Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Sairisay an Tunay na mga Kristiano?

Sairisay an Tunay na mga Kristiano?

 Sairisay an Tunay na mga Kristiano?

“AN Kristianismo nag-eeksister sana kun an kaaraman manongod ki Jesu-Cristo naheheling sa mga itinotokdo asin ginigibo.” (On Being a Christian) Paagi sa mga tataramon na iyan, an teologong Suizo na si Hans Küng nagpapahayag nin risang-risang katotoohan: An tunay na Kristianismo nag-eeksister sana kun isinasagibo nin sinserong mga indibiduwal an mga katokdoan ni Jesus.

Kun siring, paano kun an mga indibiduwal o institusyon naghihingakong mga parasunod ni Cristo alagad, sa katunayan, dai nag-ootob kan itinotokdo ni Jesus? Si Jesus mismo an nagsabing dakol an maghihingakong sinda mga Kristiano. Sasambiton ninda an manlaenlaen na aktibidad tanganing patunayan na sinda naglilingkod sa saiya, na nagsasabi: “Bakong kami naghula sa ngaran mo, asin nagpaluwas nin mga demonyo sa ngaran  mo, patin naggibo nin dakol na ngangalasan sa ngaran mo?” Pero, ano an magigin reaksion ni Jesus? An saiyang nakakaapod nin atension na mga tataramon nagpapahayag kan saiyang paghusgar: “Dai ko kamo noarin man namidbid! Humarayo kamo sa sako, kamong mga paragibo nin katampalasanan.”​—Mateo 7:​22, 23.

Kanigoan kalinaw na patanid para sa “mga paragibo nin katampalasanan” na naghihingakong nagsusunod ki Jesus! Estudyare an duwang pundamental na kondisyon na itinao ni Jesus tanganing rekonoseron nia an mga tawo bilang tunay na mga Kristiano imbes na isikwal nia sinda bilang mga paragibo nin katampalasanan.

“Kun Kamo Nagkakaminorootmootan”

An sarong kondisyon na itinao ni Jesus iyo ini: “Tinatawan ko kamo nin bagong togon, na kamo magkaminorootmootan; siring sa pagkamoot ko sa saindo, na kamo man magkaminorootmootan. Paagi kaini an gabos makakaaram na kamo an sakong mga disipulo, kun kamo nagkakaminorootmootan.”​Juan 13:​34, 35.

Hinahagad ni Jesus sa saiyang mga parasunod na magkaigwa nin tunay na pagkamoot sa lambang saro asin sa iba pang tawo. Dakol na indibiduwal na Kristiano an nag-otob kan kondisyon na iyan durante kan dakol na siglo magpoon kan mabuhay si Jesus sa daga. Alagad kumusta an kadaklan kan relihiosong organisasyon na naghingakong nagrerepresentar ki Cristo? An kasaysayan daw ninda midbid sa pagkamoot? Dai nanggad. Imbes, sinda an nangenot sa dai mabilang na guerra asin ralaban na nagpabolos nin dugong daing sala.​—Kapahayagan 18:24.

Totoo man iyan sagkod sa presenteng mga panahon. An mga nasyon na naghihingakong Kristiano an nangenot sa garadanan kaidtong duwang guerra mundial sa ika-20 siglo. Mas bago pa sana, an mga miembro kan Kristiano daang mga iglesia an nasa enotan kan maringis na karatan asin intension na paglaglag sa sarong rasa na nangyari sa Rwanda kan 1994. “An mga nagralabanlaban sa madugong paaging ini,” an isinurat kan dating Anglicanong arsobispo na si Desmond Tutu, “magkapareho an pagtubod. An kadaklan Kristiano.”

“Kun Kamo Magdanay sa Sakong Tataramon”

Lininaw ni Jesus an ikaduwang pundamental na kahagadan para sa tunay na Kristianismo kan sia magsabi: “Kun kamo magdanay sa sakong tataramon, kamo tunay na sakong mga disipulo, asin mamimidbid nindo an katotoohan, asin an katotoohan mapatalingkas sa saindo.”​—Juan 8:​31, 32.

Inaasahan ni Jesus na an saiyang mga parasunod magdadanay sa saiyang tataramon​—an boot sabihon, masusog sa saiyang mga katokdoan. Imbes, an mga paratokdo sa relihion na naghihingakong nagsusunod ki Cristo “paorog nang paorog na inaako an mga ideyang Griego,” an komento kan teologong si Küng. Sinalidahan ninda an mga katokdoan ni Jesus nin, kabilang sa iba pa, mga ideya na arog nin inmortalidad kan kalag, paniniwala sa purgatoryo, pagsamba ki Maria, asin sarong grupo nin klero​—mga ideya na hale sa paganong mga relihion asin pilosopo.​—1 Corinto 1:19-21; 3:18-20.

Iinintrodusir man kan mga paratokdo sa relihion an dai masabotan na doktrina nin Trinidad, na ilinalangkaw si Jesus sa sarong posisyon na dai nia noarin man hiningako para sa sadiri nia. Sa paggibo kaiyan, irinayo ninda an atension kan mga tawo sa pagsamba sa saro na pirmeng sa saiya itinatao ni Jesus an atension​—an saiyang Ama, si Jehova. (Mateo 5:16; 6:9; Juan 14:28; 20:17) “Kun nagtataram si Jesus manongod sa Dios,” an isinurat ni  Hans Küng, “an boot niang sabihon iyo an suanoy na Dios kan mga patriarkang si Abraham, Isaac, asin Jacob: si Yahweh . . . Para sa saiya ini an saro asin solamenteng Dios.” Gurano kadakol na tawo ngonyan an tolos na iaasosyar an Dios asin Ama ni Jesus ki Yahweh, o Jehova, an komun na pagsurat sa saiyang ngaran sa lenguaheng Bicol (sa Ingles, “Jehovah”)?

An mga namomoon sa relihion biyong suminuway sa pagboot ni Jesus na magdanay na neutral sa bagay-bagay sa politika. Kan kaaldawan ni Jesus, an Galilea “an sentro nin etnikong nasyonalismo,” an sabi kan parasurat na si Trevor Morrow. Dakol na patriotang Judio an nakikabtang sa armadong pakikipaglaban tanganing makua an katalingkasan sa politika asin relihion. Sinabihan daw ni Jesus an saiyang mga disipulo na makikabtang sa siring kaiyan na mga pakikipaglaban? Dai. Sa kabaliktaran, sinabihan nia sinda: “Kamo bakong kabtang kan kinaban.” (Juan 15:19; 17:14) Minsan siring, imbes na magdanay na neutral, an mga namomoon sa iglesia nagmukna nin “militante asin politikal na mga katokdoan nin iglesia” siring kan pagkaladawan dian kan parasurat na Irlandes na si Hubert Butler. “An politikal na Kristianismo,” an isinurat nia, “haros pirme man na militaristikong Kristianismo asin kun an mga estadista asin eklesiastiko magkaoroyon pirmeng nangyayari na, bilang karibay kan nagkapirang pakinabang, itinatao kan Iglesia an bendisyon kaiyan sa mga puersa militar kan estado.”

Pinapaindahan si Jesus kan Falsong mga Paratokdo

Nagpatanid si apostol Pablo dapit sa pagsuhay sa tunay na Kristianismo. Sinabi nia na pagkagadan nia, “an mapan-aping mga lobo” hale sa naghihingakong mga Kristiano “mataram nin biribid na mga bagay tanganing maguyod ninda sa sainda an mga disipulo.” (Gibo 20:​29, 30) Sinda ‘magpapahayag sa publiko na midbid ninda an Dios,’ alagad sa katunayan sinda ‘magpapainda sa saiya paagi sa saindang mga gibo.’ (Tito 1:16) Si apostol Pedro nagpatanid man na an falsong mga paratokdo “hilom na magdadara sa laog nin nakakalaglag na mga sekta asin magpapainda minsan sa kagsadiri na buminakal sa sainda.” An maraot na gawe-gawe ninda, an sabi nia, magigin dahelan na an mga tawo magtaram “na may panlilibak” manongod sa “dalan kan katotoohan.” (2 Pedro 2:​1, 2) An pagsikwal ki Cristo sa paaging ini, an sabi kan Griegong iskolar na si W. E. Vine, nangangahulogan nin “pagdehar sa Ama asin sa Aki, paagi sa pag-apostatar asin paagi sa pagpalakop nin nakakaraot na gayong mga katokdoan.”

Ano daw an magigin reaksion ni Jesus kun an naghihingakong mga disipulo tuyong dai “magdanay sa [saiyang] tataramon” asin dai maabot an ibang kahagadan na itinao nia? Sia nagpatanid: “An siisay man na magpainda sa sako sa atubangan nin mga tawo, papaindahan ko man sia sa atubangan kan sakong Ama na yaon sa kalangitan.” (Mateo 10:33) Siempre, dai papaindahan ni Jesus an saro na nasala sa ibong kan saiyang odok na pagmawot na magin maimbod. Halimbawa, minsan ngani si Jesus pinaindahan ni apostol Pedro nin tolong beses, si Pedro nagsolsol asin pinatawad. (Mateo 26:69-75) Minsan siring, pinapaindahan ni Jesus an mga indibiduwal o institusyon na mga lobo palan sa gubing nin karnero​—na nagsasaginsagin na nagsusunod ki Cristo alagad tuyo asin sige-sige an pagsikwal sa saiyang mga katokdoan. Kun dapit sa siring na falsong mga paratokdo, si Jesus nagsabi: “Paagi sa saindang mga bunga mamimidbid nindo an mga tawong iyan.”​—Mateo 7:15-20.

Nagadan an mga Apostol, Asin Luminataw an Apostasiya

Kasuarin nagpoon na paindahan si Cristo kan falsong mga Kristiano? Dai nanggad nahaloy pagkagadan ni Jesus. Sia mismo nagpatanid na si Satanas na Diablo tolos na masabwag nin “mga doot,” o falsong mga Kristiano, sa tahaw nin “marahay na banhi,” o tunay na mga Kristiano, na itinanom ni Jesus durante kan saiyang ministeryo. (Mateo 13:​24, 25, 37-39) Nagpatanid si apostol Pablo na an mapandayang mga paratokdo aktibo na kan kaaldawan nia. An pundamental na dahelan kan saindang pagsuway sa mga katokdoan ni Jesu-Cristo, an sabi nia, iyo na sinda mayo nin tunay na “pagkamoot sa katotoohan.”​—2 Tesalonica 2:10.

An mga apostol ni Jesu-Cristo nagserbing pan-olang tumang sa apostasiyang ini sagkod na sinda nabubuhay. Minsan siring, pagkagadan kan mga apostol, an mga namomoon sa relihion naggamit nin “lambang makapangyarihan na gibo asin putik na mga tanda asin mga ngangalasan asin . . . lambang bikong pandadaya” tanganing ilagalag an dakol, asin padakol nang padakol na tawo an  ikinatalikod ninda sa mga katotoohan na itinokdo ni Jesus asin kan saiyang mga apostol. (2 Tesalonica 2:​3, 6-12) Pag-abot nin panahon, an isinurat kan pilosopong Ingles na si Bertrand Russell, an orihinal na Kristianong kongregasyon nabago asin nagin sarong relihiosong organisasyon na “makakabigla ki Jesus, asin dawa ki Pablo.”

Ikinabalik sa Dati an Tunay na Kristianismo

Malinaw an rekord. Poon kan magadan an mga apostol, an mga katokdoan ni Cristo dai naheling sa kadaklan na nangyari sa ngaran kan Kristianismo. Minsan siring, dai iyan nangangahulogan na dai naotob ni Jesus an saiyang panuga na makaibanan an saiyang mga parasunod “sa gabos na aldaw sagkod sa pagtatapos kan sistema nin mga bagay.” (Mateo 28:20) Makakasierto kita na poon kan sabihon nia an mga tataramon na iyan, igwa nin maimbod na mga indibiduwal na sa tahaw ninda an “kaaraman manongod ki Jesu-Cristo naheheling sa itinotokdo asin ginigibo” ninda. Inotob ni Jesu-Cristo an saiyang panuga na suportaran an mga siring kaiyan mantang naghihingoa sindang ipaheling an pagkamoot na nagpapamidbid sa tunay na mga Kristiano asin magdanay na maimbod sa mga katotoohan na itinokdo nia.

Orog pa kaiyan, nanuga si Jesus na sa huring mga aldaw kan sistemang ini nin mga bagay, titiponon nia an saiyang maimbod na mga disipulo sa malinaw nanggad na mamimidbid na Kristianong kongregasyon na gagamiton nia tanganing maotob an saiyang kabotan. (Mateo 24:​14, 45-47) Ginagamit na nia ngonyan mismo an kongregasyon na iyan tanganing tiponon an “sarong dakulang kadaklan” nin mga lalaki, babae, asin aki “hale sa gabos na nasyon asin tribo asin banwaan patin tataramon,” saka pinagsasararo nia sinda sa irarom kan saiyang pagkapayo na magin “sarong aripompon” sa irarom nin “sarong pastor.”​—Kapahayagan 7:​9, 14-17; Juan 10:16; Efeso 4:11-16.

Kun siring, rumayo sa ano man na institusyon o organisasyon na nagtao nin mantsa sa ngaran ni Cristo asin pinakaraot an Kristianismo sa nakalihis na duwang ribong taon. Ta kun dai, siring kan sinabi ni Jesu-Cristo ki apostol Juan, kamo puedeng “mag-ako nin kabtang kan [saindang] mga damat” kun an Dios maggibo na kan saiyang paghokom sa sainda sa haraning ngapit. (Kapahayagan 1:1; 18:​4, 5) Magin determinado kamo na makaiba sa mga tawo na sinambit ni propeta Miqueas kan sia magsabi na “sa huring kabtang kan mga aldaw,” an tunay na mga parasamba​—mga parasunod kan tunay na Kristianismo​—​mahinanyog sa mga pagtotokdo nin Dios asin ‘magraralakaw sa saiyang mga dana’ nin ibinalik sa dati na dalisay na pagsamba. (Miqueas 4:1-4) An mga kagpublikar kan magasin na ini maoogmang tabangan kamo na mamidbid an tunay na mga parasambang iyan.

[Mga Ritrato sa pahina 5]

Taano an tunay na mga Kristiano ta dai nakikikabtang sa guerra?

[Credit Lines]

Mga soldados, sa wala: Retrato kan U.S. National Archives; flamethrower, sa too: Retrato kan U.S. Army

[Mga Ritrato sa pahina 7]

An pundamental na mga kondisyon na itinao ni Jesus para sa tunay na mga Kristiano iyo an ‘kamo magkaminorootmootan’ asin “magdanay sa sakong tataramon”