Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Kun Paano Kita Makakatabang na Mapaniguan an Pangangaipo nin Iba

Kun Paano Kita Makakatabang na Mapaniguan an Pangangaipo nin Iba

“BIGLANG puminutok an kadahasan huli sa pigkukuwestiyon na resulta nin eleksiyon, kaya napiritan an rinibong Saksi ni Jehova na bayaan an harong ninda,” an sabi ni François, elder sa sarong nagpoprogresong nasyon. “Duminikit an suplay nin kakanon saka bulong, asin kun igwa man sobra kamahal. Nagsera an mga bangko, asin dai nang laog o offline an mga automated teller machine (ATM).”

Nagpadara tulos an mga tugang sa sangang opisina nin pondo asin mga suplay na pang-emerhensiya sa mga Saksi na naghali sa harong ninda asin nagduman sa mga Kingdom Hall sa bilog na nasyon. Nagbugtak nin mga barikada an magkaribal na grupo, pero huling aram kan duwang lado na talagang nagdadanay na neutral an mga Saksi, parating pinapaagi an mga behikulo kan sangang opisina.

“Mantang pasiring kami sa sarong Kingdom Hall, pinaputukan nin mga sniper an samong van,” an sabi ni François. “Pero, dai kami tinamaan. Kan mahiling mi na may nagdadalagan na suldados pasiring samo, na igwang armas, pinaatras mi tulos asin pinabirik an van, dangan marikas na buminalik sa sangang opisina. Nagpasalamat kami ki Jehova ta nakaligtas kami. Kan sunod na aldaw, an 130 tugang na nasa Kingdom Hall na idto nakaduman sa ligtas na lugar. May mga nagpasiring sa sangang opisina, na duman inasikaso mi an espirituwal asin materyal na pangangaipo ninda sagkod na matapos an kariribukan.”

“Dangan, nakaresibi an sangang opisina nin dakul na surat hali sa mga tugang sa bilog na nasyon na nagpapahayag kan lubos na pasasalamat ninda,” an sabi ni François. “Huli sa tabang kan saindang mga tugang hali sa ibang lugar, urog pang kuminusog an pagtitiwala ninda ki Jehova.”

Sa panahon nin mga kalamidad, natural man o gibo nin tawo, dai ta sinasabi sa nangangaipo tang mga tugang na ‘magpahimbong asin magpakabasog kamo.’ (Sant. 2:15, 16) Imbes, naghihinguwa kitang ikatao an pisikal na pangangaipo ninda. Kaagid kaiyan, pagkatapos na patanidan an mga disipulo dapit sa maabot na tiggutom kan inot na siglo, nagdesisyon an ‘lambang saro siring sa saiyang makakayanan, na magpadara nin tabang sa mga tugang na nag-iirok sa Judea.’—Gui. 11:28-30.

Bilang mga lingkod ni Jehova, andam kitang tabangan an mga nangangaipo nin materyal na bagay. Pero, may pangangaipo man sa espirituwal an mga tawo. (Mat. 5:3) Tanganing matabangan sindang maaraman an pangangaipong iyan asin gumibo nin mga lakdang na mapaniguan iyan, isinugo ni Jesus an mga parasunod niya na gumibo nin mga disipulo. (Mat. 28:19, 20) Bilang indibidwal, dakul an itinatao tang panahon, kusog, asin materyal na bagay para utubon an sugong iyan. Bilang organisasyon, ginagamit ta an ibang pondong idinonar para magtao nin materyal na tabang, pero ginagamit an mga donasyon sa panginot sa pagsuportar sa intereses kan Kahadian asin pagpalakop kan maugmang bareta. Paagi kaiyan, ipinapahiling ta an pagkamuot sa Diyos asin kapwa.—Mat. 22:37-39.

Makakasiyerto an mga nagsusuportar sa pambilog na kinaban na gibuhon kan mga Saksi na ginagamit an mga donasyon ninda sa tama asin pinakamarahay na paagi. Nasa kamugtakan ka daw na tumabang sa mga tugang na nangangaipo? Mawot mo daw na suportaran an paggibo nin mga disipulo? Kun iyo, ‘dai mo ipagsayuma an karahayan sa tawong nangangaipo kaiyan, kun makakaya mong gibuhon iyan.’—Tal. 3:27, An Marahay na Bareta Biblia.