Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Iyo Ini an Satong Espirituwal na Mana

Iyo Ini an Satong Espirituwal na Mana

“Iyo ini an minanang rugaring kan mga lingkod ni Jehova.”—ISA. 54:17, NW.

1. Ano an mamumuton na prineserbar ni Jehova para sa kapakinabangan kan katawuhan?

SI Jehova, an ‘Diyos na nabubuhay asin nagdadanay,’ prineserbar an saiyang nagtataong-buhay na mensahe para sa katawuhan. Siguradong magdadanay iyan, huling “an tataramon nin Kagurangnan nagdadanay sagkod lamang.” (1 Ped. 1:23-25) Nagpapasalamat nanggad kita na an siring na mahalagang marhay na impormasyon mamumuton na prineserbar ni Jehova sa saiyang nasusurat na Tataramon, an Bibliya!

2. Ano an prineserbar nin Diyos sa saiyang nasusurat na Tataramon tanganing gamiton kan banwaan niya?

2 Sa saiyang Tataramon, prineserbar nin Diyos an mismong pangaran na pinili niya para sa saiya tanganing gamiton kan banwaan niya. Si ‘Jehova Diyos’ inot na sinambit kan Kasuratan kan isaysay kaiyan an ‘ginikanan kan kalangitan asin kan daga.’ (Gen. 2:4) Nagkapirang beses na milagrosong inukit an pangaran nin Diyos sa mga tablang gapo kun sain isinurat an Sampulong Tugon. Halimbawa, an inot na tugon nagpupuon nin arog kaini: ‘Ako si Jehova na saimong Diyos.’ (Ex. 20:1-17) Nagdadanay an pangaran nin Diyos huling prineserbar kan Soberanong Kagurangnan na Jehova an saiyang Tataramon asin pangaran sa ibong kan gabos na paghihinguwa ni Satanas na paraon iyan.

3. Sa ibong kan paglakop kan salang katukduan nin mga relihiyon, ano an prineserbar nin Diyos?

3 Sa saiyang Tataramon, prineserbar man ni Jehova an katotoohan. Sa ibong kan paglakop sa kinaban kan salang katukduan nin mga relihiyon, nagpapasalamat nanggad kita na tinawan kita nin Diyos nin espirituwal na liwanag asin katotoohan! (Basahon an Salmo 43:3, 4.) Mantang an bilog na katawuhan naglalakaw sa kadikluman, kita padagos na magayagayang naglalakaw sa espirituwal na liwanag na itinatao nin Diyos.—1 Juan 1:6, 7.

IGWA KITA NIN ESPESYAL NA MANA

4, 5. Anong espesyal na pribilehiyo an napasatuya puon kan 1931?

4 Bilang mga Kristiyano, igwa kita nin mahalagang marhay na mana. An Collins Cobuild English Dictionary nagsasabi:  “An pamana nin sarong nasyon iyo an gabos na kuwalidad, tradisyon, o aspekto nin buhay diyan na nagpapadagos sa laog nin dakul na taon asin ipinapasa sa kasunod na henerasyon.” Kaiba sa satong espirituwal na mana an pagkaigwa nin tamang kaaraman sa Tataramon nin Diyos asin malinaw na pakasabot kan katotoohan manungod sa saiya saka sa mga katuyuhan niya. Kalabot man diyan an sarong espesyal na marhay na pribilehiyo.

Naugma kitang marhay na magkaigwa kan pangaran na Mga Saksi ni Jehova sa kumbensiyon kan 1931

5 An pribilehiyong iyan nagin kabtang kan satong espirituwal na mana kan 1931, sa kumbensiyon sa Columbus, Ohio, E.U.A. Mahihiling an mga letrang “JW” sa inimprentang programa. Sarong sister an nagsabi: “May mga espekulasyon kaidto kun ano an buot sabihon kan JW—Just Wait, Just Watch, asin idtong tama.” An apod sa sato kaidto Mga Estudyante sa Bibliya, pero pinunan tang gamiton an pangaran na Mga Saksi ni Jehova (Jehovah’s Witnesses) paagi sa sarong resolusyon kan Domingo, Hulyo 26, 1931. Nakakaugmang magkaigwa kan pangaran na iyan na basado sa Kasuratan. (Basahon an Isaias 43:12.) “Dai ko nanggad malilingawan an makusugon na pagkururahaw asin pagparalakpakan na nagragubdob sa lugar na pinagtiriponan,” an nagigirumduman nin sarong brother. Mayo nang iba sa kinaban an may gusto kan pangaran na iyan, pero binendisyunan kita nin Diyos na gamiton iyan sa laog nin labing walong dekada. Sarong espesyal na pribilehiyo nanggad na magin Mga Saksi ni Jehova!

6. Anong tamang impormasyon an kaiba sa satong espirituwal na mana?

6 Kaiba sa satong espirituwal na mana an pagigin abunda ta sa tama asin mahalagang impormasyon dapit sa nakaagi. Halimbawa, estudyari si Abraham, Isaac, asin Jacob. Siguradong ipinapakipag-ulay kan mga patriarkang ini sa saindang pamilya kun paano mapaugma si Jehova. Kaya bakong makangangalas na sinayumahan kan matanos na si Jose an seksuwal na imoralidad tanganing dai ‘magkasala sa Diyos.’ (Gen. 39:7-9) An mga tradisyon nin mga Kristiyano itinao man nin berbal o paagi sa halimbawa. Kaiba digdi an mga detalye mapadapit sa Pamanggihan kan Kagurangnan na ipinaabot man ni apostol Pablo sa Kristiyanong mga kongregasyon. (1 Cor. 11:2, 23) Ngunyan, an mga detalyeng kaipuhan tanganing masamba niyato an Diyos sa “espiritu asin katotoohan” yaon sa saiyang nasusurat na Tataramon. (Basahon an Juan 4:23, 24.) An Bibliya para sa kaliwanagan kan bilog na katawuhan, pero bilang mga lingkod ni Jehova nangurugnang inaapresyar ta iyan.

7. Anong nakakaparigon na panuga an kaiba sa satong mana?

7 Kaiba man sa satong espirituwal na mana an mga eksperyensiyang ipinublikar kasuarin pa sana na nagpapatunay na ‘si Jehova uya sa satuya.’ (Sal. 118:7) Huli kaiyan, kita nakakamati nin katiwasayan, dawa pinepersegir. An sarong nakakaparigon na kabtang kan satong padagos na nagdadakul na espirituwal na mana iyo an panugang ini: “‘Ano man na armas na gigibuhon tumang sa saimo dai magkakaepekto, asin kokondenaron mo an arin man na dila na matumang sa saimo sa paghukom. Iyo ini an minanang rugaring kan mga lingkod ni Jehova, asin gikan sa sako an saindang  katanusan,’ an sabi ni Jehova.” (Isa. 54:17, NW) Mayo sa mga armas ni Satanas an permanenteng makakadanyar sa sato.

8. Ano an pag-uulayan ta sa artikulong ini asin sa masunod?

8 Pinagmamaigutan ni Satanas na paraon an Tataramon nin Diyos, halion an pangaran na Jehova, asin itago an katotoohan. Pero talagang dai niya kaya si Jehova, na mapangganang inuulang an gabos na pagmamaigot na iyan. Aaramon ta digdi asin sa kasunod na artikulo (1) kun paano prineserbar nin Diyos an saiyang Tataramon; (2) kun paano sinisigurado ni Jehova na mapreserbar an saiyang pangaran; asin (3) kun paanong an satong langitnon na Ama iyo an Gikanan asin Parapreserbar kan katotoohan na nakakamtan ta.

PRINESERBAR NI JEHOVA AN SAIYANG TATARAMON

9-11. Anong mga halimbawa an nagpapahiling na nagdanay an Bibliya sa ibong kan manlain-lain na pag-atake?

9 Sa ibong kan gabos na pag-atake, prineserbar ni Jehova an saiyang Tataramon. An Enciclopedia Cattolica (Catholic Encyclopedia) nagsasabi: “Kan 1229, pinagbawalan kan Konsilyo nin Toulouse an mga tawo na gamiton iyan [mga Bibliya sa sadiri nindang lengguwahe] bilang pag-atake sa mga Albigenses asin Waldenses . . . An asamblea kan 1234 sa Tarragona, España, sa panginginot ni James I, nagpaluwas nin kaparehong pagbabawal. . . . Sa inot na pagkakataon kan 1559, nakiaram sa bagay na ini an Romanong Sede kan ipagbawal sa Indise ni Paul IV an pag-imprenta asin pagkaigwa nin mga Bibliya sa sadiring lengguwahe na mayo nin permiso kan Banal na Administrasyon.”

10 Sa ibong kan manlain-lain na pag-atake sa Bibliya, napreserbar iyan. Kan mga 1382, natapos ni John Wycliffe asin kan kairiba niya an inot na traduksiyon kan Bibliya sa Ingles. An saro pang paratradusir kan Bibliya iyo si William Tyndale, na ginadan kan 1536. Mantang nakagapos sa sarong harigi, nagkurahaw daa siya, “Kagurangnan, buklata an mata kan hadi nin Inglatera.” Dangan tinilok siya paagi sa garote saka sinulo.

11 Nagdanay an Bibliya sa ibong nin mga pagtumang. Halimbawa, ilinuwas kan 1535 an traduksiyon kan Bibliya sa Ingles ni Miles Coverdale. Ginamit niya an traduksiyon ni Tyndale kan “Bagong Tipan” asin kan “Daan na Tipan” puon Genesis sagkod Cronica. Trinadusir niya an ibang kabtang kan Kasuratan hali sa Latin asin sa Bibliyang Aleman ni Martin Luther. Ngunyan, inaapresyar an New World Translation of the Holy Scriptures huling iyan malinaw, trinadusir base sa kun ano an buot sabihon sa orihinal na lengguwahe, asin kapakipakinabang sa satong ministeryo. Naggagayagaya kita huling dai nanggad kaya kan mga demonyo o kan mga tawo na ulangon an pagpreserbar kan Tataramon ni Jehova.

PRINESERBAR NI JEHOVA AN SAIYANG PANGARAN

An mga tawong arog ni Tyndale itinao an saindang buhay para sa Tataramon nin Diyos

12. Ano an papel kan New World Translation sa pagpreserbar kan pangaran nin Diyos?

12 Sinigurado ni Jehova Diyos na an pangaran niya mapreserbar sa saiyang Tataramon. Dakula an papel kan New World Translation sa bagay na  ini. Sa introduksiyon kaiyan, an komite nin dedikadong mga paratradusir nagsurat: “An panginot na karakteristiko kan traduksiyon na ini iyo an pagbalik kan pangaran nin Diyos sa dapat na kinamumugtakan kaiyan sa traduksiyon na Ingles. Ginibo iyan paagi sa paggamit kan ‘Jehovah,’ an komun na inaakong katumbas sa Ingles, nin 6,973 na beses sa Hebreong Kasuratan asin 237 beses sa Kristiyanong Griegong Kasuratan.” An New World Translation makukua na ngunyan nin bilog o kabtang sana sa labing 116 na lengguwahe, asin labi nang 178,545,862 na kopya an naimprenta.

13. Taano ta masasabi niyato na aram na kan mga tawo an pangaran nin Diyos puon kan lalangon an katawuhan?

13 Puon kan lalangon an katawuhan, aram na kan mga tawo an pangaran nin Diyos. Aram iyan ni Adan saka Eva, asin tatao sinda kun paano iyan sawudon nin tama. Kan dai iginalang ni Ham an saiyang ama pagkatapos kan Baha, si Noe nagsabi: ‘Pag-umawon si Jehova, Diyos ni Sem, asin magin suruguon niya lugod [an aki ni Ham na] si Canaan.’ (Gen. 4:1; 9:26) Sinabi mismo nin Diyos: ‘Ako si Jehova. Iyo ini an sakuyang ngaran; asin dai ko itatao sa iba an sakuyang kamurawayan.’ Sinabi pa nin Diyos: ‘Ako si Jehova, asin mayo na nin iba. Mayo nin ibang Diyos kun bakong ako.’ (Isa. 42:8; 45:5) Sinigurado ni Jehova na an saiyang pangaran napreserbar asin naipapamidbid sa mga tawo sa bilog na daga. Pribilehiyo ta nanggad na gamiton an pangaran ni Jehova asin maglingkod bilang saiyang mga Saksi! Garo man sana ikinukurahaw ta: ‘Magbabandera kami sa pangaran kan samuyang Diyos.’—Sal. 20:5.

14. Apuwera sa Bibliya, sain pa naglataw an pangaran nin Diyos?

14 Bako sana sa Bibliya naglataw an pangaran nin Diyos. An sarong halimbawa iyo an Moabite Stone, na nakua sa Dhiban (Dibon), 21 kilometros sa sirangan kan Gadan na Dagat. Sinambit sa gapong iyan si Hading Omri kan Israel, asin mababasa diyan an pagkasaysay ni Hading Mesa kan Moab dapit sa pagrebelde niya sa Israel. (1 Ha. 16:28; 2 Ha. 1:1; 3:4, 5) Pero interesanteng marhay an Moabite Stone huling nakasurat diyan an pangaran nin Diyos sa pormang Tetragrammaton. Pauruutro man na naglataw an Tetragrammaton sa Lachish Letters, mga kapidaso nin mga lalagan na gibo sa dalipay na nakua sa Israel.

15. Ano an Septuagint, asin paano nagkaigwa kaiyan?

15 An suanoy na mga paratradusir kan Bibliya nakakontribwir sa pagpreserbar kan pangaran nin Diyos. Pagkatapos kan pagkadistiyero sa Babilonya puon 607 B.C.E. sagkod 537 B.C.E., dakul na Judio an dai nagbalik sa Juda asin Israel. Pag-abot kan ikatulong siglo B.C.E., an Alejandria sa Ehipto nagin istaran nin dakul na Judio na nangangaipo nin traduksiyon kan Hebreong Kasuratan sa Griego, na internasyonal na lengguwahe kaidto. An bersiyon na iyan, na nakumpleto kan ikaduwang siglo B.C.E., iyo an Septuagint. An nagkapirang kopya kaiyan igwa kan pangaran na Jehova sa mga letrang Hebreo.

16. Magtao nin halimbawa nin paggamit kan pangaran nin Diyos sa sarong libro na inot na ipinublikar kan 1640.

16 Yaon an pangaran nin Diyos sa Bay Psalm Book, an inot na libro na ipinublikar sa mga kolonya kan Inglatera sa Amerika. An orihinal na edisyon kaiyan (inimprenta kan 1640) igwa kan Salmo, na hali sa Hebreo trinadusir sa Ingles na ginagamit kan panahon na idto. Ginagamit kaiyan an pangaran nin Diyos sa mga tekstong arog kan Salmo 1:1, 2, na nagsasabing an “tawong mapalad” dai minalakaw sa sadol nin mga maraot, “kundi sa ley ni Iehovah, yaon an saiyang paghimuyawot asin dakulang kaugmahan.” Para sa dagdag na impormasyon manungod sa pangaran nin Diyos, hilingon an brosyur na The Divine Name That Will Endure Forever.

PINEPRESERBAR NI JEHOVA AN ESPIRITUWAL NA KATOTOOHAN

17, 18. (a) Paano mo tatawan nin kahulugan an terminong “katotoohan”? (b) Ano an minakompuwesto sa ‘katotoohan kan ebanghelyo’?

17 Magayagaya tang pinaglilingkudan si Jehova, an ‘Diyos nin katotoohan.’ (Sal. 31:6, An Banal na Biblia) “An katotoohan dapit sa sarong bagay iyo an gabos na totoong impormasyon manungod diyan, bako an mga bagay na naiimahinar o inimbento,” an sabi kan Collins Cobuild  English Dictionary. Sa Hebreo na ginamit sa pagsurat kan Bibliya, an termino na parating itinatradusir na “katotoohan” nanunungod sa sarong bagay na totoo, mapagtitiwalaan, eksakto, o basado sa mga katunayan. An Griegong tataramon na itrinadusir na “katotoohan” nagpaparisa nin pagigin kauyon kan mga bagay na totoo o angay asin tama.

18 Prineserbar ni Jehova an espirituwal na katotoohan, asin pinagin posible niya na magkaigwa kita nin urog pang nagdadakul na kaaraman dapit diyan. (2 Juan 1, 2) Padagos na nagigin mas malinaw an pakasabot ta sa katotoohan, huling ‘an dana kan mga banal garo man sana an liwanag kan kaagahon, na nag-uurog sagkod na masangkap an aldaw’! (Tal. 4:18) Siyempre, lubos kitang minauyon ki Jesus, na kan mamibi sa Diyos nagsabi: “An saimong tataramon iyo an katotoohan.” (Juan 17:17) Yaon sa nasusurat na Tataramon nin Diyos an ‘katotoohan kan ebanghelyo,’ na kompuwesto kan gabos na Kristiyanong katukduan. (Gal. 2:14) Kaiba diyan an totoong impormasyon manungod sa pangaran ni Jehova, sa saiyang soberaniya, sa atang na pantubos ni Jesus, sa pagkabuhay liwat, asin sa Kahadian. Pag-ulayan ta na kun paano prineserbar nin Diyos an katotoohan sa ibong kan pagmamaigot ni Satanas na itago iyan.

INULANG NI JEHOVA AN PAG-ATAKE SA KATOTOOHAN

19, 20. Siisay si Nimrod, asin anong paghihinguwa an dai nagin mapanggana kan panahon niya?

19 Pagkatapos kan Baha, may kasabihan: “Siring ki Nimrod na makusog na paraayam tumang ki Jehova.” (Gen. 10:9, NW) Huling siya sarong paratumang ki Jehova Diyos, garo man sana sinamba ni Nimrod si Satanas asin kapareho siya kan mga paratumang na sinabihan ni Jesus: ‘Kamo gikan sa saindong ama na Diyablo, asin an mga hurot kan saindong ama iyo an buot nindong gibuhon. Siya dai nagtitindog sa katotoohan.’—Juan 8:44.

20 Kaiba sa nasasakupan ni Nimrod an Babel asin an iba pang mga siyudad sa pag-ultanan kan mga salog nin Tigris saka Eufrates. (Gen. 10:10) Posibleng siya an nanginot sa pagtugdok kan Babel saka kan tore kaiyan na nagpuon kan mga 2269 B.C.E. Kabutan ni Jehova na an katawuhan maglakop sa daga, pero an mga paratugdok nagsarabi: ‘Tara, magibo kita sa sato nin sarong banwaan asin sarong halangkaw na tore, na an alituktok sumukdo sa langit, asin ta mabantog an satuyang ngaran.’ Ginibo ninda ini huli sa takot na tibaad sinda ‘magkawararak sa ibabaw kan bilog na kinaban.’ Pero kinaipuhan nindang punduhon iyan kan “pinagriribong ni Jehova an tataramon kan bilog na kinaban” asin iwarak an kutana magigin mga kagtugdok kan tore. (Gen. 11:1-4, 8, 9) Kun pinaplano kaidto ni Satanas na mag-establisar nin sarong relihiyon na an gabos nagsasamba sa saiya, dai nanggad iyan nagin mapanggana. Sa bilog na kasaysayan nin tawo, nagin mapanggana an pagsamba ki Jehova asin sa kada aldaw padakul nin padakul an nagpupuon na sumamba sa saiya.

21, 22. (a) Taano ta nungkang nagtao nin grabeng peligro an palsong relihiyon sa tunay na pagsamba? (b) Ano an pag-uulayan ta sa sunod na artikulo?

21 Nungkang nagtao nin grabeng peligro sa tunay na pagsamba an palsong relihiyon. Taano? Huli ta sinigurado kan satong Kahuruhalangkawing Instruktor na mapreserbar an saiyang nasusurat na Tataramon, ihinayag niya sa katawuhan an saiyang pangaran, asin siya an daing limiteng Gikanan nin espirituwal na katotoohan. (Isa. 30:20, 21, NW) An pagsamba sa Diyos kauyon kan katotoohan nagtatao sa sato nin kagayagayahan, pero sa paggibo kaiyan kaipuhan tang magdanay na mapagbantay sa espirituwal, na lubos na nagsasarig ki Jehova asin nagpapagiya sa saiyang banal na espiritu.

22 Sa sunod na artikulo, aaramon ta kun paano nagpuon an nagkapirang palsong doktrina. Manunudan ta na sala an mga ini kun sisiyasaton sa liwanag kan Kasuratan. Mahihiling man niyato kun paanong an daing kaagid na Parapreserbar kan katotoohan, si Jehova, binendisyunan kita nin totoong mga katukduan na pinapahalagahan ta bilang kabtang kan satong espirituwal na mana.