Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Indise kan mga Tema Para sa 2005 An Torrengbantayan

Indise kan mga Tema Para sa 2005 An Torrengbantayan

 Indise kan mga Tema Para sa 2005 An Torrengbantayan

Nagtotokdo sa petsa kan luwas na minalataw an artikulo

BIBLIA

An Siensia Asin, Magkasarongatan? 4/1

Biblia kan Hade, 8/15

Bibliang Berleburg, 2/15

Dagat nin Galilea (suanoy na baroto), 8/15

Ginagamit kan Enot na Bibliang Aleman an Ngaran nin Dios, 9/1

Italiano​—Maribok na Kasaysayan, 12/15

Kasaysayan​—Gurano Kaeksakto? 4/15

“Malinaw na Liwanag” Hale sa Kagurangguranging Libreriya sa Rusya, 7/15

Matatabangan Kamo na Makanompong nin Kagayagayahan, 8/1

Pantabang sa Pagtradusir, 4/15

“Pim” Nagpapatotoo sa Pagigin Totoo sa Kasaysayan, 3/15

Tampok na mga Kabtang sa Hokom, 1/15

Tampok na mga Kabtang sa Rut, 3/1

Tampok na mga Kabtang sa 1 Samuel, 3/15

Tampok na mga Kabtang sa 2 Samuel, 5/15

Tampok na mga Kabtang sa 1 Hade, 7/1

Tampok na mga Kabtang sa 2 Hade, 8/1

Tampok na mga Kabtang sa 1 Cronica, 10/1

Tampok na mga Kabtang sa 2 Cronica, 12/1

“Tapos Na” (New World Translation of the Christian Greek Scriptures sa Lingala), 7/1

Totoong mga Katokdoan, 7/15

BUHAY ASIN MGA KUALIDAD NIN KRISTIANO

“An Alisto an Isip Ineestudyaran an Saiyang mga Lakad” (Tal 14), 7/15

An Iniisip nin Iba Manongod sa Sato, 9/15

‘An Pagkatakot ki Jehova Kadonongan’ (Tal 14), 9/15

Basehan na Makolgan an Boot? 8/1

Dai Mag-ontok sa Paggibo nin Karahayan, 6/1

Dai Pagkakaoyon nin Mag-agom, 6/1

Gibohon na May Halaga an Kada Aldaw, 5/1

Ginigibo si Jehova na Saindong Dios, 4/1

Ikinokomparar an Saindong Sadiri sa Iba? 2/15

Kaimbodan, 9/1

Konsensia na Napatuod nin Marhay? 10/1

Kosog nin Boot sa Atubangan nin Pagtumang, 5/1

Labanan an Salang Kaisipan! 9/15

“Magin Mapag-istimar,” 1/15

Makakayanan an Ano Man na Pagbalo! 6/15

Makipag-olay sa Saindong mga Mahal sa Buhay, 6/1

“Mayaman sa Dios”? 10/1

Mga Kostumbre na Ikinakaanggot nin Dios, 1/1

Nagbubunga an Katotoohan sa mga Tinotokdoan Nindo? 2/1

Napapahiro Kamo kan Saindong Pagtubod? 4/15

Oras nin Pagkakan, 1/1

Paghinanyog na May Pagkamoot, 11/15

Pakipagkatoninongan, 3/1

Protehiran an mga Aki Paagi sa Diosnon na Kadonongan, 1/1

Sa Anong Pundasyon Nagtotogdok? 5/15

Sentido Komun, 5/15

JEHOVA

An “Sinabi” ni Jehova Iingatan Kamo, 9/1

Dai Kamo Babayaan ni Jehova, 10/15

Pirmeng Tama an Ginigibo, 2/1

JESU-CRISTO

Ano an Impluwensia sa Saindo? 3/15

Siisay si Jesu-Cristo? 9/15

KALENDARYO

Daing Agom Asin Kontento, 7/15

Kadakoldakol kan Nag-aako kan Pagsamba ki Jehova, 9/15

Mga Hoben na Nag-oomaw ki Jehova, 3/15

Mga Pamilya na Pinasarig, 5/15

Pagigin Mapagsakripisyo, 11/15

Pagkagurang “Korona nin Kagayonan,” 1/15

LAEN-LAEN NA TEMA

“An Espada ni Jehova Asin ni Gedeon!” 7/15

An Kristianismo sa Tahaw kan mga Judio kan Enot na Siglo, 10/15

An mga Ngangalasan sa mga Linalang Nagpapamuraway ki Jehova, 11/15

Ano an Halaga kan Buhay? 2/1

An Pantubos Ibinabantog an Kadakulaan kan Katanosan nin Dios, 11/1

Armagedon, 12/1

Filo nin Alejandria, 6/15

Kadukhaan, 5/15

Kagadanan, 8/15

Kapaskohan, 12/15

‘Kun Piriton na Maglingkod’ (Mat 5:41), 2/15

‘Mahalagang Pulang Gapo’ (Kap 4:3), 3/15

Makakabago kan Kinaban? 11/1

Makokontrol an Ngapit? 1/15

Mari​—Reyna kan Desierto, 5/15

Mga Milagro, 2/15

Nakapukaw nin Pagtumang an Paghuhulit ni Saulo, 1/15

Nanggana si Samson, 3/15

Paghanap nin Katoninongan nin Isip, 7/1

Pagkabuhay Liwat, 5/1

Pagkua nin Kaaraman​—Ngonyan Asin Sagkod Lamang, 4/15

Pagsasararoon nin Relihion an Katawohan? 1/1

Pankinaban na Pagkasararo, 6/1

Pasko Asin Bagong Taon, 12/15

Pinakamarahay na Edukasyon, 10/15

Poncio Pilato, 9/15

“Sinda na Minababa sa Dagat Sakay nin mga Barko,” 10/15

Tanda kan Presensia ni Jesus, 10/1

Totoo an Diablo? 11/15

Totoong mga Katokdoan, 7/15

Trabaho​—Bendisyon o Sumpa? 6/15

MGA ARTIKULONG PINAG-ADALAN

An mga Patanaw sa Ngapit kan Kahadean nin Dios Nagin Sarong Katunayan, 1/15

An Pagkabuhay Liwat​—Katokdoan na Nakakaapektar sa Saindo, 5/1

An Paglaom na Pagkabuhay Liwat​—Ano an Kahulogan Kaiyan Para sa Saindo? 5/1

An Satong mga Aki​—Mahalagang Marhay na Mana, 4/1

Bilang ni Jehova “an Mismong Buhok kan Saindong Payo,” 8/1

Dai Na Nabubuhay Para sa Sato Man Sana, 3/15

Ilinigtas, Bakong Huli sa mga Gibo Sana, Kundi Huli sa Dai na Kutana Maninigong Kabootan, 6/1

Iniingatan ni Jehova an mga Naglalaom sa Saiya, 6/1

Ipapabanaag daw Nindo an Kamurawayan nin Dios? 8/15

Ipinapabanaag kan mga Kristiano an Kamurawayan ni Jehova, 8/15

“Kamo Binakal nin Sarong Halaga,” 3/15

Kamo daw Maimbod sa Gabos na Bagay? 7/15

Kita Maglalakaw sa Ngaran ni Jehova na Satong Dios, 9/1

Kultibaron an Tunay na Kapakumbabaan, 10/15

Ley nin Pagkamoot sa mga Puso, 8/15

Madonong na Giya Para sa mga Mag-agom, 3/1

“Magdanay Kamong Mapagbantay”​—Nag-abot Na an Oras nin Paghokom! 10/1

Mag-ingat sa Pagkaigwa nin Maabhaw na Puso, 10/15

Maglakaw sa Kaibahan nin Dios sa Maribok na mga Panahon na Ini, 9/1

Maglakaw sa Kaibanan nin Dios, Mag-ani nin Marahay, 11/15

Maglakaw Segun sa Pagtubod, Bakong Segun sa Naheheling! 9/15

Magtiwala sa Tataramon ni Jehova, 4/15

Malakaw daw Kamo sa Kaibahan nin Dios? 11/1

Maogmang Bareta Para sa mga Tawo kan Gabos na Nasyon, 7/1

Mga Hoben, Omawa Nindo si Jehova! 6/15

Mga Kristiano​—Ipag-orgolyo Nindo Kun Siisay Kamo! 2/15

Mga Magurang, Itao an mga Pangangaipo kan Saindong Pamilya, 6/15

Mga Magurang, Protehiran an Saindong Mahalagang Marhay na Mana, 4/1

Mga Magurang​—Anong Ngapit an Gusto Nindo Para sa Saindong mga Aki? 10/1

Nadadangog kan mga Tawo ‘sa Gabos na Lenguahe’ an Maogmang Bareta, 12/1

Ngonyan Na an Panahon Para sa Desididong Aksion, 12/15

‘Padagos Kamong Magpogol sa Irarom nin Karatan,’ 5/15

Padagos na Maglakaw Arog kan Paglakaw ni Jesu-Cristo, 9/15

“Padagos na Patunayan Kun Ano Man Nanggad Kamo,” 7/15

‘Pagdara nin Maogmang Bareta Dapit sa Bagay na Orog Karahay,’ 7/1

Pagigin Progresibo Asin Madaling Makibagay na mga Ministro, 12/1

Pag-iingat sa Satong Midbidan Bilang Kristiano, 2/15

Pagmamaigot na Hanapon an “Perlas na Halangkaw an Halaga” Ngonyan, 2/1

Pakaaram sa mga Dalan ni Jehova, 5/15

‘Pakakua nin Sarong Perlas na Halangkaw an Halaga,’ 2/1

Pangaptan an Arogan na Itinao ni Jesus, 1/1

Puedeng Magin Mapanggana an Pag-agoman sa Presenteng Kinaban, 3/1

Sairisay an Bubuhayon Liwat? 5/1

Si Cristo​—An Pinakasentro kan Hula, 1/15

Siisay an Kinukuyog Nindo​—an Dios o mga Tawo? 12/15

Si Jehova “an Parabalos sa mga Maigot na Naghahanap sa Saiya,” 8/1

Si Jehova an Satong Pastor, 11/1

Sinanay na Magtao nin Lubos na Pagpatotoo, 1/1

‘Tanos an mga Dalan ni Jehova,’ 11/15

Tinatabangan Kita kan Hula ni Oseas na Maglakaw sa Kaibanan nin Dios, 11/15

Togotan Nindo an Tataramon nin Dios na Magin Liwanag sa Saindong Dalan, 4/15

MGA ESTORYA NIN BUHAY

Abundang Binabalosan ni Jehova (R. Stawski), 8/1

An “Buhay Ngonyan”​—Ikinakaogma Iyan nin Lubos! (T. Buckingham), 6/1

Determinado na Padagos na Maglingkod (C. Benanti), 12/1

Ginamit an mga Kamugtakan Tanganing Magpatotoo sa Gabos na Lugar (R. Malicsi), 3/1

Ikinakaogma an Kabtang sa Pagtotokdo sa Biblia (A. Matheakis), 7/1

Mapanggana sa Espesyal na Paagi (E. Ludolph), 5/1

Minsan Ngani Maluya, Ako Mapuersa (L. Engleitner), 5/1

Naako Ko ‘an mga Kahagadan kan Sakong Puso’ (D. Morgou), 11/1

Nakanompong nin Mamomoton na Ama an Ilo (D. Sidiropoulos), 4/1

Nakanood na Biyong Magtiwala ki Jehova (N. Holtorf), 1/1

Pagtagal Bilang Soldados ni Cristo (Y. Kaptola), 9/1

Pinakosog Ako kan Halimbawa kan mga Magurang (J. Rekelj), 10/1

MGA HAPOT HALE SA MGA PARABASA

“Anghel” ni Pedro (Gi 12:15), 6/1

“An saro na solamenteng daing kagadanan” asin “mayo ni saro sa mga tawo an nakaheling” minaaplikar daw ki Jesus? (1Ti 6:​15, 16), 9/1

Binaak ni Samson an leon na garo sana ogbon nin kanding? 1/15

Bubuhayon daw liwat si Salomon? 7/15

Dinutaan ni Samson an mga bangkay bilang Nazareo? 1/15

Kahulogan kan Shechinah, 8/15

Kontradiksion manongod sa pagkakan nin gadan na hayop? (Le 11:40; De 14:21), 7/1

Madahas na mga kawat sa komputer, 9/15

Maringis daw si David sa mga bihag? 2/15

Matao nin tip sa empleyado kan gobyerno? 4/1

Mga babae na “magdadanay na ligtas paagi sa pag-aki” (1Ti 2:15), 5/1

Namibi si Esteban ki Jesus? 1/1

Pablo: “Ako sarong Fariseo” (Gi 23:6), 4/15

Pakikilimos, 3/1

Si David asin mga tawohan nagkakan kan dolot na tinapay, 3/15

Taano ta dai ginadan si David asin Bat-seba? 5/15

“Tibaad” (Sof 2:3), 8/1

Trabaho na kalabot an pagdara nin armas, 11/1

MGA SAKSI NI JEHOVA

An mga Menonita Naghanap kan Katotoohan (Bolivia), 9/1

‘An Pagkamoot kan Gabos Nagtatalubo’ (Hapon), 11/15

Asamblea sa Kampo nin mga Dulag (Kenya), 4/15

“Daga kan Agila” (Albania), 10/15

‘Dai Nakikompromiso,’ 7/15

Good News for People of All Nations (pulyeto), 12/1

Gradwasyon sa Gilead, 7/1

Ipinapaabot an Maogmang Bareta sa mga Bungog (España), 11/1

Kun Saen Maoswag an Enot na Kristianismo (Italia), 6/15

Macedonia, 4/15

“Maghulit nin Pagkabutas sa mga Bihag” (gibohon sa bilanggoan), 12/15

“Maimbod sa Irarom nin mga Pagbalo” (video), 3/1

Mga Kontribusyon, 11/1

Nagkakabunga an Marahay na Gawe-Gawe (Hapon), 11/1

Onestong mga Tawo, 6/1

Pag-omaw ki Jehova sa Eskuelahan, 6/15

Pagtabang sa mga Intsik sa Mejico, 12/15

Patotoo sa Pagkamoot, Pagtubod, Pagkuyog (imprentahan sa Watchtower Farms), 12/1

“Pinaglamag Huli sa Saiyang Pagtubod” (N. Riet), 6/15

‘Puede Kutanang Makatalingkas,’ 8/15

Puerang mga Lugar nin Australia, 4/1

Puersa kan Tataramon nin Dios, 2/15

Saba, 2/15

‘Saro sa Pinakamaogmang Aldaw sa Sakong Buhay’ (Australia), 11/1