Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Hoben—Pakosoga an Saindong Pagmawot na Maglingkod ki Jehova

Mga Hoben—Pakosoga an Saindong Pagmawot na Maglingkod ki Jehova

 Mga Hoben—Pakosoga an Saindong Pagmawot na Maglingkod ki Jehova

“Girumdoma, ngonyan, an saimong Kaharohalangkaweng Kaglalang sa mga aldaw kan saimong pagkahoben na lalaki.”—ECL. 12:1.

1. Anong imbitasyon an ipinaabot sa mga aki sa Israel?

MGA 3,500 na taon na an nakaagi, an propeta ni Jehova na si Moises pinagbotan an mga saserdote asin an kamagurangan na lalaki nin Israel: “Tiponon [nindo] an banwaan, an mga lalaki asin an mga babae asin an saradit . . . , tanganing sinda maghinanyog asin tanganing sinda makanood, huli ta dapat sindang matakot ki Jehova na saindong Dios asin mag-ingat na otobon an gabos na tataramon kan ley na ini.” (Deut. 31:12) Mangnoha kun siisay an pinagbotan na umatender sa mga pagtiripon para sa pagsamba: mga lalaki, mga babae, asin an saradit. Iyo, pati an mga hoben kaiba sa mga sinabihan na maghinanyog, makanood, asin magsunod sa paggiya ni Jehova.

2. Paano ipinahayag ni Jehova an pagmakolog nia sa mga hoben sa enot na Kristianong kongregasyon?

2 Kan enot na siglo, padagos na ipinahayag ni Jehova an saiyang pagmakolog sa diosnon na mga hoben. Halimbawa, pinasabngan nia si apostol Pablo na iiba sa nagkapira sa saiyang mga surat sa mga kongregasyon an mga instruksion na espesipikong para sa mga hoben. (Basahon an Efeso 6:1; Colosas 3:20.) An hoben na mga Kristianong nag-aplikar kan siring na hatol orog na nagpahalaga sa saindang mamomoton na langitnon na Ama asin nagkamit kan saiyang bendisyon.

3. Paano ipinapaheling kan mga hoben ngonyan an saindang pagmawot na maglingkod sa Dios?

3 An mga hoben daw ngonyan iniimbitaran man na magtiripon tanganing sambahon si Jehova? Iyo! Kun siring, sarong gikanan nin kagayagayahan para sa bilog na banwaan nin Dios na maheling na dakolon na hoben na lingkod nin Dios sa bilog na kinaban an nagsasapuso kan sadol ni Pablo: “Konsideraron niato an lambang saro tanganing mandagka sa pagkamoot asin sa marahay na mga gibo, na dai pagpabayaan an satong pagtorotiripon, siring kan kaugalean nin nagkapira, kundi na magparinigonan nin boot, asin lalo na ta naheheling nindo na an aldaw naghaharani na.” (Heb. 10:24, 25) Dugang pa, dakol na aki an nag-iiba sa saindang mga magurang sa paghuhulit kan maogmang bareta kan Kahadean nin Dios. (Mat. 24:14) Asin bilang kapahayagan kan saindang odok sa pusong pagkamoot ki Jehova, rinibong hoben kada taon an nagpepresentar kan saindang sadiri para sa bautismo asin nagkakamit nin mga bendisyon huli sa pagigin disipulo ni Cristo.—Mat. 16:24; Mar. 10:29, 30.

Akoon an Imbitasyon—Ngonyan

4. Noarin puedeng akoon kan mga hoben an imbitasyon nin Dios na maglingkod sa saiya?

4 An Eclesiastes 12:1 nagsasabi: “Girumdoma, ngonyan, an saimong Kaharohalangkaweng Kaglalang sa mga aldaw kan saimong pagkahoben na lalaki.” Kamong mga hoben, pira daw an dapat na magin edad nindo tanganing akoon an mamomoton na imbitasyon na iyan na sambahon asin paglingkodan si Jehova? Mayong espesipikong edad na sinasabi sa Biblia. Kun siring, dai mag-alangan. Dai nindo isipon na hobenon pa kamo tanganing maghinanyog asin maglingkod ki Jehova. Ano man an saindong edad, dinadagka kamo na akoon tolos an imbitasyon na iyan.

5. Paano matatabangan kan mga magurang an saindang mga aki na umoswag sa espirituwal?

5 Dakol sa saindo an natabangan kan saindong mga magurang o kan saro sa sainda na umoswag sa espirituwal. Sa paaging ini, kamo arog ki Timoteo kan mga panahon kan Biblia. Kan sia omboy  pa, tinokdoan sia kan saiyang ina, si Eunice, asin kan saiyang lolang si Loida dapit sa banal na mga kasuratan. (2 Tim. 3:14, 15) Posibleng marhay na sinasanay man kamo kan saindong mga magurang sa kaagid na paagi—inaadalan kamo sa Biblia, namimibi kaiba kamo, iiniiba kamo sa mga pagtiripon kan kongregasyon saka sa darakulang asamblea kan banwaan nin Dios, asin iiniiba kamo sa ministeryo sa langtad. Tunay nanggad, an pagtotokdo sa saindo kan mga dalan nin Dios sarong mahalagang marhay na paninimbagan na itinao ni Jehova mismo sa saindong mga magurang. Pinapahalagahan daw nindo an saindang pagkamoot asin pagmakolog sa saindo?—Tal. 23:22.

6. (a) Segun sa Salmo 110:3, anong klaseng pagsamba an nakakapaogma ki Jehova? (b) Ano an pag-oolayan niato ngonyan?

6 Pero, kamong mga hoben, mantang nadadagdagan an saindong edad, gusto ni Jehova na ‘patunayan nindo sa saindong sadiri kun ano an marahay asin inaako patin sangkap na kabotan nin Dios,’ arog kan ginibo ni Timoteo. (Roma 12:2) Kun gigibohon nindo iyan, makikikabtang kamo sa mga aktibidad kan kongregasyon huli ta gusto nindong gibohon an kabotan nin Dios, bakong huli ta gusto iyan kan mga magurang nindo. Kun paglilingkodan nindo si Jehova nin gikan sa boot, makakapaogma iyan sa saiya. (Sal. 110:3) Kun siring, paano nindo ikakapaheling na gusto nindong pakosogon an saindong pagmawot na maghinanyog ki Jehova asin magsunod sa paggiya nia? Pag-oolayan niato an tolong mahalagang paagi na magigibo nindo iyan. Iyan an pag-adal, pamimibi, asin pagtaong atension sa paggawe. Saro-saro niatong siyasaton an mga ini.

Midbidon si Jehova Bilang Persona

7. Bilang estudyante kan Kasuratan, paano si Jesus nagtao nin halimbawa, asin ano an nakatabang sa saiya na magibo iyan?

7 An enot na paagi na ipinapaheling nindo na gusto nindong pararomon an saindong pagmawot na paglingkodan si Jehova iyo an aroaldaw na pagbasa sa Biblia. Puede nindong mapanigoan an saindong espirituwal na pangangaipo asin makua an mahalagang marhay na kaaraman sa Biblia paagi sa regular na pagbasa kan Tataramon nin Dios. (Mat. 5:3) Si Jesus nagtao nin halimbawa. Sa sarong pangyayari kan sia 12 anyos, an saiyang mga magurang nakua sia sa templo, “na nagtutukaw sa tahaw kan mga paratokdo asin naghihinanyog sa sainda asin naghahapot sa sainda.” (Luc. 2:44-46) Kan aki pa si Jesus, nakapatalubo na sia nin pagmawot asin pakasabot sa Kasuratan. Ano an nakatabang sa saiya na magibo iyan? Daing duda na dakula an nagin papel kan saiyang ina na si Maria asin kan saiyang kag-ampon na ama, si Jose. Sinda mga lingkod nin Dios na nagtokdo ki Jesus, poon sa pagkaomboy, dapit sa Dios.—Mat. 1:18-20; Luc. 2:41, 51.

8. (a) Noarin maninigong ponan nin mga magurang na itadom sa saindang mga aki an pagkamoot sa Tataramon nin Dios? (b) Magsaysay nin eksperyensia na nagpapatunay na mahalaga an pagsasanay sa mga aki poon sa saindang pagkaomboy.

8 Kaagid kaiyan, minimidbid nin may takot sa Dios na mga magurang ngonyan na mahalagang itadom sa puso kan saindang mga aki an pagmawot sa katotoohan sa Biblia poon sa pagkaomboy. (Deut. 6:6-9) Iyan an ginibo kan Kristianang si Rubi dai nahaloy pagkamundag kan matua niang aki, si Joseph. Aroaldaw, binabasahan nia ini kan My Book of Bible Stories. Mantang nagdadakula si Joseph, tinabangan nia ini na magtuom nin manlaenlaen na teksto. Nakinabang daw si Joseph sa siring na pagsasanay? Dai nahaloy pagkatapos na makanood na magtaram, nakakapagsaysay na sia nin dakol na estorya sa Biblia sa sadiri niang mga tataramon. Asin kan sia singko anyos na, nagkaigwa sia kan enot niang kabtang sa Teokratikong Paadalan sa Pagmiministro.

9. Taano ta mahalaga an pagbasa sa Biblia asin paghorophorop sa saindong binabasa?

9 Tanganing orog na mapaoswag an saindong espirituwalidad, maninigong ugaleon nindong mga hoben an aroaldaw na pagbasa sa Biblia sa bilog na pagkatinedyer nindo asin dawa adulto na kamo. (Sal. 71:17) Taano an pagbasa sa Biblia ta makakatabang sa saindo na umoswag? Mangnoha an sinabi ni Jesus sa sarong pamibi sa saiyang Ama: “Ini nangangahulogan nin buhay na daing katapusan, an saindang paglaog sa isip nin kaaraman dapit sa saimo, na iyo sanang tunay na Dios.” (Juan 17:3) Tunay nanggad, mientras na orog kamong naglalaog sa saindong isip nin kaaraman dapit ki Jehova, orog pa nindong maheheling sia nin maliwanag bilang tunay na Persona asin orog  na mararom an saindong pagkamoot sa saiya. (Heb. 11:27) Kun siring, kada magbasa kamo nin kabtang kan Biblia, gamiton an oportunidad na iyan na orog na makanood dapit ki Jehova. Hapoton an saindong sadiri: ‘Ano an itinotokdo sa sako manongod ki Jehova, bilang Persona, kan pagkasaysay na ini? Paano ipinapaheling kan kabtang na ini kan Biblia an pagkamoot asin pagmakolog sa sako nin Dios?’ An pagtao nin panahon na maghorophorop sa siring na mga hapot matabang sa saindo na maaraman an kaisipan asin saboot ni Jehova saka an hinahagad nia sa saindo. (Basahon an Talinhaga 2:1-5.) Arog kan hoben na si Timoteo, ‘makokombensir kamong tubodon’ an nanonodan nindo sa Kasuratan, asin mapapahiro kamong sambahon si Jehova nin gikan sa boot.—2 Tim. 3:14.

Kun Paano Napapararom kan Pamibi an Saindong Pagkamoot ki Jehova

10, 11. Paano an pamibi nakakatabang sa saindo na pakosogon an pagmawot nindo na paglingkodan an Dios?

10 An ikaduwang paagi na mapapakosog nindo an saindong pagmawot na bilog na pusong paglingkodan si Jehova iyo an pamimibi nindo. Sa Salmo 65:2, mababasa niato: “O Paradangog nin pamibi, sa saimo madorolok an gabos na klase nin tawo.” Dawa durante kan panahon na an Israel katipan na banwaan nin Dios, an mga taga ibang daga na nagduduruman sa templo ni Jehova makakadolok sa saiya paagi sa pamibi. (1 Ha. 8:41, 42) An Dios mayong ipinapaorog. An mga nag-ootob kan saiyang mga togon makakasierto na hihinanyogon nia sinda. (Tal. 15:8) Siertong kaiba kamong mga hoben sa “gabos na klase nin tawo.”

11 Aram nindo na an ano man na tunay na pagkakatood nakabasar sa marahay na komunikasyon. Posibleng marhay na ikinakaogma nindong sabihon sa sarong dayupot na amigo an saindong kaisipan, pinagkakainteresan, asin saboot. Kaagid kaiyan, paagi sa odok sa pusong pamimibi, nakikikomunikar kamo sa saindong Kaharohalangkaweng Kaglalang. (Fil. 4:6, 7) Ipakipag-olay ki Jehova an nasa kalaoglaogi kan puso nindo arog kan pakikipag-olay nindo sa sarong mamomoton na magurang o dayupot na amigo. Sa katunayan, magkakonektar na marhay an paagi nin pamimibi nindo asin an saboot nindo ki Jehova. Maririsa nindo na mientras na nagkokosog an saindong pakikipagkatood ki Jehova, orog man na nagigin makahulogan an saindong mga pamibi.

12. (a) Ano an kalabot sa makahulogan na mga pamibi? (b) Ano an makakatabang sa saindo na marealisar na si Jehova harani sa saindo?

12 Pero, girumdomon na labi pa sa mga tataramon an kalabot sa makahulogan na pamibi. Kalabot dian an saindong kalaoglaoging mga saboot. Sa mga pamibi nindo, ipahayag an saindong mainit na pagkamoot, hararom na paggalang, asin lubos na pagsarig ki Jehova. Mantang naheheling nindo kun paano sinisimbag ni Jehova an saindong mga pamibi, personalmente nindong marerealisar orog kisa kasuarin man na “si Jehova harani sa gabos na nag-aarang sa saiya.” (Sal. 145:18) Iyo, si Jehova marani sa saindo, na pinapakosog kamo na tumangon an Diablo asin gumibo nin tamang mga desisyon sa buhay.—Basahon an Santiago 4:7, 8.

13. (a) Paano nakatabang sa sarong Kristiana an pakikikatood sa Dios? (b) Paano an pakikikatood sa Dios nakakatabang sa saimo na atubangon an impluwensia nin kairiba?

13 Estudyare kun paano napakosog si Cherie huli sa pagkaigwa nin dayupot na relasyon ki  Jehova. Kan sia nasa haiskul, natawan sia nin mga award huli ta sia matali sa klase asin may pambihirang abilidad sa isport. Pakagradwar nia, inalokan sia nin libreng pag-eskuela na paagi kaiyan makakakua sia nin mas halangkaw na edukasyon. “Nakakaakit an alok,” an sabi ni Cherie, “asin pigparapirit ako kan sakong mga coach saka kapwa estudyante na akoon iyan.” Pero, aram nia na an pagkua nin mas halangkaw na edukasyon mag-oobligar sa saiya na gamiton an kadaklan kan saiyang panahon sa pag-adal asin pagpraktis para sa karawat—na dikit na sanang panahon an matatada sa paglilingkod ki Jehova. Ano an ginibo ni Cherie? Sia nagsabi, “Pakapamibi ko ki Jehova, sinayumahan ko an libreng pag-eskuela asin nagpoon akong magregular payunir.” Ngonyan, limang taon na siang nagpapayunir. “Mayo akong ano man na pinagbabasolan,” an sabi nia. “Nagpapagayagaya sa sako an pakaaram na naggibo ako nin desisyon na nakakapaogma ki Jehova. Tunay nanggad na kun eenoton nindo an Kahadean nin Dios, an gabos na iba pang bagay idadagdag na sana sa saindo.”—Mat. 6:33.

Ihinahayag kan Marahay na Paggawe na “Malinig an Puso” Nindo

14. Taano an saindong paggawe ta mahalaga sa pagheling ni Jehova?

14 An ikatolong paagi na ikakapaheling nindo na naglilingkod kamo ki Jehova nin gikan sa boot iyo an pagtaong atension sa saindong paggawe. Binebendisyonan ni Jehova an mga hoben na nagdadanay na malinig sa moral. (Basahon an Salmo 24:3-5.) Dai inarog kan hoben na si Samuel an paggawe kan mga aki kan Halangkaw na Saserdoteng si Eli. Narisa nanggad an marahay na paggawe ni Samuel. An Biblia nagsasabi: “Sa bilog na panahon na ini an aking si Samuel nagdadakula asin nagigin orog na kawiliwili sa pagheling ni Jehova sagkod nin mga tawo.”—1 Sam. 2:26.

15. Ano an nagkapirang dahelan na pinapagdadanay nindo an marahay na paggawe?

15 Nabubuhay kita sa kinaban na pano nin mga tawong mamomoton sa sainda man sana, maabhaw, masumbikal sa mga magurang, daing utang na boot, bakong maimbod, maringis, maabhaw huli sa pag-orgolyo, mamomoton sa kasingawan imbes na mamomoton sa Dios—bilang pagsambit sa nagkapira sa mga karakteristiko na isinurat ni Pablo. (2 Tim. 3:1-5) Kaya puedeng depisil nanggad para sa saindo na mapagdanay an arogan na paggawe mantang nasa maraot na kapalibotan. Minsan siring, sa kada paggibo nindo nin tama asin pagsayuma na makikabtang sa bakong diosnon na paggawe, pinapatunayan nindo na nasa kampi kamo ni Jehova sa isyu nin unibersal na soberaniya. (Job 2:3, 4) Nakakamate man kamo nin pagkakontento sa pakaaram na hinihimate nindo an mamomoton na pakiolay ni Jehova: “Magpakadonong ka, aki ko, asin pagayagayaha an sakong puso, tanganing makasimbag ako sa saiya na nagduduhagi sa sako.” (Tal. 27:11) Dugang pa, an pakaaram na inooyonan kamo ni Jehova magpapakosog sa saindo sa pagmawot na paglingkodan sia.

16. Paano napagayagaya nin sarong Kristiana an puso ni Jehova?

16 An sarong Kristiana na si Carol nangapot sa mga prinsipyo sa Biblia mantang nag-eeskuela kan sia tinedyer pa, asin narisa an saiyang marahay na paggawe. Ano an nangyari? Inolog-olog si Carol kan mga kaklase nia huli ta dai kaya kan saiyang konsensiang sinanay sa Biblia na makikabtang sia sa mga selebrasyon nin kapiestahan asin patriotikong mga seremonya. Sa mga pangyayaring idto, kun beses nagkakaoportunidad sia na ipaliwanag sa iba an saiyang mga tinutubod. Pakalihis nin dakol na taon, nakaresibi si Carol nin sarong kard hale sa dating kaklase, na nagsurat: “Haloy ko nang minamawot na makontak ka asin magpasalamat sa saimo. Nagin risang-risa an saimong marahay na paggawe asin halimbawa bilang Kristianang hoben, kaiba na an mapusong paninindogan mo mapadapit sa mga kapiestahan.  Ika an enot na Saksi ni Jehova na namidbid ko.” An halimbawa ni Carol nagkaigwa kan siring kararom na epekto sa saiyang kaklase kaya kan huri nagpoon ining mag-adal sa Biblia. Sa saiyang kard, sinabi nia ki Carol na sia labing 40 taon nang bautisadong Saksi! Arog ni Carol, kamo na mga hoben ngonyan na mapusong nangangapot sa mga prinsipyo sa Biblia puede man na makamotibar sa mga sadiosan an puso na midbidon si Jehova.

Mga Hoben na Nag-oomaw ki Jehova

17, 18. (a) Ano an saboot mo manongod sa mga hoben sa saindong kongregasyon? (b) Anong ngapit an nakatagama sa mga hoben na may takot sa Dios?

17 Kita gabos na nasa pambilog na kinaban na organisasyon ni Jehova naoogma na maheling an rinibong maiigot na hoben na nakikikabtang sa tunay na pagsamba! Pinapakosog kan mga hoben na ini an saindang pagmawot na sambahon si Jehova paagi sa pagbasa sa Biblia aroaldaw, pamimibi, asin paggawe kaoyon kan kabotan nin Dios. An siring na arogan na mga hoben nakakarepresko sa saindang mga magurang asin sa gabos na lingkod ni Jehova.—Tal. 23:24, 25.

18 Sa ngapit, an maimbod na mga hoben mapapabilang sa mga makakaligtas sa ipinanuga nin Dios na bagong kinaban. (Kap. 7:9, 14) Duman, maeeksperyensiahan ninda an dai mabilang na bendisyon mantang padagos na nag-oorog an saindang pagpapahalaga ki Jehova, asin maoomaw ninda sia sagkod sa panahon na daing talaan.—Sal. 148:12, 13.

Ikakapaliwanag daw Nindo?

• Paano an mga hoben ngonyan makakapakikabtang sa tunay na pagsamba?

• Tanganing makinabang ka sa pagbasa sa Biblia, taano ta mahalaga an paghorophorop?

• Paano an pamibi nakakatabang sa saimo na rumani ki Jehova?

• Ano an ibinubunga kan marahay na paggawe nin sarong Kristiano?

[Mga Hapot Para sa Pag-adal]

[Ritrato sa pahina 5]

Ugale daw nindo an aroaldaw na pagbasa sa Biblia?