Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Paglilingkod sa Dios na “Sararo an Puso Asin Kalag”

Paglilingkod sa Dios na “Sararo an Puso Asin Kalag”

 Paglilingkod sa Dios na “Sararo an Puso Asin Kalag”

AN MGA Judio asin proselito nagtitiripon sa palibot kan mga disipulo ni Jesu-Cristo. Kapiestahan nin Pentecostes kaidto, asin an mga bisitang ini nagpasiring sa Jerusalem hale pa sa harayong lugar nin Roma sa solnopan asin nin Partia sa sirangan. Manlaenlaen na lenguahe an nadadangog sa grupong ini. Pero, an mga disipulo ni Jesus na nakikipag-olay sa sainda taga Galilea. An nagkapira sa nagngangalas na mga bisita naghapot: “Taano ta kita nakakadangog, an lambang saro sa sato, kan saiyang sadiring lenguahe na satong namundagan?”​—Gibo 2:8.

Tuminindog si apostol Pedro asin ipinaliwanag an dahelan kan milagrong naheheling ninda.  Tolos-tolos na naghimate an mga tawo. Rinibong bagohan an nabautismohan! (Gibo 2:41) Minsan ngani marikas na nagdakol an mga miembro kan kongregasyon, nagdanay iyan na nagkakasararo. “An kadaklan sa mga nagturubod sararo an puso asin kalag,” an sabi kan kagsurat sa Biblia na si Lucas.​—Gibo 4:32.

An rinibo na nabautismohan kan aldaw nin Pentecostes kan 33 C.E. gustong magdanay sa Jerusalem nin mas haloy tanganing orog pang makanood manongod sa saindang bagong pagtubod. Alagad dai ninda napag-andaman an pagdadanay nin arog kaiyan kahaloy duman. Huli kaini, nagkaigwa nin temporaryong pangongolekta nin kuarta. An nagkapirang nagtutubod gikan sa boot na ipinabakal an saindang mga rogaring asin dinara sa mga apostol an kabaklan tanganing ikawaras sa mga nangangaipo. (Gibo 2:42-47) Marahayon nanggad na pagpaheling nin pagkamoot asin pagkamatinao!

An tunay na mga Kristiano pirmeng igwa kan siring na mamomoton asin matinaong ugale. Ngonyan, an Kristianong kongregasyon padagos na may pagkasararong naglilingkod ki Jehova na “sararo an puso asin kalag.” An indibiduwal na mga Kristiano may pagkamatinaong nagkokontribwir kan saindang panahon, kosog, asin kuarta tanganing ihulit an maogmang bareta asin suportaran an intereses kan Kahadean nin Dios.​—Helingon an kahon na  “Mga Paagi nin Pagtao na Pinipili nin Nagkapira.”

[Kahon sa pahina 6, 7]

 MGA PAAGI NIN PAGTAO NA PINIPILI NIN NAGKAPIRA

MGA KONTRIBUSYON SA PAMBILOG NA KINABAN NA GIBOHON

An dakol nagtatagama, o nagbabadyet, nin kantidad na ibinubugtak ninda sa mga kahon nin kontribusyon na may nakasurat na “Worldwide Work.”

Kada bulan, ipinapadara kan mga kongregasyon an kantidad na ini sa opisina kan Mga Saksi ni Jehova na naglilingkod sa saindang nasyon. An boluntad na mga donasyon na kuarta puede man na direktang ipadara sa Watch Tower Bible and Tract Society of the Philippines, Inc., P.O. Box 2044, 1060, Manila, o sa sangang opisina kan Mga Saksi ni Jehova na naglilingkod sa saindong nasyon. An mga tseke na ipinapadara sa adres na nasa enotan maninigong gibohon na payable to “Watch Tower Society.” An mga alahas o iba pang mahalagang bagay puede man na idonar. An sarong halipot na surat na nagsasabing iyan direktang regalo maninigong iiba sa mga kontribusyon na ini.

AREGLO SA IPINAGKATIWALANG KUARTA NA KONDISYONAL NA DONASYON

Puedeng ipagkatiwala an kuarta sa Watch Tower Society tanganing magamit sa pambilog na kinaban na gibohon. Minsan siring, ibabalik an donasyon kun hagadon kan nagdonar. Para sa dugang pang impormasyon, makikomunikar tabi sa Treasurer’s Office sa adres na sinabi sa enotan.

PAGPLANO PARA SA PAG-ABULOY

Apuera sa direktang mga regalong kuarta, igwa nin iba pang paagi nin pagtao para sa kapakinabangan kan paglilingkod sa Kahadean sa bilog na kinaban. Kabale digdi an:

Seguro: An Watch Tower Society puedeng gibohon na benepisyaryo nin polisa sa seguro sa buhay o nin plano sa pagretiro/​pension.

Mga Deposito sa Bangko: An mga deposito sa bangko, sertipiko nin deposito, o indibiduwal na deposito sa pagretiro puedeng ipagkatiwala o gibohon na payable to Watch Tower Society pagkagadan kan nagdeposito, kaoyon kan lokal na mga kahagadan sa bangko.

Stocks Asin Bonds: An stocks asin bonds puedeng idonar sa Watch Tower Society bilang direktang regalo.

Daga Asin Harong: An ikakapabakal na daga asin harong puedeng idonar magsalang paagi sa direktang pagregalo o, sa kaso nin residensial na rogaring, paagi sa pagreserba sa nagdonar nin propiedad sagkod na nabubuhay, asin sia puedeng magpadagos na mag-istar dian sagkod na sia nabubuhay. Paaramon an sangang opisina sa saindong nasyon bago ibalyo sa ngaran kan Watch Tower Society an ano man na daga asin harong.

Gift Annuity: An gift annuity sarong areglo kun saen ibinabalyo nin saro an kuarta o securities sa designadong korporasyon na ginagamit kan Mga Saksi ni Jehova. Karibay kaiyan, an nagdonar, o saro na dinesignaran kan nagdonar, maresibi nin espesipikong annuity payment kada taon sagkod na nabubuhay. An nagdonar binabawasan sa buhis sa ginaganar para sa taon na naestablisar an gift annuity.

Mga Testamento Asin Kabuhayan na Ipinagkatiwala: An propiedad o kuarta puedeng ipamana sa Watch Tower Society paagi sa sarong testamento na ginibo sa legal na paagi, o an Watch Tower Society puedeng gibohon na benepisyaryo nin sarong kontrata sa kabuhayan na ipinagkatiwala. An kabuhayan na ipinagkatiwala na an nakikinabang sarong relihiosong organisasyon puedeng magtao nin nagkapirang bentaha sa pagbuhis.

Siring kan ipinaparisa kan terminong “pagplano para sa pag-abuloy,” an klaseng ini nin mga donasyon natural sanang nagkakaipo nin pagplano kan nagdonar. Tanganing tabangan an mga indibiduwal na gustong tawan nin pakinabang an pambilog na kinaban na gibohon kan Mga Saksi ni Jehova paagi sa sarong klase nin pagplano para sa pag-abuloy, sarong brosyur an inandam sa Ingles asin Kastila na may titulong Charitable Planning to Benefit Kingdom Service Worldwide. Isinurat an brosyur tanganing magtao nin impormasyon dapit sa laen-laen na paagi nin pagtao nin regalo magsalang ngonyan o paagi sa pamana pagnagadan. Pagkatapos na mabasa an brosyur asin maghapot sa sadiri nindang kinokonsulta sa ley o buhis, dakol an nakatabang sa pagsuportar sa relihioso asin humanitaryong mga aktibidad sa bilog na kinaban asin ginamit sa pinakalubos na paagi an mga benepisyo ninda sa buhis mantang ginigibo iyan. Puedeng makakua kan brosyur na ini paagi sa direktang paghagad nin kopya sa Charitable Planning Office.

Para sa dugang pang impormasyon, puede kamong makikomunikar sa Charitable Planning Office, magsalang paagi sa pagsurat o pag-apod sa telepono, sa adres na nakalista sa ibaba, o puede kamong makikomunikar sa sangang opisina kan Mga Saksi ni Jehova na naglilingkod sa saindong nasyon.

Charitable Planning Office

Watch Tower Bible and Tract Society of the Philippines, Inc.

186 Roosevelt Avenue

San Francisco del Monte

1105 Quezon City

Telepono: (02) 411-6090