Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Nungkang Pabayaan an Saindong mga Kapagtubod

Nungkang Pabayaan an Saindong mga Kapagtubod

 Nungkang Pabayaan an Saindong mga Kapagtubod

“SA LAOG nin sampulong taon, naakit kaming marhay sa nagkikilyab na liwanag kan kinaban nin negosyo, na ikinakaogma an darudakulang kayamanan. Minsan ngani pinadakula kami sa katotoohan, kami naparayong marhay asin nawaran nin espirituwal na kosog na bumalik,” an isinaysay ni Jarosław asin kan saiyang agom na si Beata. *

Nagigirumdoman kan saro pang tugang na si Marek: “Huli sa sosyal asin politikal na mga pagbabago sa Polandia, paorootro akong nawaran nin trabaho. Nadesganar ako. Natakot akong magpundar nin sadiri kong kompanya huling mayo ako nin abilidad sa pagnegosyo. Sa katapustapusi, nasugotan akong magpundar kaiyan, na iniisip na makakatabang ini sa sako tanganing orog na maasikaso an materyal na mga pangangaipo kan sakong pamilya na mayo nin ano man na negatibong epekto sa espirituwalidad ko. Pag-abot nin panahon, narealisar ko na sala nanggad ako.”

Sa kinaban na padagos na naglalangkaw an presyo nin barakalon asin nagpaparadakol an mayo nin trabaho, an nagkapirang indibiduwal nagigin desperado asin, bilang resulta, nakakagibo nin bakong madonong na mga desisyon. Dakol na tugang an nagdesisyon na mag-ako nin obertaym na trabaho, magkaigwa nin dagdag na trabaho, o magpundar nin sadiri nindang negosyo minsan ngani mayong eksperyensia dian. Iniisip ninda na an dagdag na  ginaganar makakatabang sa pamilya asin dai makakadanyar sa espirituwalidad ninda. Pero, an dai inaasahan na mga pangyayari asin bakong masarig na ekonomiya puedeng makaraot dawa sa mga plano na may marahay na motibo. Bilang resulta, an nagkapira nahulog sa silo nin kahanaban asin isinakripisyo an espirituwal na intereses apabor sa materyal na mga bagay.—Ecl. 9:11, 12.

An nagkapirang tugang nabangkag na marhay sa mga pinagmamaigotan na kamtan sa kinaban kaya mayo na sinda nin panahon para sa personal na pag-adal, mga pagtiripon, o ministeryo. Malinaw nanggad, an siring na kapabayaan nakakadanyar sa saindang espirituwalidad asin sa relasyon ninda ki Jehova. Tibaad bayaan man ninda an saro pang mahalagang relasyon ninda—an pakikidayupot ninda sa mga ‘may relasyon sa sainda sa pagtubod.’ (Gal. 6:10) An nagkapira luway-luway na minarayo sa Kristianong kasararoan nin magturugang. Seryosong pag-isipan an aspektong ini kan bagay na iyan.

An Obligasyon Niato sa mga Kapagtubod

Bilang magturugang, dakol an pagkakataon niato na magpaheling nin pagkamoot sa lambang saro. (Roma 13:8) Sa saindong kongregasyon, posibleng marhay na may naheheling kamong ‘mga nagsasakit na naghahagad nin tabang.’ (Job 29:12) An nagkapira tibaad mayo nin pundamental na materyal na kakanon. Ipinapagirumdom sa sato ni apostol Juan an oportunidad na itinatao kaini. “An siisay man na igwa nin pansustento sa buhay kan kinaban na ini asin naheheling an saiyang tugang na nangangaipo alagad ta minapinto kan saiyang mamomoton na pagmalasakit sa saiya, paanong magdadanay sa saiya an pagkamoot nin Dios?”—1 Juan 3:17.

Tibaad may ginibo na kamo para sa mga igwa nin arog kaiyan na pangangaipo asin nakatao na nin dakol na tabang sa iba. Pero, an interes niato sa kasararoan nin magturugang bakong limitado sa pagtao sana nin materyal na tabang. An nagkapira tibaad nag-aagrangay para sa tabang huli ta sinda namomondo o nangluluya an boot. Sinda tibaad nakakamate nin pagigin bakong maninigo, nagsasakit huli sa grabeng helang, o nagadanan nin namomotan. An sarong paagi na puede niatong maparigon an boot ninda iyo an paghinanyog asin pakikipag-olay sa sainda, asin sa siring nagigin mapagrisa sa saindang emosyonal asin espirituwal na mga pangangaipo. (1 Tes. 5:14) Sa parate, ini orog na nagpapakosog kan bogkos nin pagkamoot sa satong mga tugang.

An espirituwal na mga pastor tibaad iyo an nangorognang nasa kamugtakan na maghinanyog na may empatiya, magin mapagsabot, asin magtao nin mamomoton na hatol na sono sa Kasuratan. (Gibo 20:28) Sa paaging iyan inaarog kan mga paraataman si apostol Pablo, na igwa nin “mamomoton na kapadangatan” sa saiyang espirituwal na mga tugang.—1 Tes. 2:7, 8.

Minsan siring, kun an sarong Kristiano maparayo sa aripompon, ano an nangyayari sa obligasyon nia sa saiyang mga kapagtubod? Dawa an mga paraataman bakong ligtas sa sugot na magmaigot na magkamit nin materyal na mga bagay. Paano kun an sarong Kristiano magpadaog sa siring na sugot?

 Nagagabatan Huli sa mga Kahaditan sa Buhay

Arog kan nasambitan na, an pagtatrabaho tanganing ikatao an pundamental na pisikal na mga pangangaipo kan satong pamilya parateng minaresulta sa mga kahaditan asin puedeng magpaluya kan satong pagmansay sa espirituwal na mga pamantayan. (Mat. 13:22) Si Marek, na nasambitan sa enotan, nagpaliwanag: “Kan mapierde an negosyo ko, nagdesisyon akong maghanap nin trabahong halangkaw an sueldo sa ibang nasyon. Naghale ako tanganing magtrabaho nin tolo sanang bulan, dangan tolong bulan giraray, asin nasundan iyan nin nasundan, na sa mga pag-oltanan kaiyan nakakapuli ako nin madali sana. Huli kaiyan, nagsakit sa emosyon an sakong bakong kapagtubod na agom.”

Bako sanang buhay pampamilya nia an naapektaran. “Apuera sa halawig na oras nin pagtrabaho sa mainiton na klima,” an sinabi pa ni Marek, “nalantad ako sa bastos na mga tawo na nagmamaigot na aprobetsaran an iba. Garo sinda ordinaryong mga butangero. Nakamate ako nin grabeng kamondoan asin pagigin dominado nin iba. Huling mayo ngani nin panahon tanganing asikasohon an sadiri ko, nagpoon akong magduda sa kakayahan ko na maglingkod sa iba.”

An mamondong mga resulta kan desisyon ni Marek maninigong magpahiro sa sato na magpondo nguna asin mag-isip. Dawa kun garo baga mareresolberan kan pagduman sa ibang nasyon an mga problema sa pinansial, dai daw iyan mabunga nin iba pang mga problema? Halimbawa, ano an mangyayari sa espirituwal asin emosyonal na kamugtakan kan satong pamilya? An siring daw na pagbalyo sa ibang lugar puedeng magin dahelan na maputol an satong koneksion sa kongregasyon? Dai daw kaiyan hahaleon sa sato an pribilehio na makapaglingkod sa mga kapagtubod?—1 Tim. 3:2-5.

Pero, arog kan posibleng aram na nindo, an saro puedeng mabangkag sa sekular na trabaho dawa dai sia magtrabaho sa ibang nasyon. Isip-isipa si Jarosław asin si Beata. “An gabos na iyan nagpoon na mayo man kami nin salang motibo,” an sabi nia. “Kan kami bagong kasal, nagbukas kami nin sarong sadit na puesto sa pagtinda nin hot-dog sa lugar na dakol an nagbabakal. Huli sa dakulang ganansia, naengganyar kami na pahiwason an negosyo mi. Alagad nagin kadikit na sana an panahon mi, kaya may beses na dai kami nakakaatender sa Kristianong mga pagtiripon. Dai nahaloy, nagpondo ako sa pagpapayunir asin pagigin ministeryal na lingkod. Huling naoogma sa ganansiang nakukua mi, nagbukas kami nin dakulang tindahan asin nakisosyo sa sarong bakong kapagtubod. Dai nahaloy, nagbibiahe na ako sa ibang nasyon tanganing magpirma nin mga kontrata na minilyon na dolyares an kantidad. Bihira na akong nasa harong asin nagluya an relasyon ko sa sakong agom asin sa sakong aking babae. Sa katapustapusi, huli sa nag-aasenso ming negosyo napatorog kami sa espirituwal. Huling naputol na an pakikiasosyar sa kongregasyon, dai mi na lamang naisip an samong mga tugang.”

Anong leksion an manonodan niato digdi? An pagmawot na gumibo nin pribadong “paraiso” puedeng makasiod sa sarong Kristiano, na maresulta sa pagigin kampante—pagkawara pa ngani kan “saiyang pang-ibabaw na mga gubing,” an saiyang Kristianong midbidan. (Kap. 16:15) Puede kaiyan na putolon an relasyon niato sa satong mga tugang na kaidto nasa kamugtakan kita na tabangan sinda.

Gumibo nin Sadiosan na Pag-ebalwar

Tibaad may tendensia kitang mag-isip na ‘Dai iyan mangyayari sa sako.’ Pero, marahay na seryoso niato gabos na pag-isipan kun ano sana talaga an kaipuhan sa buhay. “Dai kita nagdara nin ano man sa kinaban, asin dai man kita makakadara nin ano man hale dian,” an isinurat ni Pablo. “Kaya, mantang igwa nin kakanon asin gubing, maninigoan na kita sa mga bagay na ini.” (1 Tim. 6:7, 8) Totoo, magkakalaen an klase nin pamumuhay sa kada nasyon. An ibinibilang na pinakahababa sana sa sarong nagprogreso nang nasyon tibaad ibilang na luho sa dakol na ibang nasyon.

Ano man an klase nin pamumuhay sa lugar na dian kita nakaistar, isip-isipa an sunod na mga tataramon ni Pablo: “An mga determinadong yumaman nahuhulog sa sugot asin sa siod patin sa dakol na daing kuenta asin nakakaraot na mawot, na nagdadara sa mga tawo sa kalaglagan asin kapahamakan.” (1 Tim. 6:9) An siod dai naheheling kan biktima. Dinisenyo iyan tanganing biglaon an biktima sa pagdakop sa saiya. Paano niato malilikayan na masiod nin ‘nakakaraot na mga mawot’?

An pag-establisar nin mga prioridad makakapahiro sa sato na maghanap nin mas dakol na panahon para sa intereses kan Kahadean, kaiba an personal na pag-adal. An siring na mapagngayongayong pag-adal makakatabang sa sarong Kristiano na magin “lubos na may kakayahan, biyong nasangkapan”  tanganing magtabang sa iba.—2 Tim. 2:15; 3:17.

Sa laog nin pirang taon, an mamomoton na kamagurangan naghingoang pakosogon asin parigonon si Jarosław. Napahiro siang gumibo nin dakulang mga pagbabago. Sia nagsabi: “Sa sarong importanteng marhay na pag-oolay, kinotar kan mga magurang sa kongregasyon an sono sa Kasuratan na halimbawa nin sarong mayaman na hoben na lalaki na gustong mabuhay sagkod lamang alagad habong bayaan an saiyang materyal na mga rogaring. Dangan mataktika nindang pinalataw an punto kun baga an impormasyon na ini puedeng mag-aplikar sa sako. Naliwanagan nanggad ako kaiyan!”—Tal. 11:28; Mar. 10:17-22.

Sadiosan na inebalwar ni Jarosław an saiyang situwasyon asin nagdesisyon na dai na maimbuelto sa dakulang negosyo. Sa laog nin duwang taon, kuminosog giraray an espirituwalidad nia asin kan saiyang pamilya. Sia naglilingkod na ngonyan sa saiyang mga tugang bilang sarong magurang sa kongregasyon. Si Jarosław nagsabi: “Kun may mga tugang na nababangkag sa negosyo sagkod sa punto na napapabayaan na ninda an saindang espirituwalidad, ginagamit ko an sadiri kong halimbawa tanganing iilustrar kun gurano kabakong madonong na makipagsakal nin bakong timbang sa mga bakong kapagtubod. Bakong madali na labanan an nakakaakit na mga alok asin rumayo sa madayang mga gibo.”—2 Cor. 6:14.

Si Marek nakanood man nin leksion sa makolog na paagi. Minsan ngani an trabahong halangkaw an sueldo sa ibang nasyon nakatabang sa pamilya nia sa pinansial na paagi, naapektaran an relasyon nia sa Dios asin sa saiyang mga tugang. Pag-abot nin panahon, binago nia an saiyang mga prioridad. “Sa laog nin dakol na taon, an sakong situwasyon kapareho kan situwasyon ni Baruc kan suanoy na ‘nagparahanap nin darakulang bagay para sa saiyang sadiri.’ Sa katapustapusi, biyo kong ipinahayag an laog kan sakong puso, na sinasabi ki Jehova an sakong mga kahaditan, asin ngonyan an pagmate ko ikinabalik ko na an sakong espirituwal na pagkatimbang.” (Jer. 45:1-5) Ngonyan si Marek naghihingoang maabot an “marahay na gibo” nin pagigin paraataman sa kongregasyon.—1 Tim. 3:1.

Ini an patanid ni Marek sa mga nag-iisip na magduman sa ibang nasyon tanganing maghanap nin trabahong mas halangkaw an sueldo: “Kun nasa ibang nasyon, madali sanang mahulog sa mga silo kan maraot na kinaban na ini. An kadikit sanang kaaraman sa lokal na lenguahe nakakaolang sa pakikikomunikar sa iba. Tibaad magpuli kamong may kuarta, alagad igwa man kamo nin espirituwal na mga lugad na puedeng haloy na panahon bago maomayan.”

An pagdadanay na timbang kun dapit sa sekular na trabaho asin sa obligasyon niato sa satong mga tugang matabang sa sato na paogmahon si Jehova. Asin makakatao kita nin buhay na halimbawa na puedeng magmotibar sa iba na gumibo nin madonong na desisyon. An mga nagagabatan nangangaipo nin suporta, pagmalasakit, asin marahay na halimbawa kan saindang mga tugang. An mga magurang sa kongregasyon asin iba pang maygurang makakatabang sa mga kapagtubod na mapagdanay an saindang pagigin timbang asin malikayan na pagparaisipon na sana an mga kahaditan sa buhay.—Heb. 13:7.

Iyo, nungka logod niatong pabayaan an satong mga kapagtubod huli sa pagigin bangkag sa sekular na trabaho niato. (Fil. 1:10) Imbes, magin kitang “mayaman sa pagheling nin Dios” mantang ineenot niato sa satong buhay an intereses kan Kahadean.—Luc. 12:21.

[Nota sa Ibaba]

^ par. 2 Sinalidahan an nagkapirang ngaran.

[Mga Ritrato sa pahina 21]

An saindo daw na sekular na trabaho nakakaolang sa pag-atender nindo sa mga pagtiripon?

[Mga Ritrato sa pahina 23]

Pinapahalagahan daw nindo an mga oportunidad nindo na makatabang sa saindong mga tugang sa espirituwal?