Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Nagdadanay Akong Sibot sa Organisasyon ni Jehova

Nagdadanay Akong Sibot sa Organisasyon ni Jehova

 Nagdadanay Akong Sibot sa Organisasyon ni Jehova

Isinaysay ni Vernon Zubko

AKO nagdakula sa sarong oma harani sa Stenen, na baryo sa probinsia kan Saskatchewan, Canada. Nagmaigot na marhay an sakong mga magurang, si Fred asin Adella, tanganing itao an espirituwal asin materyal na pangangaipo ming magturugang: si Aurellia na matua kong tugang na babae, ako, saka an nguhod kong mga tugang na si Alvin, Allegra, asin Daryl. Sagkod ngonyan, nagpapasalamat kami sa mga magurang mi sa pagtokdo sa samo kan katotoohan.

Si Tatay, na sarong linahidan na Kristiano, pusoan na ebanghelisador. Mahigos sia sa paghanap-buhay, alagad sinierto man nia na midbid sia kan gabos bilang Saksi. Pirme siang nagpapatotoo. Dai ko malilingawan an saiyang kaigotan asin kosog nin boot. Parate niang sinasabi sa sako, “Magdanay kang sibot sa organisasyon ni Jehova asin malilikayan mo an dakol na problema.”

Sa parate, naghuhulit kami sa tinampo sa Stenen asin sa kataraed na komunidad. Para sa sako, iyan bako pirmeng pasil. Kada banwaan may mga paradaogdaog na nagtutuyatuya sa samo na mga aki. Sarong beses, kan ako otso anyos na, pinalibotan ako nin mga solterito mantang ako nakatindog sa sarong kanto kapot an The Watchtower asin Awake! Inagaw ninda an sulot ko na bagong kupya asin isinabit iyan sa poste na kataed ko. Marahay sana ta an pangyayaring iyan naheling kan mas may edad na tugang na lalaki na nagbabantay sa sako. Sia nagdolok asin naghapot, “Vern, ano may problema?” Biglang nagdurulag an mga solterito. Dawa medyo makolog sa boot ko an nangyari, nagtokdo iyan sa sako na kun naghuhulit sa tinampo, an saro dai dapat na nakatindog na garo poste kundi maninigong dagos-dagos sa paghuhulit. An siring na pagsasanay mantang ako nagtatalubo nagtao man sa sako kan kaipuhan na kosog nin boot na magharongharong.

Nabautismohan kami ni Alvin kan Mayo 1951. Trese anyos ako kaidto. Nagigirumdoman ko pa na sinadol kami ni Tugang na Jack Nathan, an nagtao kan pahayag sa bautismo, na nungkang palampason an sarong bulan na dai makapagpatotoo manongod ki Jehova. * Sa samong pamilya, an pagpayunir pirmeng ibinibilang na pinakamarahay na karera. Kaya kan 1958, pagkatapos kong mag-eskuela, nagbalyo ako sa Winnipeg, Manitoba, tanganing magpayunir. Dawa ngani ikakaogma kutana ni Tatay na ako magtrabaho bilang parapakinis nin tablon sa negosyo kan samong pamilya, pero ako dinagka nanggad ninda ni Nanay na magdanay sa bilog na panahon na ministeryo asin sinuportaran ninda an sakong pagbalyo.

Bagong Istaran Asin Bagong Kapartner

Kan 1959, an siisay man na may kakayahan inimbitaran kan sangang opisina na bumalyo sa  Quebec, na nangangaipo kaidto nin dakol na ebanghelisador. Nagpayunir ako sa Montreal. Dakulang pagbabago nanggad iyan! Bagong eksperyensia nanggad iyan sa buhay ko, mantang ako nakakanood na magtaram nin Pranses asin makibagay sa ibang kultura. Sinabi sa sako kan samong paraataman sa sirkito: “Nungka mong sabihon, ‘Ini an ginigibo mi duman samo.’” Marahay na sadol idto.—1 Cor. 9:22, 23.

Mayo akong kapartner sa pagpayunir kan magbalyo ako sa Quebec. Minsan siring, an hoben na tugang na si Shirley Turcotte, na nakabisto ko sa Winnipeg, an nagin permanenteng kapartner ko kan magpakasal kami kan Pebrero 1961. Hale man sia sa pamilyang namomoot ki Jehova. Minsan ngani dai ko lubos na naisip kaidto, sia palan magigin dakulang pampakosog sa sako sa paglihis nin mga taon.

Paghuhulit sa Gaspe

Duwang taon pagkakasal mi, idinestino kami bilang espesyal payunir sa Rimouski, Quebec. Kan suminunod na tigsoli, nakiolay sa samo an sangang opisina na maghulit sa bilog na Peninsula nin Gaspe, sa sirangan na baybayon nin Canada. An asignasyon mi iyo na magtanom nin pinakadakol na banhi nin katotoohan sagkod sa mapupuede. (Ecl. 11:6) Ikinarga mi sa samong lunadan an labing 1,000 magasin asin haros 400 na libro, saka mga kakanon patin bado, dangan nagbiahe kami para sa sarong bulan na paghuhulit. Nagin areglado an paghuhulit mi sa gabos na sadit na baryo sa Gaspe. An lokal na estasyon nin radyo nagpatanid na maabot an mga Saksi asin nagsabi sa mga tawo na dai pag-akoon an mga publikasyon mi. Minsan siring, an kadaklan na residente sala an pagsabot sa paisi asin naghona na iniimpormaran sinda kaiyan dapit sa samong mga publikasyon, kaya inako ninda iyan.

Kan mga taon na idto, dai pa nahahaloy na magkaigwa nin katalingkasan sa paghuhulit sa nagkapirang lugar sa Quebec, kaya normal sanang papondohon kami kan mga pulis. Nangyari ini sa sarong siudad na haros gabos na kagharong napapasakamotan mi nin babasahon. Sinabihan kami nin sarong pulis na umiba sa saiya sa presinto, kaya nagsunod kami. Naaraman ko na an abogado kan siudad nagpaluwas nin mandamiento na papondohon kami sa paghuhulit. Huling mayo kan aldaw na idto an hepe kan pulisiya, ipinaheling ko sa abogado an dokumentadong surat hale sa sangang opisina sa Toronto na nagpapaliwanag kan samong deretso na maghulit. Pagkabasa kan surat, an abogado tolos na nagsabi: “Aram mo, habo ko nin ano man na problema. An kura paroko an nagsabi sako na papondohon kamo.” Huling gusto ming marealisar kan mga tawo sa teritoryo na bakong ilegal an samong gibohon, nagbalik tolos kami kun saen kami pinapondo kan pulis dangan nagpadagos na sa samong ministeryo.

Kinaagahan kan magbalik kami tanganing makaolay an hepe, naanggot sia kan maaraman na pinapondo kami. Anggoton sia sa abogado mantang kinakaolay ini sa telepono! Sinabihan kami kan hepe na kun may problema kami, apodan mi lang sia asin sia na an bahala. Maski ngani estranghero kami asin dai pang gayo tatao nin Pranses, nagin maboot saka mapag-istimar sa samo an mga tawo. Alagad naisip mi, ‘Maaaraman daw ninda an katotoohan?’ Nasimbag ini pakalihis nin mga taon kan kami magbalik tanganing magtogdok nin mga Kingdom Hall sa bilog na Gaspe. Naaraman mi na dakol sa samong napatotoohan mga tugang na ngonyan. Tunay nanggad na si Jehova an nagpapatubo kaiyan.—1 Cor. 3:6, 7.

Tinawan Kami nin Sarong Mana

Kan 1970, namundag an aki ming si Lisa. An manang ini hale ki Jehova orog na nagpagayagaya sa samong buhay. Kaiba ko si Shirley asin si Lisa sa dakol na proyekto nin pagtogdok nin Kingdom Hall. Pagkatapos mag-eskuela ni Lisa, sinabi nia: “Nay, Tay, aram ko po na ako an dahelan kaya nagpondo nguna kamo sa bilog na panahon na paglilingkod, kaya gusto ko pong makabawi paagi sa pagpayunir.” Labing 20 taon na an nakaagi, payunir pa man giraray si Lisa, alagad kaiba na nia ngonyan an saiyang agom, si Sylvain. Nagkapribilehio sindang magboluntaryo sa nagkapirang proyekto nin pagtogdok sa manlaenlaen na nasyon. An pasohan mi bilang pamilya iyo na papagdanayon na simple an samong  pamumuhay asin magin andam pirme sa paglilingkod ki Jehova. Nungka kong nalingawan an sinabi ni Lisa kan sia magpayunir. An totoo, sia an nakadagka sa sako na bumalik sa bilog na panahon na ministeryo kan 2001, asin sagkod ngonyan payunir pa ako. Huli sa pagpayunir, padagos kong nanonodan na magtiwala ki Jehova sa gabos kong ginigibo asin mamuhay nin simple alagad kontento saka maogma.

Kaipuhan an Pagkamoot Asin Kaimbodan sa mga Proyekto nin Pagtogdok

Tinokdoan ako ni Jehova na kun kami andam pirmeng maglingkod asin nag-aako nin ano man na asignasyon na itinatao nia sa samo, dakol an magigin bendisyon. Dakulaon na pribilehio an maglingkod sa Rehional na Komite sa Pagtogdok asin sa mga proyekto nin pagtogdok sa bilog na Quebec saka sa iba pang lugar kaiba kan mga tugang.

Minsan ngani an nagkapirang boluntaryo tibaad bakong matibay magpahayag sa plataporma, matibayon sinda sa pagtogdok nin mga Kingdom Hall. Isinasapuso kan namomotan niamong mga tugang na ini an saindang trabaho, asin naheheling an saindang mga talento. An resulta kaiyan iyo an magagayon na edipisyo para sa pagsamba ki Jehova.

May naghapot sa sako, “Ano an pinakamahahalagang kualidad para sa sarong boluntaryo sa proyekto nin pagtogdok nin Kingdom Hall?” Base sa sakong eksperyensia, an saro dapat na, enot sa gabos, namomoot ki Jehova asin sa saiyang Aki saka sa kasararoan nin magturugang. (1 Cor. 16:14) Ikaduwa, kaipuhan an kaimbodan. Kun an mga bagay-bagay dai nangyayari oyon sa gusto ta—asin nangyayari ini—an saro na maimbod padagos na masuportar sa teokratikong areglo. Kaimbodan an makakapahiro sa saiya na magboluntaryo sa maabot pang mga proyekto.

Nagpapasalamat ki Jehova

Dawa ngani kan 1985 pa nagadan an sakong ama, nakatadom pa sa isip ko an sadol nia na magdanay akong sibot sa organisasyon ni Jehova. Siertong sibot sia, arog kan iba pang nag-ako na kan saindang asignasyon sa langitnon na kabtang kan organisasyon ni Jehova. (Kap. 14:13) Si Nanay 97 anyos na ngonyan. Huli sa istrok, naapektaran an pagtaram nia; pero, kabisado nia an saiyang Biblia. Sa saiyang mga surat, nagkokotar sia nin mga teksto asin pinapakosog nia kami na danay na maimbod na maglingkod ki Jehova. Ogmahon nanggad kaming magturugang sa pagkaigwa nin siring na mamomoton na mga magurang!

Nagpapasalamat man ako ki Jehova huli ki Shirley, an maimbod kong agom asin kapartner. Dai nia linilingawan an sadol sa saiya kan saiyang ina, “Magigin sibot nanggad si Vern sa katotoohan, kaya dapat na manodan mo na dai sia ipanguri sa iba.” Kan magpakasal kami 49 taon na an nakaagi, napagkaoyonan mi na magkaibanan kaming magurang na naglilingkod ki Jehova, asin kun pareho kaming makaligtas sa katapusan kan sistemang ini, magkaibanan kaming mahoben asin padagos na maglilingkod sa saiya sagkod lamang. Iyo, nagkaigwa kami nin ‘dakol na gibohon sa gibohon kan Kagurangnan.’ (1 Cor. 15:58) Talagang inaataman kami ni Jehova asin sinisierto nia na nungka kaming magkulang nin ano man na marahay na bagay.

[Nota sa Ibaba]

^ par. 6 Helingon an The Watchtower na Setyembre 1, 1990, pahina 10-14, para sa estorya nin buhay ni Jack Halliday Nathan.

[Ritrato sa pahina 31]

“An pasohan mi bilang pamilya iyo na papagdanayon na simple an samong pamumuhay asin magin andam pirme sa paglilingkod ki Jehova”