Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Magin “Mapagmalasakit sa Mapagpadangat na Paagi”

Magin “Mapagmalasakit sa Mapagpadangat na Paagi”

 Magin “Mapagmalasakit sa Mapagpadangat na Paagi”

DAI pa noarin man nangyari na kadakol sa satong mga kapwa tawo an makuri nanggad na nangangaipo nin mapagmalasakit na tabang mantang napapaatubang sinda sa tiggutom, helang, kadukhaan, krimen, iriwal sibil, asin natural na mga kalamidad. An pagmalasakit nagpaparisa nin maduminamay na pakaaram sa pagsakit o problema nin iba siring man nin pagmawot na mapagian iyan. Siring sa sarong baso nin malipot na tubig sa mainiton na panahon, an pagmalasakit puedeng makaranga sa napupurisaw na tawo, makaina sa kolog, asin makaparigon sa boot nin saro na nagsasakit.

Ikakapaheling niato an pagmalasakit paagi sa satong gawe-gawe asin mga tataramon—an pagmakolog sa iba asin pagigin yaon niato kun kaipuhan kita ninda. Marahay na dai niato paglimitaran an pagmalasakit sa mga kapamilya, katood, asin kamidbid sana. Puede niatong pahiwason an pagpaheling kaiyan pati sa mga tawo na dai ngani niato midbid. “Kun namomoot kamo sa mga namomoot sa saindo, ano an balos sa saindo?” an hapot ni Jesu-Cristo sa Sermon sa Bukid. An mapagmalasakit na tawong ini nagsabi man: “Kun siring, an gabos na boot nindong gibohon sa saindo nin mga tawo, dapat man na gibohon nindo sa sainda.”—Mateo 5:46, 47; 7:12.

Mababasa nindo an mga tataramon na ini—na midbid bilang an Bulawan na Reglamento sa Paggawe (Golden Rule)—sa Banal na Kasuratan. Dakol an minaoyon na an Biblia iyo an pinakamarahay na giya sa pagpaheling nin pagmalasakit. Paorootrong sinasabi kan Kasuratan an satong obligasyon na tabangan an mga dai makatabang sa saindang sadiri huli sa ano man na dahelan. Ipinepresentar kan Biblia an Autor kaiyan asin an satong Kaglalang, si Jehova Dios, bilang an saro na pangenot na halimbawa sa pagpaheling nin pagmalasakit.

Halimbawa, mababasa niato: “Sinusurog [nin Dios] an mga deretso nin mga ilo asin babaeng balo. Nagmamakolog sia sa mga dayo asin nagtatao sa sainda nin kakanon saka gubing.” (Deuteronomio 10:18, Contemporary English Version) Si Jehova Dios ilinaladawan na “nagsasagibo nin paghokom para sa mga dinadaya, an Saro na nagtatao nin tinapay sa mga nagugutom.” (Salmo 146:7) Mapadapit sa daing sukat na mga dayo, ipinagboot ni Jehova: “An nakikihimanwa . . . maninigong ibilang nindo na propiong taga dian sa saindo; asin kamotan mo sia nin siring sa saimo man sana.”—Levitico 19:34.

Minsan siring, bako pirmeng pasil na magpaheling nin pagmalasakit. Si apostol Pablo nagsurat sa mga Kristiano sa Colosas: “Hubaa nindo an daan na personalidad kaiba an mga gibo kaini, asin isulog nindo an bagong personalidad, na binabago paagi sa tamang kaaraman segun sa ladawan kan Saro  na naglalang kaiyan . . . Bilang mga pinili nin Dios, banal asin namomotan, isulog nindo an mamomoton na mga pagmate nin pagmalasakit.”—Colosas 3:9, 10, 12.

Sa siring, an pagpatalubo nin pagigin mapagmalasakit nangangaipo nin paghihingoa. An ugaleng iyan sarong kabtang kan “bagong personalidad” na inaasahan na isusulog kan mga Kristiano. Nabuhay si Pablo sa maringis na kinaban sa suanoy na Roma. Dinagka nia an saiyang mga kapagtubod na gumibo nin dakulang mga pagbabago sa saindang personalidad tanganing sinda magin mas maduminamay asin mas mapagmalasakit.

An Puersa nin Pagmalasakit

May mga tawo na minamansay an mga nagpapaheling nin pagmalasakit bilang maluya asin madaling mabiktima. Tama daw an siring na pagmansay?

Bako nanggad! An tunay na puersa na nagmomotibar sa tunay na pagmalasakit iyo an hararom na pagkamoot, na naggigikan sa Dios, an ladawan kan kualidad na iyan. “An Dios pagkamoot.” (1 Juan 4:16) Si Jehova angay na inaapod na “an Ama nin maboot na mga pagkaherak asin an Dios nin gabos na karangahan.” (2 Corinto 1:3) An pananaram na itrinadusir na “maboot na mga pagkaherak” sa pundamental nangangahulogan nin “pagmalasakit sa kasakitan nin iba.” Tunay nanggad, si Jehova “maboot sa mga daing utang na boot asin maraot”!—Lucas 6:35.

Kahagadan kan satong Kaglalang na magpaheling man kita nin maboot na mga kualidad, arog kan pagmalasakit. Mababasa niato sa Miqueas 6:8: “Sinabihan ka nia, O daganon na tawo, kun ano an marahay. Asin anong balos an hinahagad sa saimo ni Jehova kundi na gumibo ka nin hustisya asin mamoot sa kabootan?” Sa Talinhaga 19:22, mababasa niato: “An makawiwiling bagay sa daganon na tawo iyo an saiyang mamomoton na kabootan.” An Aki nin Dios, si Jesu-Cristo, na sangkap na nagpabanaag kan personalidad kan saiyang Ama, sinasadol man nin arog kaiyan an saiyang mga parasunod: “Padagos kamong magin maheherakon, kun paanong an saindong Ama maheherakon.” (Lucas 6:36) Itrinadusir kan The Jerusalem Bible an sadol na ini: “Magin mapagmalasakit kun paanong an saindong Ama mapagmalasakit.”

May marahay na dahelan tanganing magin arog kaiyan, mantang an pagmalasakit may puersa na magtao nin abundang balos. Sa parate naheheling niato an pagigin totoo kan nakasurat sa Talinhaga 11:17: “An tawong may mamomoton na kabootan minagibo nin karahayan sa saiya mismong kalag.” Kun nagpapaheling kita nin pagmalasakit sa sarong tawong nangangaipo, ibinibilang ini nin Dios na sarong pabor na ginigibo sa Saiya. Inaako nia an paninimbagan na balosan nin kabootan an ano man na pagmalasakit na ipinapaheling kan mga nagsasamba sa saiya. Si Hadeng Salomon nagsabi paagi sa pasabong: “An nagpapaheling nin pabor sa hamak  nagpapautang ki Jehova, asin an saiyang pagtratar Saiyang babayadan sa saiya.” (Talinhaga 19:17) Asin si Pablo nagsurat: ‘Aram nindo na an lambang saro, ano man na karahayan an saiyang gibohon, mag-aako liwat kaini ki Jehova.’—Efeso 6:8.

An pagmalasakit igwa nin puersa na mapagdanay an pagkaoroyon asin makakontribwir sa pagresolber sa mga iriwal. Iyan nakakatabang na resolberan an mga dai pagkasinabotan, asin ginigibo kaiyan na mas pasil an pagpatawad. Tibaad magkaigwa nin mga dai pagkasinabotan huli ta dai niato pirmeng ikinakasabi an satong mga kaisipan o saboot siring kan gusto kutana niatong gibohon, o tibaad mamisinterpretar an satong gawe-gawe. Sa kamugtakan na ini nakakatabang an pagmalasakit tanganing maresolberan an problema asin mapagdanay an katoninongan. Pasil sanang patawadon an saro na midbid sa pagigin mapagmalasakit. Nakakatabang an pagmalasakit tangani na masunod niato an hatol ni Pablo sa mga Kristiano: “Padagos kamong magpatiriostios asin lubos na magpatarawadtawadan kun an siisay man igwa nin dahelan na magreklamo tumang sa saro.”—Colosas 3:13.

Pagmalasakit—Pakikidamay na Ginigibo

Dugang pa, an pagmalasakit may puersa na pagianon an makuring sakit. Siring kan namansayan niato, iyan nagpapaheling nin espiritu nin pakikidamay sa mga nasasakitan asin iyan nagigin dahelan na mamatean man niato an pagsakit nin iba. Kalabot sa pagmalasakit an mamomoton na pagmakolog sa mga tawong nagsasakit asin an praktikal na paghiro tanganing tabangan an siring na mga tawo.

Paagi sa pagigin maduminamay, inaarog kan mga Kristiano si Jesus. Nungka siang nagin sibot na marhay na mayo na siang panahon tanganing tabangan an iba sa materyal sagkod espirituwal na mga paagi. Kan marisa nia na nangangaipo nin tabang an iba, mapagmalasakit siang nagtabang.

Isip-isipa kun ano an nagin reaksion ni Jesus kan maheling nia an mga kadaklan na dukhang-dukha sa espirituwal: “Kan maheling nia an mga kadaklan naherak sia sa sainda, huli ta sinda naanitan asin nagkaralagalag siring sa mga karnero na mayong pastor.” (Mateo 9:36) Mapadapit sa termino digdi na itrinadusir na “naherak,” an sarong nag-espesyalisar sa Biblia nagsabi na iyan nagpaparisa nin “emosyon na nagpapahiro sa sarong tawo sagkod sa kairairaromi kan saiyang naturalesa.” Sa katunayan, an terminong ini inaapod na saro sa pinakamakosog na mga termino sa Griego para sa pakamate nin pagmalasakit.

Sa kaparehong paagi, an mapagmalasakit na mga Kristiano naghihimate tolos sa materyal asin espirituwal na mga pangangaipo nin iba. Si apostol Pedro nagsurat: “Kamo gabos magin parareho an isip, na nagpapaheling nin pakikipagkapwa, na may kapadangatan na sa magturugang, mapagmalasakit sa mapagpadangat na paagi.” (1 Pedro 3:8) Halimbawa, kan an sarong pamilya nin daing sukat na mga Kristiano kaipuhan na magbalyo sa bagong lugar huli sa mga problema sa salud, ipinagamit sa sainda kan mga kapagtubod duman an sarong harong sa laog nin anom na bulan na dai naghahagad nin arkila. An agom na lalaki nag-estorya: “Dinadalaw ninda kami aroaldaw tanganing kumustahon kami, asin an saindang nakakaparigon sa boot na mga tataramon nagpamate sa samo na maogma kaming inaako.”

An tunay na mga Kristiano interesado man sa mga pangangaipo nin mga dai kamidbid. Maogma nindang ginagamit an saindang panahon asin kosog, saka itinatao an materyal na mga bagay tanganing paglingkodan an mga tawo na dai ninda kamidbid. Mga Saksi ni Jehova an minakompuesto sa mga boluntaryo na isinaysay sa naenot na artikulo na nagtabang sa mga biyong dai ninda kamidbid.

Sa siring, nangingibabaw sa Kristianong kongregasyon an kamugtakan na may pagmalasakit asin mamomoton na kabootan. Huling minomotibar nin pagkamoot, an mga miembro kan kongregasyon napapakosog na maghanap nin mga paagi tanganing maglingkod. Huli sa manlaenlaen na personal na problema, an mga ilo asin babaeng balo sa kongregasyon tibaad nangangaipo kan saindong pagmakolog saka pakikidamay. Matatabangan daw nindo an mga siring kaiyan na makaya an kadukhaan, kakulangan nin medikal na pag-asikaso, kawaran nin tamang istaran, o iba pang personal na kadepisilan?

Nangyari iyan sa sarong mag-agom sa Grecia. An agom na lalaki nagkaigwa nin atake serebral (stroke). Dinara sindang mag-agom sa sarong ospital na ginatos na milya an rayo. Minsan siring, an dikit na ginaganar ninda nakadepende sa pag-ani ninda sa saindang tatamnan nin orange. Siisay an magibo kaiyan mantang sinda nasa ospital sa harayo? Naghiro an lokal na kongregasyon. Inani asin ipinabakal ninda an mga orange, na nagtao nin makukuanan nin panggastos para sa daing sukat na mag-agom, saka nagtao man iyan sa sainda nin katoninongan nin isip.

 Ikakapaheling an pagmalasakit sa dakol na paagi. Halimbawa, narerealisar kan mapagmalasakit na mga Kristiano na kun beses an pangenot na kaipuhan kan nagkapirang nagsasakit nin makuri iyo an may kabootan na mga pagdalaw nin mga tawong mahinanyog na may pakikidamay, mapaheling nin empatiya, asin matao nin karangahan na sono sa Kasuratan.—Roma 12:15.

Ikaogma an Mapagmalasakit na Kamugtakan

An pambilog na kinaban na Kristianong kongregasyon nagin sarong lugar na may katoninongan asin karangahan na dian ipinapaheling an pagmalasakit asin kabootan. Narerealisar kan tunay na mga Kristiano na nakakaakit an pagmalasakit, mantang nakakabalde an pagigin daing herak. Huli kaini, mantang pinagmamaigotan nindang arogon an saindang langitnon na Ama, naghihingoa sindang magin “mapagmalasakit sa mapagpadangat na paagi.” Ginigibo man ninda iyan sa praktikal na mga paagi.

Maogma kamong iniimbitaran kan Mga Saksi ni Jehova na maeksperyensiahan an mapagmalasakit, mamomoton, asin may pagmakolog na kamugtakan na nangingibabaw sa saindang Kristianong komunidad. Nakakasierto sinda na manonompongan nindo na nakakaogma asin nakakaakit an kamugtakan na iyan.—Roma 15:7.

[Ritrato sa pahina 5]

Sinadol ni Pablo an mga Kristiano sa Colosas na isulog ninda an mamomoton na mga pagmate nin pagmalasakit

[Mga Ritrato sa pahina 7]

Kan marisa ni Jesus na may nangangaipo, sia mapagmalasakit na nagtabang