Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

An mga Mahoyo Magmamana kan Daga

An mga Mahoyo Magmamana kan Daga

 An mga Mahoyo Magmamana kan Daga

“Naiimahinar ko na an naturalesa maliliwat asin ibabalik sa dati. . . . Bakong sa agang-aga, kundi sa harayo pang marhay na panahon, kun magkaigwa na nin sarong bagong langit asin bagong daga.”—Jean-Marie Pelt, Pranses na espesyalista sa palibot.

NAPUPURISAW huli sa mga kamugtakan sa daga may labot sa palibot asin sa sosyedad, dakol an maoogmang maheling an satong planeta na maliwat na magin sarong paraiso. Pero, an kamawotan na ini bako sanang sarong modernong pangatorogan. Kaidtong haloy nang panahon, ipinanuga kan Biblia an pagbabalik sa dati kan Paraiso sa daga. An sinabi ni Jesus na ‘an mga mahoyo magmamana kan daga’ asin “gibohon an boot mo, digdi sa daga nin siring sa langit,” kabilang sa pinakaaram na marhay na mga halipot na kotasyon sa Kasuratan. (Mateo 5:5; 6:10, Revised Standard Version) Minsan siring, ngonyan kakadikit na sana an nagtutubod sa sarong daganon na paraiso na iistaran nin mga mahoyo. Para sa kadaklan na naghihingakong Kristiano, an Paraiso nawara na.

An semanal na magasin na Pranses na La Vie nagpapaliwanag kun taano ta liningawan na, minsan paano sa Iglesia Katolika, an pagtubod sa sarong paraiso—baga man sa daga o sa langit: “Pakatapos na mangibabaw sa Katolikong pastoral na mga katokdoan sa laog nin kisuerra 19 siglo, an [ideya dapit sa sarong] paraiso nawara na sa mga pamimibi asin paghorophorop na ginigibo sa relihiosong komunidad, sa mga sermon kun Domingo, mga kurso sa teolohiya, asin mga klase sa katesismo.” An mismong terminong iyan sinasabing natahoban nin sarong “mahibog na dampog” nin “misteryo asin karibarawan.” An nagkapirang parahulit tuyong linilikayan iyan huling iyan “nangangahulogan nin kadakol na ideya manongod sa daganon na kaogmahan.”

Para ki Frederic Lenoir, sarong sosyologo na nag-eespesyalisar sa relihion, an mga ideya manongod sa sarong paraiso nagin nang “parareho na sanang paglaladawan.” Siring man, si Jean Delumeau, sarong historyador asin autor nin nagkapirang libro sa temang iyan, nag-iisip na an kaotoban kan mga panuga sa Biblia sa pangenot simboliko sana. Sia nagsurat: “Sa hapot na, ‘Ano an natada sa Paraiso?’ an Kristianong paniniwala padagos na minasimbag: Huli sa pagkabuhay liwat kan Paraligtas, maabot an aldaw na kita gabos makarapotan nin kamot asin an satong mga mata makakaheling nin kaogmahan.”

May halaga pa daw ngonyan an mensahe manongod sa sarong daganon na paraiso? Ano man nanggad an magigin ngapit kan satong planeta? Malibog daw an ideya manongod sa ngapit, o puedeng palinawon iyan? Sisimbagon kan masunod na artikulo an mga hapot na ini.

 [Picture Credit Line sa pahina 2]

COVER: Emma Lee/​Life File/​Getty Images