Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Kristianong Pagpatente sa Gadan Asin Lobong—May Dignidad, Simple, Asin Nasusunoan nin Dios

Kristianong Pagpatente sa Gadan Asin Lobong—May Dignidad, Simple, Asin Nasusunoan nin Dios

 Kristianong Pagpatente sa Gadan Asin Lobong​—May Dignidad, Simple, Asin Nasusunoan nin Dios

MADADANGOG minsan saen an mga tanog nin kamondoan. Nagtatarangis an mga nakikilobong na nakasulot nin espesyal na itom na gubing, na nawawara sa sadiri asin nagkakaturumba huli sa kamondoan. Sinasabayan kan mga parabayle an kumpas nin nagtatagubtob na musika. Pero an iba nagkakarakan asin nagseselebrar na may makosog na pagngirisi asin pag-orogma. May pira na nakahirigda sa daga, na bururat huli sa abundang lambanog asin serbesa. Ano an okasyon? Sa nagkapirang parte kan kinaban, ordinaryong mga kabtang ini nin lobong na dian ginatos na tawo an nagtitiripon tanganing magpaaram sa gadan.

Dakol sa Mga Saksi ni Jehova an nakaistar sa mga komunidad na an mga paryente asin kataed labi-labi kasuperstisyoso saka sobra an takot sa mga gadan. Minilyon na tawo an naniniwala na kun an sarong tawo magadan, sia nagigin apoon na espiritu na kayang magtabang o maggibo nin maraot sa mga nabubuhay. An paniniwalang ini konektadong marhay sa dakol na kostumbre sa pagpatente sa gadan asin lobong. Siempre, normal na magmondo para sa sarong tawo na nagadan. May beses na nagtangis si Jesus asin an saiyang mga disipulo huli sa pagkagadan nin mga namomotan. (Juan 11:33-35, 38; Gibo 8:2; 9:39) Pero, dai sinda noarin man nagpaheling nin arin man sa sobra na man na mga kapahayagan nin kamondoan na lakop kaidtong panahon ninda. (Luc. 23:27, 28; 1 Tes. 4:13) Taano? An sarong dahelan iyo na aram ninda an katotoohan manongod sa kagadanan.

An Biblia malinaw na nagsasabi: “An mga buhay nakakaaram na sinda magagadan; alagad kun dapit sa mga gadan, mayo man lamang sinda nin pakaaram . . . An saindang pagkamoot, asin an saindang pagkaongis patin an saindang pangimon nawara na . . . Mayo nin gibohon ni pagplano ni kaaraman ni kadonongan sa Sheol [an pangkagabsan na lolobngan nin katawohan], an lugar na saimong padudumanan.” (Ecl. 9:5, 6, 10) Linilinaw kan ipinasabong na mga bersikulong ini sa Biblia na kun an sarong tawo magadan, sia mayo na nin pakaaram. Dai sia nakakaisip, nakakamate, nakakapagkomunikar, o nakakasabot nin ano man. Paano an pakasabot sa mahalagang katotoohan na ini sa Biblia maninigong makaapektar sa kun paano ginigibo an Kristianong pagpatente sa gadan asin lobong?

“Dai Na Kamo Dumotdot sa Maating Bagay”

Ano man an pinaghalean na etniko o kultura kan mga Saksi ni Jehova, estrikto nindang linilikayan an ano man na kostumbreng konektado sa paniniwala na an mga gadan may pag-aram asin kayang impluwensiahan an mga nabubuhay. An mga kostumbreng arog kan mga selebrasyon sa gadan pagkatapos kan lobong, anibersaryo kan lobong, mga atang para sa gadan, asin mga seremonya sa pagkabalo gabos maati asin dai nasusunoan nin Dios huli ta iyan konektado sa bakong sono sa Kasuratan asin sa demonyong katokdoan na dai nagagadan an kalag o espiritu. (Ezeq. 18:4) An tunay na mga Kristiano “dai puedeng . . . makikakan sa ‘lamesa ni Jehova’ asin sa lamesa nin mga demonyo,” kaya dai sinda nakikikabtang sa mga kostumbreng ini. (1 Cor. 10:21) Kinukuyog ninda an pagboot na: “Sumiblag kamo, . . . asin dai na kamo dumotdot sa maating bagay.” (2 Cor. 6:17) Pero, bakong pirmeng madali na manindogan nin arog kaiyan.

Sa Aprika asin sa iba pang lugar, dakol an naniniwala na kun dai susundon an nagkapirang kostumbre, maaanggot an espiritung mga apoon. An dai pagsunod ibinibilang na seryosong kasalan na puedeng magresulta sa sumpa o remalaso sa bilog na komunidad. Huli sa pagsayumang makikabtang sa bakong sono sa Kasuratan na mga seremonya sa pagpatente sa gadan asin lobong, dakol sa banwaan ni Jehova an tinatatsaran, iniinsulto, asin isinisikwal kan saindang mga kabaryo o paryente. An  nagkapira sinahotan na may pagkaantisosyal asin mayong galang sa mga gadan. Kun beses, puersahan na kinukua kan mga daing pagtubod an pag-asikaso sa pagpatente asin lobong nin sarong Kristiano. Kun siring, paano niato malilikayan an komprontasyon sa mga marigon na nag-iinsistir na sundon an mga kostumbre sa pagpatente sa gadan asin lobong na dai nasusunoan nin Dios? Mas mahalaga pa ngani, ano an magigibo niato tanganing magdanay kitang siblag sa maating mga seremonya asin kaugalean na puedeng makaraot sa satong relasyon ki Jehova?

Linawon an Saindong Paninindogan

Sa nagkapirang parte kan kinaban, pinagkatodan na nin mga gurang sa pamilya asin mga paryente na magin kalabot sa pagdesisyon dapit sa pagpalobong sa gadan. Kun siring, dapat na linawon nin sarong maimbod na Kristiano na an mga Saksi ni Jehova an maasikaso sa lobong segun sa mga prinsipyo sa Biblia. (2 Cor. 6:14-16) An mga gigibohon sa Kristianong lobong maninigo na dai makapurisaw sa konsensia kan mga kapagtubod o makasingkog sa iba na nakakaaram kan satong mga tinutubod asin itinotokdo manongod sa mga gadan.

Kun an lobong pinapaasikaso sa sarong representante kan Kristianong kongregasyon, an nombradong kamagurangan puedeng magtao nin nakakatabang na mga suhestion asin espirituwal na suporta tanganing an gabos na areglo magin kaoyon kan mga giya na sono sa Kasuratan. Kun boot nin nagkapirang bakong Saksi na iiba an maating mga kaugalean, mahalagang marhay na manindogan nin marigon asin ipaliwanag niato nin may kosog nin boot an satong Kristianong paninindogan sa maboot asin magalang na paagi. (1 Ped. 3:15) Alagad paano kun iinsistir pa man giraray nin mga paryenteng daing pagtubod na iiba an maating mga seremonya? Kun siring, an may pagtubod na pamilya puedeng magdesisyon na humale. (1 Cor. 10:20) Kun mangyari ini, sarong simpleng pahayag sa lobong an puedeng gibohon sa lokal na Kingdom Hall o sa iba pang angay na lugar tanganing magtao nin “karangahan hale sa Kasuratan” sa mga sinserong nagmomondo huli sa pagkagadan kan namomotan. (Roma 15:4) Minsan ngani mayo an bangkay, an siring na areglo may dignidad asin puede nanggad. (Deut. 34:5, 6, 8) An daing kabootan na pakikilabot nin mga daing pagtubod puedeng makadagdag sa tension asin kamondoan kan okasyon, alagad mararanga kita sa pakaaram na naheheling nin Dios an satong determinasyon na gibohon an tama, asin puede nia kitang tawan nin “puersa na labi sa ordinaryo.”​—2 Cor. 4:7.

Isurat an Saindong Paninindogan

Kun isusurat nin sarong tawo an saiyang personal na mga instruksion mapadapit sa mga areglo sa pagpatente asin paglobong sa saiya, mas madali nanggad na mangatanosan sa mga kapamilyang bakong Saksi, huling posibleng marhay na igagalang ninda an kagustohan kan nagadan. An nagkapirang mahalagang detalye na kaipuhan na isurat iyo an kun paano gigibohon an lobong, kun saen iyan gigibohon, asin kun siisay an solamenteng may autoridad na mag-asikaso kaiyan. (Gen. 50:5) An pinakaepektibo iyo an dokumento na pirmado asin may testigo. An mga may pakarorop asin madonong na nagpaplano para sa ngapit, basado sa  mga prinsipyo sa Biblia, nakakaaram na dai na ninda kaipuhan na maghalat na sinda magin gurangon na o magkaigwa nin helang na ikakagadan bago ninda pag-isipan na gibohon ini.​—Tal. 22:3; Ecl. 9:12.

Nag-aalangan an nagkapira na isurat an siring na mga instruksion sa sarong dokumento. Minsan siring, an paggibo kaiyan ebidensia nin Kristianong pagkamaygurang asin mamomoton na pagmakolog sa iba. (Fil. 2:4) Mas marahay nanggad na personal nang areglaron an mga bagay na ini imbes na ipabaya iyan sa napupurisaw na mga kapamilya, na tibaad gipiton na akoon an maating mga kaugalean na dai tinutubod ni inooyonan kan nagadan.

Papagdanayon na Simple an Pagpatente sa Gadan Asin Lobong

Sa dakol na lugar sa Aprika, igwa nin lakop na paniniwala na an lobong dapat na dakula asin kahangahanga tanganing dai maanggot an espiritu kan mga apoon. An iba ginagamit an pagpatente sa gadan asin lobong bilang oportunidad na ‘magpaabaw-abaw’ kan saindang kamugtakan sa sosyedad asin sa pagbuhay. (1 Juan 2:16) Dakol na panahon asin paghihingoa saka kuarta an ginagamit tanganing tawan an nagadan nin “angay” na lobong. Tanganing makaakit nin pinakadakol na tawo sagkod na mapupuede, darakulang paskil na may retrato kan nagadan an ibinubugtak sa manlaenlaen na lugar, na sa siring ipinapaisi sa publiko an lobong. May mga T-shirt na igwa nin retrato kan nagadan na ginigibo asin idinidistribwir tanganing isulot kan mga nagmomondo. Magarbo asin mamahalon na mga kabaong an binabakal tanganing pahangaon an mga nagmamasid. Sa sarong lugar sa Aprika, may nagkapira na naggigibo pa nin mga kabaong na agid sa kotse, eroplano, barko, asin iba pang bagay na dinisenyo tanganing magpaheling nin kayamanan, kadakulaan, asin luho. An bangkay tibaad haleon sa kabaong asin ihutad sa sarong kama na may espesyal na mga dekorasyon. An babaeng bangkay tibaad sulotan nin puting trahe de boda asin lagan nin dakol na alahas, beads, asin makeup. An pagpartisipar daw sa siring na mga kaugalean talagang angay para sa siisay man sa banwaan nin Dios?

Nasasabotan nin maygurang na mga Kristiano na madonong na likayan an sobra na man na ginigibo nin mga tawo na dai nakakaaram ni nag-iintindi kan diosnon na mga prinsipyo. Aram niato na an sobra na man saka bakong sono sa Kasuratan na mga kostumbre asin kaugalean ‘bakong gikan sa Dios, kundi gikan sa kinaban na malihis sana.’ (1 Juan 2:15-17) Dapat na mag-ingat na marhay tanganing dai kita magkaigwa nin bakong sa Kristiano na espiritu nin pakipagdaogan, na pinagmamaigotan na labawan an iba. (Gal. 5:26) Ipinapaheling nin eksperyensia na kun an pagkatakot sa gadan  sarong mahalagang kabtang kan lokal na kultura asin buhay sa sosyedad, an pagpatente sa gadan asin lobong sa parate nagigin dakulang okasyon saka depisil na asikasohon. Kaya madali iyan na umabot sa punto na dai na makontrol. An pagsamba sa mga gadan madaling makapalaad sa mga daing pagtubod na makagibo nin maating paggawe. Sa siring na mga lobong, tibaad igwa nin makokosog asin daing kontrol na pagtangis, pagkugos sa bangkay, direktang pakikipag-olay dian na garo baga iyan buhay pa, asin pagtakod sa bangkay nin kuarta saka iba pang bagay. Kun mangyari ini sa Kristianong pagpatente sa gadan asin lobong, dakulang katuyawan an itatao kaini sa ngaran ni Jehova asin sa saiyang banwaan.​—1 Ped. 1:14-16.

An pakaaram sa tunay na kamugtakan kan mga gadan segurado nanggad na makakatao sa sato nin kosog nin boot na asikasohon an Kristianong pagpatente sa gadan asin lobong sa paagi na mayo nin ano man na maheheling na pagkakinabanon. (Efe. 4:17-19) Minsan ngani si Jesus an pinakadakula asin pinakaimportanteng tawo na nabuhay kasuarin man, sia ilinobong na bakong gayong risa asin sa simpleng paagi. (Juan 19:40-42) Para sa mga “igwa kan isip ni Cristo,” mayo nin ikakasupog sa siring na paglobong. (1 Cor. 2:16) Daing duwa-duwa, an pagpapadanay na simple an Kristianong pagpatente sa gadan asin lobong iyo an pinakamarahay na paagi tanganing makalikay sa mga bagay na maati sono sa Kasuratan asin mapagdanay an kalmadong kamugtakan na may dignidad, kawiliwili, asin angay sa mga namomoot sa Dios.

Maninigo daw na Magkaigwa nin Kaorogmahan?

Pagkatapos kan lobong, tibaad pinagkatodan na nin mga paryente, kataed, asin iba pa na magkaigwa nin darakulang pagtiripontipon tanganing magkarakanan asin magbarayle na may makosog na musika. An mga selebrasyon na ini pagkalobong parateng konektado sa makosog na irinoman asin imoralidad. Ipinangangatanosan nin nagkapira na an siring na kaorogmahan nakakatabang na mahale an kamondoan huli sa kagadanan. Iniisip nin iba na kabtang sana ini kan saindang kultura. Minsan siring, naniniwala an dakol na an siring na maribok na pag-ogma sarong kinakaipuhan na seremonya nin pagbalyo na dapat gibohon tanganing tawan nin onra saka omawon an gadan asin butasan an kalag kan nagadan tanganing makaibanan an saiyang mga apoon.

Nasasabotan kan tunay na mga Kristiano na madonong an sono sa Kasuratan na sadol: “Orog karahay an pagkauyam kisa sa pagngisi, huli ta sa pagkaanggot kan lalawgon minarahay an puso.” (Ecl. 7:3) Dugang pa, aram ninda an mga pakinabang nin toninong na paghorophorop manongod sa kahalipotan nin buhay asin sa paglaom na pagkabuhay liwat. Tunay nanggad, para sa mga may makosog na personal na relasyon ki Jehova, “mas marahay . . . an aldaw nin pagkagadan kisa sa aldaw kan saindang pagkamundag.” (Ecl. 7:1) Kun siring, huli sa pakaaram na an kaorogmahan sa pagpatente sa gadan asin lobong konektado sa espiritistikong mga paniniwala saka sa imoral na aktibidad, bako nanggad angay na mag-asikaso o dawa umatender sa siring na mga okasyon an tunay na mga Kristiano. An pakikiiba sa maribok na mga nag-oorogma sa pagpatente sa gadan asin lobong pagpaheling nin kadaihan nin paggalang sa Dios asin sa konsensia nin mga kapwa nagsasamba ki Jehova.

Pabayaan na Maheling nin Iba an Kalaenan

Kita nagpapasalamat nanggad na kita talingkas sa makarimarimang pagkatakot sa mga gadan na lakop na marhay sa mga nasa espirituwal na kadikloman! (Juan 8:32) Bilang “mga aki nin liwanag,” ipinapaheling niato an satong pagkapungaw asin pagmondo sa paagi na nagpapabanaag nin espirituwal na kaliwanagan, sa paagi na simple, may paggalang, asin tinitimbangan kan seguradong paglaom na pagkabuhay liwat. (Efe. 5:8; Juan 5:28, 29) An siring na paglaom ililikay kita na madara kan labi-labing pagpaheling nin kamondoan na sa parate ginigibo kan mga “dai nin paglaom.” (1 Tes. 4:13) Tatawan kita kaiyan nin kosog nin boot na manindogan nin marigon para sa dalisay na pagsamba, na dai nagpapadara sa pagkatakot sa tawo.​—1 Ped. 3:13, 14.

An satong maimbod na pagkuyog sa mga prinsipyong sono sa Kasuratan makakatao sa mga tawo nin oportunidad na ‘maheling an kalaenan kan naglilingkod sa Dios asin kan dai naglilingkod sa saiya.’ (Mal. 3:18) Maabot an panahon, dai na magkakaigwa nin kagadanan. (Kap. 21:4) Mantang hinahalat niato an kaotoban kan dakulang panuga na iyan, manompongan logod kita ni Jehova na daing digta, daing kanawayan, asin biyong siblag sa maraot na kinaban na ini asin sa mga kaugalean kaiyan na naglalapastangan sa Dios.​—2 Ped. 3:14.

[Ritrato sa pahina 30]

Sarong kadonongan na isurat an satong personal na kagustohan mapadapit sa pag-asikaso sa pagpatente asin lobong

[Ritrato sa pahina 31]

An Kristianong pagpatente sa gadan asin lobong maninigo na simple asin may dignidad