Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Puede daw Talaga Niatong Mamidbid an Dios?

Puede daw Talaga Niatong Mamidbid an Dios?

 Puede daw Talaga Niatong Mamidbid an Dios?

“Ini nangangahulogan nin buhay na daing katapusan, an saindang paglaog sa isip nin kaaraman dapit sa . . . iyo sanang tunay na Dios.”—Juan 17:3.

“O  AN RAROM kan mga kayamanan asin kadonongan patin kaaraman nin Dios!” an kagsing ni apostol Pablo. Idinugang nia: “Dai nanggad marorop an saiyang mga paghokom asin dai nanggad masusog an saiyang mga dalan!” (Roma 11:33) Makonklusyon daw kita basado sa mga tataramon na ini na imposible para sa mga tawo na manompongan an kadonongan asin kaaraman nin Dios, kaya sa siring imposible na mamidbid sia asin maaraman an saiyang mga katuyohan?

Oyon sa mga naniniwala sa relihiosong kaisipan na inaapod na via negativa (negatibong paagi), an simbag iyo. An The Encyclopedia of Religion nagsasabi manongod sa pilosopiyang ini: “An Dios nakakalabi sa gabos na puedeng maaraman dapit sa saiya. . . . An Dios dai puedeng tawan nin ngaran o kahulogan. An ano man na ngaran o pakahulogan nag-iimponer nin mga limite, asin an Dios orog sa . . . mga iyan. . . . Dai sia mamimidbid, huling mayong paagi na sia mamidbid.” *

Oyon sa magasin na Newsweek, dakol na indibiduwal sa sekular na mga sosyedad an nagugusto sa “sarong klase nin bagong ortodoksia” na, sa katunayan, naniniwala na “igwa sana nin sarong katotoohan, asin an katotoohan na ini iyo na mayo nin katotoohan.”

Pero, dakol an igwa nin dai masimbag na mga hapot manongod sa katuyohan nin buhay. Naoobserbaran ninda an makolog sa boot na mga problema nin kadukhaan, helang, asin kadahasan. Para sa sainda, an kadaihan nin kasegurohan sa buhay tibaad nakakapanluyang marhay sa boot. Tibaad maghimuyawot sinda na manompongan an mga simbag, alagad kun dai ninda nanonompongan iyan, tibaad magkonklusyon sinda na mayo na. Bilang resulta, dakol sa siring na mga tawo an nagin indiperente sa establisadong relihion asin naghahanap sinda nin sadiri nindang paagi nin pagdolok sa Dios—kun tunay nanggad na sinda naniniwala pa na sia nag-eeksister.

An Punto de Vista kan Biblia

An mga may paborableng opinyon manongod sa Biblia asin may inklinasyon na akoon si Jesu-Cristo bilang Representante nin Dios sa pagtaram dapat na magin interesado na maaraman an punto de vista kan Biblia. Tibaad nagigirumdoman nindo na sarong beses nagtaram si Jesus manongod sa duwang dalan, an ‘halakbang asin mahiwas na dalan na pasiring sa kalaglagan’ asin an ‘piot na dalan na pasiring sa buhay.’ Ipinaliwanag nia kun paano  mamimidbid an mga naglalakaw sa lambang dalan, na nagsasabi: “Paagi sa saindang mga bunga mamimidbid nindo sinda.” Paagi sa anong klaseng mga bunga? Bakong paagi sa kun ano an saindang sinasabi, kundi paagi sa kun ano an saindang ginigibo, siring kan lininaw ni Jesus: “Bakong gabos na nagsasabi sa sako, ‘Kagurangnan, Kagurangnan,’ makakalaog sa kahadean kan kalangitan, kundi idtong naggigibo kan kabotan kan sakong Ama na nasa kalangitan.” Bakong igo an paghihingakong nagtutubod sa Dios. Kaipuhan niatong gibohon an kabotan nin Dios. Rasonable sana, kaipuhan kitang magkaigwa nguna nin tamang kaaraman manongod sa kun ano an kabotan nin Dios.—Mateo 7:13-23.

Sayod na ipinaheling ni Jesus na posible para sa mga tawo na magkaigwa nin kaaraman manongod sa Dios. Sia nagsabi: “Ini nangangahulogan nin buhay na daing katapusan, an saindang paglaog sa isip nin kaaraman dapit sa saimo, na iyo sanang tunay na Dios, asin dapit sa saro na saimong sinugo, si Jesu-Cristo.” (Juan 17:3) Malinaw nanggad, puede niatong makua an kaaraman asin kadonongan na ihinahayag nin Dios—alagad solamente kun naghihingoa kita na hanapon iyan. Minsan siring, an balaog nin Dios sa mga naggigibo nin siring iyo an buhay na daing katapusan, kaya an paghanap na ini seguradong kapakipakinabang.

[Nota sa Ibaba]

^ par. 4 Manonompongan an kaagid na mga punto de vista sa relihiosong mga tradisyon nin Hinduismo, Taoismo, asin Budismo sa Sirangan.

[Ritrato sa pahina 4]

Sinabi ni Jesus na an piot na dalan pasiring sa buhay