Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

‘Babalosan an Gibo Nindo’

‘Babalosan an Gibo Nindo’

 ‘Babalosan an Gibo Nindo’

MANTANG nasa enotan kan hukbo nia, naghihidali si Hadeng Asa hale sa halangkaw na lugar nin Judea paduman sa hararom na kababan dangan pasiring sa kapatagan na minasagkod sa baybayon. Sa mahiwas na parte kan kababan, si Asa nagpondo asin naghangos nin hararom sa pagkabigla. Sa ibaba ninda may kampo nin kaiwal—asin dakulaon iyan! Seguradong maabot sa sarong milyon an aktuwal na bilang kan Etiopeng mga soldados na idto. An hukbo ni Asa labi sanang kabanga kan mga soldados na iyan.

Sa ibong nin nagdadangadang na ralaban, ano an pangenot ki Asa? Mga pagboot sa mga heneral nia? Pagparigon sa mga soldados nia? Mga surat sa pamilya nia? Bako nanggad! Mantang napapaatubang sa problemang ini, si Asa namibi.

Bago ta repasohon an pamibing iyan asin siyasaton an nangyari, aramon nguna niato kun anong klaseng tawo si Asa. Ano an nagpahiro sa saiya na gibohon iyan? Makakalaom daw sia na tatabangan sia nin Dios? Ano an sinasabi sa sato kan pagkasaysay dapit ki Asa manongod sa kun paano binebendisyonan ni Jehova an mga aktibidad kan mga lingkod Nia?

AN REKORD NI ASA

Kan suminunod na 20 taon pagkabanga kan Israel sa duwang kahadean, an Juda biyong naimpluwensiahan nin paganong mga kaugalean. Kan magin hade si Asa kan 977 B.C.E., pati an palasyo kan hade naolakitan na nin pagsamba sa mga Cananeong dios nin pagigin mainaki. Alagad an ipinasabong na pagkasaysay kan paghade ni Asa nagsasabi na sia ‘naggibo kan marahay asin matanos sa mata ni Jehova na saiyang Dios.’ ‘Hinale ni Asa an mga altar na pinagsasambahan sa iba asin an halangkaw na kamugtakan; pinarasâ nia an mga ladawan [“sagradong mga harigi,” NW] asin pinolak [pinalod] an mga kadlagan [“sagradong mga palo,” NW].’ (2 Cron. 14:2, 3) Pinahale man ni Asa sa kahadean nin Juda an ‘mga sodomita’ sa templo na naggigibo nin grabeng imoralidad sa ngaran nin relihion. Bako sana ini an paglinig na ginibo ni Asa. Sinadol man nia an banwaan na ‘hanapon si Jehova na Dios kan saindang mga magurang’ asin gibohon an ‘pagboot asin togon’ nin Dios.—1 Ha. 15:12, 13; 2 Cron. 14:4.

Huling ikinaogma ni Jehova an kaigotan ni Asa sa tunay na pagsamba, binalosan Nia ini nin mga taon nin katoninongan. Huli kaini nasabi kan hade: ‘Hinanap ta si Jehova na satong Dios. Hinanap ta sia, asin tinawan nia kita nin kapahingaloan sa gabos na kamugtakan.’ Inaprobetsaran kan banwaan an situwasyon na ini tanganing pakosogon an pandepensa kan mga siudad kan kahadean nin Juda. An pagkasaysay kan Biblia nagsasabi: “Kaya nagpatindog sinda, asin napakarahay.”—2 Cron. 14:1, 6, 7.

SA RALABAN

Huli sa rekord ni Asa, dai kita dapat magngalas na sia namibi kan mapaatubang sa pinakadakulang hukbo na nasambitan sa Kasuratan. Aram ni Asa na an mga gibo nin pagtubod binabalosan ni Jehova. Kan mamibi an hade, nakimaherak sia para sa tabang ni Jehova. Aram ni Asa na kun sia mananarig sa Dios asin may suporta nia, bakong mahalaga kun gurano kadakol o kakosog an kalaban. Huling kalabot sa ralaban na ini an ngaran ni Jehova, nakiolay sa Dios si Asa. Namibi an hade: ‘Tabangi kami, O Jehova na samong Dios, huli ta sa saimo kami naglalaom, asin sa saimong ngaran nagdigdi kami tumang sa hukbong ini. O Jehova, ika an samuyang Dios. Dai man logod magin orog sa saimo an tawo.’ (2 Cron. 14:11) Garo man sana sia nagsabi: ‘An pagsalakay nin mga Etiope pagsalakay po saimo, Jehova. Dai mo po logod pagtogotan an maluyang  mga tawo na madaog an mga nagdadara kan saimong ngaran tanganing dai mawaran nin onra an ngaran mo.’ Kaya ‘rinaot [dinaog] ni Jehova an mga Etiope sa atubangan ni Asa asin sa atubangan nin Juda; asin nagdurulag an mga Etiope.’—2 Cron. 14:12.

Ngonyan, napapaatubang an banwaan ni Jehova sa dakol na makapangyarihan na kalaban. Dai kita literal na makikipaglaban sa sainda gamit an pisikal na mga armas. Pero, makakasegurado kita na an gabos na maimbod, na nakikipaglaban sa espirituwal na paagi sa ngaran ni Jehova, babalosan nia nin kapangganahan. Puedeng kaiba sa personal na pakikipaglaban ta an paghihingoang labanan an lakop na hababang pamantayan sa moral saka an sato mismong mga kaluyahan asin protektaran an satong pamilya sa nakakaating mga impluwensia. Pero, ano man an problemang inaatubang ta, mapaparigon kita kan pamibi ni Asa. An kapangganahan nia kapangganahan ni Jehova. Ipinapahiling kaiyan kun ano an malalaoman kan gabos na nagsasarig sa Dios. Mayong kapangyarihan nin tawo an makakalaban ki Jehova.

PAMPARIGON SA BOOT ASIN PATANID

Kan magbalik si Asa hale sa ralaban, dinumanan sia ni Azarias. Pinarigon asin pinatanidan kan propetang ini si Asa: “Dangoga ako Hadeng Asa, asin kamong mga taga Juda saka mga taga Benjamin: An KAGURANGNAN yaon saindo mantang kamo nasa saiya. Kun hanapon nindo siya, makukua nindo siya; alagad kun talikodan nindo siya, tatalikodan man niya kamo. . . . Magmaisog kamo! [Dai] nindo pagpaluyaha an saindong boot huli ta babalosan an gabos nindong gibo.”—2 Cron. 15:1, 2, 7, BPV. *

Makakapakosog sa pagtubod ta an mga tataramon na ini. Ipinapahiling kaiyan na tatabangan kita ni Jehova basta maimbod kitang naglilingkod sa saiya. Kun maghagad kita nin tabang sa saiya, makakasierto kitang magdadangog sia. “Magmaisog kamo,” an sabi ni Azarias. Sa parate kaipuhan ta an dakulang kosog nin boot tanganing magibo an tama, alagad aram ta na magigibo niato iyan sa tabang ni Jehova.

Huling an lola ni Asa na si Maacha naggibo nin makatatakot na ‘ladawan sa kadlagan’ o sagradong palo, napaatubang si Asa sa masakit na situwasyon na haleon an lola nia sa halangkaw na posisyon kaini bilang ‘prinsesa’ o señora. Napangganahan nia iyan asin sinulo man nia an idolo kaini. (1 Ha. 15:13) Binendisyonan si Asa huli sa saiyang determinasyon asin kosog nin boot. Dapat man kitang marigon na magdanay ki Jehova asin sa matanos na mga pamantayan nia baga man an mga kapamilya ta maimbod sa Dios o dai. Kun gigibohon ta iyan, babalosan kita ni Jehova sa maimbod tang paggawe.

Kaiba sa balos ki Asa iyo na mahiling nia an dakol na Israelita hale sa apostatang kahadean sa amihanan na nagduduman sa Juda kan marisa ninda na si Jehova yaon sa saiya. Pinahalagahan nindang marhay an dalisay na pagsamba kaya pinili nindang bayaan an saindang mga harong tanganing mamuhay kaiba kan mga lingkod ni Jehova. Dangan si Asa asin an bilog na Juda magayagayang ‘nakipagtipan na sasambahon an KAGURANGNAN sa bilog nindang puso asin kalag.’ Ano an resulta? ‘Inako sinda nin Dios saka tinawan nin katoninongan sa bilog na lugar.’ (2 Cron. 15:9-15, BPV) Naggagayagaya nanggad kita kun an dalisay na pagsamba ki Jehova maogmang inaako kan mga mamomoton sa katanosan!

Pero, an sinabi ni propeta Azarias may patanid man: “Kun talikodan nindo [si Jehova], tatalikodan man niya kamo.” Nungka logod na mangyari iyan sa sato, huling  kapahapahamak an puedeng magin resulta! (2 Ped. 2:20-22) Dai ihinahayag kan Kasuratan kun taano ta ipinaabot ni Jehova ki Asa an patanid na ini, alagad dai iyan nasunod kan hade.

“KALOLONGAN AN GINIBO MO”

Kan ika-36 na taon kan paghade ni Asa, si Hadeng Baasa nin Israel agresibong naghiro tumang sa Juda. Posibleng gusto ni Baasa na olangon an mga sakop nia na magin maimbod ki Asa asin sa dalisay na pagsamba kaya pinakosog nia an siudad nin Rama na nasa linderos, otso kilometros sa amihanan nin Jerusalem. Imbes na sa Dios maghagad nin tabang arog kan ginibo nia kan magsalakay an mga Etiope, sa tawo naghagad nin tabang si Asa. Nagpadara sia nin regalo sa hade nin Siria asin hinagad nia digdi na salakayon an kahadean nin Israel sa amihanan. Kan maglansar nin nagkapirang pagsalakay an mga Sirio, si Baasa nag-atras hale sa Rama.—2 Cron. 16:1-5.

Dai naogma si Jehova ki Asa kaya isinugo nia si propeta Hanani na sabihon iyan sa saiya. Huling aram ni Asa kun paano dinaog ni Jehova an mga Etiope, maninigo kutanang nasabotan nia na “binabantayan nin marahay [ni Jehova] an bilog na daga tanganing pakosogon an mga tawong an puso maimbod saiya.” Posibleng salang sadol an nakua ni Asa o dai nia ibinilang na dakulang huma si Baasa patin an hukbo kaini kaya tibaad inisip niang kayang-kaya na nia sinda. Ano man an kamugtakan, ginamit ni Asa an pangangatanosan nin tawo asin dai sia nagsarig ki Jehova. “Kalolongan an ginibo mo,” an sabi ni Hanani, “kaya poon ngunyan magkakaigwa ka nin mga gera.”—2 Cron. 16:7-9, BPV.

Maraot an nagin reaksion ni Asa. Sa grabeng kaanggotan nia, ipinabugtak nia sa pandog an propetang si Hanani. (2 Cron. 16:10) Posible daw na inisip ni Asa, ‘Dapat daw akong sagweon pagkatapos kong magin maimbod nin dakol na taon?’ Ngonyan na gurang na sia, nagluya na daw an kakayahan niang mangatanosan? Dai sinasabi kan Biblia.

Kan ika-39 taon kan paghade ni Asa, sia nagkaigwa nin grabeng helang sa bitis. “Maski makuri an saiyang helang, dai man giraray siya nagbalik [ki Jehova], kundi naghagad nin tabang sa mga doktor,” an sabi kan salaysay. Kan panahon na iyan, garo baga napabayaan na ni Asa an espirituwalidad nia. Minalataw na arog kaiyan an saiyang kondisyon asin kamugtakan nin isip kan sia magadan kaidtong ika-41 taon kan paghade nia.—2 Cron. 16:12-14, BPV.

Minsan siring, minalataw na an marahay na mga kualidad asin an kaigotan ni Asa sa dalisay na pagsamba mas matimbang kisa sa mga sala nia. Dai sia nagpondo sa paglilingkod ki Jehova. (1 Ha. 15:14) Kun siring, sa punto de vistang iyan, ano an itinotokdo sa sato kan estorya kan buhay nia? Matatabangan kita kaiyan na masabotan na kaipuhan tang horophoropon kun paano kita kaidto tinabangan ni Jehova, huling an mahahalagang eksperyensiang iyan makakapahiro sa sato na mamibi para sa tabang nia kun kita may bagong mga problema. Pero, dai kita maninigong mag-isip na huling dakol na taon na kitang maimbod na naglilingkod sa Dios, dai ta na kaipuhan an konsehong sono sa Kasuratan. Ano man an rekord ta, sasagweon kita ni Jehova kun kita masala. Kaipuhan tang may kahoyoan na akoon an pagtatanos na iyan tanganing makinabang kita dian. An pinakamahalaga sa gabos, makakaibanan ta an satong makalangit na Ama sagkod na kita nasa saiya. Hinahanap ni Jehova sa bilog na daga an mga maimbod sa saiya. Binabalosan nia sinda paagi sa paggamit kan saiyang kapangyarihan para sa sainda. Ginibo iyan ni Jehova para ki Asa, asin kaya Niang gibohon iyan para sa sato.

[Nota sa Ibaba]

^ par. 12 An Marahay na Bareta Biblia (Bikol Popular Version)

[Blurb sa pahina 9]

Binabalosan ni Jehova an mga maimbod na nakikipaglaban sa espirituwal na paagi

[Blurb sa pahina 10]

Kaipuhan an kosog nin boot tanganing magibo an tama sa paghiling ni Jehova