Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Si Jehova—An Satong Pinakadayupot na Katuod

Si Jehova—An Satong Pinakadayupot na Katuod

‘[Si Abraham] inapod na katuod nin Diyos.’—SANT. 2:23.

1. Huling linalang kita sa ladawan nin Diyos, igwa kita nin anong mga kakayahan?

PARATI tang nadadangog an kasabihan sa Ingles na “Like father, like son.” Tunay nanggad, dakul na aki an sugad na marhay sa saindang mga magurang. Kun sa bagay, hali sa ama asin ina an genes kan aki. Si Jehova, an satong Ama sa langit, iyo an Paratao nin buhay. (Sal. 36:9) Asin kita, na mga aki niyang tawo, kasugad niya minsan paano. Huling linalang kita sa ladawan niya, may kakayahan kitang magrason, gumibo nin mga desisyon, asin magkaigwa nin mga katuod saka magdanay na dayupot sa sainda.—Gen. 1:26.

2. Sa ano nakabasar an satong pakikikatuod sa Diyos?

2 Si Jehova puwede niyatong magin pinakadayupot na Katuod. An siring na pakikikatuod nakabasar sa pagkamuot nin Diyos sa sato asin sa satong pagtubod sa saiya asin sa Aki niya. Sinabi ni Jesus: ‘An Diyos namuot na gayo sa kinaban, na itinao niya an saiyang Aking bugtong, tanganing an siisay man na minatubod sa saiya dai mapahamak, kundi magkaigwa nin buhay na dai nin katapusan.’ (Juan 3:16) May dakul na halimbawa nin mga nagkaigwa nin dayupot na relasyon ki Jehova. Tukaron niyato an duwa kaiyan.

SI ‘ABRAHAM NA SAKUYANG KATUOD’

3, 4. Mapadapit sa pakikikatuod sa Diyos, ano an pagkakalain ni Abraham sa saiyang mga gikan?

3 Inapod ni Jehova an patriyarka asin apuon kan mga Israelita na  ‘Abraham na sakuyang katuod.’ (Isa. 41:8) Sa 2 Cronica 20:7, inapod man si Abraham na katuod nin Diyos. Sa ano nakabasar an nagdadanay na pakikikatuod kan maimbod na tawong iyan sa saiyang Kaglalang? Sa saiyang pagtubod.—Gen. 15:6; basahon an Santiago 2:21-23.

4 Sa kapuon-puuni, si Jehova an Ama asin Katuod kan mga gikan ni Abraham na nagin nasyon kan suanoy na Israel. Pero, makamumundo ta naiwara ninda an saindang pakikikatuod sa Diyos. Taano? Huling dai ninda napagdanay an pagtubod sa mga panuga ni Jehova.

5, 6. (a) Paano mo nagin Katuod si Jehova? (b) Anong mga hapot an maninigo niyatong tawan nin atensiyon?

5 Miyentras na mas nakakanuod ka dapit ki Jehova, mas nagkukusog man an pagtubod mo sa saiya, asin nagrararom an pagkamuot mo sa saiya. Girumduma kan inot mong maaraman na an Diyos tunay na Persona, na puwede kang ibilang na dayupot niyang katuod. Nanudan mo man na gabos kita namundag sa kasalan huli sa pagsuway ni Adan. Nasabutan mo na an katawuhan sa kabilugan siblag sa Diyos. (Col. 1:21) Dangan, narealisar mo na an satong mamumuton na Ama sa langit bakong persona na harayo asin daing interes sa sato. Kan maaraman ta an dapit sa saiyang probisyon na atang na pantubos ni Jesus asin nagtubod kita diyan, nagpuon kitang magin katuod nin Diyos.

6 Mantang ginigirumdom ta an nakaagi, marahay na haputon ta an satong sadiri: ‘Nagrararom daw an pakikikatuod ko sa Diyos? Makusog daw an sakong tiwala sa saiya, asin nagtatalubo daw sa kada aldaw an sakong pagkamuot sa namumutan kong Katuod na si Jehova?’ An saro pang tawo kan suanoy na panahon na nagkaigwa nin dayupot na relasyon ki Jehova iyo si Gideon. Tukaron ta ngunyan asin isapuso an saiyang marahayon na halimbawa.

“SI JEHOVA KATUNINUNGAN”

7-9. (a) Ano an pambihirang naeksperyensiyahan ni Gideon, asin ano an nagin resulta kaiyan? (Hilingon an ritrato sa kapinunan kan artikulo.) (b) Paano niyato mapapakusog an satong pakikikatuod ki Jehova?

7 Si Hukom Gideon naglingkod ki Jehova durante kan maribok na mga panahon sa kasaysayan nin Israel pagkatapos na makalaog an nasyon sa Dagang Panuga. Sinasabi kan Hokom kapitulo 6 na an anghel ni Jehova nagbisita ki Gideon sa Ofra. Kan panahon na iyan, an kataid na mga Midianita talagang nagin huma sa Israel. Kaya, si Gideon naggiginik nin trigo, bako sa uma, kundi sa pugaan nin ubas, na diyan maitatago niya tulos an mga tipasi. Huling nabigla kan magpahiling an anghel asin inapod siyang ‘makusog [“parapakilaban,” NW] na lalaki,’ naghapot si Gideon kun baga ililigtas na sinda ni Jehova, na iyo an nagpatalingkas sa mga Israelita hali sa Ehipto. Nagtataram sa ngaran kan Kaglalang, inasegurar kan anghel si Gideon na talagang sinusuportaran siya ni Jehova.

8 Iniisip-isip ni Gideon kun baga kaya niyang ‘iligtas an Israel sa kamot kan mga Midianita.’ Direkta an simbag sa saiya: “Huli ta maiba ako sa saimo,” an sabi ni Jehova, ‘lulugadon mo an mga Midianita na garo baga sa saro sanang lalaki.’ (Hok. 6:11-16) Daing duda na iniisip-isip pa man giraray ni Gideon kun paano ini mangyayari, kaya naghagad siya nin tanda. Mangnuhon na sa pag-uulay na ini, malinaw na si Jehova sarong tunay na Persona para ki Gideon.

9 An sunod na nangyari nagpakusog sa pagtubod ni Gideon asin urog na nagpadayupot sa saiya sa Diyos. Naghanda si Gideon nin pagkakan asin isinerbi ini sa anghel. Kan milagrosong matumtom nin kalayo an pagkakan kan iduot o iduta diyan kan anghel an sugkod kaini, narealisar ni Gideon na talagang representante ni Jehova an anghel. Natakot si Gideon asin napakurahaw: ‘Ah, Kagurangnan Jehova, nahiling ko an anghel ni Jehova sa lalawgon nanggad!’ (Hok. 6:17-22) Pero an pangyayari daw na iyan nagin ulang sa pag-ultanan ni Gideon asin nin Diyos? Dai nanggad! Kabaliktaran an nangyari. Namidbid ni Gideon si Jehova sa paaging nakamati siya nin katuninungan kaiba nin Diyos. Aram ta ini huli sa ipinangaran ni Gideon sa altar na itinugdok niya sa lugar na idto—an “Jehova-salom.” An pangaran na iyan nangangahulugan na “Si Jehova Katuninungan.” (Basahon an Hokom 6:23, 24.) Kun huhurop-hurupon ta an ginigibo ni Jehova para sa sato  sa kada aldaw, marerealisar ta na siya sarong tunay na Katuod. An regular na pagpamibi sa Diyos nakakadagdag sa satong pakamati nin katuninungan asin nagpapakusog kan pakikikatuod ta sa saiya.

SIISAY AN MAGIGIN ‘BISITA SA TOLDA NI JEHOVA’?

10. Uyon sa Salmo 15:3, 5, ano an kahagadan sa sato ni Jehova tanganing magin katuod niya kita?

10 Minsan siring, tanganing magin Katuod ta si Jehova, dapat maabot ta an nagkapirang kondisyon. Siring kan nakarekord sa Salmo 15, inawit ni David kun ano an kahagadan tanganing kita magin ‘bisita sa tolda ni Jehova,’ buot sabihon, magin katuod nin Diyos. (Sal. 15:1, NW) Magpokus kita sa duwa sa mga kahagadan na ini—dai magin parabalubagi o parapakaraot, asin magin sadiyosan o onesto sa gabos niyatong ginigibo. Sa bagay na ini, sinabi ni David dapit sa sarong bisita sa tolda ni Jehova: ‘Dai nambabalubagi an dila. An suhol laban sa inosente dai kinukua.’—Sal. 15:3, 5, An Banal na Biblia.

11. Taano ta dapat niyatong likayan an pagpakaraot sa iba?

11 Sa saro pang salmo, nagpatanid si David: ‘Pugulan mo an saimong dila sa maraot.’ (Sal. 34:13) An dai paghimati sa ipinasabong na konsehong ini mabugtak nin ulang sa pag-ultanan niyato asin kan matanos niyatong Ama sa langit. An totoo, an pagpakaraot ugali kan dakulang kaiwal ni Jehova, si Satanas. An terminong “Diyablo” hali sa Griegong tataramon na nangangahulugan na ‘parabalubagi’ o parapakaraot. An pagkontrol sa satong sinasabi manungod sa iba makakatabang na mapagdanay an satong kadayuputan ki Jehova. Lalo nang totoo ini sa satong sabuot mapadapit sa ninombrahan na mga lalaki sa kongregasyon.—Basahon an Hebreo 13:17; 1 Tesalonica 5:12.

12, 13. (a) Taano ta dapat kitang magin sadiyosan sa gabos na bagay? (b) Ano an epekto sa iba kan pagigin sadiyosan niyato?

12 Siring man, midbid an mga lingkod ni Jehova sa pagigin sadiyosan, bakong sa pang-aaprobetsar. Si apostol Pablo nagsurat: ‘Mamibi kamo manungod sa samo, huli ta kami naniniwala na kami igwa nin marahay na paghuna-huna, na nagmamawot na mamuhay nin marahay sa gabos na bagay.’ (Heb. 13:18) Huling determinado kitang “mamuhay nin marahay sa gabos na bagay,” dai kita nang-aaprobetsar sa satong Kristiyanong mga tugang. Halimbawa, kun nagtatrabaho sinda sa sato, sinisigurado ta na rasonable an pagtratar niyato sa sainda asin sinusuwelduhan sinda uyon sa napagkasunduan. Bilang mga Kristiyano, sadiyosan an pagtratar niyato sa satong mga empleyado asin sa gabos na iba pa. Kun nagtatrabaho kita sa sarong kapwa Kristiyano, nag-iingat kita na dai sinda pag-aprobetsaran paagi sa paghagad nin espesyal na mga pribilehiyo.

13 Parati nanggad kitang nakakadangog nin pag-apresyar sa mga Saksi ni Jehova hali sa mga tawo sa kinaban! Halimbawa, narisa kan direktor nin sarong dakulang organisasyon nin construction services na pirming inuutob kan mga Saksi ni Jehova an saindang sinasabi. “Pirmi nindong ginigibo an napagkauyunan,” an sabi niya. (Sal. 15:4) An siring na paggawi nakakatabang na mapagdanay ta an satong pakikikatuod ki Jehova. Urog sa gabos, nagtatao iyan nin kaumawan sa satong mamumuton na Ama sa langit.

TABANGAN AN IBA NA MAGIN KATUOD NI JEHOVA

Tinatabangan niyato an iba na magin katuod ni Jehova (Hilingon an parapo 14 asin 15)

14, 15. Sa satong ministeryo, paano ta matatabangan an iba na magin katuod ni Jehova?

14 Dawa ngani dakul sa mga tawong nanunumpungan ta sa ministeryo an nagtutubod na may Diyos, dai ninda minamansay an Diyos bilang pinakadayupot nindang Katuod. Paano ta sinda matatabangan? Mangnuhon an instruksiyon ni Jesus sa saiyang 70 disipulo kan suguon niya sindang manduwa-duwa para maghulit: ‘Sa arin man na harong na sakatan nindo, magsabi nguna kamo, “An katuninungan mapasa-harong na ini.” Asin kun igwa diyan nin sarong aki nin katuninungan, an saindong katuninungan mapapasaiya; alagad kun dai, iyan makakabalik sa saindo.’ (Luc. 10:5, 6) Puwedeng maakit an mga tawo sa katotoohan kun mainamigo kita. Tibaad  makatabang man ini sa mga nagkokontra na kumalma, asin magin andam na magdangog sa ibang pagkakataon.

15 Kun nakakanumpong kita nin mga indibidwal na impluwensiyadong marhay nin palsong relihiyon o nagsusunod sa bakong maka-Kasuratan na mga kostumbre, danay niyatong ipinapahiling an pagigin mainamigo asin mapagpatuninong. Maugma tang inaako sa mga pagtiripon an mga tawo na huli sa pagkadisganar sa sosyedad ngunyan, nagkainteres na makanuod nin urog pa manungod sa Diyos na satong sinasamba. An mga artikulo sa seryeng “Binago kan Bibliya an Saindang Buhay” nagtatao sa sato nin dakul na marahay na halimbawa.

PAGLILINGKOD KAIBA KAN SATONG PINAKADAYUPOT NA KATUOD

16. Sa anong paagi kita puwedeng ibilang na katuod asin kapwa trabahador ni Jehova?

16 An mga tawo na iribang nagtatrabaho parating nagigin dayupot na mag-amigo. An gabos na nagdusay ki Jehova igwa nin pribilehiyo na ibilang niya na saiyang mga katuod asin mga “katabang” o kapwa trabahador. (Basahon an 1 Corinto 3:9.) Tunay nanggad, mantang kita nakikikabtang sa paghuhulit asin paggibo nin disipulo, nagigin mas hararom an satong pakasabot sa makangangalas na mga kuwalidad kan satong Ama sa langit. Naeeksperyensiyahan ta an tabang kan saiyang banal na espiritu na nagtatao sa sato nin kakayahan na mautob an sugo sa sato na maghulit kan maugmang bareta.

17. Paano an espirituwal na pagkakan na itinatao sa satong mga asembleya asin kumbensiyon nagpapahiling na si Jehova Katuod niyato?

17 Mantang urog kitang nakikikabtang sa paggibo nin disipulo, mas urog tang namamatian na dayupot kita ki Jehova. Halimbawa, nahihiling ta kun paano inuulang ni Jehova an mga nagkokontra. Sa nakaaging pirang taon, bako daw na risang-risa kun paano kita ginigiyahan nin Diyos? Nagngangalas kita sa dagos-dagos na suplay nin abundang espirituwal na pagkakan. Mahihiling sa mga programa sa satong kumbensiyon asin asembleya na namumutan kita kan satong Ama, asin nasasabutan niya an satong mga problema asin pangangaipo. Bilang pasasalamat sa sarong kumbensiyon, sarong pamilya an nagsurat: “Talagang nataros kan programa an samong puso. Namatian mi kun gurano kapadangat ni Jehova an kada saro sa sato asin gusto niyang magin mapanggana kita.” Pagkatapos mag-atender sa sarong espesyal na kumbensiyon sa Ireland, ipinahayag kan mag-agom na taga Alemania an pasasalamat ninda huli sa mainit na pag-ako asin pag-asikaso sa sainda, asin nagsabi pa: “Pero an pinapasalamatan mi sa gabos iyo si Jehova asin an saiyang Hading si Jesu-Cristo. Inagda ninda kami na magin kabtang kan banwaan na ini na tunay na nagkakasararo. Dai ta sana sinasabi na nagkakasararo kita, kundi talagang naeeksperyensiyahan ta iyan aroaldaw. An mga eksperyensiya mi sa espesyal na kumbensiyon sa Dublin pirming magpapagirumdom sa samo kan magayunon na pribilehiyo mi na maglingkod  sa satong dakulang Diyos kaiba nindo gabos.”

AN MAGKATUOD NAG-UULAY

18. Ano an puwede tang ihapot sa satong sadiri kun dapit sa satong pakikikomunikar ki Jehova?

18 Mas nagigin dayupot an magkatuod kun igwa sinda nin marahay na komunikasyon. Sa panahon na ini nin Internet asin teknolohiya sa telekomunikasyon, an social networking asin pag-text popular na marhay. Pero kumusta an satong personal na pakikikomunikar sa satong pinakadayupot na Katuod, si Jehova? Totoo, siya an ‘Paradangog kan Pamibi.’ (Sal. 65:2) Pero gurano kita kaparating nagtatao nin panahon na makipag-ulay sa saiya?

19. Ano an makakatabang sa sato kun nasasakitan kitang ipahayag ki Jehova an nasa puso ta?

19 Para sa nagkapirang lingkod nin Diyos, bakong madali na ipahayag an nasa puso ninda. Pero, iyan an gusto ni Jehova na gibuhon ta kun kita namimibi. (Sal. 119:145; Lam. 3:41) Dawa nasasakitan kitang ipahayag an sabuot niyato, may matabang sa sato. Nagsurat si Pablo sa mga Kristiyano sa Roma: ‘Huli ta kita dai tataong mamibi nin siring sa maninigo, alagad an espiritu man sana nagsusurog sa sato, na may pag-agrangay na dai masabi. Asin an nagsisiyasat nin mga puso nakakaaram kun ano an iniisip kan espiritu, huli ta siya nagsusurog sa mga banal siring sa buot nin Diyos.’ (Roma 8:26, 27) An paghurop-hurop niyato sa mga tataramon na nakasurat sa libro kan Bibliya siring kan Job, Salmo, asin Talinhaga makakatabang sa sato na ipahayag ki Jehova an kairairaruming sabuot niyato.

20, 21. Anong pagranga an itinatao kan mga tataramon ni Pablo sa Filipos 4:6, 7?

20 Kun napapaatubang kita sa makamumundong mga sitwasyon, himation ta an ipinasabong na sadol ni Pablo sa mga taga Filipos: ‘Sa ano man dai kamo maghadit; kundi sa gabos na bagay paagi sa pamibi asin pagngayo-ngayo na may pagpasalamat, ipahayag nindo sa Diyos an saindong mga hinahagad.’ An siring na bukas na komunikasyon sa satong pinakadayupot na Katuod siyertong makakaranga sa sato, huling idinagdag ni Pablo: ‘An katuninungan nin Diyos na minalampas sa gabos na pakasabot, maingat kan saindong mga puso asin kan saindong pag-iisip diyan ki Cristo Jesus.’ (Fil. 4:6, 7) Lugod na pirmi niyatong pakamahalon an daing kaagid na ‘katuninungan nin Diyos’ na tunay na nag-iingat sa satong puso asin isip.

Paano pinapakusog kan pamibi an satong pakikikatuod sa Diyos? (Hilingon an parapo 21)

21 An pamibi nakakatabang sa sato na patalubuon an satong pakikikatuod ki Jehova. Kun siring, lugod na ‘mamibi kita nin daing pundo.’ (1 Tes. 5:17, NW) Lugod na mapakusog kan pag-aadal na ini an satong mahalagang marhay na relasyon sa Diyos asin an satong determinasyon na sunudon an saiyang matanos na mga kahagadan. Asin lugod na magtao kita nin panahon na hurop-hurupon an mga bendisyon na nakakamtan niyato huling tunay nanggad na si Jehova an satong Ama, an satong Diyos, asin an satong Katuod.