Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Nakanood Akong Magtiwala nin Lubos ki Jehova

Nakanood Akong Magtiwala nin Lubos ki Jehova

 Estorya nin Buhay

Nakanood Akong Magtiwala nin Lubos ki Jehova

Isinaysay ni Aubrey Baxter

Sarong Sabadong banggi kan 1940, inatake ako nin duwang lalaki, na hinampak ako nin grabe kaya napukan ako sa daga. Nakatindog sa harani an duwang pulis, alagad imbes na tabangan ako, kinurahawan ninda ako nin mapan-abusong mga tataramon asin inomaw an mga paradaogdaog. An mga pangyayari sa sakong buhay na suminagkod sa maringis na pagtratar na ini nagpoon mga limang taon bago kaidto kan ako nagtatrabaho sa sarong minahan nin karbon. Togotan nindo akong magpaliwanag.

AKO an ikatolo sa apat na aking lalaki asin namundag ako kan 1913 sa Swansea, sarong nasa baybayon na banwaan sa New South Wales, Australia. Kan ako singko anyos, nagkahelang an samong bilog na pamilya kan kinakatakotan nin grabe na trangkaso Española, na guminadan nin minilyon sa bilog na kinaban. Marahay sana ta gabos kami nakaligtas. Minsan siring, kan 1933, biglang nagkaigwa nin trahedya kan magadan si Nanay sa edad na 47. Sia sarong diosnon na babae asin nagkua bago kaidto nin duwang tomo kan librong Light, na mga pantabang sa pag-adal sa Biblia na idinistribwir kan Mga Saksi ni Jehova.

Kan panahon na iyan, nagtatrabaho ako sa sarong minahan nin karbon. Huling kaiba sa sakong trabaho an haralipot alagad sibot-sibot na panahon na sinusundan nin mga peryodo na mayong gayong trabaho, dinadara ko sa trabaho an mga librong iyan asin binabasa na gamit an ilawan na nakatakod sa sakong helmet na pangminero. Dai nahaloy narealisar ko na nanompongan ko na an katotoohan. Nagpoon man akong maghinanyog sa mga pahayag manongod sa Biblia na ibinobrodkast kan mga Saksi sa radyo. Nakadagdag sa sakong kagayagayahan an bagay na si Tatay asin an sakong mga tugang na lalaki gabos nagpoon na magkainteres sa katotoohan sa Biblia.

Kan 1935 biglang nagkaigwa giraray nin trahedya kan an sakong mas nguhod na tugang na lalaki, si  Billy, nagkapulmoniya asin nagadan. Desisais anyos pa sana sia kaidto. Minsan siring, sa panahon na ini, an samong pamilya naranga kan paglaom na pagkabuhay liwat. (Gibo 24:15) Pag-abot nin panahon, si Tatay asin an mas matua kong mga tugang na lalaki, si Verner patin si Harold, saka an saindang agom nagdusay kan saindang buhay sa Dios. Sa pamilya mi, ako na sana an buhay. Minsan siring, an agom ni Verner, si Marjorie, asin an agom ni Harold, si Elizabeth, aktibo pa man giraray sa paglilingkod ki Jehova.

Pakanood na Magtiwala ki Jehova

Enot akong nakaolay nin mga Saksi ni Jehova kan 1935 kan magdalaw sa samong harong an nakabisikletang babae na taga Ucrania. Kan sumunod na Domingo, nag-atender ako sa primero kong Kristianong pagtiripon, asin pakalihis nin sarong semana, nag-iba ako sa grupong iyan para sa ministeryo sa langtad. An Saksing namamayo sa pagtiripon bago maglingkod sa langtad nagtao sa sako nin nagkapirang bukleta asin nabigla nanggad ako kan pinapagsolo nia ako! Sa enot na harong, ninerbios akong marhay kaya gusto ko nang bumuka an daga asin halonon ako kaiyan! Alagad an kagharong makikatood asin nag-ako pa ngani nin babasahon.

An mga teksto arog kan Eclesiastes 12:1 asin Mateo 28:19, 20 nakaapektar na marhay sa sako, asin gusto kong magin payunir, o bilog na panahon na ministro. Sinuportaran ni Tatay an sakong desisyon. Minsan ngani dai pa ako bautisado, itinalaan ko an Hulyo 15, 1936 bilang petsa na ako mapoon. Kan aldaw na iyan, nagpasiring ako sa sangang opisina kan Mga Saksi ni Jehova sa Sydney, na duman inimbitaran ako na maglingkod kaiba nin sarong grupo nin 12 payunir sa haraning banwaan na Dulwich Hill sa Sydney. Tinokdoan ninda akong gumamit kan mano-manong gilingan nin trigo, na ginamit kan mga payunir kan panahon na iyan tanganing gumibo nin harina asin sa siring mainaan an gastos sa kakanon.

Pagpapayunir sa Kadlagan

Pakatapos kan sakong bautismo sa huring kabtang kan taon na iyan, idinestino ako sa tahaw na parte kan Queensland kaiba an duwa pang payunir—si Aubrey Wills asin Clive Shade. An samong mga kasangkapan kompuesto nin van ni Aubrey, nagkapirang bisikleta, sarong aroalsang ponograpo para sa pagbrodkast nin mga pahayag manongod sa Biblia, sarong tolda na nagin istaran mi sa laog nin sunod na tolong taon, tolong kama, sarong lamesa, asin sarong batbat na kaldero para sa pagluto. Sarong banggi kan turno ko nang magluto, inisip kong mag-andam nin sarong “espesyal” na pamanggihan na kompuesto nin mga gulay asin giniling na trigo. Alagad dai mi iyan makakan. Nanongod na may kabayo sa harani, kaya itinao ko iyan sa saiya. Sininghot nia iyan, nagpilingpiling, asin huminale! Dian natapos an sakuyang pag-eksperimento sa pagluto.

Pag-abot nin panahon, nagdesisyon kami na parikason an paghuhulit sa samong teritoryo paagi sa pagbangabanga kaiyan sa tolong parte asin ginibo kan kada saro sa samo an sarong parte. Sa pagtatapos kan aldaw, parate na harayoon na ako sa lugar kan samong tolda kaya dai na ako makalunad papuli, asin kun beses nakikitorog ako sa mapagpasakat na mga tawo sa probinsia. Sarong beses nagtorog ako sa maluhong kama sa kuartong pambisita nin sarong bakahan (rantso), asin kan sunod na banggi naghigda ako sa salog na daga sa sarong kubo nin parabadil nin kanggaro, na napapalibotan nin nakatambak na mabatang anit. Sa parate nagtotorog ako sa kadlagan. Sarong beses pinalibotan ako nin layas na mga ayam (dingo) na haroharayo man,  asin an saindang nakakapanggirabong atungal dangog-dangog sa kadikloman. Pakatapos kan bangging iyan na dai ako napatorog, naaraman ko na interesado sinda, bako sa sako, kundi sa mga tada nin binonong hayop na inapon sa harani.

Paghuhulit na Gamit an Kotse na May Loudspeaker

Ginamit ming marhay an kotse na may loudspeaker tanganing ipahayag an Kahadean nin Dios. Sa siudad nin Townsville sa amihanan na Queensland, tinogotan kami kan mga pulis na gamiton iyan sa sentro kan siudad. Pero, an nakarekord na pahayag nakapaanggot sa nagkapirang miembro kan Salvation Army, na nagsabi sa samo na humale. Kan magsayuma kami, yinugyug nin makosog kan lima sa sainda an samong kotse. Kan oras na iyan, yaon ako sa laog, na nagpapatanog kan ponograpo! Garo bakong madonong na ipirit an samong mga deretso, kaya kan uminatras sinda, huminale kami sa lugar na iyan.

Sa Bundaberg may interesadong tawo na nagpasubli sa samo nin sarong baroto tanganing ikabrodkast mi an mga pahayag hale sa Salog nin Burnett, na minabagtas sa banwaan. Si Aubrey asin Clive naglayag sa baroto dara an ponograpo mantang ako nagdanay sa tiriponan na inarkila mi. Kan bangging iyan, an nakarekord na mapuersang boses ni Joseph F. Rutherford, hale sa pambilog na kinaban na opisina prinsipal kan Mga Saksi ni Jehova, makosog na nadangog sa Bundaberg, na nagbabalangibog nin mapuersang marhay na mensahe sa Biblia. Daing duwa-duwa, iyan nakakaogmang mga panahon na nangaipo nin pagkapusoan asin pagtubod kan banwaan nin Dios.

An Guerra Nagresulta sa Orog Pang mga Kadepisilan

Pakapoon sana kan Guerra Mundial II kan Setyembre 1939, tinokar kan The Watchtower na Nobyembre 1 an Kristianong neutralidad sa politika asin guerra. Paghaloyhaloy, naogma ako na pinag-adalan ko an napapanahon na impormasyon na iyan. Mientras tanto, pakalihis nin tolong taon na magkairibanan, nakaresibi kaming tolo ni Aubrey asin Clive nin magkasuruway na mga asignasyon. Ninombrahan ako bilang nagbibiaheng paraataman sa amihanan na Queensland, sarong asignasyon na sa parate mababalo an sakong tiwala ki Jehova.

Kan Agosto 1940, naglingkod ako sa kongregasyon sa Townsville, na may apat na payunir—si Percy asin Ilma Iszlaub * saka an magtugang na si Norman asin Beatrice Bellotti. Pakalihis nin anom na taon, nagin agom ko si Beatrice. Sarong banggi nin Sabado kan matapos an samong grupo sa paghuhulit sa tinampo, nangyari an pag-atake na nasambitan sa kapinonan. Minsan siring, an inhustisyang ini nakaparigon sana sa sako sa paglilingkod ki Jehova.

Duwang magtugang na payunir, si Una asin Merle Kilpatrick, an maigot na naghuhulit sa amihanan. Nakaiba ko sinda sa sarong nakakaogmang aldaw sa ministeryo, dangan nakiolay sinda sa sako na ihatod ko sinda sa ibong kan salog sa harong nin sarong interesadong pamilya. Nangahulogan iyan na ako malangoy pasiring sa sarong barotong de sagwan na nakaduong sa ibong na pangpang, masagwan pabalik, dangan ihahatod an magtugang paibong. Minsan siring, kan makaabot ako sa baroto, mayo an mga sagwan! Naaraman mi kan huri na itinago iyan nin sarong paratumang. Alagad dai nakapapondo sa samo an saiyang pakana. Dati akong lifeguard sa laog nin dakol na taon asin matibay pa man giraray akong  maglangoy. Kaya ibinogkos ko an pisi kan angkla sa sakong habayan, binutong an baroto paibong sa magtugang, asin binutong sinda pabalik. Binendisyonan ni Jehova an samong mga paghihingoa, huli ta pag-abot nin panahon nagin Saksi an interesadong pamilya.

Sa Irarom kan Pagprotehir kan Kamot ni Jehova

Huli sa seguridad, an militar nagbugtak nin barikada sa ibaba sana kan banwaan nin Innisfail. Huling residente ako sa lugar na iyan, puede akong kumua nin permiso tanganing makalaog, na nagin mahalagang marhay kun nagdadalaw an mga representante hale sa sangang opisina kan Mga Saksi ni Jehova. Tanganing makabalyo sinda sa barikada, itinatago ko sinda sa sekretong kargadera sa irarom kan tukawan sa likod kan sakong auto.

Irinarasyon an gasolina kan panahon na iyan, asin dakol na lunadan an tinakodan nin aparato na nagpoprodusir nin gas. Tanganing mapadalagan an makina, an gas kinukua kan aparatong ini hale sa mainit na uring. Nagbibiahe ako kun banggi na dara an mga bag nin uring na nakatambak sa kargadera na dian nakatago an tugang. Kun minapondo sa sarong barikada, irinarayo ko an atension kan mga guardia paagi sa pagpapadanay na marikas na nag-aandar an makina asin paagi kaini nasisierto na labi-labi kainit an lalagan nin uring. “Kun popondohon ko an makina,” an kurahaw ko sa mga guardia sa sarong arog kaiyan na banggi, “mararaot ko an kombinasyon nin gas asin doros, asin magigin depisil na magpaandar giraray.” Huling nairitar sa init, ribok, saka ariw, dali-daling ininspeksion kan mga guardia an auto asin pinahale na ako.

Kan mga aldaw na idto, inasignaran ako na mag-organisar nin sarong kombension sa Townsville para sa mga Saksi duman. Irinarasyon an kakanon, asin tanganing makua an kaipuhan mi, dapat na aprobaran pa iyan kan lokal na huwes. Kan panahon na iyan, ibinibilanggo an samong Kristianong mga tugang huli sa saindang neutralidad. Kaya kan makipag-areglo ako na makaolay an huwes, inisip ko, ‘Madonong daw an gigibohon ko, o makakapaanggot iyan sa saiya?’ Minsan siring, ginibo ko an instruksion sa sako.

Mantang nakatukaw an huwes sa likod nin dakulang lamesa, sinabihan nia ako na magtukaw. Kan sabihon ko sa saiya an katuyohan kan sakong pagduman, sia napaontok asin seryosong nagturuhok sa sako. Dangan sia nagrelaks asin nagsabi, “Gurano kadakol na kakanon an gusto mo?” Itinao ko sa saiya an listahan kan pinakadikit sa kun ano an kaipuhan. Siniyasat nia iyan asin nagsabi: “Garo baga kulang iyan. Marahay pang doblehon ta iyan.” Naghale ako sa saiyang opisina, na nagpapasalamat na marhay ki Jehova, na nagtokdo sa sako nin saro pang leksion sa pagtitiwala.

Kan Enero 1941 an gibohon kan Mga Saksi ni Jehova ipinagbawal sa Australia. Dakol na tawo an nagsuspetsa sa samo asin sinahotan pa ngani kami na nag-eespiya para sa mga Hapon! Sarong beses, duwang autong pano-pano nin pulis asin soldados an suminalakay sa Kingdom Farm, sarong lote sa Atherton Plateau na binakal mi tanganing matanoman nin mga gulay asin prutas. Naghahanap sinda nin dakulang ilawan (searchlight) na soboot ginagamit mi tanganing magtao nin senyal sa kaiwal. Sinahotan man kami na nagtatanom nin mais sa paagi na puedeng mabasa an mensahe (code) kun nasa eroplano! Siempre, an gabos na sahot na ini napatunayan na bakong totoo.

Huli sa pagbabawal, kaipuhan na magin maingat kami—asin mapamaagi—kun naghahatod nin mga babasahon. Halimbawa, kan ipaisi na makukua na an librong Children, nagkua ako nin sarong karton kaiyan sa Brisbane, nagbiahe sa tren paamihanan, asin nagwalat nin mga libro sa mga istasyon nin tren na sa lugar na iyan may kongregasyon. Tanganing padesganaron an mga pulis asin inspektor sa armi na bukasan an karton, nagdadara ako nin sarong lagadi na may pabilog na tarom asin iginagakod iyan sa karton bago magbaba. Minsan ngani simple, an taktikang iyan nungkang nasudya. Sa dakulang pakaginhawa kan banwaan ni Jehova, hinale kan Hunyo 1943 an pagbabawal, na ilinadawan nin sarong huwes sa korte bilang “bakong makatanosan, kapritso sana asin mapang-api.”

Inapod Para sa Serbisyo Militar

Durante kan taon bago kaiyan, kami ni Aubrey Wills asin Norman Bellotti inapod para sa serbisyo militar. An pag-apod ki Aubrey saka Norman naenot nin sarong semana bago an pag-apod sa sako asin nasentensiahan sinda nin anom na bulan na pagkabilanggo. Kan panahon na iyan, kinokompiskar kan opisina sa koreo an mga magasin na Watchtower para sa midbid na mga Saksi alagad dai kinokompiskar an mga ipinapadara sa iba pang suskritor. An samong asignasyon iyo na hanapon an saro sa mga tawong  ini, gumibo nin kopya kan mga magasin, asin idistribwir an mga kopya sa mga kapwa Saksi. Sa paaging ini, nag-ako kami nin regular na espirituwal na kakanon.

Kan sentensiahan ako nin anom na bulan na pagkabilanggo na inaasahan ko na, tolos-tolos akong nag-apelar, siring kan instruksion kan sangang opisina sa Sydney. An samong obheto iyo na mag-atraso sagkod na may iba nang manombrahan na mangangataman sa gibohon. Inaprobetsaran ko an sakong katalingkasan tanganing makadalaw sa nagkapira sa 21 Saksi na nakabilanggo sa amihanan na Queensland. An kadaklan nasa sarong presohan, asin ikinakaongis kami kan warden duman. Kan ipagirumdom ko sa saiya na an mga ministro kan ibang relihion puedeng magbisita sa saindang mga miembro, naanggot sia nin grabe. “Kun ako an masusunod,” an kurahaw nia, “an gabos na Saksi ni Jehova papalinyahon asin babadilon!” Dali-dali akong inibanan kan mga guardia paluwas.

Kan bibistahon na an sakong apelasyon, tinawan ako nin abogado siring kan kahagadan kan ley. Pero, sa katunayan, ako an nagdepensa kan sako mismong kaso, na nangahulogan nin lubos na pagsarig ki Jehova. Dai man nasudya an linalaoman ko sa saiya. (Lucas 12:11, 12; Filipos 4:6, 7) Makangangalas nanggad, nagin mapanggana an apelasyon huli ta may nakuang mga sala sa dokumentong ginibo kan klerk!

Kan 1944, idinestino ako sa sarong dakulang sirkito na sakop an bilog na Timog na Australia, amihanan na Victoria, asin an siudad nin Sydney sa New South Wales. Kan sumunod na taon, pinonan an pambilog na kinaban na kampanya para sa pampublikong pagpahayag, asin kaipuhan na mag-andam an kada ispiker kan sadiri niang diskurso, na ibinabasar iyan sa itinaong outline na sarong pahina. An sarong oras na mga pagpahayag nagtao nin bagong problema, alagad nagpadagos kami na may lubos na tiwala ki Jehova, asin binendisyonan nia an samong mga paghihingoa.

Pag-agom Asin Bagong mga Paninimbagan

Kan Hulyo 1946, ikinasal kami ni Beatrice Bellotti, asin magkaibanan kaming naglingkod bilang payunir. Nakaistar kami sa samong de ruedang harong na gibo sa playwud. Namundag an samong solong aking babae, si Jannyce (Jann), kan Disyembre 1950. Nagpayunir kami sa dakol na lugar, pati sa banwaan nin Kempsey, New South Wales, na dian kami sana an Saksi. Kada Domingo nagduduman kami sa sarong lokal na tiriponan kan komunidad, asin nakaandam akong magtao nin pampublikong pahayag na ipinaisi mi paagi sa mga pulyeto. Sa laog nin pirang bulan, si Beatrice asin an omboy na si Jann sana an nagdadangog sa sako. Pero, dai nahaloy, luway-luway nang nag-arabot an iba. Ngonyan an Kempsey may duwa nang nag-ooswag na kongregasyon.

Kan si Jann dos anyos, namirmehan kami sa Brisbane. Dangan kan matapos siang mag-eskuela, nagpayunir kami bilang sarong pamilya sa laog nin apat na taon sa banwaan nin Cessnock sa New South Wales bago kami magbalik sa Brisbane tanganing tabangan an may helang na ina ni Beatrice. Sa presente, may pribilehio akong maglingkod bilang magurang sa Kongregasyon nin Chermside.

Nagpapasalamat kami ni Beatrice ki Jehova sa dai mabilang na bendisyon, kaiba na an pribilehio na matabangan an 32 katawo na mamidbid sia. Personalmente, nagpapasalamat ako ki Jehova para sa sakong namomotan na agom na maboot asin mahoyo pero daing takot na nakikipaglaban para sa katotoohan sa Biblia. An pagkamoot nia sa Dios, an tiwala nia sa Saiya, asin an saiyang ‘simpleng mata’ ginibo siang totoo nanggad na may kakayahan na agom asin ina. (Mateo 6:22, 23; Talinhaga 12:4) Kaiba nia, masasabi ko sa bilog kong puso: “Maogma an pusog na lalaki na nananarig ki Jehova.”—Jeremias 17:7.

[Nota sa Ibaba]

^ par. 19 An estorya nin buhay ni Percy Iszlaub yaon sa Mayo 15, 1981 isyu kan The Watchtower.

[Ritrato sa pahina 9]

Ginamit mi an kotseng ini na may “loudspeaker” sa amihanan na Queensland

[Ritrato sa pahina 10]

Tinatabangan ko an magtugang na Kilpatrick sa pagmaneho kan saindang lunadan durante kan tig-oran sa Amihanan na Queensland

[Ritrato sa pahina 12]

Sa aldaw kan samong kasal