Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Pinagayagaya Ninda an Puso kan Saindang mga Magurang

Pinagayagaya Ninda an Puso kan Saindang mga Magurang

 Pinagayagaya Ninda an Puso kan Saindang mga Magurang

“AKI ko, kun an saimong puso nagin madonong, maggagayagaya man an sakong puso.” (Talinhaga 23:15) Tunay nanggad, an Kristianong mga magurang naggagayagaya kun an saindang mga aki nagkakaigwa nin diosnon na kadonongan. Kan Sabado, Setyembre 10, 2005, sarong internasyonal na grupo nin 6,859 katawo an nag-atender sa gradwasyon kan ika-119 klase kan Paadalan sa Biblia kan Watchtower sa Gilead. Napano nin paggayagaya an puso kan gabos, nangorogna an mga magurang kan 56 na naggradwar.

Si David Walker, sarong haloy nang miembro kan pamilyang Bethel sa Estados Unidos, an nagbukas kan programa paagi sa odok sa pusong pamibi. Dangan pinonan kan tsirman, si David Splane kan Namamahalang Grupo kan Mga Saksi ni Jehova, an programa kan gradwasyon paagi sa pagsabi sa mga ama asin ina na idto: “Maninigo kamo sa samong mainit na komendasyon. An mga kualidad na nakultibar nindo sa saindong mga aking lalaki asin babae nagpahiro sa sainda na maglaog sa paglilingkod bilang misyonero.” An mga magurang na idto tibaad nahahadit, mantang an saindang mga aking lalaki asin babae madali nang magpasiring sa hararayong destino. Minsan siring, inasegurar giraray sinda ni Tugang na Splane: “Dai kamo maghadit sa saindong mga aki. Mapapangatamanan sinda ni Jehova nin orog nanggad kisa pangangataman nindo sa sainda.” Dangan sinabi nia: “Isipon nindo an marahay na magigibo kan saindong mga aking lalaki asin babae. An mga tawong nagdudusa makakakua nin tunay na karangahan sa kaenot-enote sa saindang buhay.”

Kun Paano Padagos na Makakatao nin Kagayagayahan sa Iba

Iinintrodusir kan tsirman an apat na ispiker. Enot, si Ralph Walls kan Komite kan Sangang Opisina sa Estados Unidos nagpahayag sa temang “Pagdanayon na Buklat an Saindong mga Mata.” Idinoon nia na an espirituwal na pagkabuta mas grabe pa ngani kisa sa pisikal na pagkabuta. An kongregasyon nin Laodicea kan enot na siglo nawaran kan espirituwal na pagheling. An mga Kristiano sa kongregasyon na iyan na mga buta sa espirituwal tinawan nin tabang, alagad pirme nang mas marahay na likayan an siring na pagkabuta paagi sa pagpapadanay na buklat kan satong espirituwal na mga mata. (Kapahayagan 3:14-18) An ispiker nagsabi: “Pagdanayon na buklat an saindong mga mata, asin mansayon an responsableng mga lalaki siring kan pagmansay sa sainda ni Jehova.” An mga magradwar maninigo na dai mahadit nin labi-labi kun may mga problema sa kongregasyon. Aram gabos iyan kan Kagurangnan na Jesu-Cristo. Seseguradohon nia na aasikasohon sa tamang panahon an mga bagay-bagay.

Sunod, sinimbag ni Samuel Herd kan Namamahalang Grupo an hapot na “Andam daw Kamo?” Kun paanong dinadara nin sarong biahero an mga gubing na kaipuhan nia, kaipuhan man kan mga magradwar na pirmeng isulog an mga kualidad kan bagong personalidad. Kaipuhan na igwa sinda kan pagmalasakit ni Jesus. Kan sabihan sia nin sarong daoton: “Kun boot mo sana, mapapalinig mo ako,” si Jesus nagsabi: “Boot ko. Luminig ka.” (Marcos 1:40-42) Dangan nagsabi an ispiker: “Kun talagang gusto nindong tabangan an mga tawo, mahanap kamo nin paagi  na magibo iyan.” Sinasabihan kan Filipos 2:3 an mga Kristiano na ibilang “an iba na mas halangkaw.” Si Tugang na Herd nagsabi: “An pagigin may kababaan nin puso mas mahalaga kisa pagkaigwa nin kaaraman. An mga natatagboan nindo sa ministeryo asin an saindong mga tugang na lalaki asin babae sa kongregasyon makikinabang sa kaaraman nindo solamente kun kamo mapakumbaba.” Tinapos nia iyan paagi sa pagsabi na kun an mga magradwar padagos na masulog kan Kristianong pagkamoot, andam na sindang magbiahe pasiring sa saindang destino, na seguradong magigin mapanggana sa ngapit.​—Colosas 3:14.

Pinukaw ni Mark Noumair, saro sa mga instruktor sa Gilead, an pag-antisipar paagi sa tema kan saiyang pahayag na, “Papagdadanayon daw Nindo Iyan?” An “iyan” nanonongod sa satong pagpasalamat sa karahayan ni Jehova. An Salmo 103:2 nagsasabi: “Omawa si Jehova, O kalag ko, asin dai mo paglingawan an gabos na saiyang ginibo.” An mga Israelita nagpaheling nin kadaihan nin pagpasalamat para sa mana na nagpangyari na magdanay sindang buhay, na inapod ninda iyan na “daing kuentang tinapay.” (Bilang 21:5) Sa paglihis nin panahon, an halaga kan mana dai nagbago, alagad an saindang pag-apresyar para dian nawara. An instruktor nagsabi: “Kun lilingawan nindo an mga ginibo ni Jehova asin totogotan nindo na magin ordinaryo na sana an saindong paglilingkod sa ibang nasyon, makakaapektar iyan sa pagmansay nindo sa gibohon na itinao sa saindo ni Jehova.” An Salmo 103:4 nagsasabi na si Jehova ‘nagkokorona saindo nin mamomoton na kabootan.’ An mga magradwar makakaeksperyensia kan mamomoton na kabootan nin Dios sa bago nindang mga kongregasyon.

An saro pang instruktor sa Gilead, si Lawrence Bowen, nagpahayag sa temang “Aabotan daw Kamo?” Sinabi nia na an mga miembro kan ika-119 klase sa Gilead maigot na nagsanay tanganing magin mapangganang mga misyonero. Alagad ngonyan kaipuhan nindang magdanay ki Jehova asin sa gibohon na itinao nia sa sainda. Sa Kapahayagan 14:1-4, an 144,000 ilinaladawan na “padagos na nagsusunod sa Kordero saen man sia magduman.” An gabos sa grupong iyan nagdadanay na maimbod ki Jehova asin sa saiyang Aki ano man an mga pagbalo sa sainda, asin naaabot ninda an saindang pasohan. “Ano man an mangyari, kita maimbod man na magdanay ki Jehova asin sa gibohon na itinao nia sa sato,” an sabi kan ispiker. Sa paggibo kaiyan, maeeksperyensiahan kan mga magradwar na “aabotan” sinda kan mga bendisyon ni Jehova.​—Deuteronomio 28:2.

Pamumunga sa Saindang Paglilingkod

Kada katapusan kan semana durante kan kurso, nakikikabtang an mga estudyante sa ministeryo sa langtad. Sa pakikipag-olay sa sainda sa programa kan rehistrador kan paadalan na si Wallace Liverance, nagin risang-risa na sinda nagin mapanggana. Naghulit sinda kan maogmang bareta sa kisuerra sampulong lenguahe asin nakapoon nin dakol na pag-adal sa Biblia. An sarong mag-agom sa klase sa Gilead nakapoon nin pag-adal sa Biblia sa sarong lalaking Intsik. Pakalihis nin duwang pagdalaw, hinapot ninda sia kun ano an pagmate nia na namidbid nia si Jehova. Binuklat nia an saiyang Biblia asin ipinabasa nia sainda an Juan 17:3. An pagmate nia nasa dalan sia pasiring sa buhay.

Dangan ininterbio ni Anthony Morris kan Namamahalang Grupo an tolong tugang na naglilingkod sa mga Komite kan Sangang Opisina sa Côte d’Ivoire, Ecuador, asin Republika Dominikana. Inasegurar giraray kan mga tugang na ini an mga magradwar na inaantisipar kan mga Komite kan Sangang Opisina an pag-abot ninda asin tatabangan ninda sindang makaadaptar sa bago nindang mga destino.

Sunod, kinaolay ni Leonard Pearson kan pamilyang Bethel sa Estados Unidos an tolong miembro kan Komite kan Sangang Opisina, hale sa Papua New Guinea, Republika Demokratika nin Congo, asin Uganda. Inenkaminar kan mga tugang na ini an mga magradwar na magin lubos na okupado sa ministeryo sa langtad. Natabangan nin sarong misyonerong mag-agom na labing 21 taon na sa Congo an 60 katawo na magdusay asin magpabautismo. An mag-agom na iyan may 30 inaadalan sa Biblia ngonyan, asin 22 sa saindang mga inaadalan an nag-aatender na sa mga pagtiripon kan kongregasyon. Huli sa arog kaiyan kadakulang espirituwal na pag-aani, ngonyan an marahayon na panahon na maglingkod bilang misyonero.

Pagpatotoo na May Espiritu nin Pagkaapurado

Itinao ni Gerrit Lösch kan Namamahalang Grupo an pangultimong pahayag. An saiyang pinakatema iyo an “Pagtaram Manongod sa Dios Asin Pagpatotoo ki Jesus sa Aldaw kan Kagurangnan.” An mga termino sa Ingles na “witness” (patotoo), “witnesses” (mga saksi) asin “witnessing” (pagpapatotoo) minalataw nin 19 beses sa libro nin Kapahayagan. Sa siring, malinaw na sinasabi ni Jehova an manongod sa gibohon na ipinapagibo nia sa saiyang banwaan. Noarin niato itatao an siring na patotoo? Durante kan “aldaw kan Kagurangnan.” (Kapahayagan 1:​ 9, 10) An aldaw na iyan nagpoon kan 1914, nagpapadagos sagkod sa satong panahon, asin magpapadagos sagkod sa ngapit. Oyon sa Kapahayagan 14:​6, 7, an gibohon na pagtaram manongod sa Dios sinusuportaran kan mga anghel. Ipinapaheling kan Kapahayagan 22:17 na an paninimbagan na pagdirehir sa gibohon na pagpatotoo ki Jesus ipinagkatiwala sa mga natatada kan linahidan na mga Kristiano. Alagad dapat niatong aprobetsaran an pribilehiong iyan ngonyan. Sa bersikulo 20, nakasurat na si Jesus nagsasabi: “Ako madatong sa madali.” Sinadol ni Tugang na Lösch an gabos na presente: “Mangapodan kamo sa mga tawo, ‘Madia, kumua kamo kan tubig nin buhay na daing bayad.’ Si Jesus madatong sa madali. Andam daw kita?”

An programa tinapos ni Fred Rusk, na naglingkod mismo bilang instruktor sa Paadalan sa Gilead sa laog nin 11 taon, paagi sa sarong pamibi nin pagpasalamat ki Jehova na nakatudok sa puso kan gabos na nag-atender. Angay na pagtatapos iyan sa aldaw na nagin sarong okasyon na may dakulang paggayagaya.

[Kahon sa pahina 13]

ESTADISTIKA KAN KLASE

Bilang nin mga nasyon na irinepresentar: 10

Bilang nin mga nasyon na inasignaran: 25

Bilang nin mga estudyante: 56

Promedyong edad: 32.5

Promedyong taon sa katotoohan: 16.4

Promedyong taon sa bilog na panahon na ministeryo: 12.1

[Ritrato sa pahina 15]

Ika-119 Naggradwar na Klase kan Paadalan sa Biblia kan Watchtower sa Gilead

Sa lista sa ibaba, an bilang kan mga raya poon sa atubangan pasiring sa likod, asin an mga ngaran nakalista poon sa wala pasiring sa too sa kada raya.

(1) Helgesen, S.; Daugaard, H.; Pierluissi, A.; Joseph, I.; Racanelli, C. (2) Byrge, T.; Butler, D.; Freedlun, J.; Nuñez, K.; Pavageau, C.; Doumen, T. (3) Camacho, O.; Lindqvist, L.; Broomer, A.; Wessels, E.; Burton, J.; Woodhouse, O.; Doumen, A. (4) Tirion, A.; Connally, L.; Fournier, C.; Gil, A.; Johnsson, K.; Hamilton, L. (5) Byrd, D.; Scribner, I.; Camacho, B.; Laschinski, H.; Hallahan, M.; Libuda, O. (6) Joseph, A.; Lindqvist, M.; Helgesen, C.; Nuñez, D.; Scribner, S.; Fournier, J. (7) Pierluissi, F.; Pavageau, T.; Broomer, C.; Racanelli, P.; Butler, T.; Woodhouse, M.; Libuda, J. (8) Laschinski, M.; Freedlun, S.; Burton, I.; Tirion, M.; Byrd, M.; Byrge, J. (9) Wessels, T.; Hallahan, D.; Connally, S.; Gil, D.; Daugaard, P.; Hamilton, S.; Johnsson, T.