Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Hapot Hale sa mga Parabasa

Mga Hapot Hale sa mga Parabasa

 Mga Hapot Hale sa mga Parabasa

Sa Ley ni Moises, taano an nagkapirang natural na pagpunsionar nin sekso ta minamansay na nagpapagin “maati” sa saro?

Linalang nin Dios an sekso, para sa pagdakol kan rasa nin tawo sagkod para sa kaogmahan kan mga mag-agom. (Genesis 1:28; Talinhaga 5:15-18) Minsan siring, sa kapitulo 12 asin 15 kan Levitico, manonompongan niato an detalyadong mga reglamento may labot sa pagkamaati na resulta nin pagluwas nin kago, pagregla, asin pangangaki. (Levitico 12:1-6; 15:16-24) An siring na mga ley na itinao sa suanoy na Israel nakatabang na magkaigwa nin estilo nin pamumuhay na nakakarahay sa salud, nagsusuportar sa halangkaw na mga pamantayan sa moral, asin nagdodoon kan kabanalan nin dugo asin kan pangangaipo nin pagbayad sa mga kasalan.

An mga kahagadan sa Ley ni Moises may labot sa mga pagpunsionar nin sekso nagpapaoswag, kabilang sa iba pang bagay, kan pankagabsan na salud kan mga Israelita. An librong The Bible and Modern Medicine nagsasabi: “An pagsunod sa pagbabawal sa seksuwal na pagdodorog sa panahon nin pagregla nagin epektibong prebension sa nagkapirang helang na nakukua paagi sa pagdodorog . . . asin segurado man na pamprebentar sa pagkaigwa nin mga kanser sa bunganga kan matris.” An siring na mga ley nagprotehir sa banwaan nin Dios sa mga helang na puedeng dai pa ninda aram o dai ngani ninda naririsa. An tamang kalinigan sa sekso nakadagdag sa pagigin mainaki nin sarong nasyon na binendisyonan nin Dios paagi sa panuga na sinda papadakolon asin tatawan nin prosperidad. (Genesis 15:5; 22:17) Kaiba man dian an emosyonal na salud kan banwaan nin Dios. Paagi sa pagsunod sa mga ley na ini, an mga mag-agom nakanood na kontrolon an makosogon na pagmate sa sekso.

Minsan siring, an pangenot na isyung kalabot sa mga klase nin pagkamaati na resulta kan mga bagay na may labot sa sekso iyo an pagbolos o pagkawara nin dugo. An mga ley ni Jehova mapadapit sa dugo idinoon sa isip kan mga Israelita bako sana an kabanalan nin dugo kundi pati an espesyal na papel kan dugo sa pagsamba ki Jehova, iyo na ngani, sa mga pag-atang asin pagbayad sa mga kasalan.—Levitico 17:11; Deuteronomio 12:23, 24, 27.

Kun siring, an detalyadong mga kahagadan sa Ley sa bagay na ini konektadong marhay sa pagkabakong sangkap nin tawo. Aram kan mga Israelita na si Adan asin Eva—pagkatapos nindang magkasala—dai puedeng magkaaki nin sangkap na mga aki. An gabos na gikan ninda makakaeksperyensia kan mga epekto kan minanang kasalan—an pagkabakong sangkap asin kagadanan. (Roma 5:12) Huli kaini, an ikakapamana sana nin mga magurang iyo an buhay na bakong sangkap asin may kasalan, minsan ngani an mga organo nin tawo sa pangangaki dinisenyo sa kapoonpooni na magpamana nin sangkap na buhay paagi sa areglo nin pag-agom.

Sa siring, an mga kahagadan kan Ley sa pagdalisay magpapagirumdom sa mga Israelita bako sana kan saindang minanang pagkamakasalan kundi pati kan saindang pangangaipo nin atang na pantubos tanganing matakopan an mga kasalan asin ikabalik an pagkasangkap nin tawo. Siempre, dai iyan nagibo kan mga atang na hayop na idinolot ninda. (Hebreo 10:3, 4) An katuyohan kan Ley ni Moises iyo na giyahan sinda ki Cristo asin tabangan sinda na masabotan na an tunay na kapatawadan posible sana paagi sa sangkap na atang ni Jesus bilang tawo, na nagbubukas kan dalan pasiring sa buhay na daing katapusan para sa mga maimbod.—Galacia 3:24; Hebreo 9:13, 14.