Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Hapot Hale sa mga Parabasa

Mga Hapot Hale sa mga Parabasa

 Mga Hapot Hale sa mga Parabasa

Mantang ipinagbabawal ni Jehova an idolatriya, taano ta dai nia pinadusahan si Aaron sa paggibo kan bulawan na ogbon na baka?

Kan gibohon ni Aaron an bulawan na ogbon na baka, siring kan nakarekord sa Exodo kapitulo 32, binalga nia an ley nin Dios mapadapit sa idolatriya. (Ex. 20:3-5) Bilang resulta, ‘naanggot na gayo si Jehova ki Aaron sagkod na haros pohoon sia; alagad nagngayongayo man si Moises para ki Aaron kan partikular na panahon na idto.’ (Deut. 9:19, 20) An pagngayongayo daw kan matanos na tawong si Moises nagkaigwa nin “dakulang puersa” sa kaso ni Aaron? (Sant. 5:16) Iyo. Huli sa siring na pagngayongayo asin huli sa kisiera duwa pang ibang dahelan, minalataw na sinimbag ni Jehova an pamibi ni Moises asin dai pinadusahan si Aaron.

Minalataw na an sarong dahelan igwa nin koneksion sa rekord nin kaimbodan ni Aaron. Kan isugo si Moises na umatubang ki Faraon asin kaldahon an mga Israelita hale sa Egipto, ninombrahan ni Jehova si Aaron na umiba ki Moises asin magtaram bilang representante nia. (Ex. 4:10-16) An duwang lalaking ini makinuyog na uminatubang nin dakol na beses sa hade nin Egipto, na tinatagalan an sobrang katagasan kan puso ni Faraon. Kun siring, mantang yaon pa sia sa Egipto, nagkaigwa na si Aaron nin rekord nin maimbod asin marigon na paglilingkod ki Jehova.—Ex. 4:21.

Estudyare man kun taano ta ginibo ni Aaron an bulawan na ogbon na baka. Nag-ontok si Moises nin 40 aldaw sa Bukid nin Sinai. Kan ‘maheling kan banwaan na si Moises nahahaloy na humilig hale sa bukid,’ pinirit ninda si Aaron na gumibo nin idolo para sa sainda. Nakikooperar si Aaron asin guminibo sia nin bulawan na rebulto nin ogbon na baka. (Ex. 32:1-6) Minsan siring, an suminunod na mga iginawe ni Aaron nagpapaheling na an saiyang puso mayo sa idolatrosong gibong ini. Minalataw na sia nagpadara sa panggigipit. Halimbawa, kan darahon ni Moises sa dramatikong kulminasyon an isyu kan idolatriya, an gabos na aki ni Levi—kaiba si Aaron—marigon na kuminampi ki Jehova. Tolong ribong parasamba sa idolo na igwa nin pangenot na paninimbagan sa idolatrosong paggawe an ginadan.—Ex. 32:25-29.

Pagkatapos kaiyan, sinabi ni Moises sa banwaan: “Kamo nagkasala nin dakulang kasalan.” (Ex. 32:30) Sa siring, bako sana si Aaron an may paninimbagan sa maraot na gibong iyan. Sia sagkod an banwaan nakinabang sa dakulang pagkaherak ni Jehova.

Pagkatapos kan pangyayari na may koneksion sa bulawan na ogbon na baka, ipinagboot ni Jehova na gibohon na halangkaw na saserdote si Aaron. “Gugubingan mo si Aaron kan banal na mga gubing asin lalahidan mo sia patin papakangbanalon mo sia,” an sabi nin Dios ki Moises, “asin sa siring sia maglilingkod sa sako bilang saserdote.” (Ex. 40:12, 13) Minalataw na pinatawad ni Jehova si Aaron sa saiyang kaluyahan. Sa puso ni Aaron, sia maimbod na parasuportar sa tunay na pagsamba, bakong idolatrosong rebelde.