Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Andam Na daw Kamo Para sa Aldaw ni Jehova?

Andam Na daw Kamo Para sa Aldaw ni Jehova?

 Andam Na daw Kamo Para sa Aldaw ni Jehova?

“An dakulang aldaw ni Jehova harani na. Iyan harani na, asin iyan naghihidaling marhay.”—SOFONIAS 1:14.

1-3. (a) Ano an sinasabi kan Biblia manongod sa aldaw ni Jehova? (b) Arin na “aldaw ni Jehova” an napapaatubang sa sato?

AN DAKULANG aldaw ni Jehova bakong 24 oras an lawig. Iyan halawig na peryodo na durante kaiyan hohokoman nin Dios an mga marigsok. An mga dai naglilingkod sa Dios may dahelan na matakot sa aldaw na iyan nin kadikloman, kabangisan, naglalaad na kaanggotan, kasakitan, asin panggagaba. (Isaias 13:9; Amos 5:18-20; Sofonias 1:15) “Herak man kan aldaw,” an sabi kan hula ni Joel, “huli ta harani na an aldaw ni Jehova, asin iyan madatong siring sa pananamsam gikan sa Makakamhan sa Gabos!” (Joel 1:15) Minsan siring, sa dakulang aldaw na iyan, an Dios iyo an magigin Paraligtas kan mga “tanos an puso.”—Salmo 7:10.

2 An pananaram na “aldaw ni Jehova” minaaplikar sa paghokom nin Dios sa manlaenlaen na panahon. Halimbawa, an “aldaw ni Jehova” nag-abot sa mga nag-eerok sa Jerusalem kan gamiton ni Jehova sa paghokom an mga Babilonyo kan 607 B.C.E. (Sofonias 1:4-7) An kaagid na paghokom nin Dios nangyari kan 70 C.E. kan gamiton nin Dios an mga Romano tanganing hokoman an Judiong nasyon na nagsikwal sa saiyang Aki. (Daniel 9:24-27; Juan 19:15) Ihinula man sa Biblia an “aldaw ni Jehova” na sia ‘makikilaban sa gabos na nasyon.’ (Zacarias 14:1-3) Paagi sa pagpasabong, ikinonektar ni apostol Pablo an aldaw na iyan sa presensia ni Cristo, na nagpoon kan patukawon si Jesus sa trono bilang langitnon na Hade kan 1914. (2 Tesalonica 2:1, 2) Huling nagdadangadang na an aldaw ni Jehova, nagin espesyalmenteng angay an teksto kan taon kan Mga Saksi ni Jehova para sa 2007. Iyan kinua sa Sofonias 1:14, na nagsasabi: “An dakulang aldaw ni Jehova harani na.”

3 Mantang an dakulang aldaw nin Dios harani na, ngonyan na an panahon na kamo magin andam. Paano kamo makakapag-andam para sa aldaw na iyan? Ano pa an kaipuhan nindong gibohon tanganing magin andam para sa aldaw ni Jehova?

Magin Andam Kamo

4. Sa anong grabeng pagbalo nag-andam si Jesus?

4 Sa saiyang hula mapadapit sa pagtatapos kan sistema nin mga bagay, sinabi ni Jesu-Cristo sa saiyang mga disipulo: ‘Magin andam kamo.’ (Mateo 24:44) Kan sabihon iyan ni Jesus, sia mismo andam para sa grabeng pagbalo—an saiyang kagadanan bilang atang na pantubos. (Mateo 20:28) Ano an manonodan niato sa kun paano nag-andam si Jesus?

5, 6. (a) Paano an pagkamoot sa Dios asin sa mga tawo nakakatabang sa sato na magin andam para sa aldaw ni Jehova? (b) Mapadapit sa pagkamoot sa kapwa, anong halimbawa an itinao ni Jesus?

5 Si Jesus igwa nin bilog na pusong pagkamoot ki Jehova asin sa Saiyang matanos na mga pamantayan. Mapadapit ki Jesus, an Hebreo 1:9 nagsasabi: “Namoot ka sa katanosan, asin naongis ka sa katampalasanan. Kaya an Dios, an saimong Dios, linahidan ka kan lana nin kaogmahan nin labi kisa sa saimong kairiba.” Huli ta namotan nia an saiyang langitnon na Ama, pinapagdanay ni Jesus an saiyang integridad sa saiya. Kun igwa kita kan parehong pagkamoot sa Dios asin inootob niato an saiyang mga kahagadan, iingatan nia kita. (Salmo 31:23) Tatabangan kita kan siring na pagkamoot asin pagkuyog na magin andam para sa dakulang aldaw ni Jehova.

6 An pagkamoot sa mga tawo lataw na kabtang kan personalidad ni Jesus. Sa katunayan, “naherak sia sa sainda, huli ta sinda naanitan asin nagkaralagalag siring sa mga karnero na mayong pastor.” (Mateo 9:36) Bilang resulta, ihinulit ni Jesus an maogmang bareta sa mga tawo, kun paanong an pagkamoot nagmomotibar sa sato na ibalangibog an mensahe kan Kahadean sa satong kapwa. An pagkamoot sa Dios asin sa satong kapwa  nagpapadanay sa sato na aktibo bilang Kristianong mga ministro asin sa siring nakakatabang na magin andam kita para sa dakulang aldaw ni Jehova.—Mateo 22:37-39.

7. Mantang naghahalat kita sa aldaw ni Jehova, taano ta puede kitang magkaigwa nin kagayagayahan?

7 Si Jesus naogmang marhay na gibohon an kabotan ni Jehova. (Salmo 40:8) Kun igwa kita kan kaparehong saboot, magigin magayagaya kita sa paggibo nin sagradong paglilingkod sa Dios. Kapareho ni Jesus, kita magigin buka an palad sa pagtao, asin talagang magpapaogma ini sa sato. (Gibo 20:35) Iyo, “an kagayagayahan ni Jehova iyo an [satong] kuta.” Paagi sa kagayagayahan na iyan, magigin orog kitang andam para sa dakulang aldaw nin Dios.—Nehemias 8:10.

8. Taano ta maninigo kitang orog na dumayupot ki Jehova paagi sa pamibi?

8 An odok na pamibi sa Dios nakatabang na magin andam si Jesus para sa mga pagbalo sa pagtubod. Namibi sia kan bautismohan sia ni Juan. Bilog na bangging namibi si Jesus kan pilion nia an saiyang mga apostol. (Lucas 6:12-16) Asin siisay na nagbabasa sa Biblia an dai mapapahanga sa odok sa puso na mga pamibi ni Jesus kan huring banggi kan saiyang buhay sa daga? (Marcos 14:32-42; Juan 17:1-26) Kamo daw kapareho ni Jesus na parateng namimibi? Dumolok nin parate ki Jehova, dai maghidali sa pamimibi, hagadon an paggiya kan banal na espiritu, asin listong akoon an paggiya kun nagigin risang-risa iyan. Sa delikadong panahon na ini na marikas na nagdadangadang an dakulang aldaw nin Dios, mahalagang marhay an makosog na relasyon sa satong langitnon na Ama. Kun siring, padagos nanggad kamong orog na dumayupot ki Jehova paagi sa pamibi.—Santiago 4:8.

9. Gurano kahalaga an pag-isip manongod sa pagpakangbanal kan ngaran ni Jehova?

9 An pag-isip ni Jesus manongod sa pagpakangbanal kan banal na ngaran ni Jehova nakatabang man sa saiya na magin andam sa mga pagbalo na mapapaatubang sa saiya. Sa katunayan, tinokdoan nia an saiyang mga parasunod na maninigong kaiba sa saindang mga pamibi sa Dios an kahagadan na ini: “Pakangbanalon logod an saimong ngaran.” (Mateo 6:9) Kun talagang minamawot niato na pakangbanalon o ibilang na sagrado an ngaran ni Jehova, pagmamaigotan niatong likayan an paggibo nin ano man na magtataong katuyawan sa ngaran ni Jehova. Bilang resulta, magigin orog kitang andam para sa dakulang aldaw ni Jehova.

Maninigo daw Kamong Gumibo nin Nagkapirang Pagbabago?

10. Taano ta angay na siyasaton niato an satong buhay?

10 Kun an aldaw ni Jehova mag-abot sa aga, talaga daw na andam kamo para dian? Marahay na siyasaton kan lambang saro sa sato an saiyang buhay tanganing maheling kun igwa nin ano man na gawe-gawe o saboot na kaipuhan na bagohon. Huli sa kahalipotan asin kadaihan nin kasegurohan kan presenteng buhay nin tawo, kaipuhan na an lambang saro sa sato magpuka sa espirituwal kada aldaw. (Eclesiastes 9:11, 12; Santiago 4:13-15) Kaya pag-olayan niato an nagkapirang bagay na tibaad mangaipo nin atension sa satong buhay.

11. Ano an saindong pasohan sa pagbasa sa Biblia?

11 An sarong mahalagang bagay iyo an konseho kan ‘maimbod na oripon’ na basahon an Biblia aroaldaw. (Mateo 24:45) Puede nindong gibohon na  pasohan nindo na basahon nin sarong beses kada taon an Kasuratan poon Genesis sagkod Kapahayagan—asin basahon iyan na may paghorophorop. Paagi sa pagbasa nin mga apat na kapitulo kada aldaw, mababasa nindo an 1,189 kapitulo kan Biblia sa sarong taon. An Ley ni Jehova kaipuhan na basahon kan lambang hade kan Israel “sa gabos na aldaw kan saiyang buhay.” Minalataw na arog man kaiyan an ginibo ni Josue. (Deuteronomio 17:14-20; Josue 1:7, 8) Mahalaga nanggad na an kamagurangan kan kongregasyon aroaldaw na magbasa sa Tataramon nin Dios, huli ta nakakatabang ini sa sainda na magtao nin “ikakarahay na katokdoan”!—Tito 2:1.

12. An kaharanihan kan aldaw ni Jehova maninigong magpahiro sa saindo na gibohon an ano?

12 An kaharanihan kan aldaw ni Jehova maninigong magpahiro sa saindo na regular na mag-atender sa Kristianong mga pagtiripon asin magpartisipar dian sa pinakalubos na paagi na mahihimo nindo. (Hebreo 10:24, 25) An paggibo kaiyan makakatabang sa saindo na paoswagon an saindong mga abilidad bilang parabalangibog kan Kahadean na naghihingoang manompongan asin matabangan an mga may tamang inklinasyon sa buhay na daing katapusan. (Gibo 13:48) Tibaad puede man kamong magin orog na aktibo sa kongregasyon sa iba pang mga paagi, siring baga kan pagtabang sa mga may edad na asin pagdagka sa mga hoben. Sierto nanggad na magigin nakakakontento an mga paghihingoang ini!

An Saindong Relasyon sa Iba

13. Ano an mga puede niatong ihapot sa satong sadiri manongod sa pagsulog nin bagong personalidad?

13 Mantang an aldaw ni Jehova madali na, kaipuhan daw nindong gumibo nin orog na paghihingoa na ‘isulog an bagong personalidad na linalang segun sa kabotan nin Dios sa tunay na katanosan asin kaimbodan’? (Efeso 4:20-24) Mantang pinapatalubo nindo an diosnon na mga kualidad, posibleng marhay na maheheling nin iba na kamo ‘naglalakaw segun sa espiritu nin Dios’ asin nagpapaheling kan mga bunga kaiyan. (Galacia 5:16, 22-25) May ikakatokdo daw kamong espesipikong mga gibo na nagpapaheling na isinulog na nindo asin kan saindong pamilya an bagong personalidad? (Colosas 3:9, 10) Halimbawa, midbid daw kamo sa paggibo nin kabootan para sa mga kapagtubod asin sa iba pa? (Galacia 6:10) An regular na pag-adal kan Kasuratan makakatabang sa saindo sa pagpatalubo nin diosnon na mga kualidad na mag-aandam sa saindo para sa aldaw ni Jehova.

14. Taano ta an saro maninigong mamibi na logod tawan sia nin banal na espiritu mantang hinihingoa niang pataluboon an pagpupugol sa sadiri?

14 Paano kun madali kamong maanggot asin aram nindo na kaipuhan nindo an orog na pagpupugol sa sadiri? An kualidad na iyan kabtang kan mga bunga na puedeng pataluboon sa saindo kan banal na espiritu nin Dios. Kun siring, mamibi na logod tawan kamo nin banal na espiritu, kaoyon kan mga tataramon ni Jesus: “Padagos kamong maghagad, asin iyan itatao sa saindo; padagos kamong maghanap, asin iyan makukua nindo; padagos kamong magtuktok, asin iyan bubukasan para sa saindo. . . . Kun kamo, minsan ngani marigsok, tataong magtao nin marahay na mga regalo sa saindong mga aki, gurano pa daw an Ama sa langit na dai magtao nin banal na espiritu sa mga naghahagad sa saiya!”—Lucas 11:9-13.

15. Ano an maninigo nindong gibohon kun naraot an relasyon nindo sa sarong kapagtubod?

15 Halimbawang naraot an relasyon nindo sa sarong kapagtubod. Sa kamugtakan na iyan, gibohon nindo an gabos na paghihingoa tanganing ikabalik an marahay na relasyon, na paagi kaiyan sinusuportaran nindo an katoninongan asin pagkasararo kan kongregasyon. (Salmo 133:1-3) Iaplikar an hatol ni Jesus na nakasurat sa Mateo 5:23, 24Mateo 18:15-17. Kun pinapasolnop nindo an saldang mantang may kaanggotan pa kamo, magin listo na itanos an mga bagay-bagay. Sa parate, an kaipuhan sana iyo an pagigin andam na magpatawad. Si Pablo nagsurat: “Magin maboot sa lambang saro, mapagmalasakit sa mamomoton na paagi, na lubos na nagpapatarawadtawadan kun paanong an Dios man lubos na nagpatawad sa saindo paagi ki Cristo.”—Efeso 4:25, 26, 32.

16. Sa anong mga paagi nangangaipo nin pagmalasakit sa relasyon nin mag-agom?

16 An relasyon nin mag-agom nangangaipo nin mamomoton na pagmalasakit asin, kun beses, pagpatawad. Kun kaipuhan nindong magin orog na mamomoton asin mapagmalasakit sa saindong agom, maghingoa na maabot an obhetong ini sa tabang nin Dios asin kan saiyang Tataramon. May magigibo daw kamo tanganing masunod an 1 Corinto 7:1-5 asin sa siring mainaan an problema saka malikayan an pagigin bakong maimbod sa agom? Daing  duwa-duwa na saro ining kabtang nin buhay na nangangaipo na an agom na lalaki o babae magin “mapagmalasakit sa mamomoton na paagi.”

17. Anong mga lakdang an maninigong gibohon kun an saro nakagibo nin magabat na kasalan?

17 Paano kun nakagibo kamo nin magabat na kasalan? Gibohon tolos-tolos an kinakaipuhan na mga lakdang tanganing itanos iyan. Maninigo nanggad na humagad nin tabang sa Kristianong kamagurangan. An saindang mga pamibi asin konseho makakatabang sa saindo na ikabalik an saindong marahay na kamugtakan sa espirituwal. (Santiago 5:13-16) May pagsolsol na mamibi ki Jehova. An dai paggibo kan lakdang na ini maresulta sa pakamate nindo nin kasalan asin pagkapurisaw kan saindong konsensia. Naeksperyensiahan iyan ni David, alagad naginhawahan nanggad sia kan magtuga sia ki Jehova! Si David nagsurat: “Maogma idtong an pagrebelde pinatawad, na an kasalan tinahoban [nin Dios]. Maogma an tawo na dai kinukuentahan ni Jehova nin sala, asin sa saiyang espiritu mayo nin pandadaya.” (Salmo 32:1-5) Pinapatawad ni Jehova an mga nagkakasala alagad tunay na nagsosolsol.—Salmo 103:8-14; Talinhaga 28:13.

Magdanay na Bakong Kabtang kan Kinaban

18. Paano nindo maninigong mansayon an kinaban?

18 Daing duda na hinahalat na nindo an makangangalas na bagong kinaban na ipinanuga kan satong langitnon na Ama. Kun siring, paano nindo minamansay an kinaban nin bakong matanos na sosyedad nin tawo na siblag sa Dios? Si Satanas, “an namamahala sa kinaban,” mayo nin kapangyarihan ki Jesu-Cristo. (Juan 12:31; 14:30) Seguradong habo nindo na magkaigwa nin kapangyarihan sa saindo an Diablo asin an saiyang kinaban, kaya isapuso an mga tataramon ni apostol Juan: “Dai kamo mamoot sa kinaban o sa mga bagay na nasa kinaban.” Iyan an madonong na gibohon, huling “an kinaban malihis sana asin siring man an mawot kaiyan, alagad an naggigibo kan kabotan nin Dios magdadanay sagkod lamang.”—1 Juan 2:15-17.

19. Dinadagka an Kristianong mga hoben na magkaigwa nin anong klaseng mga pasohan?

19 Tinatabangan daw nindo an saindong mga aki na ‘papagdanayon an saindang sadiri na daing digta kan kinaban’? (Santiago 1:27) Siring sa sarong parasira, gusto ni Satanas na banwiton an saindong mga aki. Dinisenyo an manlaenlaen na club asin iba pang mga organisasyon tanganing an mga hoben magin kabtang kan kinaban ni Satanas. Alagad ta an mga lingkod ni Jehova kabilang na sa solamenteng organisasyon na makakaligtas sa katapusan kan marigsok na sistemang ini nin mga bagay. Kaya maninigong dagkahon an Kristianong mga hoben na magin “dakol an gigibohon sa gibohon kan Kagurangnan.” (1 Corinto 15:58) Kaipuhan na tabangan kan diosnon na mga magurang an saindang mga aki na magkaigwa nin mga pasohan na magtatao sa sainda nin maogma asin nakakakontentong buhay na nagtataong onra sa Dios saka nagtatabang sa sainda na magin andam para sa aldaw ni Jehova.

Magtanaw sa Panahon Pakalihis kan Dakulang Aldaw ni Jehova

20. Taano ta maninigo niatong papagdanayon na nasa isip an buhay na daing katapusan?

20 Magigibo nindong halaton an aldaw ni Jehova na igwa nin trangkilong puso kun pinapagdadanay nindong nasa isip an buhay na daing katapusan. (Judas 20, 21) Hinahalat nindo an buhay na daing sagkod sa Paraiso, asin sa siring linalaoman nindo an pakabalik nin kosog nin pagkahoben patin daing limiteng panahon tanganing gibohon an kapakipakinabang na mga pasohan saka orog pang makanood manongod ki Jehova. An totoo, puede kamong padagos na makanood manongod sa Dios sagkod lamang huling an naaaraman sana ngonyan kan mga tawo iyo an “mga gilid kan saiyang mga dalan.” (Job 26:14) Kanigoan kanakakaogmang mga oportunidad!

21, 22. Anong pagrinibayan nin impormasyon an puede nindong magibo asin kan mga binuhay liwat?

21 Sa Paraiso, ikakaestorya kan mga binuhay liwat an mga bagay na dai niato aram manongod sa nakaagi. Yaon si Enoc tanganing ipaliwanag kun paano  sia nagkaigwa kan kinakaipuhan na kosog nin boot tanganing ipahayag an mensahe ni Jehova sa bakong diosnon na mga tawo. (Judas 14, 15) Seguradong isasaysay ni Noe kun ano an namatean nia sa pagtogdok kan arka. Ikakasaysay ni Abraham asin Sara kun ano an saindang namatean sa pagbaya sa mga kaginhawahan sa Ur asin pag-istar sa mga tolda. Isip-isipon nindo si Ester na nagtatao nin mga detalye kun paano nia idinepensa an saiyang mga kahimanwa asin inolang an pakana ni Aman tumang sa sainda. (Ester 7:1-6) Imahinaron nindo si Jonas na nag-eestorya manongod sa tolong aldaw na pagdanay nia sa tulak kan dakulang sira o si Juan na Bautisador na nag-eestorya kan saiyang namatean kan bautismohan nia si Jesus. (Lucas 3:21, 22; 7:28) Interesante nanggad na maaraman an mga bagay na iyan!

22 Durante kan Sangribong Taon na Paghade ni Cristo, puedeng magkapribilehio kamo na tabangan an mga binuhay liwat na maaraman an “mismong kaaraman nin Dios.” (Talinhaga 2:1-6) Ngonyan, kawiliwili nanggad na maheling an mga tawo na nagkukua nin kaaraman ni Jehova Dios asin naghihiro oyon dian! Alagad horophoropon an magigin kagayagayahan nindo sa maabot na panahon na iyan, na bebendisyonan ni Jehova an saindong mga paghihingoa na tokdoan an mga tawo na nabuhay kaidtong nakaaging mga panahon asin naghihimate sinda na may mapagpasalamat na puso!

23. Ano an maninigong determinado niatong gibohon?

23 Huli ta bako kitang sangkap, dai niato kayang bilangon o imahinaron an mga pakinabang na inaako niato ngonyan bilang banwaan ni Jehova. (Salmo 40:5) Espesyalmenteng nagpapasalamat kita sa espirituwal na mga probisyon nin Dios. (Isaias 48:17, 18) Ano man an satong mga kamugtakan, padagos kitang bilog na pusong maggibo nin sagradong paglilingkod mantang hinahalat niato an dakulang aldaw ni Jehova.

Ano an Isisimbag Nindo?

• Ano an “aldaw ni Jehova”?

• Paano kamo magigin andam para sa aldaw ni Jehova?

• Huling haranihon na an dakulang aldaw nin Dios, anong mga pagbabago an tibaad kaipuhan niatong gibohon?

• Ano an hinahalat nindo pagkatapos kan aldaw ni Jehova?

[Mga Hapot Para sa Pag-adal]

[Ritrato sa pahina 12]

Nagin andam si Jesus sa mga pagbalo

[Ritrato sa pahina 15]

Kanigoan na pribilehio na tabangan an mga binuhay liwat na magkaigwa kan kaaraman ni Jehova!