Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

“An Saindong Ama Maheherakon”

“An Saindong Ama Maheherakon”

 “An Saindong Ama Maheherakon”

“Padagos kamong magin maheherakon, kun paanong an saindong Ama maheherakon.”—LUCAS 6:36.

1, 2. Paano an mga tataramon ni Jesus sa mga eskriba asin Fariseo patin sa saiyang mga parasunod nagpapaheling na kawiliwiling kualidad an pagkaherak?

AN LEY na itinao paagi ki Moises igwa nin mga 600 na kahagadan asin regulasyon. Maski ngani mahalaga an pag-otob sa mga obligasyon sa Ley ni Moises, mahalaga man na marhay an pagpaheling nin pagkaherak. Isipon an sinabi ni Jesus sa mga Fariseo, na dai nagin maheherakon sa iba. Duwang beses na sinaway nia sinda, na itinotokdo an ipinagboot nin Dios: “An boot ko pagkaherak, asin bakong atang.” (Mateo 9:10-13; 12:1-7; Oseas 6:6) Sa pagtatapos kan saiyang ministeryo, si Jesus nagsabi: “Herak man sa saindo, mga eskriba asin Fariseo, mga parasaginsagin! huli ta nagtatao kamo nin ikasampulong kabtang kan yerbabuena asin kan anis patin kan komino, alagad liningawan nindo an mas magabat na mga bagay kan Ley, arin na baga, an hustisya asin pagkaherak patin kaimbodan.”—Mateo 23:23.

2 Dai manenegaran, ibinilang ni Jesus na mahalagang marhay an pagkaherak. Sinabihan nia an saiyang mga parasunod: “Padagos kamong magin maheherakon, kun paanong an saindong Ama maheherakon.” (Lucas 6:36) Minsan siring, tanganing ‘magin mga paraarog sa Dios’ sa bagay na ini, kaipuhan niatong maaraman kun ano an tunay na pagkaherak. (Efeso 5:1) Dugang pa, an pakasabot sa mga pakinabang nin pagkaherak mapahiro sa sato na ipaheling nin mas lubos an kualidad na ini sa satong buhay.

Pagkaherak sa mga Daing Sukat

3. Taano ta dapat na mag-asa kita na ki Jehova niato manonodan kun ano an tunay na pagkaherak?

3 An salmista nag-awit: “Si Jehova maugayon asin maheherakon, maluway sa pagkaanggot asin dakulaon sa mamomoton na kabootan. Si Jehova marahay sa gabos, asin an saiyang mga pagkaherak yaon sa gabos niang ginibo.” (Salmo 145:8, 9) Si Jehova iyo an “Ama nin maboot na mga pagkaherak asin an Dios nin gabos na karangahan.” (2 Corinto 1:3) Ipinapaheling an pagkaherak paagi sa pagtratar sa iba sa mapagmalasakit na paagi. Pangenot na aspekto ini kan personalidad nin Dios. An saiyang halimbawa asin mga instruksion sa sato makakapagtokdo sa sato kun ano an tunay na pagkaherak.

4. Ano an itinotokdo sa sato kan Isaias 49:15 manongod sa pagkaherak?

4 Siring kan nakarekord sa Isaias 49:15, si Jehova nagsabi: “Malilingawan daw nin agom na babae an saiyang pinapasuso kaya dai sia maheherak sa aki kan saiyang tulak?” An Hebreong mga termino na trinadusir digdi na “maheherak” pareho kan pagkaherak na nasambitan sa Salmo 145:8, 9, na  kinotar sa enotan. An emosyon na nagpapahiro ki Jehova na magin maheherakon ikinokomparar sa mamomoton na pagmate na normal na namamatean nin sarong nagpapasusong ina sa saiyang aki. Tibaad an omboy nagugutom o may ibang pangangaipo. Huling pinapahiro nin pakamate nin pagmalasakit o pakikidamay na pinupukaw kaini sa saiya, inaasikaso kan ina an pangangaipo kan saiyang omboy. Si Jehova igwa kan siring na mamomoton na pagmate para sa mga pinapahelingan nia nin pagkaherak.

5. Paano ipinaheling mismo ni Jehova sa Israel na sia “mayaman sa pagkaherak”?

5 Madali sana an makamate nin pagmalasakit alagad iba nang orolay an paghiro oyon dian para sa kapakinabangan kan mga daing sukat. Isip-isipa kun paano naghiro si Jehova kan an saiyang mga parasamba nasa kaoripnan sa Egipto mga 3,500 na taon na an nakaagi. Sinabihan nia si Moises: “Daing duwa-duwa na naheling ko an makuring sakit kan sakuyang banwaan na nasa Egipto, asin nadangog ko an saindang pagtangis huli sa mga nag-aalaw sa sainda na magtrabaho; huli ta aram kong gayo an mga kolog na saindang tinitios. Asin ako mahilig tanganing iligtas ko sinda sa kamot kan mga Egipcio asin iluwas sinda sa dagang iyan pasiring sa daga na mataba asin mahiwas, sa daga na nagbobolos nin gatas asin tangguli.” (Exodo 3:7, 8) Mga 500 na taon pagkatapos na an mga Israelita makatalingkas sa Egipto, pinagirumdom sinda ni Jehova: “Ako an nagdara sa Israel paluwas sa Egipto asin nagligtas sa saindo sa kamot kan Egipto asin sa kamot kan gabos na kahadean na nag-aapi sa saindo.” (1 Samuel 10:18) Huli kan pagsuway ninda sa matanos na mga pamantayan nin Dios, an mga Israelita pirmeng nasa grabeng kasakitan. Pero, si Jehova nagmalasakit sa sainda asin paorootrong ilinigtas sinda. (Hokom 2:11-16; 2 Cronica 36:15) Iniilustrar kaini kun paano minahiro an mamomoton na Dios tanganing tabangan an mga nangangaipo, nasa peligro, o nasa kasakitan. Si Jehova “mayaman sa pagkaherak.”—Efeso 2:4.

6. Paano inarog ni Jesu-Cristo an saiyang Ama sa pagpaheling nin pagkaherak?

6 Kan si Jesu-Cristo nasa daga, inarog nia sa sangkap na paagi an saiyang Ama sa pagpaheling nin pagkaherak. Ano an nagin reaksion ni Jesus kan makimaherak sa saiya an duwang butang lalaki, na nagsasabi: “Kagurangnan, kaheraki kami, Aki ni David”? Nakikimaherak sinda ki Jesus na ibalik an saindang pagheling sa milagrosong paagi. Ginibo iyan ni Jesus, alagad dai nia ginibo an milagro na mayo nin pakikidamay. “Napahiro nin pagkaherak,” an sabi kan Biblia, “dinuotan ni Jesus an saindang mga mata, asin tolos-tolos nag-ako sinda nin pakaheling.” (Mateo 20:30-34) Pagkaherak an nagpahiro ki Jesus tanganing gibohon an dakol na milagro na nagpaginhawa sa mga buta, sinasaniban nin demonyo, daoton, asin sa mga magurang na may mga aki na nagsasakit nin makuri.—Mateo 9:27; 15:22; 17:15; Marcos 5:18, 19; Lucas 17:12, 13.

7. Ano an itinotokdo sa sato kan halimbawa ni Jehova Dios asin kan saiyang Aki manongod sa pagkaherak?

7 An halimbawa ni Jehova Dios asin ni Jesu-Cristo nagpapaheling na igwa nin duwang aspekto an pagkaherak—an pakamate nin pagmalasakit o pakikidamay sa mga daing sukat asin an paghiro na nagpapaginhawa sa pinahelingan kaiyan. Tanganing an saro magin maheherakon kaipuhan nia an duwang aspektong iyan. Sa Kasuratan, parateng marhay na an pagkaherak nanonongod sa positibong kapahayagan nin maboot na konsiderasyon sa mga nangangaipo. Pero, paano ipinapaheling an pagkaherak sa sarong hudisyal na kaso? Kalabot man daw dian an tibaad dai paggibo nin ano man, arog baga kan paglikay na magtao nin padusa?

Pagkaherak sa mga Naglalapas

8, 9. Ano an kalabot sa pagkaherak na ipinaheling ki David pagkatapos na sia magkasala kaiba ni Bat-seba?

8 Isip-isipa an nangyari pagkatapos na komprontaron ni Natan na propeta si Hadeng David kan suanoy na Israel manongod sa pakikisambay ki Bat-seba. An nagsosolsol na si David namibi: “Kaherake ako, O Dios, sono sa saimong mamomoton na kabootan. Sono sa kadakolan kan saimong pagkaherak paraa an sakuyang mga kalapasan. Hugasan mo ako nin biyo sa sakong sala, asin linigan mo ako sa sakong kasalan pa ngani. Huli ta aram ko an sakuyang mga kalapasan,  asin an sakuyang kasalan danay na nasa atubangan ko. Sa saimo, sa saimo sana, nagkasala ako, asin an maraot sa saimong mga mata nagibo ko.”—Salmo 51:1-4.

9 Grabe an pagbasol ni David. Pinatawad ni Jehova an saiyang kasalan asin mas magian na padusa an itinao sa saiya asin ki Bat-seba. Segun sa Ley ni Moises, maninigo kutanang gadanon si David sagkod si Bat-seba. (Deuteronomio 22:22) Minsan ngani dai ninda nadulagan an gabos na epekto kan saindang kasalan, dai sinda ginadan. (2 Samuel 12:13) Kalabot sa pagpaheling nin Dios nin pagkaherak an pagpatawad sa sala. Minsan siring, dai sia nagpupugol sa pagtao nin tamang padusa.

10. Minsan ngani maheherakon si Jehova sa saiyang paghokom, taano ta kaipuhan na dai niato pagbaliwalaon an saiyang pagkaherak?

10 Mantang, “paagi sa sarong tawo [si Adan] an kasalan naglaog sa kinaban” asin “an ibinabayad nin kasalan kagadanan,” an gabos na tawo maninigo sa kagadanan. (Roma 5:12; 6:23) Makakapagpasalamat nanggad kita na si Jehova nagpapaheling nin pagkaherak kun sia naghohokom! Minsan siring, kaipuhan kitang mag-ingat na dai pagbaliwalaon an pagkaherak nin Dios. ‘An gabos na dalan ni Jehova hustisya,’ an sabi sa Deuteronomio 32:4. Sa pagpaheling nin pagkaherak, dai nangangahulogan na dai iniintindi nin Dios an saiyang sangkap na mga pamantayan nin hustisya.

11. Paano ipinaheling ni Jehova an tamang pagpahalaga sa hustisya sa saiyang pagtratar ki David sa kasalan kaini kaiba ni Bat-seba?

11 Sa kaso ni David asin Bat-seba, bago pagianon an penalidad na kagadanan, kaipuhan na patawadon an saindang kasalan. An mga hokom na Israelita dai inautorisaran na gibohon ini. Kun tinogotan kutana sinda na iyo an magkapot kan kaso, mayo kutana sinda nin pagpipilian kundi ipaotob an sentensiang kagadanan. Ini an hinahagad kan Ley. Minsan siring, huli sa saiyang pakipagtipan ki David, gustong maheling ni Jehova kun igwa nin basehan para sa pagpapatawad kan kasalan ni David. (2 Samuel 7:12-16) Huli kaini, pinagmarahay ni Jehova Dios, “an Hokom sa bilog na daga,” na iyo an “parasiyasat kan puso,” na sia mismo an mag-asikaso kan bagay na iyan. (Genesis 18:25; 1 Cronica 29:17) An Dios may kakayahan na basahon nin tama an puso ni David, ebalwaron an pagigin tunay kan saiyang pagsolsol, asin itao an kapatawadan.

12. Paano puedeng makinabang an makasalan na mga tawo sa pagkaherak nin Dios?

12 Kaoyon kan hustisya ni Jehova an pagkaherak na ipinapaheling nia sa sato paagi sa paggibong posible na kita makatalingkas sa penalidad kan minanang kasalan. Tanganing magin posible an kapatawadan nin kasalan na dai binabalga an hustisya, itinao ni Jehova an pantubos na atang kan saiyang Aki, si Jesu-Cristo—an kadarudakulaing kapahayagan nin pagkaherak na ipinaheling kasuarin man. (Mateo 20:28; Roma  6:22, 23) Tanganing makinabang kita sa pagkaherak nin Dios, na makakapagligtas sa sato sa pag-ako nin padusa huli sa minanang kasalan, kaipuhan na ‘magtubod kita sa Aki.’—Juan 3:16, 36.

Sarong Dios na May Pagkaherak Asin Hustisya

13, 14. An pagkaherak daw nin Dios nagpapagian sa saiyang hustisya? Ipaliwanag.

13 Mantang an pagkaherak ni Jehova dai nagbabalga sa saiyang pamantayan nin hustisya, naaapektaran daw kaiyan minsan paano an saiyang hustisya? Pinapaluya daw kan pagkaherak an epekto kan hustisya nin Dios paagi sa pagpagian kaiyan? Dai nanggad.

14 Paagi ki propeta Oseas, sinabihan ni Jehova an mga Israelita: “Gigibohon takang katipan ko para sa panahon na daing talaan, asin gigibohon takang katipan ko sa katanosan asin sa hustisya asin sa mamomoton na kabootan patin sa mga pagkaherak.” (Oseas 2:19) Malinaw na ipinapaheling kan mga tataramon na ini na an pagpaheling ni Jehova nin pagkaherak pirmeng kaoyon kan iba pa niang mga kualidad, kaiba an hustisya. Si Jehova “Dios na maheherakon asin maugayon, . . . na nagpapatawad sa sala asin paglapas patin kasalan, alagad mayo nanggad siang papalibrehon sa padusa.” (Exodo 34:6, 7) Si Jehova sarong Dios na may pagkaherak asin hustisya. Mapadapit sa saiya, an Biblia nagsasabi: “An Gapo, sangkap an saiyang gibo, huli ta an gabos niang dalan hustisya.” (Deuteronomio 32:4) An hustisya nin Dios sangkap, siring kan saiyang pagkaherak. Mayo nin nakakalabi arin man sa duwang iyan, ni na kaipuhan kan mga ini an lambang saro tanganing magin timbang an epekto kaiyan. Imbes, an duwang kualidad na iyan nagpupunsionar na may sangkap na pagkakaoyon sa lambang saro.

15, 16. (a) Ano an nagpapaheling na bakong maringis an hustisya nin Dios? (b) Kun ipaotob na ni Jehova an saiyang paghokom sa maraot na sistemang ini nin mga bagay, sa ano makakasierto an saiyang mga parasamba?

15 An hustisya ni Jehova bakong maringis. An hustisya haros pirmeng igwa nin legal na mga kahulogan, asin parateng hinahagad nin paghokom na itao an maninigong padusa sa mga nagkasala. Minsan siring, puede man na kalabot sa diosnon na hustisya an kaligtasan para sa mga maninigo. Halimbawa, kan laglagon an mga maraot sa siudad nin Sodoma asin Gomorra, ilinigtas an patriarkang si Lot asin an duwa niang aking babae.—Genesis 19:12-26.

16 Makakasarig kita na kun ipaotob na ni Jehova an saiyang paghokom sa presenteng maraot na sistema nin mga bagay, makakaligtas an “dakulang kadaklan” nin tunay na mga parasamba, na ‘linabahan an saindang haralabang gubing asin pinaputi iyan sa dugo kan Kordero.’ Sa siring, ‘maruluwas sinda sa dakulang kahorasaan.’—Kapahayagan 7:9-14.

Taano ta Maninigo Kitang Magin Maheherakon?

17. Ano an pundamental na dahelan na magin maheherakon?

17 Tunay nanggad, an halimbawa ni Jehova asin Jesu-Cristo nagtotokdo sa sato kun ano an tunay na pagkaherak. Sa pagtao sa sato nin pundamental na dahelan na magin maheherakon, an Talinhaga 19:17 nagsasabi: “An nagpapaheling nin pabor sa hamak nagpapautang ki Jehova, asin an saiyang pagtratar Saiyang babayadan sa saiya.” Naoogma si Jehova kun inaarog niato sia asin an saiyang Aki paagi sa pagigin maheherakon sa satong pagtratar sa lambang  saro. (1 Corinto 11:1) Asin nadadagka an iba na magin maheherakon, huling an pagkaherak nagbubunga nin pagkaherak.—Lucas 6:38.

18. Taano ta maninigo kitang magmaigot na magin maheherakon?

18 An pagkaherak kombinasyon nin dakol na marahay na kualidad. Kalabot dian an pagkamaugayon, pagkamoot, kabootan, asin karahayan. An mamomoton na pakamate nin pagmalasakit o pakikidamay iyo an nagmomotibar sa mga gibo nin pagkaherak. Mantang an diosnon na pagkaherak dai nagpapaluya sa hustisya, si Jehova maluway sa pagkaanggot asin mapasensiang nagtatao nin supisyenteng panahon sa mga nagkasala tanganing makapagsolsol. (2 Pedro 3:9, 10) Sa siring, an pagkaherak konektado sa pasensia asin pakatios. Bilang kombinasyon nin dakol na kawiliwiling karakteristiko—kaiba an manlaenlaen na aspekto kan mga bunga kan espiritu nin Dios—an pagkaherak nagigin pundamental na elemento na dian puedeng pataluboon an mga kualidad na ini. (Galacia 5:22, 23) Mahalagang marhay nanggad na magmaigot kita na magin maheherakon!

“Maogma an mga Maheherakon”

19, 20. Sa anong paagi na an pagkaherak naggagayagaya nin labi-labi tumang sa paghokom?

19 Sinasabi sa sato ni disipulo Santiago kun taano an pagkaherak ta maninigo niatong gibohon na mahalagang marhay na kualidad sa satong buhay. Sia nagsurat: “An pagkaherak mapangganang naggagayagaya nin labi-labi tumang sa paghokom.” (Santiago 2:13b) Si Santiago nagtataram manongod sa pagkaherak na ipinapaheling sa iba nin sarong parasamba ki Jehova. Iyan mapangganang naggagayagaya nin labi-labi tumang sa paghokom sa paagi na kun minaabot an panahon na an saro “maninimbag sa Dios para sa saiyang sadiri,” tinatawan ni Jehova nin konsiderasyon an maheherakon na mga pagtratar kan tawong ini asin pinapatawad ini basado sa atang na pantubos kan Saiyang Aki. (Roma 14:12) Daing duwa-duwa, an pagigin maheherakon mismo ni David an saro sa mga dahelan kun taano ta pinahelingan sia nin pagkaherak sa saiyang kasalan kaiba ni Bat-seba. (1 Samuel 24:4-7) Sa ibong na lado, “an dai nagsasagibo nin pagkaherak hohokoman nia na dai nin pagkaherak.” (Santiago 2:13a) Bakong makangangalas na an “mayong pagkaherak” ilinista na kaiba sa mga minamansay nin Dios bilang “maninigo sa kagadanan”!—Roma 1:31, 32.

20 Sa saiyang Sermon sa Bukid, si Jesus nagsabi: “Maogma an mga maheherakon, huli ta sinda man magkakamit nin pagkaherak.” (Mateo 5:7) Mapuersa nanggad na ipinapaheling kan mga tataramon na ini na maninigong magin maheherakon mismo an mga naghihingoang kamtan an pagkaherak nin Dios! Pag-oolayan sa sunod na artikulo kun paano kita makakapaheling nin pagkaherak sa pangaroaldaw na buhay niato.

Ano an Nanodan Nindo?

• Ano an pagkaherak?

• Sa anong mga paagi risang-risa an pagkaherak?

• Sa anong paagi na si Jehova sarong Dios na may pagkaherak asin hustisya?

• Taano ta maninigo kitang magin maheherakon?

[Mga Hapot Para sa Pag-adal]

[Ritrato sa pahina 21]

An mamomoton na pagmate ni Jehova para sa mga nangangaipo kapareho kan pagmate nin sarong ina para sa saiyang omboy

[Ritrato sa pahina 23]

Ano an manonodan niato manongod sa pagkaherak sa mga milagro ni Jesus?

[Ritrato sa pahina 24]

Binalga daw ni Jehova an saiyang hustisya paagi sa pagpaheling nin pagkaherak ki David?

[Ritrato sa pahina 25]

An pagkaherak nin Dios sa makasalan na mga tawo kaoyon kan saiyang hustisya