Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Sarong Administrasyon Para sa Pag-otob kan Katuyohan nin Dios

Sarong Administrasyon Para sa Pag-otob kan Katuyohan nin Dios

 Sarong Administrasyon Para sa Pag-otob kan Katuyohan nin Dios

‘Pinapahiro nin Dios an gabos na bagay sono sa paagi na isinasadol kan saiyang kabotan.’​—EFESO 1:11.

1. Taano an gabos na kongregasyon kan Mga Saksi ni Jehova ta magtitiripon sa Abril 12, 2006?

SA Mierkoles na banggi, Abril 12, 2006, mga 16 milyon katawo an magtitiripon tanganing selebraron an Pamanggihan nin Kagurangnan. Sa lambang pagtitiriponan, igwang sarong lamesa na may nakapuestong tinapay na daing lebadura na nagrerepresentar sa hawak ni Cristo, asin mapulang arak na nagsisimbolisar sa saiyang pinabolos na dugo. Sa huring kabtang nin pahayag na nagpapaliwanag kan kahulogan kan Memorial kan kagadanan ni Jesus, an mga emblemang ini​—an tinapay nguna, dangan an arak​—​ipapasa sa gabos na presente. Sa medyo dikit sana sa mga kongregasyon kan Mga Saksi ni Jehova, saro o labi pa sa mga nag-aatender an makikikabtang sa mga emblema. Minsan siring, sa dakol na kamugtakan, mayo sa mga nag-aatender an makikikabtang. Taano ta kakadikit sanang Kristiano, idtong mga may paglaom na mabuhay sa langit, an nakikikabtang, mantang an mayoriya, idtong mga may paglaom na mabuhay sagkod lamang sa daga, dai nakikikabtang?

2, 3. (a) Paano ginibo ni Jehova an paglalang oyon sa saiyang katuyohan? (b) Sa anong katuyohan linalang ni Jehova an daga asin an katawohan?

2 Si Jehova sarong Dios na may katuyohan. Sa pag-otob kan saiyang katuyohan, ‘pinapahiro nia an gabos na bagay sono sa paagi na isinasadol kan saiyang kabotan.’ (Efeso 1:11) Linalang nguna nia an saiyang bugtong na Aki. (Juan 1:​1, 14; Kapahayagan 3:14) Dangan, paagi sa Aking ini, linalang ni Jehova an sarong pamilya nin espiritung mga aki asin sa katapustapusi an pisikal na uniberso, kaiba an daga asin an tawo na yaon dian.​—Job 38:​4, 7; Salmo 103:​19-​21; Juan 1:​2, 3; Colosas 1:​15, 16.

3 Dai linalang ni Jehova an daga bilang sarong lugar nin pagbalo tanganing padakulaon an saiyang pamilya nin espiritung mga aki sa langit, siring kan itinotokdo kan dakol na iglesia nin Kakristianohan. Linalang nia iyan na igwa siang depinidong katuyohan, “tanganing pag-istaran” iyan. (Isaias 45:18) Linalang nin Dios an daga para sa tawo asin an tawo para sa daga. (Salmo 115:16) An enterong globo magigin sarong paraiso, pano nin matanos na mga tawo, na magkukultibar asin mag-aasikaso kaiyan. Nungkang iinalok sa enot na tawong mag-agom an esperansang magduman sa langit sa kahurihurihi.​—Genesis 1:​26-​28; 2:​7, 8, 15.

Kinuestion an Katuyohan ni Jehova

4. Paano kinuestion sa pagpopoon kan kasaysayan nin tawo an paggamit ni Jehova kan soberaniya?

4 Nagrebelde an sarong espiritung aki nin Dios asin pinonan na olangon an katuyohan ni Jehova, na inaabuso an balaog nin Dios na libreng kabotan. Rinaot nia an katoninongan na yaon sa gabos na nagpapaheling nin mamomoton na pagpasakop sa soberaniya ni Jehova. Itinulod ni Satanas  an enot na tawong mag-agom na ponan an dalan nin pagigin independiente sa Dios. (Genesis 3:​1-6) Dai nia pinagnegaran an kapangyarihan ni Jehova, kundi kinuestion nia an Saiyang paagi nin paggamit kan soberaniya asin kun siring kan Saiyang deretso na mamahala. Sa siring na paagi, an pundamental na isyu kan soberaniya ni Jehova ibinangon digdi sa daga, sa mismong pagpopoon kan kasaysayan nin katawohan.

5. Anong sekondaryong isyu an ibinangon, asin siisay an kalabot?

5 Konektadong marhay sa pangenot na isyung iyan nin unibersal na soberaniya an sekondaryong isyu na ibinangon ni Satanas kan kaaldawan ni Job. Ibinugtak ni Satanas sa pagduda an motibo kan mga linalang ni Jehova sa pagpapasakop sa Saiya asin paglilingkod sa Saiya. Ipinasentido ni Satanas na ginigibo ninda iyan huli sa makasadiring mga dahelan asin na, kun maagi sa pagbalo, saindang tatalikdan an Dios. (Job 1:​7-​11; 2:​4, 5) Minsan ngani ibinangon may koneksion sa tawong lingkod ni Jehova, kalabot man sa angat na ini an espiritung mga aki nin Dios, pati an bugtong na Aki ni Jehova.

6. Paano si Jehova nagin maimbod sa saiyang katuyohan asin sa saiyang ngaran?

6 Huling maimbod sa saiyang katuyohan asin sa kahulogan kan saiyang ngaran, pinangyari ni Jehova na sia magin sarong Propeta asin Paraligtas. * Sinabi nia ki Satanas: “Papag-iiwalon ko ika asin an babae saka an saimong banhi asin an saiyang banhi. Lulugadon ka nia sa payo asin lulugadon mo sia sa bool.” (Genesis 3:15) Paagi sa Banhi kan saiyang “babae,” o an langitnon na kabtang kan saiyang organisasyon, sisimbagon ni Jehova an angat ni Satanas asin tatawan an mga gikan ni Adan nin paglaom na kaligtasan asin buhay.​—Roma 5:​21; Galacia 4:​26, 31.

“An Sagradong Hilom kan Saiyang Kabotan”

7. Anong katuyohan an ihinayag ni Jehova paagi ki apostol Pablo?

7 Sa saiyang surat sa mga Kristiano sa Efeso, magayonon an pagkapaliwanag ni apostol Pablo kun paano an pag-administrar ni Jehova sa mga bagay-bagay tanganing otobon an saiyang katuyohan. Si Pablo nagsurat: “Ipinaaram nia sa sato an sagradong hilom kan saiyang kabotan. Sono sa saiyang marahay na kawilihan na nagin katuyohan nia mismo an sarong administrasyon sa katapusan kan itinalaan na mga panahon, arin na baga, na tiponon giraray an gabos dian ki Cristo, an mga bagay sa kalangitan asin an mga bagay sa daga.” (Efeso 1:​9, 10) An mamuraway na katuyohan ni Jehova iyo na papangyarihon an sarong nagkakasararong uniberso na okupado nin mga linalang na mamomoton na nagpapasakop sa saiyang soberaniya. (Kapahayagan 4:11) Masasantipikar kun siring an saiyang ngaran, mapapatunayan na si Satanas putikon, asin mangyayari an kabotan nin Dios “kun paano sa langit, siring man sa daga.”​—Mateo 6:10.

8. Ano an kahulogan kan tataramon na trinadusir na “administrasyon”?

8 An “marahay na kawilihan,” o katuyohan, ni  Jehova maootob paagi sa “sarong administrasyon.” Naggamit si Pablo nin sarong tataramon na literal na nangangahulogan na “pagpadalagan sa harong.” Iyan nanonongod, bakong sa sarong gobyerno na siring kan Mesiyanikong Kahadean, kundi sa paagi nin pagpadalagan sa mga bagay-bagay. * An makangangalas na paagi nin pag-administrar ni Jehova sa mga bagay-bagay tanganing gibohon an saiyang katuyohan igwa nin kalabot na sarong “sagradong hilom” na progresibong ihahayag sa pag-agi nin panahon.​—Efeso 1:​10; 3:​9, nota sa ibaba.

9. Paano progresibong ihinayag ni Jehova an sagradong hilom kan saiyang kabotan?

9 Paagi sa sunod-sunod na tipan, progresibong ihinayag ni Jehova kun paano maootob an saiyang katuyohan may labot sa Banhi na ipinanuga duman sa Eden. An saiyang panuga sa tipan ki Abraham naghahayag na an ipinanugang Banhi madatong digdi sa daga sa linahe ni Abraham asin iyo an magigin paagi tanganing “an gabos na nasyon sa daga” magbebendisyon kan saindang sadiri. An tipan na iyan nagpaparisa man na may ibang makakaiba sa pangenot na kabtang kan banhi. (Genesis 22:​17, 18) An tipan nin Ley na ipinakipagtipan sa Israel sa laman naghayag kan katuyohan ni Jehova na magkaigwa nin “kahadean nin mga saserdote.” (Exodo 19:​5, 6) An tipan ki David nagpapaheling na an Banhi iyo an magigin Payo nin sarong Kahadean sagkod sa panahon na daing talaan. (2 Samuel 7:​12, 13; Salmo 89:​3, 4) Kan an mga Judio magiyahan na kan tipan nin Ley pasiring sa Mesiyas, ihinayag ni Jehova an dugang pang mga aspekto kan kaotoban kan saiyang katuyohan. (Galacia 3:​19, 24) An mga tawo na makakaiba sa pangenot na kabtang kan banhi iyo an mabilog kan ihinulang “kahadean nin mga saserdote”  asin dadarahon sa sarong “bagong tipan” bilang an bagong “Israel,” an espirituwal na Israel.​—Jeremias 31:​31-​34; Hebreo 8:​7-9. *

10, 11. (a) Paano ihinayag ni Jehova an ihinulang Banhi? (b) Taano an bugtong na Aki nin Dios ta nagdigdi sa daga?

10 Kaoyon kan pag-administrar kan katuyohan nin Dios, nag-abot an panahon tanganing tumunga digdi sa daga an ihinulang Banhi. Isinugo ni Jehova an anghel na si Gabriel tanganing sabihan si Maria na sia mangangaki nin sarong aking lalaki na aapodon Jesus. An anghel nagsabi sa saiya: “An sarong ini magigin dakula asin aapodon na Aki kan Kaharohalangkawe; asin itatao sa saiya ni Jehova Dios an trono ni David na saiyang ama, asin sia mamamahala bilang hade sa kamag-anakan ni Jacob sagkod lamang, asin dai magkakaigwa nin katapusan an saiyang kahadean.” (Lucas 1:​32, 33) Sa siring, nagin malinaw kun siisay an ipinanugang Banhi.​—Galacia 3:​16; 4:4.

11 An bugtong na Aki ni Jehova madatong digdi sa daga asin lubos na mababalo. Yaon sa kamot ni Jesus an sangkap na simbag sa angat ni Satanas. Sia daw magdadanay na maimbod sa saiyang Ama? Kalabot digdi an sarong sagradong hilom. Kan huri ipinaliwanag ni apostol Pablo an papel ni Jesus: “An sagradong hilom kan diosnon na debosyon na ini tunay na dakula: ‘Sia ihinayag sa laman, ipinahayag na matanos sa espiritu, nagpaheling sa mga anghel, ihinulit sa mga nasyon, tinubod sa kinaban, inako duman sa kamurawayan.’” (1 Timoteo 3:16) Iyo, paagi sa saiyang dai nababaring integridad sagkod sa saiyang kagadanan, itinao ni Jesus an pangultimong simbag sa angat ni Satanas. Alagad an ibang detalye kan sagradong hilom dai pa ihinahayag.

“An Sagradong Hilom kan Kahadean nin Dios”

12, 13. (a) Ano an sarong aspekto kan “sagradong hilom kan kahadean nin Dios”? (b) Ano an kalabot sa pagpili ni Jehova nin limitadong bilang nin mga tawo na maduman sa langit?

12 Sa saro kan saiyang mga biahe sa paghuhulit sa Galilea, ipinarisa ni Jesus na an sagradong hilom konektadong marhay sa saiyang Mesiyanikong Kahadean na gobyerno. Sinabihan nia an saiyang mga disipulo: “Itinao sa saindo an pakasabot kan sagradong mga hilom kan kahadean kan kalangitan [“kahadean nin Dios,” Marcos 4:11].” (Mateo 13:11) An sarong aspekto kan hilom na iyan kalabot an pagpili ni Jehova nin “sadangoton na aripompon” nin 144,000 katawo na asosyado sa saiyang Aki bilang kabtang kan banhi, na kaiba niang maghahade sa langit.​—Lucas 12:32; Kapahayagan 14:​1, 4.

13 Huling an mga tawo linalang na mag-istar sa daga, kinaipuhan an paggibo ni Jehova nin “bagong linalang” tangani na makaduman sa langit an nagkapirang tawo. (2 Corinto 5:17) Nagtataram bilang saro kan mga pinili na magkamit kan pambihirang langitnon na paglaom na ini, si apostol Pedro nagsurat: “Pag-omawon an Dios asin Ama kan satong Kagurangnan na si Jesu-Cristo, huli ta segun sa saiyang dakulang pagkaherak tinawan nia kita nin bagong pagkamundag sa buhay na paglaom paagi sa pagkabuhay liwat ni Jesu-Cristo hale sa mga gadan, sa dai nalalapa asin daing digta patin dai napaparang mana. Iyan nakatagama sa kalangitan para sa saindo.”​—1 Pedro 1:​3, 4.

14. (a) Paano kalabot sa “sagradong hilom kan kahadean nin Dios” an mga bakong Judio? (b) Taano ta nasasabotan niato an ‘hararom na mga bagay na ini nin Dios’?

14 An saro pang kabtang kan sagradong hilom kun mapadapit sa maabot na gobyernong Kahadean iyo an kabotan nin Dios na iiba an mga bakong Judio sa sadit na bilang nin mga tawo na aapodon tanganing maghade kaiba ni Cristo sa langit. Ipinaliwanag ni Pablo an aspektong ini kan “administrasyon,” o paagi nin pagpadalagan ni Jehova sa kaotoban kan saiyang katuyohan: “Sa ibang mga kapag-arakian an hilom na ini dai ipinahayag sa mga aki nin mga tawo arog kan pagkapahayag kaiyan ngonyan sa saiyang banal na mga apostol asin propeta paagi sa espiritu, arin na baga, na an mga tawo kan mga nasyon maninigong magin kaibang paramana asin kapwa miembro kan hawak patin nakikikabtang kaiba niato sa panuga kasaro ni Cristo Jesus paagi sa maogmang bareta.” (Efeso 3:​5, 6) An pakasabot sa kabtang na ini kan sagradong hilom ihinayag sa “banal na mga apostol.” Siring man ngonyan, kun bakong huli sa tabang kan banal na espiritu, dai niato masasabotan an  ‘hararom na mga bagay na ini nin Dios.’​—1 Corinto 2:10; 4:1; Colosas 1:​26, 27.

15, 16. Taano ta pinili ni Jehova hale sa katawohan an kairibang mamamahala ni Cristo?

15 “An sanggatos may apat na polo may apat na ribo” na naheling na nagtitindog sa kaibanan kan “Kordero” sa langitnon na Bukid nin Sion sinasabing “binakal hale sa daga,” “binakal hale sa katawohan bilang enot na mga bunga sa Dios asin sa Kordero,” si Cristo Jesus. (Kapahayagan 14:1-4) Pinili ni Jehova an enot kan saiyang langitnon na mga aki na magin pangenot na kabtang kan banhi na ipinanuga sa Eden, alagad taano ta pinili nia hale sa katawohan an kairiba ni Cristo? Ipinaliwanag ni apostol Pablo na an limitadong bilang na ini “inapod oyon sa . . . katuyohan” ni Jehova, “siring sa pinagmarahay kan saiyang kabotan.”​—Roma 8:​17, 28-30; Efeso 1:​5, 11; 2 Timoteo 1:9.

16 An katuyohan ni Jehova iyo na santipikaron an saiyang dakula asin banal na ngaran asin ibindikar an saiyang unibersal na soberaniya. Paagi sa saiyang madonong nanggad na “administrasyon,” o paagi nin pagpadalagan sa mga bagay-bagay, isinugo ni Jehova an saiyang panganay na Aki digdi sa daga, kun saen sia lubos na nabalo. Apuera kaini, nagdesisyon si Jehova na iiba sa Mesiyanikong Kahadean na gobyerno kan saiyang Aki an mga tawo na nagsuportar man sa Saiyang soberaniya sagkod sa kagadanan.​—Efeso 1:​8-​12; Kapahayagan 2:​10, 11.

17. Taano ta makakapag-ogma kita na si Cristo asin an kairiba niang mga mamamahala namuhay dati bilang mga tawo?

17 Ipinaheling ni Jehova an saiyang dakulang pagkamoot sa mga gikan ni Adan paagi sa pagsugo sa saiyang Aki digdi sa daga asin paagi sa pagpili hale sa katawohan kan makakaibang mga paramana kan Aki sa gobyernong Kahadean. Paano makikinabang dian an iba na nagin maimbod ki Jehova, poon ki Abel? Namundag na oripon nin kasalan asin kagadanan, an bakong sangkap na mga tawo kaipuhan na maomayan sa espirituwal asin pisikal saka darahon sa pagkasangkap, oyon sa orihinal na katuyohan ni Jehova para sa katawohan. (Roma 5:12) Para sa gabos na naglalaom na mabuhay nin daing katapusan sa daga, nakakaranga nanggad na maaraman na ipapaheling sa sainda kan saindang Hade an pagkamoot asin maboot na pagsabot na siring kan ginibo nia sa saiyang mga disipulo durante kan saiyang ministeryo sa daga! (Mateo 11:​28, 29; Hebreo 2:​17, 18; 4:​15; 7:​25, 26) Asin nakakapakosog nanggad liwat sa boot para sa sainda na marealisar na an mga hade-saserdoteng kairiba ni Cristo sa langit dati mga lalaki asin babaeng may pagtubod na nakipaglaban man mismo sa personal na mga kaluyahan asin nakaeksperyensia kan mga angat sa buhay na arog kan naeeksperyensiahan niato!​—Roma 7:​21-​25.

An Seguradong Katuyohan ni Jehova

18, 19. Taano ta mas malinaw sa sato an mga tataramon ni Pablo sa Efeso 1:8-11, asin ano an kokonsideraron sa masunod na artikulo?

18 Mas naiintindihan na niato ngonyan an kahulogan kan mga tataramon ni Pablo sa linahidan na mga Kristiano, na yaon sa Efeso 1:​8-​11. Sinabi nia na ipinaaram sa sainda ni Jehova “an sagradong hilom kan saiyang kabotan,” na sinda ‘itinalaga bilang mga paramana’ sa kaibanan ni Cristo, asin na sinda “itinalaga sono sa katuyohan nia na nagpapahiro sa gabos na bagay sono sa paagi na isinasadol kan saiyang kabotan.” Nasasabotan niato na kaoyon ini sa makangangalas na “administrasyon” ni Jehova sa mga bagay-bagay para sa pag-otob kan saiyang katuyohan. Tinatabangan man kita kaini na masabotan kun taano ta dikit sanang Kristiano na nag-aatender sa Pamanggihan nin Kagurangnan an nakikikabtang sa mga emblema.

19 Sa masunod na artikulo, maheheling niato kun ano an kahulogan kan Memorial kan kagadanan ni Cristo para sa mga Kristiano na an paglaom langitnon. Maaaraman man niato kun taano an minilyon na may paglaom na mabuhay sagkod lamang sa daga ta maninigong magkainteres na marhay sa isinisimbolisar kan Memorial.

[Mga Nota sa Ibaba]

^ par. 6 An ngaran nin Dios literal na nangangahulogan na “Saiyang Pinapangyayaring Magin.” Si Jehova puedeng magin ano man na kaipuhan na magin tanganing maotob an saiyang katuyohan.​—Exodo 3:​14, nota sa ibaba.

^ par. 8 Ipinapaheling kan mga tataramon ni Pablo na an “administrasyon” nagpupunsionar na kan saiyang kaaldawan, mantang ipinaparisa kan Kasuratan na an Mesiyanikong Kahadean naestablisar kaidto sanang 1914.

^ par. 9 Para sa detalyadong pagtokar kan mga tipan na ini na kalabot sa pagkaotob kan katuyohan nin Dios, helingon an The Watchtower na Pebrero 1, 1989, pahina 10-​15.

Bilang Repaso

• Taano ta linalang ni Jehova an daga asin ibinugtak dian an tawo?

• Taano ta kinaipuhan na mabalo digdi sa daga an bugtong na Aki ni Jehova?

• Taano ta pinili ni Jehova hale sa katawohan an kairibang mamamahala ni Cristo?

[Mga Hapot Para sa Pag-adal]