Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Tinabangan Ako ni Jehova na Manompongan Sia

Tinabangan Ako ni Jehova na Manompongan Sia

 Estorya nin Buhay

Tinabangan Ako ni Jehova na Manompongan Sia

ISINAYSAY NI FLORENCE CLARK

Kapot ko an kamot kan sakong agom na grabe an kamatean. Bilang sarong Anglicano, namibi ako sa Dios na maomayan logod an sakong agom, asin nanuga ako na kun dai sia magagadan, hahanapon ko an Dios sagkod na manompongan ko sia. Dangan magigin saiya na ako.

AKO namundag bilang si Florence Chulung kan Setyembre 18, 1937, sa Aboriginal Oombulgurii Community duman sa harayong rehion kan Kimberley Plateau sa Solnopan na Australia.

May maogmahon akong mga memorya kan sakuyang pagkaniaki kan mga aldaw na idto na mayong pinaghahaditan asin maogma. Hale sa pagmimisyon kan iglesia, nanodan ko an nagkapirang pundamental na bagay manongod sa Dios asin sa Biblia, alagad an sakong ina an nakapagtokdo sa sako kan Kristianong mga prinsipyo. Binabasa nia sa sako nin regular an Biblia, asin poon sa pagkaniaki, nagkaigwa ako nin hilig sa espirituwal na mga bagay. Hinangaan ko man an saro sa sakong mga inaon, na sarong misyonera sa saiyang iglesia. Aram ko sa sakuyang puso na gusto kong sumunod sa saiyang mga lakad.

An samuyang komunidad, na dating midbid bilang an Forrest River Mission, may probisyon para sa pag-eskuela poon sa enot na grado sagkod sa ikalimang grado. Duwang oras sana an samuyang klase kada aga. Nangahulogan ini na medyo limitado an sakong pormal na edukasyon, sarong bagay na ikinahadit kan sakong ama. Boot niang magkaigwa nin mas marahay na edukasyon an saiyang mga aki, kaya nagdesisyon sia na bayaan an Oombulgurri asin ibalyo an pamilya sa banwaan nin Wyndham. An aldaw kan samong paghale sarong mamondong aldaw para sa sako, alagad sa Wyndham, nahimo kong makapag-eskuela nin bilog na panahon sa suminunod na apat na taon,  poon 1949 sagkod 1952. Nagpapasalamat akong marhay na pinapangyari kan sakong ama na makamit ko an edukasyon na iyan.

Si Nanay nagtatrabaho sa lokal na doktor, asin kan magpondo na ako sa sakong pag-eskuela sa edad na 15, inalok ako kan doktor na ini nin trabaho bilang sarong nars sa ospital nin Wyndham. Maogma kong inako an alok, huli ta kan panahon na idto masakit maghanap nin trabaho.

Pakalihis nin pirang taon nakamidbid ko si Alec, sarong puti na paraataman nin hayop sa rantso. Kinasal kami kan 1964 sa banwaan nin Derby, kun saen regular akong nag-aatender sa Iglesia Anglicano. Sarong aldaw an mga Saksi ni Jehova nagbisita sa sakong harong. Sinabihan ko sinda na dai talaga ako interesado asin pinakiolayan ko sinda na dai na magbuelta. Alagad, igwa sindang sinabi na nakaintriga sa sako​—may personal na ngaran an Dios, si Jehova.

“Ano Dai Mo Kayang Magsadiring Mamibi?”

Kan 1965 nagpoon na magin masakit na marhay an buhay. An sakuyang agom tolong beses na naaksidente nin medyo seryoso​—duwa sa saiyang kabayo asin saro sa saiyang kotse. Marahay sana ta naomayan sia sa mga pagkaaksidenteng ini asin nakabalik sa trabaho. Minsan siring, dai nahaloy naaksidente na naman sia sa kabayo nia. Ngonyan, nagsapo sia nin grabeng tama sa payo. Kan ako umabot sa ospital, sinabihan ako kan doktor na magagadan na an sakong agom. Biyo akong nalunosan. Pinakiolayan nin sarong nars an lokal na padi na dumanan ako, alagad sinabi nia: “Bako ngonyan. Maduman ako sa aga!”

Boot ko na nasa kataed ko an padi tanganing mamibi kaiba ko asin sinabi ko ini sa madre. Sinabi nia: “Anong problema mo? Ano dai mo kayang magsadiring mamibi?” Kaya pinonan kong mamibi sa mga rebulto kan samong iglesia para sa tabang​—alagad daing nangyari. Garo baga talagang magagadan na an sakong agom. Naisip ko,‘Paano ko maaatubang an buhay kun magadan an sakong agom?’ Nahahadit man ako para sa sakong tolong aki​—si Christine, si Nanette, asin si Geoffrey. Ano an magigin buhay ninda kun mayo sindang ama? Marahay sana ta pakalihis nin tolong aldaw napagmata an sakong agom, asin sia ikinaluwas kan Disyembre 6, 1966.

Maski ngani narahayan sia, an sakuyang agom nagkaigwa nin danyos sa hotok. Nawara an iba sa saiyang memorya asin nagkaigwa sia ngonyan nin tendensiang magin madahas saka madalion na magbago an timplada kan saiyang payo. Nasakitan siang makiiba sa mga aki asin nagin sobra kaagresibo kun dai sinda minahiro siring sa mga adulto. Masakit an pag-ataman sa saiya. Kaipuhan kong gibohon an haros gabos na bagay para sa saiya. Tinokdoan ko pa ngani sia na magbasa asin magsurat giraray. An sakit sa pag-ataman sa saiya mantang inaasikaso ko an iba pang pampamilyang mga gibohon nagkaigwa nin grabeng epekto, asin nagkahelang ako nin nervous breakdown. Pitong taon poon kan maaksidente an sakong agom, nagkaoyon kami na magbulag nguna tanganing makabalik an marahay kong salud.

Iiniba ko an mga aki asin buminalyo ako patimog sa siudad nin Perth. Bago kan pagbalyong ini, an sakuyang tugang na babae nagpoon na mag-adal sa Biblia kairiba kan mga Saksi ni Jehova sa Kununurra, sarong sadit na banwaan sa Solnopan na Australia. Ipinaheling nia sako an sarong retrato sa librong An Katotoohan na Minagiya Pasiring sa Buhay na Daing Sagkod, * na naglaladawan kan panuga kan Biblia na sarong paraisong daga. Sa librong ini, ipinaheling pa nia sako na an Dios may ngaran, si Jehova, asin ini nakaakit sa sako. Palibhasa an mga bagay na ini dai man lamang sinasabi sa sako sa sakong iglesia, nagdesisyon ako na apodan sa telepono an mga Saksi ni Jehova oras na may istada na ako sa Perth.

Minsan siring, medyo nag-alangan akong kontakon sinda. Dangan sarong banggi, may nagtimbre. Duminuman sa pinto an sakong aking lalaki asin dali-daling nagbalik sa sako, na nagsasabi, “Nanay, an mga tawong sinabi mo na aapodan mo sa telepono uya na.” Medyo nabigla ako asin sinabi ko, “Sabihon mo na mayo ako digdi!” Alagad nagsimbag sia, “Aram mo na dai ako dapat na magputik, Nanay.” Huli ta napasupog, inatubang ko an mga nasa pinto. Mantang tinataratara ko an mga nagdalaw, nariparo ko an pagngalas sa saindang lalauogon. Napaduman sinda na an tuyo an dating nag-iistar, na huminale na. Pinadagos ko sinda dangan pinaoranan ko sinda nin mga hapot asin  nakakakontentong mga simbag hale sa Biblia an inako ko.

Kan suminunod na semana, nagpoon akong mag-adal sa Biblia nin regular kaiba kan mga Saksi, gamit an librong An Katotoohan na Minagiya Pasiring sa Buhay na Daing Sagkod. Pinukaw giraray kan pag-adal an sakong pagkamoot sa espirituwal na mga bagay. Pakalihis nin duwang semana nag-atender ako sa Memorial kan kagadanan ni Cristo Jesus. Nagpoon na akong umatender sa mga pagtiripon kada Domingo, asin dai nahaloy nag-aatender naman ako sa mga pagtiripon sa laog kan semana. Pinonan ko man na ipaabot sa iba an sakong mga nanonodan. Nadiskobre ko na an pagtabang sa iba na makanood kan mga katotoohan sa Biblia nakaparahay sa sakong mental asin emosyonal na salud. Pakalihis nin anom na bulan nabautismohan ako sa sarong pandistritong kombension sa Perth.

Mantang nag-ooswag ako sa espirituwal, nasabotan ko an pagmansay ni Jehova sa pagigin sagrado kan pag-agoman, pati na an prinsipyo sa Biblia na manonompongan sa 1 Corinto 7:​13, na nagsasabi: “An babae na igwa nin agom na lalaki na dai nin pagtubod, pero minaoyon ini na mag-erok sa kaibanan nia, dai nia pagbayaan an saiyang agom na lalaki.” An tekstong ini an nagin dahelan na balikan ko si Alec.

An Pagbalik sa Derby

Nakapuli ako sa Derby kan Hunyo 21, 1979, matapos an labing limang taon na pagkasuhay ko sa sakong agom. Siempre, nag-aalangan an pagmate ko asin iniisip-isip ko kun ano an saiyang magigin reaksion sa pagbalik ko. Nasorpresa ako ta maogmahon siang marhay na nagbalik ako saiya, minsan ngani nagpahayag sia nin pagkadesganar huli ta nagin saro ako sa mga Saksi ni Jehova. Isinuherir nia tolos na mag-atender ako sa saiyang iglesia, na dati kong pinag-aatenderan bago ako nagduman sa Perth. Ipinaliwanag ko na dai ko magigibo iyan. Pinagmaigotan kong marhay na irespeto an saiyang pagkapayo asin ginibo ko an pinakamakakaya ko bilang sarong Kristianang agom. Prinobaran kong ipakipag-olay sa saiya an manongod ki Jehova asin sa Saiyang marahayon na mga panuga sa ngapit, alagad bako siang interesado.

Pero, pag-abot nin panahon, bako sanang inako ni Alec an bago kong paagi nin pamumuhay kundi tinabangan naman nia ako sa pinansial tanganing makaatender ako sa mga kombension asin asamblea, siring man sa mga pagtiripon kada semana. Nagpasalamat ako nin marhay kan bumakal sia nin sarong kotse​—sarong mahalagang gamit sa harayong parteng ini kan Australia​—​na magagamit ko sa Kristianong ministeryo. An mga tugang na lalaki asin babae, kaiba an paraataman sa sirkito, parateng nakikidagos nin pirang banggi sa samuyang harong. Pinangyari kaini na mamidbid ni Alec an nagkapirang Saksi, asin garo nagugustohan nia na makaibanan sinda.

An Pagmate Ko Garo Ako si Ezequiel

Ikinaogma ko an pagbisita kan mga tugang na lalaki asin babae, alagad may inatubang akong kadepisilan. Ako sana an Saksing residente sa banwaan nin Derby. An pinakaharaning kongregasyon yaon sa Broome, mga 220 kilometros an rayo. Kaya nagdesisyon ako na gibohon an sakong pinakamakakaya na ikalakop an maogmang bareta. Sa tabang ni Jehova, naorganisar ko an sadiri ko asin nagpoon akong magpatotoo sa harong-harong. Nagin depisil sako an gibohon na ini, alagad pirme kong pinapagirumdom an sakong sadiri kan mga tataramon ni apostol Pablo: “Igwa ako kan kosog para sa gabos na bagay huli sa saiya na nagtatao nin puersa sa sako.”​—Filipos 4:13.

Dai ikinaogma kan lokal na klero an sakuyang ginigibo, nangorogna an pagpapatotoo ko sa mga kapwa ko Aborigen. Binalo nindang takoton ako asin papondohon an sakong paghuhulit. An saindang oposisyon nagpangyari sana sako na orog na magin determinado na magpadagos, asin regular kong ipinamibi ki Jehova na tabangan ako. Parate kong nagigirumdoman an pamparigon sa boot na mga tataramon na itinao ki Ezequiel: “Uya! Ginibo ko an saimong lalauogon na siring nanggad katagas sa saindang lalauogon asin an saimong angog na siring nanggad katagas sa saindang angog. Siring  sa brilyante, na mas matagas pa sa gapong kiskisan, ginibo ko an saimong angog. Dai ka dapat na matakot sa sainda, asin dai ka dapat na mangirhat sa saindang lalauogon.”​—Ezequiel 3:​8, 9.

Sa nagkapirang okasyon, duwang lalaki hale sa sarong grupo nin mga iglesia an ruminani sa sako mantang ako namamakal. Pinag-olog-olog ninda ako sa makosog asin maribok na paagi, na pirit na kinukua an atension kan ibang mga namamakal. Pinabayaan ko sana sinda. Sarong beses, mantang nagsasagibo ako nin pagdalaw liwat sa sarong interesado, an ministro kan lokal na iglesia duminatong asin pinagsahotan ako na dai nagtutubod ki Jesus. Inagaw nia an Biblia sa sakong kamot, yinugyug idto sa atubangan kan sakong lalauogon, dangan isinuso iyan sa sakong kamot. Mantang deretso ko siang hineheling sa mga mata, mahoyo alagad marigon kong kinotar an Juan 3:​16 asin sinegurado ko sa saiya na ako may pagtubod ki Jesus. Napula sia sa sakong kompiadong simbag asin huminale na mayo na nin sinabi.

Naogma akong maghulit sa mga Aborigen sa lugar nin Derby. Binalo kan sarong lokal na padi na pogolan ako na maabot an mga tawo sa sarong partikular na komunidad, alagad ibinalyo sia. Sa siring, napaabotan ko sinda kan mensahe sa Biblia. Gustohon kong magin misyonera siring kan sakong inaon, asin ngonyan ginigibo ko an trabaho kan misyonera, na tinatabangan an iba na makanood manongod sa Tataramon nin Dios. Dakol sa mga Aborigen an nagpaheling nin marahay na reaksion sa sakong paghuhulit, asin nakapoon ako nin nagkapirang pag-adal sa Biblia.

Nakakamate kan Sakong Espirituwal na Pangangaipo

Sa laog nin limang taon, ako sana an Saksi ni Jehova sa Derby. Nadepisilan akong magdanay na makosog sa espirituwal na mayo kan pamparigon sa boot gikan sa regular na mga pagtiripon kaiba nin kapwa mga parasamba. Sa sarong okasyon, nadedesganar nanggad ako kaya naghale nguna ako na dara an kotse. Kan makapuli ako kan pabanggi na, an sarong tugang na babae asin an saiyang  pitong aki yaon duman na naghahalat sa sako. Nagdara sinda nin suplay nin literatura para sa sako hale sa kongregasyon sa Broome, dakol na kilometro an rayo. Magpoon kaidto, an tugang na babaeng ini, si Betty Butterfield, nag-areglar na makaduman sa Derby sarong beses kada bulan asin iniibanan ako sa bilog na katapusan kan semana. Magkaibanan kaming naghuhulit dangan nag-aadal sa An Torrengbantayan sa sakong harong. Minaduman man ako sa Broome sarong beses kada bulan.

Matinabang na marhay an mga tugang sa Broome asin kun minsan minaduman sinda sa Derby minsan harayo tanganing tabangan ako sa paglilingkod sa langtad. Sinasadol ninda an siisay man na tugang na lalaki o babae hale sa ibang mga banwaan na maagi sa Derby na bisitahon ako asin makiiba sa sako sa ministeryo. An mga biaherong ini nagdadara man sa sako nin mga rekording nin mga pahayag publiko. An iba nakikiiba sa sako sa pag-adal kan An Torrengbantayan. An halipot na mga pagbisitang ini nakakaparigon na marhay sa boot.

Dakol Pang Tabang an Maabot

Sa laog nin nagkapirang taon, dugang pang pampakosog an inako ko kan si Arthur asin Mary Willis, sarong retiradong mag-agom hale sa timog na parte kan Solnopan na Australia, minaabot sa pagtabang sa sako sa laog nin tolong bulan sa medyo malipot na mga panahon. Si Tugang na Willis an namamayo sa kadaklan na pagtiripon asin nangengenot sa ministeryo sa langtad. Iriba kaming nagbibiahe pasiring sa mas puerang mga parte kan Kimberley Plateau, na binibisita an mga rantso nin baka sa hararayong lugar na ini. Sa kada paghale kan mag-agom na Tugang na Willis, namamatean ko an grabeng kakulangan sa sakong buhay.

Sa katapustapusi, sa katapusan kan 1983, naresibi ko an maogmang bareta na an sarong pamilya​—si Danny asin Denise Sturgeon asin an saindang apat na aki​—​maabot tanganing mag-istar sa Derby. Kan umabot na sinda, nagkaigwa na kami nin regular na mga pagtiripon kada semana asin iribang nakapaglilingkod sa langtad. Sarong kongregasyon an naorganisar kan 2001. Ngonyan, an Derby igwa na nin sarong makosog na kongregasyon na may 24 parahayag kan Kahadean, may duwang magurang asin sarong ministeryal na lingkod na nangangataman nin marhay sa samo sa espirituwal. Kun minsan, minaabot sa 30 an nag-aatender sa samong pagtiripon.

Kun ginigirumdom ko an nag-aging mga taon, napapaogma an sakong puso na maheling kun paano ako tinabangan ni Jehova na mapaglingkodan sia. Maski ngani an sakong agom dai pa nakikiiba sa sako sa pagtubod, padagos siang nagsusuportar sa sako sa ibang paagi. Limang miembro kan sako mismong pamilya an nagin bautisadong mga Saksi​—an duwa kong aking babae, an duwa kong makoapo, asin an saro kong sobrina. Dugang pa, an nagkapira sa sakong mga paryente nakikipag-adal na sa Biblia sa mga lingkod ni Jehova.

Nagpapasalamat nanggad ako huli ta tinabangan ako ni Jehova na manompongan sia. Determinado akong magin saiya sagkod lamang.​—Salmo 65:2.

[Nota sa Ibaba]

^ par. 14 Ipinublikar kan Mga Saksi ni Jehova alagad dai na iniimprenta ngonyan.

[Mapa/Mga Ritrato sa pahina 15]

(Para sa aktuwal na format, hilingon an publikasyon)

AUSTRALIA

Wyndham

Kimberley Plateau

Derby

Broome

Perth

[Credit Lines]

Kanggaro asin lyrebird: Lydekker; koala: Meyers

[Ritrato sa pahina 14]

Nagtatrabaho bilang sarong nars sa ospital nin Wyndham, kan 1953

[Ritrato sa pahina 15]

An Kongregasyon nin Derby, kan 2005