Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Indise kan mga Tema Para sa 2010 na An Torrengbantayan

Indise kan mga Tema Para sa 2010 na An Torrengbantayan

 Indise kan mga Tema Para sa 2010 na An Torrengbantayan

Nagtotokdo sa petsa kan isyu na minalataw an artikulo

BIBLIA

Enot na Publikador Nagpalakop, 7/1

Pinag-oyon an Ezequiel 18:20 Asin Exodo 20:5, 3/15

Pitong Lakdang sa Kapakipakinabang na Pagbasa, 7/1

Sinasabi sa Sato an Bilog na Estorya Manongod ki Jesus? 4/1

BUHAY ASIN MGA KUALIDAD NIN KRISTIANO

Ano an Sasabihon kan Aki Nindo? 12/15

“Dai Ka Matakot. Ako Mismo an Matabang sa Saimo,” 7/15

Dai Magpadara sa Opinyon kan Publiko, 8/15

“Deretso nin Aki na Tumalubo sa Espirituwal,” 2/15

Gamiton an Kada Aldaw sa Ikakamuraway nin Dios, 1/15

Iribang Pag-erok sa Sarong Istaran, 2/15

Kun Paano Makakayanan an Pagtraydor nin Agom, 6/15

Kun Taano ta Dapat na Magin Nasa Oras, 8/15

Labanan an Negatibong Pagmate, 10/1

Labanan an Satanikong Propaganda, 2/15

Lalaki na Mapakumbaba Asin Makosog an Boot (Jonas), 1/1

Magin “Ligtas Asin Nasa Marahay na Kamugtakan,” 4/15

‘Magin Sangkap Siring kan Langitnon na Ama,’ 11/15

‘Magmaigot sa Pagtotokdo,’ 7/15

Maimbod sa Ibong nin mga Pagbalo (Pedro), 1/1

Makanompong nin Maimbod na mga Amigo, 7/1

Mga Pagrason, 10/15

Nag-aataman nin May Helang na Kapamilya, 5/15

Nanodan sa Kagurangnan an Pagpapatawad (Pedro), 4/1

Pagdanayon an “Kadalisayan nin Puso,” 3/15

Pagdanay sa Pabor nin Dios sa Ibong nin mga Pagbabago, 3/15

Pagpabautismo Giraray, 2/15

Pamibi, 10/1

Sanayon an mga Kakayahan sa Pagrisa, 5/15

Tabangan an Aki na Magin Pamilyar sa Organisasyon ni Jehova, 10/15

Tabangan an Amigo na May Helang, 7/1

Tabangan an mga Aki na Magin Hilig an Pagbasa Asin Pag-adal, 7/15

Tabangan an mga Aki na Mapangganahan an Kadepisilan, 1/15

Tawan nin Onra an mga May Edad Na, 5/15

JEHOVA

‘An Saimong Kahadean Magigin Marigon’ (David), 4/1

Gusto na Ika Magin “Ligtas Asin Nasa Marahay na Kamugtakan,” 4/15

Hinahanap an Marahay, 7/1

Igwa nin Kapinonan? 7/1

Midbid Nindo an Dios sa Ngaran? 7/1

Minamansay Bilang Saindong Ama? 2/15

Naghihinanyog sa Agrangay kan Pinangluluyahan nin Boot, 11/15

Pakiguerra sa mga Cananeo, 1/1

“Paradangog nin Pamibi,” 10/1

Paraotob nin mga Panuga, 1/1

Taano ta Iinaalok an Buhay na Daing Katapusan? 1/1

Tinotogotan si Jehova na Hapoton Kamo? 4/15

JESU-CRISTO

Arkanghel na si Miguel? 4/1

Dai Nakilabot sa Politika, 7/1

Eroestorya Kontra sa Totoo, 4/1

Kun Taano ta Inapod na Cristo, 4/1

Nakanood na Magin Makinuyog, 4/1

Personahe sa Kasaysayan, 4/1

Pinatawad an mga Kasalan nin Sarong Babae, 8/15

Tawong Buminago kan Kinaban, 4/1

LAEN-LAEN NA TEMA

Banal na Espiritu, 10/1

Dai Pagkakasundo kan mga Judio Asin Samaritano, 10/1

Dai Pinadusahan si Aaron sa Paggibo kan Bulawan na Ogbon na Baka, 5/15

Dalan na Inagihan ni Pablo (Dalan ni Apio), 1/1

Enot na Kristianismo Asin mga Dios nin Roma, 5/15

Gadan Makakatabang sa mga Buhay? 1/1

Haran—Suanoy na Sentro nin Aktibidad, 5/15

Inaandam nin mga Tanga an Kakanon sa Tig-init? 7/1

Inomon na de Alkohol—Pagmansay nin Dios, 1/1

Ipinahayag sa Pamibi an Nasa Puso Nia (Ana), 7/1

Kahadean na Mabago sa Daga, 10/1

Karne na Inatang sa mga Rebulto, 10/1

Kopero kan Hade, 7/1

Kun Ano an Istaran Ninda (mga Kristiano kan enot na siglo), 1/1

Marcos—‘Magagamit sa Paglilingkod,’ 3/15

Matatapos daw an Daga? 1/1

‘Mga Aldaw nin Tawo 120 Taon’ (Ge 6:3), 12/15

“Nagdakula Kaiba ni Jehova” (Samuel), 10/1

Pagtaram nin Laen-Laen na Lenguahe, 10/1

Sinagoga, 4/1

Suratan na Tabla (Lu 1:63), 1/1

MGA ARTIKULONG PINAG-ADALAN

An Aktibong Lider Niato Ngonyan, 9/15

“An Espiritu Asin an Nobya Padagos na Nagsasabi: ‘Madia!’” 2/15

An Kristianong Pagkasararo Nagpapamuraway sa Dios, 9/15

An Maboot na Pananaram Nakakaparahay nin mga Relasyon, 6/15

“An mga Matanos Masirang na Siring Kaliwanag kan Saldang,” 3/15

An Pagkasararo Midbidan kan Tunay na Pagsamba, 9/15

An Pamamahala ni Satanas Siertong Dai Magigin Mapanggana, 1/15

An Papel kan Banal na Espiritu sa Pagkaotob kan Katuyohan ni Jehova, 4/15

“An Saindong Lider Saro, an Cristo,” 9/15

Binautismohan sa Ngaran Niisay Asin nin Ano? 3/15

Dai Nindo Pagpamondoon an Banal na Espiritu ni Jehova, 5/15

Gamiton nin Eksperto “an Espada kan Espiritu,” 2/15

Irayo an Saindong mga Mata sa mga Bagay na Daing Halaga! 4/15

“Isipon Kun Dapat na Magin Anong Klaseng Tawo Kamo!” 7/15

‘Itaram an Tataramon nin Dios na May Pagkapusoan,’ 2/15

Kun Ano an Ihahayag kan Aldaw ni Jehova, 7/15

Kun Paano Ibinabantog ni Jesus an Katanosan nin Dios, 8/15

Kun Paano Kita Ikinakaligtas kan Pantubos, 8/15

Lubos daw Nindong Sinusunod an Cristo? 4/15

Lubos na Makikabtang sa Dakulang Espirituwal na Pag-ani, 7/15

Mag-awit ki Jehova! 12/15

Maginhawahan Paagi sa Espirituwal na mga Bagay, 6/15

Magin Maigot Para sa Tunay na Pagsamba, 12/15

Magin Sarong Tunay na Parasunod ni Cristo, 1/15

Magkamit nin mga Bendisyon Paagi sa Hadeng May Paggiya kan Espiritu nin Dios! 12/15

Maglakaw Segun sa Espiritu Asin Otobon an Saindong Pagdusay, 3/15

Maigot na Hanapon an Bendisyon ni Jehova, 9/15

Makanompong nin Katiwasayan sa Banwaan nin Dios, 6/15

Malakaw Kita sa Satong Integridad! 11/15

Maogma Kamong Inaako sa Pinakamarahay na Paagi nin Pamumuhay! 2/15

Mga Babae, Taano ta Dapat Magpasakop sa Pagkapayo? 5/15

Mga Hoben—Ano an Gigibohon Nindo sa Saindong Buhay? 11/15

Mga Hoben—Labanan an Panggigipit nin Kairiba, 11/15

Mga Hoben—Magpagiya sa Tataramon nin Dios, 11/15

Mga Hoben—Pakosoga an Saindong Pagmawot na Maglingkod ki Jehova, 4/15

Mga Lalaki, Nagpapasakop daw Kamo sa Pagkapayo ni Cristo? 5/15

Mga Tugang na Lalaki—Magtanom Para sa Espiritu Asin Aboton an mga Pribilehio! 5/15

Nabibindikar Nanggad an Pamamahala ni Jehova! 1/15

Nagtatabang daw Kamo na Magin Nakakapakosog an Kristianong mga Pagtiripon? 10/15

Nangengenot daw Kamo sa Pagtaong Onra sa mga Kapagtubod? 10/15

“Ngonyan an Espesyalmenteng Panahon nin Pag-ako,” 12/15

‘Padagos na Daogon an Karatan’—Kontrolon an Kaanggotan, 6/15

Padagos na Hanapon Nguna an “Saiyang Katanosan,” 10/15

Padagos na Pakosogon an Kongregasyon, 6/15

Pagigin Sadiri ni Jehova—Sarong Dai Na Kutana Maninigong Kabootan, 1/15

Sarong Aripompon, Sarong Pastor, 3/15

Siisay an Makakapagligtas sa mga Naghahagad nin Tabang? 8/15

“Siisay an Nakakaaram kan Pag-iisip ni Jehova?” 10/15

Si Jehova an Soberanong Kagurangnan Niato! 11/15

‘Sinisiyasat kan Espiritu an Harararom na Bagay nin Dios,’ 7/15

Taano ta Dapat Mong Idusay an Saimong Sadiri ki Jehova? 1/15

Togotan an “Ley nin Mamomoton na Kabootan” na Ingatan an Saindong Dila, 8/15

MGA ESTORYA NIN BUHAY

‘An mga Bagay na Ginibo Nia Kaibanan Nia’ (T. Jaracz), 11/15

Mga Pagbalo Nagpakosog kan Tiwala ki Jehova (A. Dello Stritto), 4/15

Paglilingkod sa Panahon nin Paghiwas (H. Harris), 9/15

Puersa kan Katotoohan sa Biblia (V. Fraese), 12/15

Sibot sa Organisasyon ni Jehova (V. Zubko), 10/15

MGA SAKSI NI JEHOVA

Bako Pang Gurangon Tanganing Maglingkod sa Dios (España), 12/15

Bulgaria, 9/15

“Dolot ki Jehova” (mga kontribusyon), 11/15

Imbitasyon Para sa Gabos (Bethel), 8/15

Kasangkapan na Makakatabang sa mga Hoben (Young People Ask, Volume 2), 2/15

Nagbobolong Paagi sa Pagtubod? 10/1

‘Nakakatabang sa Sako na Aboton an Puso’ (buklet na Nations), 10/15

Pagkaalisto (Finland), 7/15

Taonan na Miting, 6/15