Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Pakosoga Nindo an Saindong mga Kamot

Pakosoga Nindo an Saindong mga Kamot

 Pakosoga Nindo an Saindong mga Kamot

“Pakosoga nindo an saindong mga kamot, kamo na nagdadangog sa mga aldaw na ini kan mga tataramon na ini hale sa ngoso kan mga propeta.”​—⁠ZACARIAS 8:9.

1, 2. Taano ta maninigo niatong tawan nin atension an libro ni Haggeo asin Zacarias?

ISINURAT an hula ni Haggeo asin Zacarias mga 2,500 na taon na an nakaagi, pero may kahulogan nanggad an mga iyan sa saindong buhay. An mga pagkasaysay sa Biblia na manonompongan sa duwang librong ini bakong basta kasaysayan sana. Kabtang iyan kan “gabos na bagay na isinurat kaidto . . . sa pagtokdo sa sato.” (Roma 15:4) An kadaklan na nababasa niato dian pinapag-isip kita dapit sa tunay na mga situwasyon na nangyayari poon kan an Kahadean maestablisar sa langit kan 1914.

2 Manongod sa mga pangyayari asin kamugtakan na naeksperyensiahan kan banwaan nin Dios kaidtong haloy na an nakaagi, si apostol Pablo nagsabi: “Ngonyan an mga bagay na ini nangyari sa sainda bilang mga halimbawa, asin an mga iyan isinurat para sa pagpatanid sa sato na inabotan kan mga katapusan kan mga sistema nin mga bagay.” (1 Corinto 10:11) Kaya tibaad maghapot nanggad kamo, ‘Ano an halaga sa satong kaaldawan kan libro ni Haggeo asin Zacarias?’

3. Ano an tinawan nin atension ni Haggeo asin Zacarias?

3 Siring kan nasambitan sa sinundan na artikulo, an hula ni Haggeo asin Zacarias igwa nin koneksion sa panahon na an mga Judio nagpuli sa saindang daga na itinao nin Dios pakatapos sindang butasan sa pagkabihag sa Babilonya. Tinawan nin atension kan duwang propeta an pagtogdok liwat kan templo. Ibinugtak kan mga Judio an pundasyon kan templo kan 536 B.C.E. Minsan ngani an atension kan nagkapirang may edad nang Judio yaon sa nakaagi, sa pankagabsan nagkaigwa nin “pagkurahaw sa kagayagayahan.” Pero, sa katunayan, may mas importante pa ngani dian na pangyayari sa panahon niato. Taano man?​—⁠Esdras 3:​3-​13.

4. Ano an nangyari dai nahaloy pakatapos kan Guerra Mundial I?

4 Dai nahaloy pakatapos kan Guerra Mundial I, an mga linahidan ni Jehova binutasan sa pagkabihag sa Dakulang Babilonya. Dakulang indikasyon iyan kan suporta ni Jehova. Kan enot garo baga napaontok na kan mga namomoon sa relihion asin kan saindang mga kaasosyar sa politika an paghuhulit asin pagtotokdo sa publiko kan mga Estudyante sa Biblia. (Esdras 4:​8, 13, 21-24) Minsan siring, hinale ni Jehova Dios an mga olang sa paghuhulit asin paggibo nin mga disipulo. Sa nakaaging mga dekada poon kan 1919, nag-oswag an gibohon na pan-Kahadean asin mayo nin ano man na nakapogol sa pag-oswag kaiyan.

5, 6. Anong dakulang kaotoban an itinotokdo kan Zacarias 4:7?

5 Makakasierto kita na an paghuhulit asin pagtotokdo na ginigibo kan makinuyog na mga lingkod ni Jehova sa satong panahon magpapadagos na may pagsuportar nia. Sa Zacarias 4:​7, mababasa niato: “Siertong iluluwas nia an poon na gapo. Magkakaigwa nin mga pagkurahaw dian: ‘Abaang gayon! Abaang gayon!’” Anong dakulang kaotoban sa panahon niato an itinotokdo kaini?

6 An Zacarias 4:7 nagtotokdo sa panahon na an tunay na pagsamba sa Soberanong Kagurangnan magigin nang lubos sa daganon na patyo kan saiyang espirituwal na templo. An templong iyan iyo an areglo ni Jehova sa pagdolok sa saiya sa pagsamba basado sa pampagian nin boot na atang ni Cristo Jesus. Totoo, an dakulang espirituwal na templo yaon na poon pa kan enot na siglo C.⁠E. Pero, an tunay na pagsamba sa daganon na patyo kaiyan magigin pa sanang lubos. Minilyon na parasamba ngonyan an naglilingkod sa daganon na patyo kan espirituwal na templo. An mga ini asin an kadakoldakol na binuhay liwat dadarahon sa pagkasangkap durante kan  Sangribong Taon na Paghade ni Jesu-Cristo. Sa katapusan kan sangribong taon, an tunay na mga parasamba sana sa Dios an matatada sa lininig na daga.

7. Ano an kabtang ni Jesus mapadapit sa pagpangyaring magin lubos an tunay na pagsamba sa satong kaaldawan, asin taano ta maninigong makaparigon iyan sa boot niato?

7 Yaon kaidto si Gobernador Zorobabel asin an Halangkaw na Saserdoteng si Josue tanganing maheling an pagkahaman kan templo kan 515 B.⁠C.E. Ihinula kan Zacarias 6:​12, 13 an kaagid na kabtang ni Jesus sa pagpangyaring magin lubos an tunay na pagsamba: “Ini an sabi ni Jehova nin mga hukbo: ‘Uya an lalaki na an ngaran Supang. Asin hale sa saiyang sadiring lugar sia masupang, asin itotogdok nanggad nia an templo ni Jehova. Asin sia . . . sa saiyang kabtang, an madara kan dignidad; asin sia matukaw asin mamamahala sa saiyang trono, asin sia magigin saserdote sa saiyang trono.’” Huli sa bagay na sinusuportaran ni Jesus, na nasa langit asin iyo an nagpapangyaring sumupang an Davidikong linya nin mga hade, an gibohon na pan-Kahadean sa espirituwal na templo, sa paghona daw nindo igwa nin makakapogol sa pag-oswag kaiyan? Mayo nanggad! Bako daw na maninigo ining magparigon kan satong boot na magpadagos sa satong ministeryo, na dai nalilingling nin pan-aroaldaw na mga kahaditan?

Mga Prioridad

8. Taano ta dapat niatong enoton sa satong buhay an gibohon sa espirituwal na templo?

8 Tanganing makamtan an suporta asin bendisyon ni Jehova, dapat niatong enoton sa satong buhay an gibohon sa espirituwal na templo. Bakong arog kan mga Judio na nagsasabing, “Dai pa nag-abot an panahon,” dapat na girumdomon niato na nabubuhay na kita sa “huring mga aldaw.” (Haggeo 1:⁠2; 2 Timoteo 3:1) Ihinula ni Jesus na ihuhulit kan saiyang maimbod na mga parasunod an maogmang bareta kan Kahadean asin magibo sinda nin mga disipulo. Dapat kitang mag-ingat na dai mapabayaan an satong pribilehio nin paglilingkod. An paghuhulit asin pagtotokdo na temporaryong napondo huli sa pagkontra kan kinaban ipinagpadagos kan 1919, alagad dai pa iyan tapos. Pero, makakasierto kamo na iyan matatapos nanggad!

9, 10. Sa ano nakadepende an bendisyon ni Jehova, na nangangahulogan nin ano para sa sato?

9 Depende sa pagmamaigot niato na magpadagos na may kaigotan, kita bebendisyonan​—⁠bilang sarong banwaan asin bilang mga indibiduwal. Mangnohon nindo an panuga ni Jehova  na magtataong kasegurohan sa sato. Kan an mga Judio magin bilog na kalag giraray an pagsamba asin may kaigotan na ipinagpadagos an pagtogdok kan pundasyon kan templo, si Jehova nagsabi: “Poon sa aldaw na ini ako matao nin bendisyon.” (Haggeo 2:19) Kakamtan giraray ninda an lubos na pag-oyon nia. Isipon nindo ngonyan an mga bendisyon na yaon sa panuga nin Dios: “Magkakaigwa kan banhi nin katoninongan; an balagon mismo magtatao kan bunga kaiyan, asin an daga mismo magtatao kan ani kaiyan, asin an kalangitan mismo magtatao kan ambon kaiyan; asin papangyayarihon ko nanggad an mga natatada sa banwaan na ini na magmana kan gabos na bagay na ini.”​—⁠Zacarias 8:9-13.

10 Kun paanong binendisyonan ni Jehova sa espirituwal asin materyal an mga Judiong idto, bebendisyonan man nia kita mantang may kaigotan, asin may maogmang puso, na ginigibo niato an ipinapagibo nia sa sato. Kaiba sa mga bendisyon na ini an katoninongan sa tahaw niato, katiwasayan, prosperidad, asin espirituwal na pag-oswag. Pero, makakasierto kamo na an padagos na bendisyon nin Dios nakadepende sa pag-otob niato kan gibohon sa espirituwal na templo sono sa paagi na boot ni Jehova.

11. Paano niato puedeng analisaron an satong sadiri?

11 Ngonyan na an panahon na ‘isentro niato an satong puso sa satong mga dalan.’ (Haggeo 1:​5, 7) Maninigo kitang magtao nin panahon tanganing analisaron an satong mga prioridad sa buhay. An bendisyon ni Jehova sa sato ngonyan nakadepende sa kun sagkod saen niato ibinabantog an kadakulaan kan saiyang ngaran asin sa kun sagkod saen kita nagpapadagos sa satong gibohon sa saiyang espirituwal na templo. Tibaad ihapot nindo sa saindong sadiri: ‘Iba na daw an sakong mga prioridad? Kumusta na an kaigotan ko para ki Jehova, sa saiyang katotoohan, asin sa saiyang gibohon kun ikokomparar sa kaigotan ko kan ako mabautismohan? Naaapektaran na daw kan interes sa komportableng buhay an atension na itinatao ko ki Jehova asin sa saiyang Kahadean? An pagkatakot daw sa tawo​—⁠paghadit manongod sa iisipon nin iba⁠​—⁠​medyo nakakapogol sa sako?’​—⁠Kapahayagan 2:​2-4.

12. Anong kamugtakan sa tahaw kan mga Judio an itinatampok sa Haggeo 1:​6, 9?

12 Habo niato na haleon sa sato nin Dios an saiyang mayaman na bendisyon huli sa pagpabaya niato sa gibohon na pagbantog kan kadakulaan kan saiyang ngaran. Girumdomon na pakatapos nin marahay na pagpopoon, an nakabalik na mga Judio “nagdadaralagan, an balang saro para sa sadiri niang harong,” siring kan sinasabi sa Haggeo 1:9. Pinagkasibotan ninda an saindang sadiring pangaroaldaw na pangangaipo asin pamumuhay. Bilang resulta, “an ilinalaog kakadikit,” kulang sa masiram na kakanon, inomon, asin maimbong na gubing. (Haggeo 1:6) Hinale ni Jehova an saiyang bendisyon. May leksion daw digdi para sa sato?

13, 14. Paano niato ikakaaplikar an leksion na makukua sa Haggeo 1:​6, 9, asin taano ta mahalaga ini?

13 Dai daw kamo minaoyon na tanganing padagos na mapasato an bendisyon nin Dios, dapat niatong labanan an paghihingoang magkamit nin mga bagay para sa satong sadiri na isinasakripisyo na an pagsamba ki Jehova? Totoo iyan baga man an aktibidad o interes na nagrarayo kan satong atension iyo an paghanap nin kayamanan,  mga pakana na biglang pagyaman, maambisyon na mga plano para sa halangkaw na edukasyon tanganing magkaigwa nin marahay na trabaho sa sistemang ini, o mga programa para sa personal na satispaksion.

14 An siring na mga bagay puedeng bako man na kasalan mismo. Minsan siring, dai daw nindo nasasabotan na kun iisipon base sa buhay na daing katapusan, an mga iyan talagang “gadan na mga gibo”? (Hebreo 9:14) Sa anong sentido? Sa espirituwal na paagi, an mga iyan gadan, daing kamanungdanan, asin daing saysay. Kun an saro magpapadagos dian, an siring na mga gibo maresulta sa espirituwal na kagadanan. Nangyari iyan sa nagkapirang linahidan na mga Kristiano sa kaaldawan kan mga apostol. (Filipos 3:17-19) Nangyari iyan sa nagkapira sa panahon niato. Tibaad may nagkapira kamong midbid na luway-luway na naparayo sa Kristianong mga aktibidad asin sa kongregasyon; mayo sinda ngonyan nin inklinasyon na bumalik sa paglilingkod ki Jehova. Siertong naglalaom kita na an mga iyan mabalik ki Jehova, alagad an katunayan iyo na an pagpapadagos sa “gadan na mga gibo” puedeng magresulta sa pagkawara kan pabor asin bendisyon ni Jehova. Masasabotan nindo kun gurano kamakamomondo an pangyayaring iyan. Mangangahulogan iyan kan pagkawara kan kagayagayahan asin katoninongan na bunga kan espiritu nin Dios. Asin imahinara kun gurano kadakulang kawaran an pagigin bakong kabtang kan maogmang Kristianong kasararoan nin magturugang!​—⁠Galacia 1:⁠6; 5:​7, 13, 22-​24.

15. Paano ipinapaheling kan Haggeo 2:14 an kaseryosohan kan satong pagsamba?

15 Seryosong marhay na bagay ini. Mangnoha nindo sa Haggeo 2:14 kun paano minansay ni Jehova an mga Judio na pinabayaan an saiyang harong nin pagsamba ta an gusto ninda iyo an pagbugtak nin mga entrepanyo sa sadiri nindang mga harong, literal man o piguratibo. “‘Arog kaiyan an banwaan na ini, asin arog kaiyan an nasyon na ini sa atubangan ko,’ an sabi ni Jehova, ‘asin arog kaiyan an gabos na gibo kan saindang mga kamot, patin kan ano man na idinodolot ninda dian. Iyan maati.’” Sagkod na pinapabayaan ninda an tunay na pagsamba, dai aakoon an ano man na dai sinasaboot na mga atang na idinodolot kan daing kaganaganang mga Judio sa temporaryong altar sa Jerusalem.​—⁠Esdras 3:3.

Garantisadong Pagsuportar

16. Basado sa mga bisyon na inako ni Zacarias, sa ano makakasegurado an mga Judio?

16 Inasegurar an makinuyog na mga Judio na nagtogdok liwat kan templo nin Dios na sinda suportado nin Dios, siring kan ipinaheling nin Dios paagi sa serye nin walong bisyon na inako ni Zacarias. An enot naggagarantiya na mahahaman an templo asin magkakaigwa nin prosperidad an Jerusalem asin Juda basta makinuyog na ipagpadagos kan mga Judio an gibohon. (Zacarias 1:8-17) An ikaduwang bisyon nanunuga na mapapara an gabos na gobyerno na nagkokontra sa tunay na pagsamba. (Zacarias 1:18-21) An iba pang bisyon naggagarantiya na poprotehiran nin Dios an pagtogdok, na maarabot an mga tawo hale sa dakol na nasyon sa haman nang harong nin pagsamba ki Jehova, na magkakaigwa nin tunay na katoninongan asin katiwasayan, na hahaleon an garo baga dai mapapangganahan na mga balakid sa itinao nin Dios na gibohon, na popohoon an karatan, asin na matao nin pagdirehir saka proteksion an mga anghel. (Zacarias 2:​5, 11; 3:10; 4:⁠7; 5:6-11; 6:1-8) Masasabotan nindo kun taano ta paagi sa mga garantiyang iyan kan pagsuportar nin Dios, binago kan mga makinuyog an saindang estilo nin pamumuhay asin isinentro an saindang atension sa gibohon na iyo an dahelan kaya pinatalingkas sinda nin Dios.

17. Huli sa garantiya na nasa sato, ano an maninigo niatong ihapot sa satong sadiri?

17 Kaagid kaiyan, an garantiya niato kan seguradong  kapangganahan kan tunay na pagsamba maninigo na magpahiro sa sato na magin aktibo asin magmotibar sa sato na pakaisipon an manongod sa harong nin pagsamba ki Jehova. Hapoton an saindong sadiri: ‘Kun nagtutubod ako na ngonyan na an panahon na maghulit kan maogmang bareta kan Kahadean asin gumibo nin mga disipulo, kaoyon daw kan sakong mga pasohan asin estilo nin pamumuhay an sakong kombiksion? Naggagamit daw ako nin tamang lawig nin oras na pag-adalan an makahulang Tataramon nin Dios, na ginigibo iyan na importante sa sako, asin ipinapakipag-olay iyan sa mga kapwa Kristiano saka sa iba na nanonompongan ko?’

18. Ano an mangyayari sa ngapit, oyon sa Zacarias kapitulo 14?

18 Nasambitan ni Zacarias an paglaglag sa Dakulang Babilonya na susundan kan ralaban sa Armagedon. Mababasa niato: “Iyan siertong magigin sarong aldaw na midbid na ki Jehova. Dai iyan magigin aldaw, ni magigin banggi man iyan; asin mangyayari na sa kabanggihan iyan magigin liwanag.” Iyo, an aldaw ni Jehova magigin nanggad madiklom asin malipot na aldaw para sa saiyang mga kaiwal digdi sa daga! Alagad mangangahulogan iyan nin dagos-dagos na liwanag asin pabor para sa maimbod na mga nagsasamba ki Jehova. Ilinadawan man ni Zacarias kun paanong an gabos na bagay sa bagong kinaban magbabalangibog kan kabanalan ni Jehova. An tunay na pagsamba sa dakulang espirituwal na templo nin Dios iyo an magigin solamenteng paagi nin pagsamba sa daga. (Zacarias 14:​7, 16-19) Saro nanggad na garantiya! Maeeksperyensiahan niato an kaotoban kan mga ihinula asin maheheling niato an pagkabindikar kan soberaniya ni Jehova. Daing kaagid nanggad iyan na aldaw ni Jehova!

Permanenteng mga Bendisyon

19, 20. Taano ta nakakaparigon sa boot nindo an Zacarias 14:​8, 9?

19 Kasunod kan makangangalas na kaotoban na iyan, si Satanas asin an saiyang mga demonyo lalaomon sa bungaw nin pagkadaing maginibo. (Kapahayagan 20:1-3, 7) Dangan mabolos an mga bendisyon durante kan Sangribong Taon na Paghade ni Cristo. An Zacarias 14:​8, 9 nagsasabi: “Mangyayari sa aldaw na iyan na maluwas an buhay na tubig gikan sa Jerusalem, an kabanga kaiyan pasiring sa dagat sa sirangan asin an kabanga kaiyan sa dagat sa solnopan. Iyan mangyayari sa tig-init asin sa tiglipot. Asin si Jehova magigin hade sa bilog na daga. Sa aldaw na iyan si Jehova magigin saro sana, asin saro an saiyang ngaran.”

20 An “buhay na tubig,” o “salog kan tubig nin buhay,” na naglaladawan sa mga probisyon ni Jehova para sa buhay, padagos na magbobolos hale sa kabisera kan Mesiyanikong Kahadean. (Kapahayagan 22:​1, 2) Sarong dakulang kadaklan nin mga nagsasamba ki Jehova, na nakaligtas sa Armagedon, an makikinabang paagi sa pakabutas hale sa pagkakondenar sa Adanikong kagadanan. Pati an mga nagadan na makikinabang paagi sa pagkabuhay liwat. Sa siring, mapoon an sarong bagong kabtang kan pamamahala ni Jehova sa bilog na daga. Si Jehova rerekonoseron kan mga tawo sa bilog na daga bilang an Unibersal na Soberano, an iyo sanang dapat sambahon.

21. Ano an maninigong magin desisyon niato?

21 Huli sa gabos na ihinula ni Haggeo asin Zacarias saka sa gabos na hula na nagkaorotob na, may marigon kitang dahelan na magpadagos sa gibohon na ipinapagibo sa sato nin Dios sa daganon na patyo kan saiyang espirituwal na templo. Sagkod na an tunay na pagsamba magin nang lubos, logod na kita gabos magmaigot na enoton an intereses kan Kahadean. An Zacarias 8:9 nagsasadol sa sato: “Pakosoga nindo an saindong mga kamot, kamo na nagdadangog sa mga aldaw na ini kan mga tataramon na ini hale sa ngoso kan mga propeta.”

Nagigirumdoman daw Nindo?

• Anong kaagid na kasaysayan an nagpapangyari sa libro nin Haggeo asin Zacarias na magin makahulogan ngonyan?

• Anong leksion manongod sa mga prioridad an itinatao sato ni Haggeo asin Zacarias?

• Taano an pagkonsiderar sa Haggeo asin Zacarias ta nagtatao sato nin dahelan na magkompiar manongod sa ngapit?

[Mga Hapot Para sa Pag-adal]

[Ritrato sa pahina 26]

Inenkaminar ni Haggeo asin Zacarias an mga Judio na magin bilog na kalag sa gibohon asin sa siring mag-ako nin bendisyon

[Ritrato sa pahina 27]

Kamo daw ‘nagdadalagan para sa sadiri nindong harong’?

[Ritrato sa pahina 28]

Si Jehova nanuga nin bendisyon, asin itinao nia iyan