ministeryo. Tinatabangan kita kaiyan na magin lubos na ‘nasangkapan, andam nanggad sa gabos na marahay na gibo.’ (2 Tim. 3:16, 17) An pagigin epektibo ta  sa ministeryo dai nakadependeng marhay sa kadakulan kan teksto na binabasa ta, kundi sa paagi nin pangangatanusan asin pagpaliwanag ta sa satong binabasa. (Basahon an Guibo 17:2, 3.) Sa pag-ilustrar, pag-isipan an minasunod na mga senaryo.

8, 9. (a) Ano an sarong paagi na makipangatanusan sa saro na nagtutubod na si Jesus kapantay nin Diyos? (b) Ano pang ibang pangangatanusan sa temang ini an nahiling mong epektibo?

8 Senaryo 1: Sa satong ministeryo, may nanuparan kitang nagtutubod na si Jesus kapantay nin Diyos. Anong mga teksto an puwede tang gamiton tanganing mangatanusan sa bagay na iyan? Puwede tang ipabasa an Juan 6:38, na diyan si Jesus nagsabi: ‘Ako naghilig hali sa langit bako sa paggibo kan sadiring kong buot, kundi kan buot kaidtong nagsugo sa sako.’ Dangan, puwede ta siyang haputon: “Kun si Jesus an Diyos, siisay an nagsugo sa saiya hali sa langit? Bako daw na mas halangkaw an Sarong iyan kisa ki Jesus? Mas halangkaw an nagsugo kisa sa isinugo, bako daw?”

9 May mababasa man kitang kaagid kaiyan sa Filipos 2:9, na diyan ilinadawan ni apostol Pablo an ginibo nin Diyos pagkagadan ni Jesus asin pagkabuhay liwat sa saiya. Sinasabi kaiyan: ‘Siya [si Jesus] pinahalangkaw na marhay nin Diyos, asin tinawan kan ngaran na nasa itaas nin gabos na ngaran.’ Tanganing matabangan an satong kaulay na mangatanusan sa tekstong iyan, puwede tang ihapot: “Kun si Jesus kapantay nin Diyos bago siya magadan asin kan huri ibinugtak nin Diyos sa mas halangkaw na posisyon, bako daw na magigin mas halangkaw na lugod si Jesus kisa sa Diyos? Pero, paanong magigin mas halangkaw an siisay man sa Diyos?” Kun iginagalang kan kaulay ta an Tataramon nin Diyos asin siya may sadiyosan na puso, an pangangatanusan na iyan puwedeng makapahiro sa saiya na urog pang siyasaton an temang iyan.Gui. 17:11.

10. (a) Paano kita makikipangatanusan sa saro na naniniwala sa nagkakalayong impiyerno? (b) Anong pangangatanusan an nahiling mong epektibo kun ipinapakipag-ulay an manungod sa nagkakalayong impiyerno?

10 Senaryo 2: Sarong relihiyosong marhay na kagharong an dai makatubod na an maraot na mga tawo dai mapapadusahan nin daing sagkod sa nagkakalayong impiyerno. An paniniwala niya sa nagkakalayong impiyerno tibaad huli ta gustuhon niyang mapadusahan an maraot na mga tawo sa saindang maraot na mga gibo. Paano kita makikipangatanusan sa saro na arog kaiyan an sabuot? Inot, siyertuhon ta sa saiya na papadusahan an mga maraot. (2 Tes. 1:9) Dangan, puwede tang ipabasa sa saiya an Genesis 2:16, 17, na nagpapahiling na an penalidad nin kasalan kagadanan. Puwede tang ipaliwanag na huli sa pagkakasala ni Adan, an bilog na katawuhan namundag na makasalan. (Roma 5:12) Pero puwede tang iduon na mayong sinabing ano man an Diyos manungod sa pagpadusa sa nagkakalayong impiyerno. Dangan, puwede tang ihapot, “Kun si Adan asin Eva namemeligrong pasakitan nin daing sagkod, bako daw na makatanusan sanang patanidan sinda manungod diyan?” Dangan, puwede tang basahon an Genesis  3:19, na diyan sinabi an sentensiya pagkatapos na magkasala sinda, pero mayong nasambitan na nagkakalayong impiyerno. Imbes, sinabihan si Adan na mabalik siya sa kabo-kabo. Puwede tang ihapot, “Makatanusan daw na sabihan si Adan na mabalik siya sa kabo-kabo kan daga pero an totoo mapasiring palan siya sa nagkakalayong impiyerno?” Kun bukas an isip kan satong kaulay, an siring na hapot matabang sa saiya na urog na pag-isipan an manungod sa temang ini.

11. (a) Ano an sarong paagi na makipangatanusan sa saro na naniniwala na an gabos na marahay na tawo mapalangit? (b) Anong pangangatanusan an nahiling mong epektibo kun ipinapakipag-ulay an manungod sa pagpasiring sa langit?

11 Senaryo 3: Sa satong ministeryo, may nakaulay kitang naniniwala na an gabos na marahay na tawo mapalangit. An paniniwalang iyan tibaad may epekto sa kun paano iniinterpretar kan kagharong an Bibliya. Halimbawa, ipamugtak na ipapakipag-ulay ta sa saiya an Kapahayagan 21:4. (Basahon.) Tibaad hunaon niya na an mga bendisyon na sinasabi diyan nanunungod sa buhay sa langit. Paano kita makikipangatanusan sa saiya? Imbes na maggamit nin dugang pang mga teksto, puwede kitang magpokus sa detalye na yaon mismo sa tekstong iyan. Sinasabi kaiyan na ‘an kagadanan madadai na’ o mawawara na. Puwede tang ihapot kun baga uyon siya na tanganing an sarong bagay mawara, dapat na nag-eeksister nguna iyan. Posibleng marhay na masimbag siya nin iyo. Dangan, puwede tang sabihon na nungkang nagkaigwa nin kagadanan sa langit; an mga tawo nagagadan digdi sana sa daga. Kaya rasonable nanggad na an Kapahayagan 21:4 nanunungod sa magigin mga bendisyon sa puturo digdi sa daga.Sal. 37:29.

MAGGAMIT NIN MGA ILUSTRASYON TANGANING MALINAW NA MASABUTAN AN PUNTO

12. Taano ta naggamit si Jesus nin mga ilustrasyon?

12 Apuwera sa mga hapot, naggamit si Jesus nin mga ilustrasyon sa saiyang paghuhulit. (Basahon an Mateo 13:34, 35.) An mga ilustrasyon ni Jesus nakatabang na mahayag an motibo kan mga nagdadangog sa saiya. (Mat. 13:10-15) Nagin mas nakakaakit man asin dai malilingawan an mga katukduan ni Jesus huli kaiyan. Paano ta magagamit an mga ilustrasyon sa sato mismong pagtutukdo?

13. Paano ta puwedeng iilustrar na an Diyos mas halangkaw kisa ki Jesus?

13 Sa parati, an pinakamarahay na gamiton iyo an simpleng mga ilustrasyon. Halimbawa, kun ipinapaliwanag na an Diyos mas halangkaw kisa ki Jesus, tibaad puwede tang gamiton an minasunod na pag-atubang. Puwede tang sabihon na an Diyos asin si Jesus parehong naggamit nin mga titulong pampamilya kun sinasambit an manungod sa relasyon ninda. Si Jesus inapod nin Diyos na saiyang Aki, asin an Diyos inapod ni Jesus na saiyang Ama. (Luc. 3:21, 22; Juan 14:28) Dangan, puwede tang haputon an kagharong: “Tanganing ipasabot sa sako na an duwang tawo magkapantay, anong klase nin relasyon sa laog nin pamilya an gagamiton mo tanganing iilustrar iyan?” Tibaad sambiton niya an relasyon nin magtugang—puwedeng kambal pa ngani. Kun iyan an ginamit niya, puwede tang sabihon na angay nanggad an pagkumparar na iyan. Dangan, puwede tang ihapot: “Kun pareho tang naisip tulos an ilustrasyon na ini, bako daw na arog man kaiyan an pagkumparar na maiisip ni Jesus, an Dakulang Paratukdo? Pero, sinabi niya na an Diyos Ama niya. Kaya ilinadawan ni Jesus an Diyos na mas may edad asin mas may awtoridad kisa sa saiya.”

14. Anong ilustrasyon an nagpapahiling na magigin bakong makatanusan na suguon nin Diyos an Diyablo na padusahan an mga tawo sa nagkakalayong impiyerno?

14 Pag-isipan an saro pang halimbawa. May mga naniniwala na si Satanas an “namamahala” sa nagkakalayong impiyerno. An sarong ilustrasyon puwedeng makatabang sa sarong magurang na mahiling kun gurano kabakong makatanusan na suguon nin Diyos an Diyablo na pasakitan an mga tawo sa nagkakalayong impiyerno. Puwede tang sabihon an arog kaini: “Ipamugtak na nagin rebelyosong marhay an aki mo asin kadakul an maraot na ginigibo. Ano an gigibuhon mo?” Posibleng marhay na sasabihon kan magurang na itatanos niya an saiyang aki. Tibaad pauruutro niyang hihinguwahon na tabangan an aki niya na punduhon an paggibo nin maraot. (Tal. 22:15) Sa puntong  ini, puwede tang haputon an magurang kun ano an gigibuhon niya pag binaliwala kan saiyang aki an gabos niyang paghihinguwa na tabangan ini. An kadaklan na magurang masabing mayo na sindang magigibo kundi padusahan an aki. Dangan, puwede kitang maghapot, “Paano kun maaraman mo na sarong marauton na tawo an nag-impluwensiya sa aki mo na magin rebelyoso?” Daing duda, maaanggot an magurang sa tawong iyan. Tanganing malinaw na maipasabot an punto, puwedeng haputon an magurang, “Huling naaraman mo nang sarong marauton na tawo an nag-impluwensiya sa aki mo, papakiulayan mo daw an tawong iyan na iyo an magpadusa sa aki mo para sa saimo?” Siyempre an isisimbag niya dai. Kun siring, malinaw na dai susuguon nin Diyos si Satanas na padusahan an iyo man sanang mga tawong inimpluwensiyahan mismo kan Diyablo na gumibo nin maraot!

PAPAGDANAYON AN TIMBANG NA PAGMANSAY

15, 16. (a) Taano ta dai kita dapat mag-asa na an gabos na hinuhulitan ta maako kan mensahe kan Kahadian? (b) Kaipuhan ta daw na magkaigwa nin espesyal na abilidad tanganing makapagtukdo nin epektibo? Ipaliwanag. (Hilingon man an kahon na “ Pantabang sa Sato na Makatao nin Simbag.”)

15 Aram ta na bakong gabos na hinuhulitan ta maako kan mensahe kan Kahadian. (Mat. 10:11-14) Totoo iyan dawa pa magpalataw kita nin tamang mga hapot, magkaigwa nin pinakamahusay na pangangatanusan, asin maggamit nin pinakamarahay na mga ilustrasyon. Kun sa bagay, medyo nagkapirang indibidwal sana an naghimati kaidto sa katukduan ni Jesus, dawa siya an pinakadakulang Paratukdo na nabuhay kasuarin man digdi sa daga!Juan 6:66; 7:45-48.

16 Sa ibong na kampi, dawa kun sa pagmati ta mayo kitang espesyal na abilidad, puwede kitang magin epektibo sa satong ministeryo. (Basahon an Guibo 4:13.) An Tataramon nin Diyos nagtatao sa sato nin balidong dahilan na magtiwala na ‘an gabos na [may tamang inklinasyon] para sa buhay na daing katapusan’ maako kan maugmang bareta. (Gui. 13:48) Kaya patalubuon asin papagdanayon ta an timbang na pagmansay sa satong sadiri asin sa mga hinuhulitan niyato kan maugmang bareta kan Kahadian. Makinabang nin lubos sa pagsasanay na itinatao ni Jehova, na nagtitiwala na makikinabang kita diyan asin an mga madangog sa sato. (1 Tim. 4:16) Puwede kitang tabangan ni Jehova na mahiling kun paano kita maninigong ‘magsimbag sa lambang saro.’ Arog kan maaaraman ta sa sunod na artikulo, an sarong paagi na magin mapanggana sa satong ministeryo iyo an pagsunod sa inaapod na Bulawan na Reglamento sa Paggawi o Golden Rule.

^ par. 6 Hilingon an artikulong “Posible daw na Magkaigwa nin Pagtubod sa Sarong Kaglalang?” sa isyu kan An Torrengbantayan na Oktubre-Disyembre 2009.