Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Pagtraydor—Tanda na Nasa Huring mga Aldaw Na Kita!

Pagtraydor—Tanda na Nasa Huring mga Aldaw Na Kita!

 Pagtraydor—Tanda na Nasa Huring mga Aldaw Na Kita!

“Kami nagin maimbod asin matanos patin dai mababasol.” ​—⁠1 TES. 2:​10, NW.

HANAPON AN PANGENOT NA MGA PUNTONG INI:

Anong nagpapatanid na mga leksion an manonodan niato sa pagtraydor ni Delaila, Absalom, asin Judas Iscariote?

Paano niato maaarog an kaimbodan ni Jonatan asin Pedro?

Paano kita makakapagdanay na maimbod sa satong agom asin ki Jehova?

1-3. (a) Ano an sarong tanda na nasa huring mga aldaw na kita, asin ano an kalabot dian? (b) Anong tolong hapot an sisimbagon niato?

ANO AN pagkakaparareho ni Delaila, Absalom, asin Judas Iscariote? Sinda gabos dai nagin maimbod​—⁠si Delaila, sa lalaking namoot sa saiya na si Hokom Samson; si Absalom, sa saiyang ama na si Hadeng David; si Judas, sa Kagurangnan niang si Cristo Jesus. Sa lambang kaso, an maraoton nindang gibo nagtao nin grabeng kasakitan sa iba! Alagad taano ta maninigo kitang magin interesado digdi?

2 Segun sa sarong autor, an pagtraydor saro sa pinakakomun na mga kaluyahan nin mga tawo ngonyan. Inaasahan niato iyan. Kan itao ni Jesus an tanda kan “pagtatapos kan sistema nin mga bagay,” sia nagsabi: ‘Papasaloiban nin dakol an kada saro.’ (Mat. 24:​3, 10NW) An ‘pagpasaloib’ nangangahulogan nin pagtao kan kapwa sa kaiwal, paagi sa pagigin bakong maimbod. An siring na pagtraydor o kawaran nin kaimbodan nagpapatunay na nasa ‘huring mga aldaw’ na kita, na dapit dian ihinula ni Pablo na an mga tawo magigin ‘bakong banal [“bakong maimbod,” NW] asin parapasaloib.’ (2 Tim. 3:​1, 2, 4) Minsan ngani parateng ipinapaheling sa mga libro asin pelikula na kawiliwili asin romantiko an pagtraydor, sa totoong buhay nagreresulta iyan sa kolog asin pagsakit. Tunay nanggad, an pagtraydor tanda na nasa huring mga aldaw na kita!

3 Anong mga leksion an manonodan niato sa Biblia manongod sa mga nagin bakong maimbod kaidto? Ano an puede niatong arogon na mga halimbawa nin mga nagin maimbod sa iba? Asin kiisay kita dapat na determinadong magdanay na maimbod? Helingon niato.

NAGPAPATANID NA MGA HALIMBAWA KAN NAKAAGI

4. Paano trinaydor ni Delaila si Samson, asin taano ta makababalde nanggad iyan?

4 Enot, estudyare an traydor na si Delaila, na namotan ni  Hokom Samson. Desidido si Samson na pangenotan an pakikipaglaban sa mga Filisteo para sa banwaan nin Dios. Tibaad huling aram kan limang prinsipe kan mga Filisteo na mayo man talagang maimbod na pagkamoot si Delaila ki Samson, inalok ninda si Delaila nin dakulang suhol tanganing aramon an sekreto kan pambihirang kosog ni Samson asin sa siring, magadan ninda ini. Inako kan mahanab na si Delaila an alok, alagad tolong beses na napornada an pagprobar niang aramon an sekreto ni Samson. Dangan, pigparapirit nia ini ‘kan saiyang mga tataramon asin pigpararibok nia.’ Sa katapustapusi, nauyam si Samson sagkod na garo gusto na niang magadan. Kaya, sinabi nia ki Delaila na dai pa lamang naputolan an buhok nia, asin kun puputolon iyan, mawawara an kosog nia. * Kan maaraman iyan ni Delaila, ipinaputol nia an buhok ni Samson mantang nagtotorog ini sa may paa nia, dangan itinao nia ini sa mga kaiwal kaini tanganing gibohon ninda ki Samson an ano man na gusto ninda. (Hok. 16:​4, 5, 15-21) Makababalde nanggad an ginibo nia! Huli sana sa kahanaban ni Delaila, trinaydor nia an tawong namomoot sa saiya.

5. (a) Paano masasabing dai nagin maimbod si Absalom ki David, asin ano an ihinayag kaiyan manongod sa saiya? (b) Ano an namatean ni David sa pagtraydor ni Ahitofel?

5 Sunod, estudyare an halimbawa kan traydor na si Absalom. Huli sa grabeng pag-ambisyon, determinado siang agawon an trono kan saiyang ama na si Hadeng David. ‘Hinabon nguna ni Absalom an puso kan mga taga Israel’ paagi sa panunuyo sa sainda, na may katusohan na nanunuga asin mayo sa boot na nagpapahayag nin kapadangatan. Kinukugos asin hinahadokan nia sinda, na garo baga talagang interesado sia sa sainda asin sa mga pangangaipo ninda. (2 Sam. 15:​2-6) Nadara pa ngani ni Absalom na kumampi sa saiya an pinagkakatiwalaan na amigo ni David na si Ahitofel, na nagtraydor asin uminayon sa pagrebelde. (2 Sam. 15:31) Sa Salmo 3 asin 55, ilinadawan ni David kun paano sia naapektaran kan siring na pagtraydor. (Sal. 3:​1-8; basahon an Salmo 55:​12-14.) Ipinaheling ni Absalom an pagbasangbasang nia sa soberaniya nin Dios paagi sa ambisyosong pagpakana asin hayag na pakipagkasapakat tumang sa hadeng ninombrahan ni Jehova. (1 Cron. 28:⁠5) Sa katapustapusi, dai nagin mapanggana an rebelyon, asin nagpadagos sa paghade si David bilang an linahidan ni Jehova.

6. Paano si Jesus trinaydor ni Judas, asin ano an nagin kaparehong kahulogan kan ngaran na Judas?

6 Isip-isipa ngonyan an ginibo kan traydor na si Judas Iscariote sa Cristo. Kan iselebrar ni Jesus an huring Paskua kaiba an saiyang 12 apostol, sinabi nia sa sainda: “Sa katotoohan ako nagsasabi saindo, na an saro sa saindo magpapasaloib sako.” (Mat. 26:21) Paghaloyhaloy kan bangging idto, sinabi ni Jesus ki Pedro, Santiago, asin Juan sa hardin nin Getsemani: “Uya na an nagpapasaloib sako.” Tolos-tolos na uminabot si Judas sa hardin kaiba an mga kasapakat nia, ‘asin tolos siang nagdolok ki Jesus, asin nagsabi: “Tara, Rabbi!” asin hinadokan nia sia.’ (Mat. 26:​46-50; Luc. 22:​47, 52) ‘Ipinasaloib ni Judas an dugo na daing kasalan’ asin itinao nia si Jesus sa mga kaiwal ni Cristo. Asin ginibo iyan kan mahanab na si Judas para sa ano? Para sana sa 30 pidasong pirak! (Mat. 27:​3-5) Poon kaidto, an ngaran na Judas nagin kaparehong kahulogan kan “traydor,” na nangorognang nanonongod sa saro na tinatraydor an katood nia. *

7. Anong mga leksion an nanodan niato sa buhay ni (a) Absalom saka Judas asin (b) Delaila?

7 Ano an nanodan niato sa nagpapatanid na mga halimbawang ini? Si Absalom asin Judas parehong nagadan sa makasusupog na paagi huli sa pagtraydor ninda sa linahidan  ni Jehova. (2 Sam. 18:​9, 14-17; Gui. 1:​18-20) An ngaran na Delaila sagkod lamang nang ikokonektar sa pagtraydor asin sagin na pagkamoot. (Sal. 119:158) Mahalagang marhay nanggad na haleon niato an ano man na tendensiang mag-ambisyon nin sobra-sobra o magin mahanab, na maresulta sa pagkawara kan pag-oyon sa sato ni Jehova! May mas mapuersang leksion pa daw na makakatabang sa sato na haleon an makababaldeng ugale na pagkabakong maimbod?

AROGON AN MGA NAGIN MAIMBOD

8, 9. (a) Taano ta nanuga si Jonatan na magigin maimbod ki David? (b) Paano niato maaarog si Jonatan?

8 An Biblia igwa man nin dakol na halimbawa nin mga maimbod. Estudyaran ta an duwa sa mga ini asin helingon niato kun ano an manonodan niato sa sainda. Pag-olayan nguna niato an saro na nagin maimbod ki David. Si Jonatan, an pinakamatuang aking lalaki ni Hadeng Saul, posibleng marhay na iyo an magigin kasalihid sa trono nin Israel. Alagad si David an pinili ni Jehova na magin sunod na hade nin Israel. Iginalang ni Jonatan an desisyon nin Dios. Dai sia nauri asin dai nia ibinilang na karibal si David. Imbes, nagin dayupot ‘an kalag ni Jonatan sa kalag ni David’ asin nanuga sia na magigin maimbod sia ki David. Itinao pa ngani nia ki David an saiyang gubing, espada, busog, asin paha, na sa paaging iyan tinawan nia ini nin onra nin pagkahade. (1 Sam. 18:​1-4) Ginibo ni Jonatan an pinakamakakaya nia tanganing ‘mapakosog an kamot ni David,’ na isinasapeligro pa ngani an saiya mismong buhay tanganing idepensa si David ki Saul. Si Jonatan may kaimbodan na nagsabi ki David: ‘Ika maghahade sa Israel, asin ako an ikaduwa sa saimo.’ (1 Sam. 20:​30-34; 23:​16, 17) Bakong makangangalas na pagkagadan ni Jonatan, ipinahayag ni David an pagkamondo asin an pagkamoot nia ki Jonatan sa mamondong kanta.​—⁠2 Sam. 1:​17, 26.

9 Aram ni Jonatan kun kiisay sia maninigong magin maimbod. Sia lubos na mapagpasakop sa Soberano, si Jehova, asin lubos niang sinuportaran si David bilang an linahidan nin Dios. Siring man ngonyan, dawa kun dai kita matawan nin espesyal na pribilehio sa kongregasyon, maninigo tang gikan sa boot na suportaran an mga tugang na ninombrahan na mangenot sa sato.​—⁠1 Tes. 5:​12, 13; Heb. 13:​17, 24.

10, 11. (a) Taano ta maimbod na nagdanay si Pedro ki Jesus? (b) Paano niato maaarog si Pedro, asin maninigo kitang mapahiro na gibohon an ano?

10 An saro pang marahay na halimbawa na eestudyaran niato iyo an ki apostol Pedro, na nanugang magigin maimbod ki Jesus. Kan si Jesus maggamit nin piguratibong paglaladawan tanganing idoon an kahalagahan nin pagtubod sa madali na niang iatang na laman asin dugo, dakol sa mga disipulo nia an nabiglang gayo sa sinabi nia, asin binayaan ninda sia. (Juan 6:​53-60, 66) Kaya, hinapot ni Jesus an saiyang 12 apostol: “Mabaraya man kamo?” Si Pedro an nagsimbag: ‘Kagurangnan, kiisay kami paduduman?  Ika an igwa kan mga tataramon nin buhay na dai nin katapusan. Asin kami nagturubod asin nakakaaram na ika iyo an Banal nin Dios.’ (Juan 6:​67-69) Nangangahulogan daw ini na lubos na nasabotan ni Pedro an gabos na sinabi pa sana ni Jesus manongod sa gigibohon niang pag-atang? Posibleng dai. Dawa siring, determinado si Pedro na magin maimbod sa linahidan na Aki nin Dios.

11 Dai nangatanosan si Pedro na tibaad nasala sana an pagmansay ni Jesus asin sa huri, babawion Nia man sana an mga sinabi Nia. Mapakumbabang inako ni Pedro na yaon ki Jesus an ‘mga tataramon nin buhay na dai nin katapusan.’ Siring man ngonyan, ano an reaksion niato kun may nababasa kita sa satong Kristianong mga publikasyon hale sa ‘maimbod na pinaniwalaan,’ o mayordomo, na depisil masabotan o laen sa iniisip niato? Maninigo tang hingoahon na masabotan iyan imbes na asahan na sanang magkakaigwa nin pagbabago na oyon sa punto de vista niato.​—⁠Basahon an Lucas 12:⁠42.

MAGDANAY NA MAIMBOD SA SAINDONG AGOM

12, 13. Paano puedeng mangyari an pagtraydor sa agom, asin taano ta dai puedeng idahelan an edad tanganing gibohon iyan?

12 An ano man na pagtraydor maraot asin dai dapat pagtogotan na makaraot sa katoninongan asin pagkasararo kan Kristianong pamilya asin kongregasyon. Mantang nasa isip iyan, pag-olayan niato kun paano kita magdadanay na maimbod sa satong agom asin sa satong Dios.

13 An pagsambay an saro sa pinakamakolog na pagtraydor. Rinaraot kan parasambay an kaimbodan nia sa saiyang agom asin itinatao nia sa iba an saiyang atension. An trinaydor na agom bigla na sanang nabayaan na nagsosolo​—⁠na garo baga nawaran nin direksion an saiyang buhay. Paano iyan nangyayari sa duwa na dating nagkakaminootan? Sa parate, nagpopoon iyan kun an mag-agom nagkakarinayoan nin boot. Ipinaliwanag ni Gabriella Turnaturi, sarong propesor sa sosyolohiya, na puedeng mangyari an pagtraydor kun dai na ginigibo kan mag-agom an bilog nindang makakaya tanganing mapakosog an saindang relasyon. An pagrayong ini nin saro sa saiyang agom nangyayari sa nagkapira dawa medyo nagkakaedad na sinda. Halimbawa, idiniborsio nin 50 anyos na lalaki an saiyang maimbod na agom, na 25 taon nang kasal sa saiya, tanganing makaibanan an nagustohan niang ibang babae. Inaapod ini kan nagkapira na midlife crisis, na garo baga normal sana ini sa mga nagkakaedad na. Minsan siring, imbes na ipangatanosan na dai iyan malilikayan, an talagang apod dian pagtraydor. *

14. (a) Ano an saboot ni Jehova sa pagtraydor sa agom? (b) Ano an sinabi ni Jesus manongod sa kaimbodan sa agom?

14 Ano an saboot ni Jehova sa mga nagbabaya sa saindang agom na mayo nin sono sa Kasuratan na dahelan? An satong Dios ‘anggot sa pagsuhayan [“pagdididborsio,” NW],’ asin naggamit sia nin magabat na mga tataramon sa mga nag-aabuso asin nagbabaya sa saindang agom. (Basahon an Malaquias 2:​13-16.) Arog kan saiyang Ama, itinokdo ni Jesus na dai puedeng pahaleon o bayaan nin saro an inosenteng agom dangan gumawe na garo baga mayong nangyari.​—⁠Basahon an Mateo 19:​3-6, 9.

15. Paano mapapakosog nin mga may agom an kaimbodan ninda sa saindang agom?

15 Paano mapagdadanay nin mga may agom an kaimbodan sa saindang agom? An Tataramon nin Dios nagsasabi: “Maggayagaya ka sa agom na babae [o lalaki] kan saimong pagkahoben” asin, ‘Kamti an gayagaya nin buhay na kaibahan mo an [agom na] saimong namomotan.’ (Tal. 5:​18, NW; Par. 9:⁠9) Mientras na nagkakaedad an mag-agom, dapat nindang gibohon an bilog nindang makakaya tanganing magdanay na makosog an saindang relasyon sa  pisikal asin emosyonal na paagi. Ini nangangahulogan na aasikasohon ninda an lambang saro, tatawan nin panahon an lambang saro, asin magigin mas dayupot sa lambang saro. Dapat sindang magpokus sa pagpapadanay kan saindang pag-agoman asin kan relasyon ninda ki Jehova. Sa katuyohan na iyan, an mag-agom dapat na mag-adal kan Biblia na magkaibanan, regular na makikabtang sa ministeryo na magkaibanan, asin mamibi na magkaibanan para sa bendisyon ni Jehova.

MAGDANAY NA MAIMBOD KI JEHOVA

16, 17. (a) Paano an satong kaimbodan sa Dios puedeng mabalo sa laog kan pamilya asin kongregasyon? (b) Anong halimbawa an nagpapaheling na may marahay na mga resulta an pagkuyog sa pagboot nin Dios na umontok sa pakikiiba sa tiwalag na mga kapamilya?

16 May mga miembro kan kongregasyon na nakagibo nin magabat na mga kasalan asin sinagwe nin estrikto ‘tanganing sinda magin marahay sa pagtubod.’ (Tito 1:13) Kinaipuhan na itiwalag an nagkapira huli sa saindang paggawe. Para ‘sa mga napatuod dian,’ nakatabang sa sainda an disiplina na ikabalik an marahay na relasyon sa Dios. (Heb. 12:11) Paano kun igwa kita nin kapamilya o dayupot na katood na natiwalag? Mababalo ngonyan an satong kaimbodan, bako sa tawong iyan, kundi sa Dios. Hineheling kita ni Jehova kun baga susunodon ta an saiyang pagboot na dai makiasosyar sa siisay man na tiwalag.​—⁠Basahon an 1 Corinto 5:​11-13.

17 Estudyare an saro sanang halimbawa na nagpapaheling kan marahay na resulta nin maimbod na pagsuportar nin pamilya sa pagboot ni Jehova na dai makiasosyar sa tiwalag na mga kapamilya. Sarong hoben na lalaki an tiwalag sa laog nin labing sampulong taon, na sa panahon na idto ‘dai nakiiba’ sa saiya an saiyang ama, ina, asin apat na tugang na lalaki. Kun beses, pinoprobaran niang umiba sa mga aktibidad ninda, alagad kaomaw-omaw na marigon an lambang kapamilya na dai nanggad makiasosyar sa saiya. Kan nakabalik na sia, sinabi nia na pirme niang hinahanaphanap na makaibaiba an saiyang pamilya, nangorogna kun bangging sia nagsosolo. Alagad, inadmitir nia na kun nakiasosyar sa saiya an pamilya nia nin dawa dikit sana, makokontento na kutana sia. Minsan siring, huling dai nakikomunikar sa saiya sa ano man na paagi an siisay man na kapamilya nia, an makosogon na pagmawot na makaiba sinda an saro sa nakamotibar sa saiya na ibalik an relasyon nia ki Jehova. Girumdomon an halimbawang ini kun natetentaran kang suwayon an pagboot nin Dios na dai makiasosyar sa tiwalag na mga kapamilya.

18. Ano an determinasyon mo pagkatapos niatong repasohon an mga pakinabang nin kaimbodan asin an mga konsekuensia nin pagkabakong maimbod?

18 Nabubuhay kita sa kinaban na lakop an pagtraydor asin pagkabakong maimbod. Pero, sa kongregasyon, igwa kitang halimbawa nin mga maimbod na puede niatong arogon. An saindang pamumuhay garo man sana nagtataram para sa sainda: “Kamo mga saksi, siring man an Dios, kun paano kami nagin maimbod asin matanos patin dai mababasol sa saindo na mga nagtutubod.” (1 Tes. 2:​10NW) Logod pirme kitang magdanay na maimbod sa Dios asin sa lambang saro.

[Mga Nota sa Ibaba]

^ par. 4 An kosog ni Samson bakong hale sa buhok nia mismo, kundi sa isinisimbolo kaiyan, an saiyang espesyal na relasyon ki Jehova bilang Nazareo.

^ par. 6 Huli kaini, an terminong “hadok ni Judas” nangangahulogan nin “akto nin pagtraydor.”

^ par. 13 Para sa tabang kun paano aatubangon an pagkabakong maimbod nin agom, helingon an artikulong “Kun Paano Makakayanan an Pagtraydor nin Agom,” sa An Torrengbantayan na Hunyo 15, 2010, pahina 29-32.

[Mga Hapot Para sa Pag-adal]

[Ritrato sa pahina 10]

Maimbod si Pedro sa linahidan na Aki nin Dios dawa may mga nagbaya ki Jesus