Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Igalang an Pag-agoman Bilang Balaog Hale sa Dios

Igalang an Pag-agoman Bilang Balaog Hale sa Dios

 Igalang an Pag-agoman Bilang Balaog Hale sa Dios

“Iyan an dahelan na babayaan nin lalaki an saiyang ama asin an saiyang ina asin sia dapat na magdanay sa saiyang agom asin sinda dapat na magin sarong laman.”—GEN. 2:24.

1. Taano ta maninigo niatong igalang si Jehova?

SI Jehova Dios, an Kagtugdas nin pag-agoman, maninigo nanggad na igalang niato. Bilang satong Kaglalang, Soberano, asin langitnon na Ama, angay an pagkaladawan sa saiya bilang an Paratao nin “lambang marahay na balaog asin lambang sangkap na regalo.” (Sant. 1:17; Kap. 4:11) Iyan sarong kapahayagan kan saiyang dakulang pagkamoot. (1 Juan 4:8) An gabos niang itinotokdo, hinahagad, asin itinatao sa sato para nanggad sa ikakarahay asin kapakinabangan niato.—Isa. 48:17.

2. Anong mga instruksion an itinao ni Jehova sa enot na mag-agom?

2 Ipinapaheling kan Biblia na an pag-agoman saro sa “marahay” na mga balaog na ini hale sa Dios. (Rut 1:9; 2:12) Kan gibohon nia an enot na kasal, tinawan ni Jehova si Adan asin Eva nin espesipikong mga instruksion kun paano magigin mapanggana. (Basahon an Mateo 19:4-6.) Kun sinunod ninda an instruksion nin Dios, naeksperyensiahan kutana ninda an nagdadanay na kaogmahan. Minsan siring, may kamangmangan nindang binaliwala an pagboot nin Dios asin nagresulta iyan sa grabeng mga problema ninda.—Gen. 3:6-13, 16-19, 23.

3, 4. (a) Paano an dakol ngonyan dai iginagalang an pag-agoman patin si Jehova Dios? (b) Anong mga halimbawa an pag-oolayan niato sa artikulong ini?

3 Arog kan enot na mag-agom na iyan, dakol ngonyan an naggigibo nin mga desisyon dapit sa pag-agoman na daing gayo iniintindi o binabaliwala pa ngani an instruksion ni Jehova. An nagkapira habo talagang magpakasal, mantang an iba binabago an konsepto kan pag-agoman tanganing ioyon sa sadiri nindang mga kamawotan. (Roma 1:24-32; 2 Tim. 3:1-5) Binabaliwala ninda an katunayan na an pag-agoman balaog hale sa Dios, asin paagi sa dai paggalang sa balaog na iyan, dai man ninda iginagalang an Kagtao, si Jehova Dios.

4 Kun beses, dawa an nagkapira sa mga lingkod nin Dios binabaliwala an pagmansay ni Jehova sa pag-agoman. An nagkapirang mag-agom na Kristiano nagdedesisyon na magsuwayan, o nagdidiborsio sinda na mayo nin sono sa Kasuratan na basehan. Paano ini malilikayan? Paano an instruksion nin Dios sa Genesis 2:24 makakatabang sa mga Kristianong may agom na pakosogon an saindang pag-agoman? Asin paano an mga nagpaplanong mag-agom makakapag-andam para dian? Helingon niato an tolong mapangganang pag-agoman kan mga panahon kan Biblia na nagpapaheling kun taano ta an paggalang ki Jehova mahalagang marhay na liabe sa nagdadanay na pag-agoman.

Pataluboon an Kaimbodan

5, 6. Anong situwasyon an tibaad nagin pagbalo ki Zacarias asin Elizabet, asin paano sinda tinawan nin balos huli sa kaimbodan ninda?

5 Ginibo ni Zacarias asin Elizabet an gabos na tama. Pareho sinda nagpili nin agom na espirituwal an kaisipan. Maimbod na ginibo ni Zacarias an saiyang mga paninimbagan bilang saserdote, asin pareho nindang inotob an Ley nin Dios sa pinakamakakaya ninda. Siertong dakolon sindang ikakapagpasalamat. Pero, kun nakaduman kamo sa harong ninda sa Juda, madali nindong maririsa na may kulang. Mayo sindang aki. Baog si Elizabet, asin pareho sindang gurang na.—Luc. 1:5-7.

6 Sa suanoy na Israel, pinapahalagahan na marhay an pagkaigwa nin aki, asin an mga pamilya parateng dakula. (1 Sam. 1:2, 6, 10; Sal. 128:3, 4) Kaidto, tibaad may katraydoran na idiborsio nin  sarong lalaking Israelita an agom nia kun dai ini magkaaki. Pero, dai sinuwayan ni Zacarias si Elizabet. Dai sia naghanap nin paagi na makatalingkas sa saindang pag-agoman, ni an agom nia. Minsan ngani nagmondo sinda huling mayong aki, magkaibanan sindang maimbod na nagpadagos sa paglilingkod ki Jehova. Pag-abot nin panahon, milagrosong tinawan nanggad sinda ni Jehova nin balos paagi sa pagkaigwa nin aking lalaki dawa gurang na sinda.—Luc. 1:8-14.

7. Sa ano pang paagi pinatunayan ni Elizabet na maimbod sia sa agom nia?

7 Nagpaheling si Elizabet nin kaomaw-omaw na kaimbodan sa saro pang paagi. Kan mamundag an aki niang si Juan, napula si Zacarias huli sa pagduda nia sa sinabi kan anghel nin Dios. Pero, siertong ikinapaabot ni Zacarias sa saiyang agom an sinabi sa saiya kan anghel ni Jehova na “Juan” an ingaran sa aki. Gusto kan mga kataed asin paryente ninda na an ingaran sa omboy iyo an ngaran kan ama. Alagad maimbod na sinunod ni Elizabet an sinabi kan agom nia. Sinabi nia: “Dai nanggad! kundi aapodon siang Juan.”—Luc. 1:59-63.

8, 9. (a) Paano an kaimbodan nagpapakosog sa pag-agoman? (b) Ano an nagkapirang espesipikong paagi na makakapaheling nin kaimbodan an mag-agom?

8 Arog ni Zacarias asin Elizabet, an mga mag-agom ngonyan napapaatubang sa pagkadesganar asin iba pang kadepisilan. An pag-agoman na mayong kaimbodan dai magigin mapanggana. An pakikigitilan, pornograpiya, pagsambay, asin iba pang peligro sa marahay na pag-ibanan nin mag-agom puedeng makaraot nin biyo sa tiwala nin saro sa saiyang agom. Asin kun mayo na an tiwala sa laog nin pag-agoman, nagpopoon nang lumuya an pagkamoot. Sa nagkapirang paagi, an kaimbodan siring sa kudal sa palibot kan harong, na huli kaiyan dai basta-basta malalaog an harong kaya napoprotehiran an mga yaon dian. Sa siring, kun an mag-agom maimbod sa lambang saro, magkaibanan sindang makakapamuhay na ligtas asin ikakapahayag ninda sa lambang saro an nasa boot ninda, kaya nagtatalubo an saindang pagkamoot. Iyo, mahalagang marhay an kaimbodan.

9 Sinabi ni Jehova ki Adan: “Babayaan nin lalaki an saiyang ama asin an saiyang ina asin sia dapat na magdanay sa saiyang agom.” (Gen. 2:24) Ano an boot sabihon kaiyan? Kaipuhan na liwaton an pakikiiba sa mga amigo asin pamilya. Kun dapit sa panahon asin atension, dapat na enoton nin mag-agom an lambang saro. Dai na puedeng magin prioridad an mga amigo o pamilya mantang isinasakripisyo an agom; ni maninigo man na togotan kan mag-agom na makiaram an mga magurang sa mga desisyon o dai pagkakaoyon ninda. An mag-agom dapat nang magdanay sa lambang saro. Iyan an instruksion nin Dios.

10. Ano an makakatabang sa mga may agom na pataluboon an kaimbodan?

10 Dawa sa pamilyang bakong gabos Saksi, igwa nin balos an kaimbodan. An sarong tugang na babae na bakong kapagtubod an agom nagsabi: “Nagpapasalamat akong marhay ki Jehova sa pagtokdo sa sako kun paano magpasakop sa sakong agom asin magkaigwa nin hararom na paggalang sa saiya. An pagdadanay na maimbod nagresulta sa 47 taon na pagkamoot asin paggalang.” (1 Cor. 7:10, 11; 1 Ped. 3:1, 2) Kaya pagmaigotan na magin pamugtak an boot kan saimong agom. Paagi sa saimong mga tataramon asin gibo, humanap nin mga paagi na aseguraron giraray an agom mo na para sa saimo, sia an pinakamahalagang tawo sa daga. Sagkod sa mapupuede, dai mo pagtogotan an siisay man o an ano man na bagay na makaraot sa relasyon nindo. (Basahon an Talinhaga 5:15-20.) Si Ron asin Jeannette, na 35 taon nang maogmang nag-iibanan bilang mag-agom, nagsabi, “Huling maimbod ming ginigibo kun ano an hinahagad nin Dios sa samo, maogma asin mapanggana an samong pag-agoman.”

An Pagkakaoyon Nagpapakosog sa Pag-agoman

11, 12. Paano si Aquila asin Priscila nagtinabangan sa (a) harong, (b) sekular nindang trabaho, asin (c) Kristianong ministeryo?

11 Kan sambiton ni apostol Pablo an dayupot niang mga katood na si Aquila asin Priscila, sinambit nia nin magkaibanan an duwang ini. An magkaoyon na mag-agom na ini marahay na halimbawa kan boot sabihon nin Dios kan sabihon nia na an mag-agom maninigong magin “sarong laman.” (Gen. 2:24) Pirme sindang magkatabang sa saindang harong, sekular na trabaho, asin Kristianong  ministeryo. Halimbawa, kan si Pablo enot na mag-abot sa Corinto, maboot siang inimbitaran ni Aquila asin Priscila na magdagos sa saindang harong, na minalataw na nagin dagosan nia para sa saiyang gibohon. Paghaloyhaloy, kan nasa Efeso, ginamit ninda an saindang harong para sa pagtiripon kan kongregasyon asin magkaibanan sinda sa pagtabang sa mga bagohan, arog ni Apolos, na tumalubo sa espirituwal. (Gibo 18:2, 18-26) Dangan, an maigot na mag-agom na ini nagpa-Roma asin pinagamit giraray ninda an saindang harong para sa mga pagtiripon kan kongregasyon. Paghaloyhaloy, nagbalik sinda sa Efeso asin pinakosog an mga tugang.—Roma 16:3-5.

12 May panahon man na si Aquila asin Priscila nakaibanan ni Pablo sa parehong hanap-buhay ninda na paggibo nin tolda. Sa giraray, magkaibanan an mag-agom na ini, na nagtatabangan na mayong kompetisyon o iwal. (Gibo 18:3) Pero, siertong an mga panahon na magkaibanan sinda sa Kristianong mga aktibidad an nakatabang na magdanay na marigon an saindang pag-agoman. Baga man sa Corinto, Efeso, o Roma, namidbid nanggad sinda bilang ‘mga kapwa trabahador ki Cristo Jesus.’ (Roma 16:3) Magkatabang sinda sa pagpaoswag kan paghuhulit kan Kahadean saen man sinda maglingkod.

13, 14. (a) Anong mga kamugtakan an puedeng makaolang sa pagkakaoyon sa pag-agoman? (b) Ano an nagkapirang magigibo nin mga mag-agom tanganing mapakosog an saindang relasyon bilang “sarong laman”?

13 Iyo, an pagkakaoyon sa mga pasohan asin aktibidad nagpapakosog sa pag-agoman. (Ecl. 4:9, 10) Makamomondo, an dakol na mag-agom ngonyan dikit sana an panahon na magkaibanan. Dakol na oras an ginagamit ninda sa magkasuway na trabaho. An iba pirmeng nagbibiahe huli sa sekular na trabaho o naghahanap-buhay sa ibang nasyon tanganing makapadara nin kuarta sa pamilya. Dawa nasa harong, an nagkapirang mag-agom garo man sana harayo sa kada saro huli sa panahon na ginagamit ninda sa telebisyon, aling-alingan, isport, video games, o Internet. Totoo daw iyan sa saindong pamilya? Kun iyo, maliliwat daw nindo an saindong mga kamugtakan tanganing magin mas dakol an panahon na magkaibanan? Puede daw nindong gibohon nin magkaibanan an aroaldaw na mga aktibidad arog nin pagluto, paghugas, o paghardin? Puede daw kamong magtinabangan sa pag-asikaso sa saindong mga aki o naggugurang nang mga magurang?

14 An pinakamahalaga, regular na mag-ibanan sa mga aktibidad na konektado sa pagsamba ki Jehova. An pag-orolay dapit sa pang-aroaldaw na teksto asin pagsagibo nin pampamilyang pagsamba nagtatao nin marahayon na mga oportunidad na danay na magkasararo an kaisipan asin pasohan kan saindong pamilya. Iriba man na makikabtang sa ministeryo. Kun posible, iribang magpayunir, dawa kun sarong bulan o sarong taon sana nindong magigibo iyan huli sa saindong mga kamugtakan. (Basahon an 1 Corinto 15:58.) An sarong tugang na babae na nagpayunir kaiba kan agom nia nagsabi: “An ministeryo saro sa mga paagi na nakakapag-ibanan asin nakakapag-olay nanggad kami. Huling pareho an samong pasohan na tabangan sa espirituwal an iba, an pagmate ko saro talaga kaming team. Orog akong naparani sa saiya bako sanang bilang agom ko kundi bilang marahay na amigo man.” Mantang nagkakaibanan kamo sa kapakipakinabang na mga gibohon, an saindong mga pinagkakainteresan, prioridad, asin ugale luway-luway na magigin siring kan sa agom nindo sagkod na kamo  magin “sarong laman” sa pag-iisip, saboot, asin paggawe, arog ni Aquila asin Priscila.

Enoton an Dios sa Saindong Pag-agoman

15. Ano an pinakaliabe sa mapangganang pag-agoman? Ipaliwanag.

15 Aram ni Jesus na mahalaga na enoton an Dios sa pag-agoman. Naheling niang ginibo ni Jehova an enot na kasal. Namasdan nia kun gurano kaidto kaogma si Adan asin Eva kan nagsusunod pa sinda sa instruksion ni Jehova, asin naheling nia mismo an nagin problema kan binaliwala ninda iyan. Kaya kan si Jesus nagtotokdo sa iba, inotro nia an instruksion kan saiyang Ama na yaon sa Genesis 2:24. Idinagdag man nia ini: “An pinagsaro nin Dios dai pagsuwayon nin siisay man.” (Mat. 19:6) Kun siring, an hararom na paggalang ki Jehova iyo pa man giraray an pinakaliabe sa maogma asin mapangganang pag-agoman. Mapadapit digdi, an mga magurang ni Jesus digdi sa daga, si Jose asin Maria, nagin marahayon na halimbawa.

16. Paano ipinaheling ni Jose asin Maria na inenot ninda an Dios sa saindang buhay pampamilya?

16 Si Jose maboot asin magalang ki Maria. Kan enot niang maaraman na bados ini, gusto niang trataron ini nin may pagkaherak, dawa kan dai pa ipinapaliwanag sa saiya kan anghel nin Dios kun ano an nangyari ki Maria. (Mat. 1:18-20) Bilang mag-agom, sinunod ninda an pagboot ni Cesar asin maingat man na inotob an Ley ni Moises. (Luc. 2:1-5, 21, 22) Asin minsan ngani mga lalaki sana an obligadong umatender sa pangenot na relihiosong mga kapiestahan sa Jerusalem, taon-taon na nag-aatender si Jose asin Maria kaiba an saindang pamilya. (Deut. 16:16; Luc. 2:41) Sa mga ini asin sa iba pang mga paagi, an diosnon na mag-agom na ini naghingoang paogmahon si Jehova asin nagpaheling nin hararom na paggalang sa espirituwal na mga bagay. Bakong makangangalas na pinili sinda ni Jehova na mag-ataman sa Aki nia sa enot na kabtang kan buhay ni Jesus digdi sa daga.

17, 18. (a) Sa anong mga paagi magigibo nin mag-agom na enoton an Dios sa saindang pamilya? (b) Paano sinda makikinabang huli kaini?

17 Pangenot man daw an Dios sa saindong buhay pampamilya? Halimbawa, kun naggigibo kamo nin mahahalagang desisyon, kamo daw nagsisiyasat nguna sa mga prinsipyo sa Biblia, namimibi nguna manongod dian, dangan naghahagad nin sadol sa maygurang na mga Kristiano? O may tendensia daw kamong resolberan an mga problema paagi sa pagsunod sa namamatean nindo o kan saindong pamilya asin mga katood? Pinagmamaigotan daw nindong iaplikar an dakol na praktikal na suhestion na ipinublikar kan maimbod na oripon dapit sa pag-agoman asin buhay pampamilya? O sinusunod na sana daw nindo an lokal na mga kostumbre o popular na sekular na sadol? Regular daw kamong namimibi asin nag-aadal nin iriba, naggigibo nin espirituwal na mga pasohan, asin nag-oorolay manongod sa mga prioridad kan saindong pamilya?

18 Mapadapit sa 50 taon nin maogmang pag-agoman ninda, si Ray nagsabi, “Dai kami noarin man nagkaproblema na dai mi kaya, huling pinagdanay mi si Jehova bilang kabtang kan samong ‘lubid na tinolotolo.’” (Basahon an Eclesiastes 4:12.) Oyon dian si Danny asin Trina. “Mientras na magkaibanan kaming naglilingkod sa Dios,” an sabi ninda, “mas nagkokosog an samong pag-agoman.” Sinda labi nang 34 taon na maogmang nag-iibanan. Kun pirme nindong ineenot si Jehova sa saindong pag-agoman, tatabangan nia kamong magin mapanggana asin abunda nia kamong bebendisyonan.—Sal. 127:1.

Padagos na Igalang an Balaog nin Dios

19. Taano ta itinao nin Dios an balaog na pag-agoman?

19 Para sa dakol ngonyan, an mahalaga sana iyo an saindang personal na kaogmahan. Alagad bakong arog kaiyan an pagmansay nin sarong lingkod  ni Jehova. Aram nia na itinao nin Dios an pag-agoman bilang balaog tanganing maotob an Saiyang katuyohan. (Gen. 1:26-28) Kun iginalang ni Adan asin Eva an balaog na iyan, an bilog na daga nagin paraiso kutana na pano nin maogma asin matanos na mga lingkod nin Dios.

20, 21. (a) Taano ta maninigo niatong ibilang na sagrado an pag-agoman? (b) Anong balaog an pag-aadalan niato sa sunod na semana?

20 Orog sa gabos, an pag-agoman ibinibilang nin mga lingkod nin Dios na oportunidad tanganing pamurawayon si Jehova. (Basahon an 1 Corinto 10:31.) Arog kan naheling niato, kun an mag-agom maimbod, nagkakaoyon, asin ineenot an Dios sa saindang buhay, nagigin marigon an saindang pag-agoman. Kaya baga man kita nag-aandam na mag-agom, nagpapakosog kan satong pag-agoman, o naghihingoang isalbar iyan, dapat ngunang magkaigwa kita kan tamang pagmansay kun ano iyan: sarong sagradong areglo nin Dios. Kun pirme tang isasaisip an katotoohan na iyan, mapapahiro kita na gibohon an satong pinakamakakaya na ibasar sa Tataramon nin Dios an ginigibo tang mga desisyon dapit sa pag-agoman. Sa paaging ini, nagpapaheling kita nin paggalang bako sanang sa balaog na pag-agoman kundi pati sa Kagtao kaiyan, si Jehova Dios.

21 Siempre, an pag-agoman bako an solamenteng balaog na itinao sa sato ni Jehova; ni iyan man an solamenteng paagi tanganing magin maogma sa buhay. Sa satong sunod na artikulo, pag-oolayan niato an saro pang mahalagang marhay na balaog hale sa Dios—an balaog na pagigin daing agom.

Ano an Isisimbag Nindo?

• Paano an kaimbodan maninigong makaimpluwensia sa mga Kristianong may agom?

• Taano an pagtitinabangan na may pagkakaoyon ta nagpapakosog sa pag-agoman?

• Ano an nagkapirang paagi na puedeng enoton nin mga mag-agom an Dios?

• Paano niato ikakapaheling an paggalang ki Jehova, an Kagtugdas nin pag-agoman?

[Mga Hapot Para sa Pag-adal]

[Mga Ritrato sa pahina 15]

An pag-iibanan sa mga gibohon nakakatabang sa mga mag-agom na magdanay na nagkakaoyon