Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

‘Pagmaigotan na Isagibo an mga Bagay na Nakakakontribwir sa Katoninongan’

‘Pagmaigotan na Isagibo an mga Bagay na Nakakakontribwir sa Katoninongan’

 ‘Pagmaigotan na Isagibo an mga Bagay na Nakakakontribwir sa Katoninongan’

AN SARONG bagong kongkretong tinampo garo baga matibay asin dai mararaot. Minsan siring, sa paglihis nin panahon, tibaad magkaigwa iyan nin mga gatak asin magin lubak-lubak iyan. Kaipuhan iyan na pakarhayon tanganing masierto an kaligtasan asin magdanay iyan.

Sa kaagid na paagi, an satong relasyon sa iba tibaad magkaproblema kun minsan asin tibaad maraot pa ngani. Inadmitir ni apostol Pablo na may pagkakalaenlaen kaidto sa punto de vista nin mga Kristiano sa Roma. Hinatolan nia an mga kapwa Kristiano: “Pagmaigotan niato na isagibo an mga bagay na nakakakontribwir sa katoninongan asin an mga bagay na nagpapakosog sa lambang saro.” (Roma 14:13, 19) Taano ta kaipuhan na ‘pagmaigotan na isagibo an mga bagay na nakakakontribwir sa katoninongan’? Paano niato puedeng isagibo an katoninongan sa paaging may kosog nin boot asin epektibo?

Taano ta Maninigo Niatong Isagibo an Katoninongan?

Kun dai papakarhayon an sadit na mga gatak sa palitada, iyan puedeng magdakula asin magin peligrosong lubak-lubak sa tinampo. Kun papabayaan sana na dai naresolberan an personal na dai pagkairintindihan, iyan puede man na magin kapahapahamak. Si apostol Juan nagsurat: “Kun an siisay man nagsasabi: ‘Namomoot ako sa Dios,’ alagad ta naoongis sia sa saiyang tugang, sia putikon. Huli ta an dai namomoot sa saiyang tugang, na saiyang naheheling, dai puede na namomoot sa Dios, na dai nia naheheling.” (1 Juan 4:20) Pag-abot nin panahon, an dai naresolberan na personal na dai pagkaintindihan puedeng magin dahelan na ikaongis nin sarong Kristiano an saiyang tugang.

Ipinaheling ni Jesu-Cristo na dai inaako ni Jehova an satong pagsamba kun dai kita nakikipagkatoninongan sa iba. Tinawan ni Jesus nin instruksion an saiyang mga disipulo: “Kun siring, kun dinadara mo an saimong regalo sa altar asin dian saimong magirumdoman na an saimong tugang igwa nin tumang sa saimo, bayaan mo nguna an saimong regalo dian sa atubangan kan altar, asin maghale ka; makipagkatoninongan ka nguna sa saimong tugang, dangan, kun nakabalik ka na, idolot mo na an saimong regalo.” (Mat. 5:23, 24) Tunay nanggad, an pangenot na dahelan na isagibo niato an katoninongan iyo na gusto niatong mapaogma si Jehova Dios. *

Itinatampok nin sarong situwasyon sa kongregasyon sa Filipos an saro pang dahelan na isagibo an katoninongan. Sarong dai sinambit na problema an nangyari sa pag-oltanan nin duwang Kristiana, si  Euodias asin Sintique, na malinaw na makakaraot sa katoninongan kan bilog na kongregasyon. (Fil. 4:2, 3) An dai naresolberan na personal na dai pagkairintindihan puedeng mahayag tolos sa publiko. An pagmawot na maingatan an pagkamoot asin pagkasararo kan kongregasyon nagpapahiro sa sato na makipagkatoninongan sa mga kapagtubod.

“Maogma an mga parapatoninong,” an sabi ni Jesus. (Mat. 5:9, nota sa ibaba) An pagsagibo nin katoninongan nagbubunga nin magayagayang pagkakontento. Dugang pa, an katoninongan nakakatabang na magin marahay an salud, huling “an trangkilong puso iyo an buhay kan laman.” (Tal. 14:30) Sa ibong na lado, an pagtatanom nin raot nin boot tibaad makadagdag sa posibilidad na magkahelang kita.

Minsan ngani an kadaklan na Kristiano maoyon na kaipuhan na isagibo an katoninongan, tibaad iniisip nindo kun paano reresolberan an personal na dai pagkaintindihan. Siyasaton niato an mga prinsipyo sa Kasuratan na puedeng gumiya sa sato.

Ibinabalik nin Kalmadong Pag-oolay an Katoninongan

Sa parate, an sadit na mga gatak sa palitada puedeng pakarhayon paagi sa pagtahob sa parteng may raot. Posible daw na ipatawad asin tahoban niato an saradit na pagkukulang kan satong mga tugang? Posibleng marhay na an paaging ini magigin epektibo sa kadaklan na personal na dai pagkairintindihan, huling si apostol Pedro nagsurat na “an pagkamoot nakakatahob sa dakol na kasalan.”​—1 Ped. 4:8.

Minsan siring, may beses na an problema garo baga seryosong gayo na huli kaiyan dai niato kayang palampason na sana iyan. Estudyare kun ano an nangyari sa mga Israelita dai nahaloy pagkatapos nindang sadirihon an Dagang Panuga. Bago nagbalyo sa ibong kan Salog nin Jordan “an mga aking lalaki ni Ruben asin an mga aking lalaki ni Gad patin an kabangang tribo ni Manases,” nagtogdok sinda nin “sarong altar na dakula sa pagigin risang-risa.” An ibang tribo nin Israel naniwala na an altar ginamit sa idolatrosong pagsamba asin dai ninda kayang baliwalaon na sana an problema. Nag-andam sinda para sa aksion militar.​—Jos. 22:9-12.

Tibaad naniniwala an nagkapirang Israelita na igo na an ebidensia na may maraot na ginigibo asin na mas kadikit an magagadan sa sainda kun maatake sinda nin patago. Minsan siring, imbes na maghidali sa paggibo nin aksion, an mga tribo sa solnopan kan Jordan nagsugo nin mga representante tanganing ipakipag-olay sa saindang mga tugang an problema. Naghapot sinda: “Ano ining bakong kaimbodan na ginibo nindo tumang sa Dios nin Israel sa pagtalikod ngonyan sa pagsunod ki Jehova?” An totoo, bakong kawaran nin kaimbodan an iginawe kan mga tribo na nagtogdok kan altar. Alagad ano an magigin reaksion ninda sa siring na akusasyon? Aanggotan daw ninda an mga nag-akusar sa sainda o dai sinda makikipag-olay sa mga ini? An inakusaran na mga tribo mahoyong nagsimbag, na malinaw na sinasabing an ginibo ninda motibado talaga kan saindang kamawotan na paglingkodan si Jehova. Huli sa mahoyong simbag ninda, naingatan an relasyon ninda sa Dios asin nagligtas iyan nin mga buhay. Paagi sa kalmadong orolay, naresolberan an problema asin ikinabalik an katoninongan.​—Jos. 22:13-34.

Bago naggibo nin seryosong aksion, madonong na ipinakipag-olay kan ibang Israelita an problema  ninda sa mga tribo ni Ruben asin ni Gad saka sa kabangang tribo ni Manases. “Dai ka maghidali sa saimong espiritu na makolgan an boot,” an sabi kan Tataramon nin Dios, “huli ta an pagkolog kan boot iyo an nasa daghan kan mga mangmang.” (Ecl. 7:9) An sono sa Kasuratan na paagi nin pagresolber sa seryosong personal na dai pagkairintindihan iyo an kalmado asin prangkang pag-oolay. Maaasahan daw talaga niato an bendisyon ni Jehova kun kita magtatanom nin raot nin boot asin dai madolok sa tawo na sa paghona ta nagkasala sa sato?

Sa ibong na lado, paano kun kinomprontar kita nin sarong kapwa Kristiano manongod sa sarong problema, na tibaad putik pa ngani kitang inaakusaran? “An simbag, kun mahoyo, nakakaparayo nin kabangisan,” an sabi kan Biblia. (Tal. 15:1) An inakusaran na mga tribo nin Israel nagpaliwanag kan saindang paninindogan sa mahoyo pero malinaw na paagi, asin sa paaging ini naresolberan ninda an emosyonal na gayong enkuentro sa saindang mga tugang. Baga man kita an enot na magdolok sa satong tugang o sia an makipag-olay sa sato manongod sa sarong problema, maninigo niatong hapoton an satong sadiri, ‘Anong mga tataramon, tono nin boses, asin paggawe an posibleng marhay na magpapaoswag nin katoninongan?’

Madonong na Gamiton an Dila

Nasasabotan ni Jehova na kaipuhan niatong sabihon an satong mga ikinakapurisaw. Minsan siring, kun dai niato reresolberan an personal na dai pagkaintindihan, posibleng marhay na matetentaran kita na sabihon iyan sa iba. An pagtanom nin raot nin boot posibleng magresulta sa pananaram na mapagtatsar. Mapadapit sa salang paggamit kan dila, an Talinhaga 11:11 nagsasabi: “Huli sa ngoso kan mga maraot [an sarong banwaan] nagagaba.” Siring man, an daing ingat na pagtaram manongod sa sarong kapwa Kristiano puedeng makaraot sa katoninongan nin sarong arog-banwaan na kongregasyon.

Minsan siring, an pagsagibo nin katoninongan dai nangangahulogan na lilikayan na niato an gabos na orolay manongod sa satong mga tugang. Sinadol ni apostol Pablo an mga kapagtubod: “Dai nindo noarin man pagtogotan na may maraot na tataramon na umagi sa saindong mga ngabil.” Alagad sinabi pa nia: “Isabi sana an marahay na mga bagay na kaipuhan na madangog nin mga tawo, mga bagay na talagang makakatabang sa sainda. . . . Magin maboot sa lambang saro, mapagmalasakit, asin magpatarawadtawadan.” (Efe. 4:29-32, The New American Bible) Kun nagdolok sa saindo an sarong tugang na nakolgan an boot huli sa saindong itinaram o iginawe, bako daw na mas madaling humagad nin dispensasyon asin makipagkatoninongan kun kan nakaagi positibo an sinasabi nia sa iba manongod sa saimo? Huli kaiyan, kun midbid kita sa paggamit nin nakakapakosog na pananaram kun iineestorya an manongod sa mga kapwa Kristiano, mas magigin madali para sa sato na ibalik an katoninongan kun may lumataw na dai pagkairintindihan.​—Luc. 6:31.

“Daramay” na Maglingkod sa Dios

An satong tendensia bilang makasalan na tawo iyo na rayoan an mga nakakolog sa boot niato, na isinusuway an satong sadiri. Alagad an siring na lakdang bakong madonong. (Tal. 18:1) Bilang nagkakasararong banwaan na nag-aapod sa ngaran ni Jehova, determinado kita na “daramay na maglingkod sa saiya.”​—Sof. 3:9.

An bakong tamang pagtaram o paggawe nin iba maninigo na dai noarin man magin dahelan na magluya kita sa satong kaigotan para sa dalisay na pagsamba. Mga pirang aldaw sana bago salidahan kan atang ni Jesus an mga dolot sa templo asin dai nahaloy pagkatapos na prangkang kondenaron ni Jesus an mga eskriba, narisa nia an sarong pobreng balo na ikinokontribwir sa kaha sa templo an ‘gabos na pagbuhay kaini.’ Prinobaran daw ni Jesus na pugolan ini? Sa kabaliktaran, marahay an sinabi nia dapit sa maimbod na pagsuportar kaini sa kongregasyon ni Jehova kan panahon na iyan. (Luc. 21:1-4) An bakong matanos na paggawe nin iba dai nagin dahelan na makalibre an babae sa obligasyon nia na suportaran an pagsamba ki Jehova.

Minsan ngani tibaad naniniwala kita na an sarong Kristianong tugang naggawe nin bakong tama, bakong makatanosan pa ngani, ano an magigin reaksion niato? Totogotan daw niato ini na makaapektar sa satong bilog na kalag na paglilingkod ki Jehova? O kita daw makosog an boot na mahiro tanganing resolberan an ano man na personal na dai pagkairintindihan tanganing mapagdanay an mahalagang marhay na katoninongan kan kongregasyon nin Dios ngonyan?

“Kun posible,” sinasadol kita kan Kasuratan, “sagkod na nasa saindo, makipagkatoninongan sa gabos na tawo.” (Roma 12:18) Kita logod magin determinadong gibohon iyan asin sa siring magdanay na ligtas sa dalan pasiring sa buhay.

[Nota sa Ibaba]

^ par. 6 Mapadapit sa hatol ni Jesus na nakasurat sa Mateo 18:15-17, helingon An Torrengbantayan na Oktubre 15, 1999, pahina 17-22.

[Ritrato sa pahina 17]

Kinaipuhan ni Euodias asin Sintique na isagibo an katoninongan

[Ritrato sa pahina 18]

Anong mga tataramon, tono nin boses, asin paggawe an posibleng marhay na magpapaoswag nin katoninongan?