Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Si Jesu-Cristo—An Pinakanangongorog na Misyonero

Si Jesu-Cristo—An Pinakanangongorog na Misyonero

 Si Jesu-Cristo—An Pinakanangongorog na Misyonero

“Ako representante gikan sa saiya, asin isinugo ako kan Sarong iyan.”—JUAN 7:29.

1, 2. Ano an misyonero, asin siisay an puedeng apodon na pinakanangongorog na Misyonero?

ANO an minasabong sa saindong isip kun nadadangog nindo an terminong “misyonero”? Naiisip nin nagkapira an mga misyonero kan Kakristianohan, na an kadaklan sa sainda nakikilabot sa mga bagay-bagay sa politika asin ekonomiya kan mga nasyon na pinaglilingkodan ninda. Minsan siring, bilang saro sa mga Saksi ni Jehova, posibleng marhay na naiisip nindo an mga misyonero na idinedestino kan Namamahalang Grupo tanganing maghulit kan maogmang bareta sa manlaenlaen na nasyon sa bilog na daga. (Mat. 24:14) An mga misyonerong ini daing kaimotan na idinudusay an saindang panahon asin kosog para sa may onrang gibohon na pagtabang sa mga tawo na rumani ki Jehova Dios asin magkaigwa nin mahalagang marhay na relasyon sa saiya.—Sant. 4:8.

2 An mga terminong “misyonero” asin “mga misyonero” mayo sa mismong mga teksto kan New World Translation of the Holy Scriptures. Minsan siring, sa nota kaiyan sa ibaba sa Efeso 4:11, isinusuherir kan Reference Bible na an termino sa Griego na trinadusir na “mga ebanghelisador” puede man itradusir na “mga misyonero.” Si Jehova an pinakanangongorog na Ebanghelisador, alagad dai sia puedeng apodon na pinakanangongorog na Misyonero, huli ta dai sia noarin man isinugo nin siisay man. Pero, si Jesu-Cristo nagsabi mapadapit sa saiyang langitnon na Ama: “Ako representante gikan sa saiya, asin isinugo ako kan Sarong iyan.” (Juan 7:29) Bilang kapahayagan nin dakulaon na pagkamoot ni Jehova sa kinaban nin katawohan, isinugo nia digdi sa daga an saiyang bugtong na Aki. (Juan 3:16) Si Jesus puedeng apodon na pinakanangongorog na Misyonero, an pinakamarahay na Misyonero, huli ta an sarong dahelan na sia isinugo digdi sa daga iyo na tanganing “magpatotoo sa katotoohan.” (Juan 18:37) Sia biyong mapanggana sa pagbalangibog kan maogmang bareta kan Kahadean, asin nakikinabang pa kita sagkod ngonyan sa saiyang paglilingkod. Halimbawa, puede niatong ikaaplikar sa satong ministeryo an saiyang mga pamamaagi nin pagtotokdo, baga man kita idinestino bilang mga misyonero o dai.

3. Anong mga hapot an satong pag-oolayan?

3 An papel ni Jesus bilang parabalangibog kan Kahadean nagbabangon nin mga hapot na siring kaini: Ano an naeksperyensiahan ni Jesus digdi sa daga? Taano ta epektibo an saiyang pagtotokdo? Asin ano an nagpangyari na magin mapanggana an saiyang ministeryo?

Espiritu nin Pagigin Andam na Maghulit sa Laen na mga Kamugtakan

4-6. Ano an nagkapirang pagkaliwat nin kamugtakan na napaatubang ki Jesus kan sia isugo digdi sa daga?

4 An mga misyonero sa presenteng panahon asin an nagkapirang Kristiano na nagbalyo sa mga lugar na mas dakula an pangangaipo para sa mga parahulit kan Kahadean tibaad kaipuhan na matuod sa kamugtakan nin pamumuhay na mas hababa kisa sa kinatodan ninda. Alagad dai ngani niato maiimahinar an kalaenan kan mga kamugtakan ni Jesus digdi sa daga asin kan mga kamugtakan  nia sa langit, na duman kaibanan nia an saiyang Ama saka an mga linalang na anghel na naglilingkod ki Jehova na may dalisay na mga motibo. (Job 38:7) Laen nanggad na makaibanan an makasalan na mga tawo sa sarong maraot na kinaban! (Mar. 7:20-23) Kaipuhan pa nganing tioson ni Jesus an pagdinaraogan kan saiyang pinakadayupot na mga disipulo. (Luc. 20:46; 22:24) Siempre, inatubang nia sa sangkap na paagi an gabos na situwasyon na naeksperyensiahan nia digdi sa daga.

5 Si Jesus dai milagrosong nagpoon na magtaram nin lenguahe nin tawo; sia nagpoon na makanood kaiyan kan sia omboy pa. Kanigoan kadakulang pagkaliwat nin kamugtakan kisa kan sia nagtatao nin pagboot sa mga anghel sa langit! Digdi sa daga, si Jesus naggamit nin kisuerra saro sa “mga tataramon nin mga tawo.” Iyan biyong laen sa ‘mga tataramon nin mga anghel.’ (1 Cor. 13:1) Minsan siring, kun dapit sa paggamit nin managom na mga tataramon, mayo nin ibang tawo kasuarin man na nakapagtaram nin siring ki Jesus.—Luc. 4:22.

6 Isip-isipa an iba pang dakulang pagkaliwat nin kamugtakan para sa Aki nin Dios kan sia magdigdi sa daga. Minsan ngani si Jesus dai nagmana nin kasalan ki Adan, Sia talagang nagin tawo, arog kan sa huri magigin saiyang “mga tugang,” o linahidan na mga parasunod. (Basahon an Hebreo 2:17, 18.) Kan huring banggi kan buhay ni Jesus digdi sa daga, dai nia hinagad sa saiyang langitnon na Ama na magsugo nin “labi sa doseng hukbo nin mga anghel.” Alagad isip-isipa na sana an mga linalang na anghel na sakop kan saiyang autoridad bilang si Miguel na Arkanghel! (Mat. 26:53; Jud. 9) Iyo, si Jesus talagang naggibo nin mga milagro; pero, an ginibo nia mientras na sia yaon digdi sa daga medyo limitado kun ikokomparar sa nagibo kutana nia sa langit.

7. Ano an ginibo kan mga Judio kun dapit sa Ley?

7 Durante kan buhay ni Jesus bago sia nagin tawo, bilang “an Tataramon,” tibaad sia nagin Representante nin Dios sa pagtaram na naggiya sa mga Israelita sa kaawagan. (Juan 1:1; Ex. 23:20-23) Minsan siring, sinda “nag-ako kan Ley na ipinaabot nin mga anghel alagad dai nag-otob kaiyan.” (Gibo 7:53; Heb. 2:2, 3) Sa katunayan, an tunay na kahulogan kan Ley dai nabatid kan Judiong mga namomoon sa relihion kan enot na siglo. Halimbawa, isip-isipa an ley nin Sabbath. (Basahon an Marcos 3:4-6.) “Liningawan [kan mga eskriba asin Fariseo] an mas magabat na mga bagay kan Ley, arin na baga, an hustisya asin pagkaherak patin kaimbodan.” (Mat. 23:23) Minsan siring, inisip ni Jesus na puede pa sindang matabangan asin dai sia nagpondo sa pagpahayag kan katotoohan.

8. Taano ta matatabangan kita ni Jesus?

8 Si Jesus igwa nin espiritu nin pagigin andam. An pagkamoot sa mga tawo an nagpahiro sa saiya asin gusto niang marhay na tabangan sinda. Dai noarin man nawara sa saiya an espiritu nin pag-ebanghelyo. Asin huli sa kaimbodan ni Jesus ki Jehova mientras na yaon sia digdi sa daga, sia “nagin responsable sa daing katapusan na kaligtasan kan gabos na nagkukuyog sa saiya.” Dugang pa, “mantang sia mismo nagtios kaidtong binabalo, sia makakasurog sa mga [arog niato na] binabalo.”—Heb. 2:18; 5:8, 9.

Sinanay na Marhay Bilang Paratokdo

9, 10. Anong klaseng pagsasanay an inako ni Jesus bago sia isinugo digdi sa daga?

9 Bago idestino an mga Kristiano sa presenteng panahon bilang mga misyonero, inaareglo kan Namamahalang Grupo na sanayon nguna sinda. Si Jesu-Cristo daw nag-ako nin pagsasanay? Iyo, alagad dai sia nag-atender sa mga paadalan nin mga rabi bago sia lahidan bilang Mesiyas; dai man sia tinokdoan kan nagkapirang prominenteng namomoon sa relihion. (Juan 7:15; ikomparar an Gibo 22:3.) Kun siring, taano ta kualipikadong marhay si Jesus na magtokdo?

10 Ano man an tibaad nanodan ni Jesus sa saiyang ina, si Maria, asin sa saiyang kag-ampon na ama, si Jose, inako ni Jesus an pinakamahalagang pagsasanay para sa ministeryo hale sa pinakakualipikadong magtao kaiyan sa saiya. Mapadapit digdi, si Jesus nagsabi: “Dai ako nagtaram gikan sa sakong sadiring kabotan, kundi an Ama mismo na nagsugo sa sako nagtao sa sako nin pagboot kun ano an sakong isasabi asin kun ano an sakong itataram.” (Juan 12:49) Mangnoha na an Aki tinawan nin espesipikong instruksion manongod sa kun ano an saiyang itotokdo. Bago si Jesus nagdigdi sa daga, daing duda na dakol na panahon siang naghinanyog sa instruksion kan saiyang Ama. May maaako pa daw siang mas marahay na pagsasanay kisa kaini?

11. Paano ipinaheling ni Jesus an pagmansay kan saiyang Ama sa katawohan?

 11 Poon kan lalangon an Aki, nagkaigwa sia nin dayupot na relasyon sa saiyang Ama. Durante kan buhay ni Jesus bago sia nagin tawo, nabatid nia an pagmansay nin Dios sa mga tawo paagi sa pag-obserbar sa pagtratar ni Jehova sa sainda. An pagkamoot nin Dios sa katawohan ipinaheling man kan Aki kaya bilang an personipikasyon nin kadonongan, masasabi nia: “An mga bagay na sakong kinakaogmahan yaon sa mga aki nin mga tawo.”—Tal. 8:22, 31.

12, 13. (a) Paano si Jesus nakanood paagi sa pag-obserbar sa pagtratar kan saiyang Ama sa mga Israelita? (b) Paano ginamit ni Jesus an pagsasanay na inako nia?

12 Kaiba man sa pagsasanay na inako kan Aki iyo an pag-obserbar kun paano inatubang kan saiyang Ama an depisil na mga kamugtakan. Halimbawa, isip-isipa an pagtratar ni Jehova sa sumbikalan na mga Israelita. An Nehemias 9:28 nagsasabi: “Kun sinda nasa kapahingaloan na, sinda naggigibo giraray kan maraot sa atubangan mo [Jehova], asin pinapabayaan mo sinda sa kamot kan saindang mga kaiwal, na nagbabatay sa sainda. Dangan sinda minabalik asin nag-aapod sa saimo para sa tabang, asin ika mismo nagdadangog hale sa mismong kalangitan asin iliniligtas sinda sono sa saimong abundang pagkaherak, nin paorootro.” Huling nakaibanan asin napagmasdan ni Jesus si Jehova, napatalubo nia an kaparehong pagmalasakit sa mga tawo sa saiyang teritoryo.—Juan 5:19.

13 Inaplikar ni Jesus an pagsasanay sa saiya mantang mapagmalasakit niang tinatratar an saiyang mga disipulo. Kan banggi bago sia magadan, an gabos na apostol na namomotan niang marhay “binayaan sia asin nagdurulag.” (Mat. 26:56; Juan 13:1) Tolong beses pa nganing pinaindahan ni apostol Pedro si Cristo! Minsan siring, andam si Jesus na akoon liwat an saiyang mga apostol. Sinabihan nia si Pedro: “Nakimaherak na ako para sa saimo na an saimong pagtubod dai madaog; asin ika, kun makabalik ka na, pakosoga an saimong mga tugang.” (Luc. 22:32) An espirituwal na Israel mapangganang ikinatogdok sa “mga apostol asin propeta,” asin an pundasyon na mga gapo kan lanob nin Bagong Jerusalem igwa kan mga ngaran kan 12 maimbod na apostol kan Kordero, si Jesu-Cristo. Sagkod sa presente, an linahidan na mga Kristiano saka an nagdusay nindang kairiba, an “ibang mga karnero,” nag-ooswag bilang organisasyon na naghuhulit kan Kahadean na ginigiyahan kan makapangyarihan na kamot nin Dios asin na pinapangenotan kan saiyang namomotan na Aki.—Efe. 2:20; Juan 10:16; Kap. 21:14.

Kun Paano Nagtokdo si Jesus

14, 15. Sa anong mga paagi napapalaen an pagtotokdo ni Jesus sa pagtotokdo kan mga eskriba asin Fariseo?

14 Paano inaplikar ni Jesus an pagsasanay sa saiya sa pagtotokdo sa mga parasunod nia? Kun ikokomparar niato an pagtotokdo ni Jesus sa pagtotokdo kan Judiong mga namomoon sa relihion, malinaw niatong maheheling na nakakalabi an paagi nin pagtotokdo ni Jesus. ‘Hinalean nin halaga kan mga eskriba asin Fariseo an tataramon nin Dios huli sa saindang tradisyon.’ Sa kabaliktaran, an mga sinabi ni Jesus dai naggikan sa saiyang sadiri sana; pirme niang itinotokdo an tataramon o mensahe nin Dios. (Mat. 15:6; Juan 14:10) Iyan man an kaipuhan niatong gibohon.

15 Saro pang bagay an nagin dahelan na biyong laen si Jesus sa mga namomoon sa relihion. Mapadapit sa mga eskriba asin Fariseo, sia nagsabi: “An gabos na bagay na isinasabi ninda sa saindo, giboha asin kuyoga nindo, alagad dai nindo arogon an saindang mga ginigibo, huli ta sinda nagtataram alagad dai naggigibo.” (Mat. 23:3) Ginibo ni Jesus an saiyang itinokdo. Pag-olayan niato an sarong halimbawa na nagpapatunay na totoo ini.

16. Taano ta masasabi nindo na si Jesus namuhay kaoyon kan saiyang mga tataramon na nakarekord sa Mateo 6:19-21?

16 Sinadol ni Jesus an saiyang mga disipulo na  “magtipon . . . nin mga kayamanan sa langit.” (Basahon an Mateo 6:19-21.) Si Jesus daw mismo namuhay kaoyon kan konsehong iyan? Iyo, huli ta masasabi nia nin totoo dapit sa saiyang sadiri: “An mga sora igwa nin mga lungib asin an mga gamgam nin langit igwa nin mga tugdonan, alagad an Aki nin tawo mayo man lamang nin mahihigdaan.” (Luc. 9:58) Si Jesus namuhay nin simple. Sia sa pangenot nagin sibot sa pagbalangibog kan maogmang bareta kan Kahadean, asin ipinaheling nia kun ano an kalabot sa pagigin mayo kan mga kahaditan huli sa pagtipon nin mga kayamanan digdi sa daga. Ipinaheling ni Jesus na orog karahay an magtipon nin mga kayamanan sa langit, “na duman an polilya o takla dai nakakaraot, asin an mga parahabon dai nananalakat asin dai naghahabon.” Sinusunod daw nindo an konseho ni Jesus na magtipon nin mga kayamanan sa langit?

Mga Kualidad na Nagpangyari ki Jesus na Mamotan nin mga Tawo

17. Anong mga kualidad an nagpangyari ki Jesus na magin ekstraordinaryong ebanghelisador?

17 Anong mga kualidad an nagpangyari ki Jesus na magin ekstraordinaryong ebanghelisador? An saro iyo an saiyang pagmansay sa mga tawo na tinabangan nia. Kabilang sa marahayon na mga kualidad ni Jehova na inarog ni Jesus iyo an kapakumbabaan, pagkamoot, asin pagmalasakit. Mangnoha kun paanong dakol an naakit ki Jesus huli sa mga karakteristikong ini.

18. Taano ta masasabi na si Jesus mapakumbaba?

18 Huling inako ni Jesus an asignasyon na magdigdi sa daga, sia “nagpakadai sa sadiri asin nagpakang-oripon patin nagin kaagid nin mga tawo.” (Fil. 2:7) Iyan sarong akto nin kapakumbabaan. Apuera kaini, dai minenos ni Jesus an mga tawo. Dai sia nagkaigwa kan kaisipan na, ‘Hale pa ako sa langit, kaya maninigo kamong maghinanyog sa sako.’ Bakong arog kan falsong mga mesiyas na iyo an nagproklamar sa saindang sadiri, dai ipinaghambog ni Jesus an saiyang katongdan bilang an tunay na Mesiyas. Kun beses sinasabihan nia an mga tawo na dai pagsabihon sa iba kun siisay sia o kun ano an ginibo nia. (Mat. 12:15-21) Gusto ni Jesus na an mga tawo magdesisyon na sumunod sa saiya basado sa kun ano an sainda mismong naobserbaran. Naparigon nanggad an saiyang mga disipulo na dai inasahan kan saindang Kagurangnan na sinda magin arog kan sangkap na mga anghel na nakaibanan nia sa langit!

19, 20. Paano nakapahiro ki Jesus an pagkamoot asin pagmalasakit tanganing tabangan an mga tawo?

19 Nagpaheling man si Jesu-Cristo nin pagkamoot—sarong nangingibabaw na kualidad kan saiyang langitnon na Ama.  (1 Juan 4:8) An pagkamoot an nagpahiro ki Jesus na tokdoan an mga nagdadangog sa saiya. Halimbawa, isip-isipa an namatean nia sa sarong hoben na namamahala. (Basahon an Marcos 10:17-22.) Si Jesus “nakamate nin pagkamoot para sa saiya” asin gusto niang tabangan ini, alagad dai binayaan kan hoben na namamahala an dakol na rogaring kaini tanganing magin parasunod ni Cristo.

20 Kabilang sa mga kualidad ni Jesus na nagpangyari na sia mamotan nin mga tawo iyo an saiyang pagigin mapagmalasakit. Arog kan gabos na bakong sangkap na tawo, an mga naghimate sa saiyang pagtotokdo nagagabatan huli sa mga problema. Huling aram ini ni Jesus, tinokdoan nia sinda sa mapagmalasakit asin maheherakon na paagi. Sa pag-ilustrar: Sa sarong pangyayari, si Jesus asin an saiyang mga apostol sibot na marhay kaya mayo na ngani sinda nin panahon na magkakan. Minsan siring, ano an reaksion ni Jesus kan maheling nia na nagtiripon an sarong kadaklan? “Sia napahiro nin pagkaherak sa sainda, ta garo sinda mga karnero na mayo nin pastor. Asin sia nagpoon na magtokdo sa sainda nin dakol na bagay.” (Mar. 6:34) Nariparo ni Jesus an kaherakherak na kamugtakan kan mga tawo sa saiyang teritoryo asin ginamit nia an saiyang kosog sa pagtokdo sa sainda patin sa paggibo nin mga milagro para sa saindang kapakinabangan. An nagkapira naakit kan saiyang marahayon na mga kualidad, napahiro kan saiyang mga tataramon, asin nagin mga disipulo nia.

21. Ano an pag-oolayan niato sa masunod na artikulo?

21 Kadakol pa kitang manonodan manongod sa ministeryo ni Jesus digdi sa daga, siring kan ipapaheling sa masunod na artikulo. Sa ano pang mga paagi maaarog niato si Jesu-Cristo, an pinakanangongorog na Misyonero?

Ano an Isisimbag Nindo?

• Anong pagsasanay an inako ni Jesus bago sia nagdigdi sa daga?

• Paanong an paagi nin pagtotokdo ni Jesus nakakalabi sa paagi nin pagtotokdo kan mga eskriba asin Fariseo?

• Anong mga kualidad an nagpangyari ki Jesus na mamotan nin mga tawo?

[Mga Hapot Para sa Pag-adal]

[Ritrato sa pahina 15]

Paano tinokdoan ni Jesus an mga kadaklan?