Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Tokdoan an Saindong mga Aki na Magkomento

Tokdoan an Saindong mga Aki na Magkomento

 Tokdoan an Saindong mga Aki na Magkomento

NAGIGIRUMDOMAN ni Perla na taga Mejico na kan sia aki pa, tinabangan sia kan saiyang ina na mag-andam nin haralipot na komento para sa Pag-adal sa Torrengbantayan. Si Perla ngonyan may aki nang lalaki na limang taon an edad. Paano nia tinatabangan ini? “Enot kaipuhan kong mag-andam. Kun ginigibo ko iyan, naghahanap ako nin sarong parapo na masasabotan kan sakong aki, na ikakapaliwanag nia sa saiyang sadiring mga tataramon. Dangan nagkokonsentrar kami sa inaapod nia na ‘sakong parapo.’ Hinahagad ko sa saiya na ipaliwanag iyan na ginagamit an mga halimbawa sa aroaldaw na saiyang nasasabotan. Dangan ineensayo mi an komento nin nagkapirang beses. Naggagamit kami nin sarong bagay na siring kadakula nin sarong mikropono tanganing aram nia kun paano kakapotan iyan kun sia makomento. Ogmahon ako na mayo nin pagtiripon na minalihis na dai sia nagkokomento o nag-iitaas nin kamot. Sa parate, kinakaolay nia an namamayo sa pag-adal bago magpoon an pagtiripon asin sinasabi sa saiya kun arin na hapot an gusto niang simbagon.”

Si Jens, sarong magurang sa kongregasyon na naglilingkod sa sarong grupo na Hindi an tataramon, may duwang aking lalaki, na duwa asin apat na taon an edad. Kun sindang mag-agom nag-aandam para sa pagtiripon kaiba an saindang mga aki, ginagamit ninda an sarong paagi na nanodan ni Jens sa saiyang mga magurang. Sinabi nia: “Pinipili niamo kun arin na mga kabtang kan pag-aadalan an masasabotan kan mga aki. Dangan hinihingoa niamo na tawan sinda nin sumaryo kan partikular na tema o pinakapunto kan artikulo, na pakatapos kaiyan hinahapot mi sa sainda an mga hapot na gusto niamong simbagon ninda sa pagtiripon. Sa parate nasosorpresa kami sa mga simbag ninda na sinasabi sa medyo natural na paagi. An paagi kan pagpahayag ninda kan saindang sadiri talagang nagpapabanaag kan saindang nasasabotan. Bilang resulta, an saindang mga simbag nagigin sarong tunay na pag-omaw ki Jehova asin sarong personal na kapahayagan kan saindang pagtubod.”