Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Pagtipon kan mga Bagay sa Langit Asin kan mga Bagay sa Daga

Pagtipon kan mga Bagay sa Langit Asin kan mga Bagay sa Daga

 Pagtipon kan mga Bagay sa Langit Asin kan mga Bagay sa Daga

“Sono sa saiyang marahay na kawilihan . . . na tiponon giraray an gabos dian ki Cristo, an mga bagay sa kalangitan asin an mga bagay sa daga.”​—EFESO 1:9, 10.

1. Ano an “marahay na kawilihan” ni Jehova para sa langit asin daga?

UNIBERSAL NA KATONINONGAN! Siring kaiyan an mamuraway na katuyohan ni Jehova, ‘an Dios nin katoninongan.’ (Hebreo 13:20) Pinasabngan nia si apostol Pablo na sumurat na an Saiyang “marahay na kawilihan” iyo “na tiponon giraray an gabos dian ki Cristo, an mga bagay sa kalangitan asin an mga bagay sa daga.” (Efeso 1:​9, 10) Ano talaga an ipinaparisa kan berbong trinadusir sa bersikulong ini na “tiponon giraray”? An iskolar sa Biblia na si J. B. Lightfoot nagkomento: “Ipinaparisa kan pananaram na iyan an kompletong pagkakaoyon kan uniberso, na mayo na nin palaen asin nakakabangang mga elemento, kundi an gabos na kabtang magigin nakasentro asin magkakasararo ki Cristo. An kasalan asin kagadanan, pagmondo asin pagkasudya patin pagdusa, mawawara na.”

“An mga Bagay sa Kalangitan”

2. Sairisay “an mga bagay sa kalangitan” na kaipuhan na tiponon?

2 Sinumaryo ni apostol Pedro an makangangalas na paglaom kan tunay na mga Kristiano kan sia magsurat: “Igwa nin bagong kalangitan asin sarong bagong daga na satong hinahalat segun sa saiyang panuga, asin sa mga ini magdadanay an katanosan.” (2 Pedro 3:13) An “bagong kalangitan” na ipinanuga digdi nanonongod sa bagong namamahalang autoridad, an Mesiyanikong Kahadean. “An mga bagay sa kalangitan” na nasambitan ni Pablo sa saiyang surat sa mga taga Efeso kaipuhan na tiponon “dian ki Cristo.” Sinda an limitadong bilang nin mga tawo na pinili tanganing mamahala kaiba ni Cristo sa kalangitan. (1 Pedro 1:​3, 4) An 144,000 na linahidan na mga Kristianong ini “binakal hale sa daga,” “binakal hale sa katawohan,” tanganing magin kaibang mga paramana ni Cristo sa saiyang langitnon na Kahadean.​—Kapahayagan 5:​9, 10; 14:​3, 4; 2 Corinto 1:​21; Efeso 1:​11; 3:6.

3. Paano masasabi na an mga linahidan ‘pinatukaw na sa langitnon na mga lugar’ dawa nasa daga pa?

3 An linahidan na mga Kristiano ipinangaki, o iminundag giraray, kan banal na espiritu tanganing magin espirituwal na mga aki ni Jehova. (Juan 1:​12, 13; 3:​5-7) Huling inampon ni Jehova bilang “mga aki,” sinda nagin mga tugang ni Jesus. (Roma 8:​15; Efeso 1:5) Bilang siring, dawa nasa daga pa, sinasabi na sinda ‘binangon asin pinatukaw na iriba sa langitnon na mga lugar kasaro ni Cristo Jesus.’ (Efeso 1:3; 2:6) Sinda nasa halangkaw na espirituwal na kamugtakan na ini huli ta sinda “tinatakan kan ipinanugang banal na espiritu, na tanda antes pa kan [saindang] mana” na itinagama para sa sainda sa kalangitan. (Efeso 1:​13, 14; Colosas 1:5) Kun siring, an mga ini “an mga bagay sa kalangitan,” na an total na kabilangan na itinalaga ni Jehova kaipuhan na matipon.

Nagpoon an Pagtipon

4. Kasuarin asin paano nagpoon an pagtipon kan “mga bagay sa kalangitan”?

4 Kaoyon kan “administrasyon,” o paagi nin pagpadalagan ni Jehova sa mga bagay-bagay, an pagtipon kan “mga bagay sa kalangitan” mapoon “sa katapusan kan itinalaan na mga panahon.” (Efeso 1:10) An itinalaan na panahon na iyan nagdatong kan Pentecostes 33 C.E. Kan aldaw na idto, ibinubo an banal na espiritu sa mga apostol asin sarong grupo nin mga disipulo, mga lalaki  asin babae. (Gibo 1:​13-​15; 2:​1-4) Ini nagtao nin katunayan na an bagong tipan nagpoon nang magpunsionar, na nagin tanda kan pagkamundag kan Kristianong kongregasyon asin kan bagong nasyon nin espirituwal na Israel, an “Israel nin Dios.”​—Galacia 6:​16; Hebreo 9:​15; 12:​23, 24.

5. Taano ta naggibo si Jehova nin sarong bagong “nasyon” na masalida sa Israel sa laman?

5 An tipan nin Ley na ipinakipagtipan sa Israel sa laman dai nakapaluwas nin sarong “kahadean nin mga saserdote asin banal na nasyon” na maglilingkod sagkod lamang sa langit. (Exodo 19:​5, 6) Sinabihan ni Jesus an Judiong mga namomoon sa relihion: “An kahadean nin Dios hahaleon sa saindo asin itatao sa nasyon na nagpapaluwas kan mga bunga kaiyan.” (Mateo 21:43) An nasyon na iyan, an espirituwal na Israel, kompuesto nin linahidan na mga Kristiano na dinara sa bagong tipan. Sa mga ini, si apostol Pedro nagsurat: “Kamo ‘rasang pinili, sarong makahadeng kabilogan na grupo nin mga saserdote, banal na nasyon, banwaan para sa espesyal na pagkasadiri, tanganing ipahayag nindo nin mahiwas an mga kamurawayan’ kan saro na nag-apod sa saindo hale sa kadikloman pasiring sa saiyang makangangalas na liwanag. Huli ta kamo kaidto bakong banwaan, alagad ngonyan banwaan na nin Dios.” (1 Pedro 2:​9, 10) An Israel sa laman bako nang katipan na banwaan ni Jehova. (Hebreo 8:​7-​13) Siring kan ihinula ni Jesus, hinale sa sainda an pribilehio na magin kabtang kan Mesiyanikong Kahadean asin itinao sa 144,000 na miembro kan espirituwal na Israel.​—Kapahayagan 7:​4-8.

Dinara sa Tipan Para sa Kahadean

6, 7. Anong espesyal na tipan an ipinakipagtipan ni Jesus sa saiyang pinaniaki nin espiritung mga tugang, asin ano an kahulogan kaini para sa sainda?

6 Kan banggi na inestablisar ni Jesus an Memorial kan saiyang kagadanan, sinabihan nia an saiyang maimbod na mga apostol: “Kamo an mga nakidamay sa sako sa mga pagbalo sa sako; asin ako nakikipagtipan sa saindo, kun paanong an sakong Ama nakipagtipan sa sako, para sa sarong kahadean, tanganing kamo kumakan asin uminom sa lamesa ko sa sakong kahadean, asin tumukaw sa mga trono tanganing maghokom sa doseng tribo nin Israel.” (Lucas 22:28-30) An sinasabi digdi ni Jesus iyo an espesyal na tipan na ipinakipagtipan nia sa saiyang 144,000 na pinaniaki nin espiritung mga tugang, na magdadanay na “maimbod dawa sagkod sa kagadanan” asin magigin mga ‘nakadaog.’​—Kapahayagan 2:​10; 3:21.

7 An mga kabilang sa limitadong grupong ini dai na naglalaom na mabuhay sagkod lamang digdi sa daga bilang mga tawo na may laman asin dugo. Mamamahala sinda kaiba ni Cristo sa langit, na matukaw sa mga trono tanganing maghokom sa katawohan. (Kapahayagan 20:​4, 6) Siyasaton niato ngonyan an ibang teksto na minaaplikar sana sa mga linahidan na ini asin na nagpapaheling kun taano an “ibang karnero” ta dai nakikikabtang sa mga emblema kan Memorial.​—Juan 10:16.

8. Ano an ipinaparisa kan mga linahidan paagi sa pakikikabtang ninda sa tinapay? (Helingon an kahon sa pahina 23.)

8 An mga linahidan nakikidamay sa mga tinios ni Cristo asin andam na magnamit nin kagadanan na kabaing kan saiya. Bilang kabilang sa grupong iyan, sinabi ni Pablo na andam siang gumibo nin ano man na pagsakripisyo tanganing “makamtan [nia] si Cristo . . . tanganing mamidbid [nia] sia asin an kapangyarihan kan saiyang pagkabuhay liwat patin an pakikidamay sa saiyang mga tinios.” Iyo, si Pablo andam na magnamit “nin kagadanan na kabaing kan saiya.” (Filipos 3:​8, 10) Tinios kan dakol na linahidan na Kristiano sa saindang hawak na laman “an nakakagadan na tratamiento ki Jesus.”​—2 Corinto 4:10.

9. Anong hawak an irinerepresentar kan tinapay sa Memorial?

9 Kan ineestablisar an Pamanggihan kan Kagurangnan, si Jesus nagsabi: “Ini nangangahulogan kan sakong hawak.” (Marcos 14:22) An boot niang sabihon iyo an saiyang literal na hawak, na sa dai na mahahaloy hahampakon asin madudugoan. An tinapay na daing lebadura sarong angay na simbolo kan hawak na iyan. Taano? Huling sa Biblia, an lebadura puedeng mangahulogan nin kasalan o karatan. (Mateo 16:​4, 11, 12; 1 Corinto 5:​6-8) Si Jesus sangkap, asin an saiyang hawak na tawo mayo nin kasalan. Idodolot nia an sangkap na hawak na iyan bilang pampagian nin boot na atang. (Hebreo 7:26; 1 Juan 2:2) An paggibo nia kaiyan magtatao nin pakinabang sa gabos na maimbod  na Kristiano, baga man an paglaom ninda buhay sa langit o buhay na daing katapusan sa sarong paraisong daga.​—Juan 6:51.

10. Sa anong paagi na an mga nakikikabtang sa arak sa Memorial ‘nakikikabtang sa dugo kan Cristo’?

10 May labot sa arak na pinapakikabtangan kan linahidan na mga Kristiano sa Memorial, si Pablo nagsurat: “An kopa nin kaomawan na satong inoomaw, bako daw na iyan pakikikabtang sa dugo kan Cristo?” (1 Corinto 10:16) Sa anong paagi na an mga nakikikabtang sa arak ‘nakikikabtang sa dugo kan Cristo’? Sierto na dai sinda nakikikabtang sa pagtao kan atang na pantubos, huli ta sinda mismo nangangaipo nin pagbalukat. Paagi sa saindang pagtubod sa nakakabalukat na puersa kan dugo ni Cristo, an saindang mga kasalan ipinapatawad asin sinda ipinapahayag na matanos para sa buhay sa langit. (Roma 5:​8, 9; Tito 3:​4-7) Paagi sa pinabolos na dugo ni Cristo, an 144,000 na kaibang paramana ni Cristo ‘nasantipikar,’ itinagama, lininigan sa kasalan tanganing magin “mga banal.” (Hebreo 10:29; Daniel 7:​18, 27; Efeso 2:19) Iyo, paagi sa saiyang pinabolos na dugo, “binakal [ni Cristo] an mga tawo manongod sa Dios hale sa lambang tribo asin tataramon asin banwaan patin nasyon, asin ginibo . . . sinda na mani kahadean asin mga saserdote kan satuyang Dios, asin sinda mamamahala bilang mga hade sa daga.”​—Kapahayagan 5:​9, 10.

11. Ano an ipinaparisa kan mga linahidan paagi sa pag-inom kan arak sa Memorial?

11 Kan inaguraron ni Jesus an Memorial kan saiyang kagadanan, ipinasa nia an kopa nin arak sa saiyang maimbod na mga apostol asin nagsabi: “Inom kamo kaiyan, kamo gabos; huli ta ini nangangahulogan kan sakong ‘dugo kan tipan,’ na papaboloson para sa dakol para sa kapatawadan nin mga kasalan.” (Mateo 26:​27, 28) Kun paanong an dugo kan mga toro asin kanding an naggibong balido kan tipan nin Ley sa pag-oltanan nin Dios asin kan nasyon nin Israel, an dugo ni Jesus an naggibong balido kan bagong tipan na ipapakipagtipan ni Jehova sa espirituwal na Israel, na nagpoon kan Pentecostes 33 C.E. (Exodo 24:​5-8; Lucas 22:20; Hebreo 9:​14, 15) Paagi sa pag-inom kan arak na nagsisimbolisar sa “dugo kan tipan,” ipinaparisa kan mga linahidan na sinda dinara na sa bagong tipan asin nag-aako na kan mga pakinabang kaiyan.

12. Paano binabautismohan sa kagadanan ni Cristo an mga linahidan?

12 May saro pang bagay na ipinapagirumdom sa  mga linahidan. Sinabihan ni Jesus an saiyang maimbod na mga disipulo: “Sa kopa na iniinoman ko mainom kamo, asin sa bautismo na ibinabautismo sa sako babautismohan kamo.” (Marcos 10:​38, 39) Kan huri si apostol Pablo nagtaram manongod sa mga Kristianong ‘binautismohan dian sa kagadanan’ ni Cristo. (Roma 6:3) An mga linahidan namumuhay na may pagsakripisyo. An saindang kagadanan may pagsakripisyo huli ta dai na sinda naglalaom na mabuhay na daing katapusan digdi sa daga. Nagigin lubos an bautismo kan linahidan na mga Kristianong ini sa kagadanan ni Cristo kun pakatapos na magadan na maimbod sinda buhayon na liwat bilang espiritung mga linalang tanganing ‘iribang mamahala bilang mga hade’ kaiba ni Cristo sa langit.​—2 Timoteo 2:10-12; Roma 6:5; 1 Corinto 15:42-44, 50.

Pakikikabtang sa mga Emblema

13. Taano an mga may daganon na paglaom ta dai nakikikabtang sa mga emblema sa Memorial, alagad taano ta nag-aatender sinda sa Memorial?

13 Huling an gabos na ini kalabot sa pakikikabtang sa tinapay asin arak na ipinapasa durante kan Memorial, malinaw na magigin bakong tama na makikabtang an mga may daganon na paglaom. Nasasabotan kan mga may daganon na paglaom na sinda bakong linahidan na mga miembro kan hawak ni Cristo, ni na sinda nasa bagong tipan na ipinakipagtipan ni Jehova sa mga mamamahala kaiba ni Jesu-Cristo. Huling “an kopa” nagrerepresentar sa bagong tipan, solamenteng an mga nasa bagong tipan an nakikikabtang sa mga emblema. An mga naglalaom na mabuhay nin daing katapusan sa pagkasangkap bilang tawo digdi sa daga sa irarom kan Kahadean dai binautismohan sa kagadanan ni Jesus ni inapod tanganing mamahala kaiba nia sa langit. Kun makikikabtang sinda sa mga emblema, mangangahulogan iyan na igwa nin sarong bagay na bakong tama manongod sa sainda. Huli kaini, dai sinda nakikikabtang, pero nag-aatender sinda sa Memorial bilang magalang na mga nagmamasid. Nagpapasalamat sinda sa gabos na ginibo ni Jehova para sa sainda paagi sa saiyang Aki, kaiba an pagpapatawad basado sa pinabolos na dugo ni Cristo.

14. Paano napapakosog sa espirituwal an mga linahidan paagi sa pakikikabtang sa tinapay asin arak?

14 Madali nang matapos an pangultimong pagtatak sa medyo sadit na bilang nin mga Kristiano na inapod tanganing maghade kaiba ni Cristo sa langit. Sagkod sa katapusan kan saindang buhay na may pagsakripisyo digdi sa daga, an mga linahidan napapakosog sa espirituwal paagi sa pakikikabtang sa mga emblema sa Memorial. Namamatean ninda an bogkos nin pagkasararo kaiba kan saindang mga tugang bilang mga miembro kan hawak ni Cristo. An pakikikabtang ninda sa mga emblemang tinapay asin arak nagpapagirumdom sa sainda kan saindang paninimbagan na magdanay na maimbod sagkod sa kagadanan.​—2 Pedro 1:​10, 11.

Pagtipon kan “mga Bagay sa Daga”

15. Sairisay an tinipon sa lado kan linahidan na mga Kristiano?

15 Poon sa kabangaan kan dekada nin 1930, uminayon sa lado kan mga linahidan an nagdadakol na bilang kan “ibang karnero,” na bakong kabilang sa “sadangoton na aripompon” asin na an paglaom iyo an buhay na daing katapusan digdi sa daga. (Juan 10:16; Lucas 12:32; Zacarias 8:23) Sinda nagin maimbod na kairiba kan mga tugang ni Cristo, na nagtatao nin mahalagang tabang sa paghuhulit kan “maogmang baretang ini kan kahadean” para sa pagpatotoo sa gabos na nasyon. (Mateo 24:14; 25:40) Sa paggibo kaiyan, ilininya ninda an saindang sadiri tanganing husgaran ni Cristo bilang saiyang “mga karnero,” na ibinugtak sa saiyang “too” nin pag-oyon pagdatong nia tanganing maghokom sa mga nasyon. (Mateo 25:​33-​36, 46) Paagi sa pagtubod sa dugo ni Cristo, sinda an makompuesto sa “dakulang kadaklan,” na makakaligtas sa “dakulang kahorasaan.”​—Kapahayagan 7:​9-​14.

16. Sairisay an magigin kabilang sa “mga bagay sa daga,” asin paano an gabos na ini magkakaigwa kan oportunidad na magin “mga aki nin Dios”?

 16 An pangultimong pagtatak sa 144,000 mataong dalan sa pagbutas kan mga “doros” nin kalaglagan tumang sa maraot na sistema nin mga bagay ni Satanas digdi sa daga. (Kapahayagan 7:​1-4) Durante kan Sangribong Taon na Paghade ni Cristo asin kan kairiba niang mga hade-saserdote, an dakulang kadaklan iibanan kan dai mabilang na mga binuhay liwat. (Revelation 20:​12, 13) An mga ini magkakaigwa kan oportunidad na magin permanenteng daganon na mga sakop kan Mesiyanikong Hade, si Cristo Jesus. Sa katapusan kan Milenyal na Paghade, an gabos na ining “mga bagay sa daga” maagi sa pangultimong pagbalo. An mga magigin maimbod aamponon bilang daganon na “mga aki nin Dios.”​—Efeso 1:​10; Roma 8:​21; Kapahayagan 20:​7, 8.

17. Paano maootob an katuyohan ni Jehova?

17 Sa siring, paagi sa saiyang madonong na marhay na “administrasyon,” o paagi nin pagpadalagan sa mga bagay-bagay, maootob na ni Jehova an saiyang katuyohan “na tiponon giraray an gabos dian ki Cristo, an mga bagay sa kalangitan asin an mga bagay sa daga.” An gabos na madonong na linalang sa langit asin sa daga matitipon na sa unibersal na katoninongan, na magayagayang nagpapasakop sa matanos na soberaniya kan Dakulang Paramukna, si Jehova.

18. Paano makikinabang sa pag-atender sa Memorial an mga linahidan sagkod an saindang kairiba?

18 Magigin nakakapakosog nanggad sa pagtubod na an sadit na bilang nin mga linahidan asin an kairiba nindang minilyon na ibang karnero magtitiripon sa Abril 12, 2006! Seselebraron ninda an Memorial kan kagadanan ni Cristo, siring kan ipinagboot ni Jesus: “Padagos na gibohon nindo ini sa paggirumdom sa sako.” (Lucas 22:19) Maninigong girumdomon kan gabos na maatender an ginibo ni Jehova para sa sainda paagi kan saiyang namomotan na Aki, si Cristo Jesus.

Bilang Repaso

• Ano an katuyohan ni Jehova para sa mga bagay sa langit asin sa mga bagay sa daga?

• Sairisay “an mga bagay sa kalangitan,” asin paano sinda tinipon?

• Sairisay “an mga bagay sa daga,” asin anong paglaom an kalabot?

[Mga Hapot Para sa Pag-adal]

[Kahon sa pahina 23]

An “Hawak kan Cristo”

Sa 1 Corinto 10:​16, 17, kan tinotokar an partikular na kahulogan kan tinapay para sa linahidan nin espiritung mga tugang ni Cristo, nasambitan ni Pablo an “hawak” sa sarong espesyal na kahulogan. Sia nagsabi: “An tinapay na satong binabaraak, bako daw na iyan pakikikabtang sa hawak kan Cristo? Huli ta igwa nin sasarong tinapay, kita, minsan ngani dakol, sasarong hawak, ta kita gabos nakikikabtang sa sasarong tinapay na iyan.” Kun an linahidan na mga Kristiano nakikikabtang sa tinapay sa Memorial, ipinapahayag ninda an saindang pagkasararo sa laog kan kongregasyon nin mga linahidan, na siring sa sarong hawak na si Cristo an Payo.​—Mateo 23:10; 1 Corinto 12:​12, 13, 18.

[Mga Ritrato sa pahina 23]

Taano ta an mga linahidan sana an nakikikabtang sa tinapay asin arak?

[Ritrato sa pahina 25]

Paagi sa administrasyon ni Jehova, an gabos na linalang sa langit asin sa daga magkakasararo