Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

‘Dai Kami Puedeng Mag-ontok sa Pagtaram Dapit ki Jesus’

‘Dai Kami Puedeng Mag-ontok sa Pagtaram Dapit ki Jesus’

 “Dapat na Kuyugon Niamo an Dios Bilang Namamahala Imbes na mga Tawo”

‘Dai Kami Puedeng Mag-ontok sa Pagtaram Dapit ki Jesus’

AN TAON 33 C.E., asin an lugar iyo an kahangahangang hokoman kan nasyonal na husgado kan mga Judio sa Jerusalem. Sa kamugtakan na ini, bibistahon na kan Sanhedrin an 12 parasunod ni Jesu-Cristo. Taano? Huling sinda naghuhulit dapit ki Jesus. Ini an ikaduwang beses na pagtindog kan mga apostol na si Pedro asin Juan sa atubangan kan korte. Ini an primerong pagbista para sa iba pang apostol.

Kinakaolay kan halangkaw na saserdote an 12 apostol mapadapit sa pagboot na pinaluwas kan korte kan enot na pangyayari. Kan panahon na idto, kan pagbotan na pumondo sa pagtotokdo dapit ki Jesus, an mga apostol na si Pedro asin Juan nagsimbag: “Kun baga matanos sa pagheling nin Dios na maghinanyog saindo kisa Dios, kamo na mismo an maghokom. Alagad kun para sa samo, dai kami puedeng mag-ontok sa pagtaram dapit sa mga bagay na samong naheling asin nadangog.” Pagkatapos na mamibi para sa kosog nin boot, an mga disipulo ni Jesus padagos na ibinalangibog an maogmang bareta.—Gibo 4:18-31.

Sa pakaaram na bakong epektibo an saiyang nakaaging mga huma, sa ikaduwang pagbista na ini an halangkaw na saserdote nagpahayag: “Kami depinidong nagboot sa saindo na dai magparatokdo basado sa ngaran na ini, alagad ta, uya! pinano na nindo an Jerusalem kan saindong katokdoan, asin desidido kamong ibugtak sa samo an dugo kan tawong ini.”—Gibo 5:28.

Marigon na Determinasyon

May kosog nin boot na nagsimbag, si Pedro asin an ibang mga apostol nagsarabi: “Dapat na kuyogon niamo an Dios bilang namamahala imbes na mga tawo.” (Gibo 5:29) Tunay nanggad, imbes na kuyogon an mga tawo sana, dapat niatong kuyogon si Jehova kun an mga kahagadan nin tawo sarongat sa saiyang mga pagboot. *

An mga tataramon kan mga apostol na kinokompirmar an saindang kaimbodan sa Dios maninigong makakombensir sa mga miembro kan Sanhedrin. Kun hahapoton manongod sa pagkuyog sa Dios, an mga lider na ini kan Judiong sosyedad dapat na sararong magsimbag: “Kuyogon an Dios.” Total, bako daw na nagtutubod sinda na an Dios iyo an Soberanong Kagurangnan kan uniberso?

Minalataw na irinerepresentar an gabos na apostol, sinabi ni Pedro na sa mga bagay na may labot sa saindang ministeryo, kinukuyog ninda an Dios imbes na mga tawo. Huli kaini, ginibo niang imbalido an akusasyon mapadapit sa soboot kasumbikalan kan mga apostol. Basado sa kasaysayan kan saindang sadiring nasyon, an mga miembro kan Sanhedrin nakakaaram na may mga pangyayari kaidto na malinaw na tamang kuyogon an Dios imbes na mga tawo. An duwang partera sa Egipto natakot sa Dios, bakong ki Faraon, paagi sa pag-iingat na buhay sa mga lalaki na ipinangaki kan Hebreong mga babae. (Exodo 1:15-17) Kinuyog ni Hadeng Ezequias si Jehova, bakong si Hadeng Senaquerib, kan gipiton na sumuko. (2 Hade 19:14-37) An Hebreong Kasuratan, na dian pamilyar an mga miembro kan Sanhedrin, nagdodoon na linalaoman ni Jehova an saiyang banwaan na kuyogon sia.—1 Samuel 15:22, 23.

Binabalosan an Pagkuyog

Kisuerra sarong miembro kan korte suprema an minalataw na apektado kan mga tataramon na “dapat na kuyogon niamo an Dios bilang namamahala imbes na mga tawo.” Si Gamaliel, sarong  iginagalang na marhay na hokom sa Sanhedrin, kinokombensir an korte na maghinanyog sa saiyang madonong na hatol na ipinahayag sa sarong eksklusibong sesyon. Paagi sa pagsitar sa nakaaging mga halimbawa, idinoon ni Gamaliel na bakong madonong na makiaram sa gibohon kan mga apostol. Sia nagkonklusyon paagi sa pagsabi: “Dai kamo makilabot sa mga tawong ini, kundi pabayae sana nindo sinda; . . . ta kun dai, tibaad kamo makua na sa katunayan mga parapakilaban tumang sa Dios.”—Gibo 5:34-39.

An makatanosan na mga tataramon ni Gamaliel nakakombensir sa korte suprema na butasan an mga apostol. Minsan ngani sinda hinampak, an mga apostol dai nanggad natakot sa eksperyensiang ini. Imbes, an rekord sa Biblia nagsasabi: “Aroaldaw sa templo asin sa harong-harong nagpadagos sinda na dai nin ontok sa pagtokdo asin pagpahayag kan maogmang bareta dapit ki Cristo, si Jesus.”—Gibo 5:42.

Binendisyonan nanggad an mga apostol huli sa marigon na paninindogan na an autoridad nin Dios iyo an supremo! May kaparehong aktitud an tunay na mga Kristiano ngonyan. An mga Saksi ni Jehova padagos na ibinibilang si Jehova na saindang Supremong Namamahala. Kun pinagbobotan na humiro nin sarongat sa mga paggiya nin Dios, sinda minasimbag nin siring kan sinabi kan mga apostol: “Dapat na kuyogon niamo an Dios bilang namamahala imbes na mga tawo.”

[Nota sa Ibaba]

^ par. 7 Helingon an 2006 Calendar of Jehovah’s Witnesses, Setyembre/Oktubre.

[Kahon/​Mga Ritrato sa pahina 9]

NAPAG-ISIP-ISIP NA DAW NINDO?

Paano nakakua nin impormasyon an kagsurat kan Ebanghelyo na si Lucas manongod sa mga pahayag ni Gamaliel sa eksklusibong sesyon kan Sanhedrin? An mga tataramon ni Gamaliel tibaad ihinayag ki Lucas paagi sa pagpasabong nin Dios. Posible, inimpormaran ni Pablo (dating saro sa mga estudyante ni Gamaliel) si Lucas manongod sa laog kan pahayag ni Gamaliel. O tibaad kinonsulta ni Lucas an sarong may simpatiyang miembro kan korte suprema.