Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Hapot Hale sa mga Parabasa

Mga Hapot Hale sa mga Parabasa

 Mga Hapot Hale sa mga Parabasa

Posible daw na maaraman an eksaktong bilang nin mga hula dapit sa Mesiyas na yaon sa Hebreong Kasuratan?

Huli sa maingat na pag-adal sa Hebreong Kasuratan, naaaraman niato an dakol na hula na naotob ki Jesu-Cristo. Sinasabi kan mga hulang ini an mga detalye dapit sa paghahalean kan Mesiyas, panahon kan paglataw nia, mga gigibohon nia, magigin pagtratar sa saiya nin ibang mga tawo, asin papel nia sa areglo ni Jehova Dios. Sinusuportaran kaiyan an kada saro tanganing makabilog nin sarong dakulang ladawan na nakakatabang sa sato na maaraman na si Jesus an Mesiyas. Minsan siring, kaipuhan niatong mag-ingat kun poprobaran tang aramon an eksaktong bilang nin mga hula dapit sa Mesiyas na yaon sa Hebreong Kasuratan.

Dai nagkakaoroyon an gabos kun baga an sarong hula nanonongod sa Mesiyas o dai. Sa libro ni Alfred Edersheim na The Life and Times of Jesus the Messiah, sinabi nia na segun sa pagklasipikar kan suanoy na mga isinurat nin mga rabi, 456 na kotasyon hale sa Hebreong Kasuratan an nanonongod sa Mesiyas, minsan ngani dakol dian an dai espesipikong sinasambit an Mesiyas. An maingat na pagsiyasat sa 456 na kotasyon na ini nagpapalataw nin mga hapot kun baga an nagkapira dian hula dapit ki Jesu-Cristo. Halimbawa, sinabi ni Edersheim na para sa mga Judio an Genesis 8:11 nanonongod sa Mesiyas. Naniniwala sinda na “an dahon nin oliva, na dara kan salampati, hale sa Bukid kan Mesiyas.” Sinambit man kan autor an Exodo 12:42. Sa pagpaliwanag kun paanong sala an pakasabot kan mga Judio sa tekstong ini, sia nagsurat: “Kun paanong si Moises naggikan sa desierto, an Mesiyas magikan man sa Roma.” Mayong duda na masasakitan an dakol na iskolar asin iba pa na ikonektar ki Jesu-Cristo an duwang teksto asin salang paliwanag na ini.

Dawa pa kun an tatawan sana niato nin atension iyo an mga hula na talagang naotob ki Jesu-Cristo, madedepisilan kitang magkaoroyon kun pira an eksaktong bilang kaiyan. Halimbawa baga an Isaias kapitulo 53, na igwa nin nagkapirang aspekto nin hula mapadapit sa Mesiyas. Ihinula kan Isaias 53:2-7: “Dai sia nin marhay na tindog . . . Pinagduhagui asin ipinagsikual sia nin magña tauo . . . Dinara nia an satuyang magña helang . . . Sia linugad nin huli kan satuyang magña kasumbikalan . . . Dinara sia sa gadanan na garo cordero.” An bilog na kotasyon daw na ini sa Isaias kapitulo 53 maninigong ibilang na saro sanang hula dapit sa Mesiyas, o maninigo daw na ibilang na sarong hula an kada aspektong ini dapit sa Mesiyas?

Estudyare man an Isaias 11:1 na nagsasabi: “May maluas na sarong sogkod sa poon ni Isai, asin sarong supang [an] matobo sa saiyang magña gamot.” Sa bersikulo 10, inotro an hulang ini, na may kaagid na pananaram. An duwang bersikulo daw na ini maninigo tang ibilang na duwang magkasuhay na hula o saro sanang hula na inotro? An kongklusyon dapit sa Isaias kapitulo 53 asin 11 malinaw na may epekto sa total na bilang kan hula dapit sa Mesiyas.

Huli kaini, marahay na likayan niato na magin espesipiko manongod sa total na bilang kan mga hula dapit sa Mesiyas na yaon sa Hebreong Kasuratan. May mga publikasyon an organisasyon ni Jehova na igwa nin tsart na nagpapaheling nin dakol na hula mapadapit ki Jesus asin sa kaotoban kaiyan. * Iyan makakatabang asin makakaparigon sa sato sa personal asin pampamilyang pag-adal niato saka sa satong pampublikong ministeryo. Apuera dian, an dakol na hula dapit sa Mesiyas, pira man iyan, nagtatao sa sato nin makosog na ebidensia na si Jesus iyo an Cristo, o Mesiyas.

[Nota sa Ibaba]

^ par. 7 Insight on the Scriptures, Volume 1, pahina 1223; Volume 2, pahina 387; “All Scripture Is Inspired of God and Beneficial,” pahina 343-344; Ano Man Nanggad an Itinotokdo kan Biblia?, pahina 200.