Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Kamo daw “Nakagamot Asin Nakapasikad sa Pundasyon”?

Kamo daw “Nakagamot Asin Nakapasikad sa Pundasyon”?

 Kamo daw “Nakagamot Asin Nakapasikad sa Pundasyon”?

NAKAHELING na daw kamo nin dakulang poon nin kahoy na rinarapado nin makosogon na doros? Sa ibong kan pagrapadong iyan, nagdadanay na nakatindog an poon nin kahoy. Taano? Huli ta iyan marigon na nakagamot sa daga. Puede kitang magin arog kan poon nin kahoy na iyan. Kun napapaatubang sa garo bagyong mga pagbalo sa satong buhay, kita man puedeng makatagal kun kita danay na “nakagamot asin nakapasikad sa pundasyon.” (Efe. 3:14-17) Ano an pundasyon na iyan?

Sinasabi kan Tataramon nin Dios na “si Cristo Jesus mismo iyo an pundasyon na gapong panganto” kan Kristianong kongregasyon. (Efe. 2:20; 1 Cor. 3:11) Bilang mga Kristiano, dinadagka kita na ‘padagos na maglakaw na kasaro nia, na nakagamot asin itinitindog sa saiya patin pinaparigon sa pagtubod.’ Kun ginigibo niato iyan, matatagalan niato an gabos na pag-atake sa satong pagtubod—kaiba an “nakakakombensir na mga pangangatanosan” na nakabasar sa “daing kamanungdanan na pandadaya” nin mga tawo.—Col. 2:4-8.

“An Lakbang Asin Laba Asin Langkaw Patin Rarom”

Pero, paano kita magigin “nakagamot” asin ‘marigon sa pagtubod’? An sarong mahalagang paagi na pararomon an satong pagkagamot sa daga, sabi ngani, iyo an mahigos na pag-adal sa ipinasabong na Tataramon nin Dios. Gusto ni Jehova na ‘masabotan kan satong isip kaibanan kan gabos na banal kun ano an lakbang asin laba asin langkaw patin rarom’ kan katotoohan. (Efe. 3:18) Kun siring, mayong Kristiano an maninigong makontento sa hababaw sanang pakasabot, na kontento nang maaraman an “pundamental na mga bagay” sana na nasa Tataramon nin Dios. (Heb. 5:12; 6:1) Sa kabaliktaran, an lambang saro sa sato maninigong magmawot na marhay na pararomon an satong pakasabot sa mga katotoohan sa Biblia.—Tal. 2:1-5.

Siempre, dai iyan nangangahulogan na an kaipuhan sana niato iyo an dakol na kaaraman tanganing magin “nakagamot asin nakapasikad” sa katotoohan. Total, si Satanas mismo nakakaaram kan laog kan Biblia. Orog pa dian an kaipuhan. Kaipuhan niatong “maaraman an pagkamoot kan Cristo na nakakalabi sa kaaraman.” (Efe. 3:19) Minsan siring, kun nag-aadal kita huling namomotan niato si Jehova asin an katotoohan, an pagpaoswag sa satong tamang kaaraman sa Tataramon nin Dios mapakosog kan pagtubod niato.—Col. 2:2.

 Baloon an Saindong Pakasabot

Ngonyan mismo, taano ta dai baloon an saindong pakasabot sa pira sana sa mahalagang marhay na mga katotoohan na nasa Biblia? An paggibo kaiyan puedeng makadagka sa saindo na magin mas mahigos pa ngani sa personal na pag-adal sa Biblia. Bilang halimbawa, basahon an enot na mga bersikulo kan surat ni apostol Pablo sa mga taga Efeso. (Helingon an kahon na  “Sa mga Taga Efeso.”) Pagkatapos na basahon an mga bersikulong ini, hapoton an saimong sadiri, ‘Nasasabotan ko daw an boot sabihon kan mga tataramon sa mga tekstong iyan sa Biblia na nakaitaliko (italicized) sa kahon?’ Saro-saro niatong estudyaran iyan.

Itinalaga “Bago Pa an Pagkaestablisar kan Kinaban”

Si Pablo nagsurat sa mga kapagtubod: ‘Itinalaga kita nin Dios sa pag-ampon paagi ki Jesu-Cristo bilang mga aki nia.’ Tunay nanggad, nagdesisyon si Jehova na mag-ampon nin mga tawo na magigin kabtang kan saiya mismong sangkap na langitnon na pamilya. An inampon na mga aking ini nin Dios mamamahala bilang mga hade asin saserdote kaiba ni Cristo. (Roma 8:19-23; Kap. 5:9, 10) Sa orihinal na pagkuestion ni Satanas sa soberaniya ni Jehova, ipinarisa nia na may depekto an mga tawong linalang nin Dios. Kun siring, angay nanggad na si Jehova nagpili nin mga kabilang sa iyo man sanang pamilya nin tawo tanganing magkaigwa nin papel sa paghale sa katapustapusi kan gabos na karatan sa uniberso, kaiba an gikanan nin karatan, si Satanas na Diablo! Minsan siring, dai itinalaga ni Jehova kun sairisay na indibiduwal an aamponon nia bilang saiyang mga aki. Imbes, nagdesisyon an Dios na magkaigwa nin sarong grupo nin mga tawo na mamamahala kaiba ni Cristo sa langit.—Kap. 14:3, 4.

Anong “kinaban” an boot sabihon ni Pablo kan magsurat sia sa mga kapwa Kristiano na sinda, bilang sarong grupo, pinili “bago pa an pagkaestablisar kan kinaban”? Dai nia pinanonongdan an  panahon bago lalangon nin Dios an daga o an katawohan. Iyan pagbalga sa pundamental na prinsipyo nin hustisya. Kun itinalaga na nin Dios dawa kan bago pa lalangon si Adan asin Eva na sinda magkakasala, paano sinda mapapanimbag sa saindang ginibo? Kun siring, kasuarin nagdesisyon an Dios kun paano nia reremedyohan an situwasyon na resulta kan pag-iba ni Adan asin Eva sa pagrebelde ni Satanas sa soberaniya nin Dios? Ginibo sana iyan ni Jehova pagkatapos na magrebelde an satong enot na mga magurang alagad bago mag-eksister an kinaban nin bakong sangkap pero mababalukat na katawohan.

“Sono sa mga Kayamanan kan Saiyang Dai na Kutana Maninigong Kabootan”

Taano ta sinabi ni Pablo na an mga areglong sinambit sa enot na mga bersikulo kan Efeso nangyari ‘sono sa mga kayamanan kan dai na kutana maninigong kabootan nin Dios’? Ginibo nia iyan tanganing idoon na si Jehova bakong obligado na balukaton an makasalan na katawohan.

Huli sa satong kamugtakan, mayo sa sato an may ano man na magigibo tanganing kita magin angay sa pagkabalukat. Minsan siring, huli sa hararom na pagkamoot ni Jehova sa mga tawo, napahiro sia na gumibo nin espesyal na mga areglo tanganing kaldahon kita. Kun iisipon an satong pagkabakong sangkap asin pagkamakasalan, tunay nanggad na an pagkabalukat niato dai na kutana maninigong kabootan, siring kan sinabi ni Pablo.

An Sagradong Hilom kan Katuyohan nin Dios

Kan enot, dai ihinayag nin Dios kun paano nia reremedyohan an danyos na ginibo ni Satanas. Iyan “sagradong hilom” kaidto. (Efe. 3:4, 5) Pag-abot nin panahon, kan maestablisar na an Kristianong kongregasyon, ihinayag ni Jehova an mga detalye kun paano nia ootobon an saiyang orihinal na katuyohan para sa katawohan asin sa daga. “Sa katapusan kan itinalaan na mga panahon,” an paliwanag ni Pablo, ilinansar nin Dios an “sarong administrasyon,” sarong sistema nin pag-administrar sa mga bagay-bagay na maresulta sa pagkasararo kan gabos na madonong na linalang nia.

An enot na lakdang sa pagkasararong iyan nagpoon kan Pentecostes 33 C.E. kan ponan ni Jehova na tiponon an mga mamamahala kaiba ni Cristo sa langit. (Gibo 1:13-15; 2:1-4) An ikaduwang lakdang iyo an pagtipon sa mga mabubuhay sa paraisong daga na pamamahalaan kan Mesiyanikong Kahadean ni Cristo. (Kap. 7:14-17; 21:1-5) An terminong “administrasyon” dai nanonongod sa Mesiyanikong Kahadean, huling an Kahadean na iyan dai naestablisar bago kan 1914. Imbes, an terminong iyan nanonongod sa pag-asikaso nin Dios sa mga bagay-bagay tanganing otobon an saiyang katuyohan na ibalik an pagkasararo sa bilog na uniberso.

Magin “Maygurang sa mga Kakayahan nin Pagsabot”

Mayong duda na an marahay na mga ugale sa personal na pag-adal makakatabang sa saindo na lubos na masabotan “an lakbang asin laba asin langkaw patin rarom” kan katotoohan. Minsan siring, mayo man nin duda na huli sa sibot na pamumuhay nin mga tawo ngonyan, pasil para ki Satanas na paluyahon—kun bakong raoton—an siring na mga ugale. Dai nindo sia pagtogotan na gibohon iyan sa saindo. Gamiton nindo an “intelektuwal na kakayahan” na itinao sa saindo nin Dios tanganing kamo magin “maygurang sa mga kakayahan nin pagsabot.” (1 Juan 5:20; 1 Cor. 14:20) Siertohon na nasasabotan nindo kun taano ta nagtutubod kamo sa pinaniniwalaan nindo asin na pirme kamong may ikakataong “rason para sa saindong paglaom.”—1 Ped. 3:15.

Imahinara na kamo yaon kaidto sa Efeso kan enot na basahon an surat ni Pablo. Kamo daw napahiro kutana kan saiyang mga tataramon na mawoton na magtalubo “sa tamang kaaraman manongod sa Aki nin Dios”? (Efe. 4:13, 14) Sierto nanggad! Kun siring, togotan nindo na an ipinasabong na mga tataramon ni Pablo magpahiro sa saindo sa kaparehong paagi ngonyan. An pagkaigwa nin hararom na pagkamoot ki Jehova asin nin tamang kaaraman dapit sa saiyang Tataramon makakatabang sa saindo na magdanay na marigon na “nakagamot asin nakapasikad sa pundasyon” na iyo si Cristo. Paagi kaiyan, makakatagal kamo durante nin ano man na garo bagyong pagbalo na posibleng gamiton pa ni Satanas laban sa saindo bago mag-abot an lubos na katapusan kan maraot na kinaban na ini.—Sal. 1:1-3; Jer. 17:7, 8.

[Kahon/Ritrato sa pahina 27]

 “Sa mga Taga Efeso”

“Omawon logod an Dios asin Ama kan satong Kagurangnan na Jesu-Cristo, huli ta binendisyonan nia kita nin lambang espirituwal na bendisyon sa langitnon na mga lugar kasaro ni Cristo, kun paanong pinili nia kita kasaro nia bago pa an pagkaestablisar kan kinaban, tanganing kita magin banal asin mayo nin kanawayan sa atubangan nia sa pagkamoot. Huli ta itinalaga nia kita sa pag-ampon paagi ki Jesu-Cristo bilang mga aki nia, sono sa pinagmarahay kan saiyang kabotan, para sa kaomawan kan saiyang mamuraway na dai na kutana maninigong kabootan na maboot niang itinao sa sato paagi sa saro na namomotan nia. Paagi sa saiya igwa kita kan pagkabutas paagi sa pantubos huli sa dugo kan sarong iyan, iyo, kan kapatawadan sa satong mga kalapasan, sono sa mga kayamanan kan saiyang dai na kutana maninigong kabootan. Ini saiyang pinangyaring umabunda sa sato sa gabos na kadonongan asin marahay na pagmansay, mala ta ipinaaram nia sa sato an sagradong hilom kan saiyang kabotan. Ini sono sa pinagmarahay nia na nagin katuyohan nia mismo na magkaigwa nin sarong administrasyon sa pinakasagkodan kan itinalaan na mga panahon, arin na baga, tanganing tiponon giraray ki Cristo an gabos na bagay, an mga bagay sa kalangitan asin an mga bagay sa daga.”—Efe. 1:3-10.