Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

An Pasko Asin Bagong Taon—Maootob daw an Gabos na Gusto Nindo?

An Pasko Asin Bagong Taon—Maootob daw an Gabos na Gusto Nindo?

 An Pasko Asin Bagong Taon—Maootob daw an Gabos na Gusto Nindo?

“Si Pedrong [Dakula] nagboot na gibohon an espesyal na mga seremonya nin Bagong Taon sa gabos na simbahan sa Enero 1. Dugang pa, nagtao sia nin instruksion na gamiton an angay sa piestang mga sanga nin kahoy na pirmeng berde (evergreen) bilang dekorasyon sa mga harigi kan pinto sa laog kan mga harong, asin nagboot sia na an gabos na siudadano sa Moscow maninigong ‘ipaheling an saindang kaogmahan paagi sa makosog na pagpelisitar’ sa lambang saro sa Bagong Taon.”​—Peter the Great​—His Life and World.

ANO an inaantisipar nindo durante nin Pasko asin Bagong Taon? Iyan halawig na peryodo nin kapiestahan. An mga magurang sagkod mga aki tibaad nasa bakasyon sa panahon na ini, kaya garo baga iyan pinakamarahay na okasyon na an mga pamilya magkairibanan. An Pasko iyo an tradisyonal na aldaw kan pagkamundag ni Cristo. May mga tawo na gustong tawan nin onra si Cristo sa panahon na ini kan taon huling nagsasaboot sinda na ini an pinakaimportanteng aspekto kan panahon na iyan. Tibaad iyan man an saboot nindo.

Baga man iyan pagtao nin onra ki Cristo, pag-ogma kaiba kan pamilya, o pareho, minilyon na agom na lalaki, agom na babae, asin aki sa bilog na kinaban an naghahalat kan panahon na ini na may odok na pag-antisipar. Kumusta ngonyan na taon? Iyan daw magigin espesyal na panahon para sa pamilya, asin espesyal daw iyan para sa Dios? Kun igwa nin pagtiripontipon an pamilya, maootob daw an gabos na gusto nindo, o madedesganar kamo?

Naririsa nin dakol na nag-aantisipar sa relihiosong aspekto na an Pasko sagkod Bagong Taon sa parate isineselebrar na mayo nin ano man na koneksion ki Cristo. Imbes, an Pasko asin Bagong Taon nagigin na sanang panahon nin pag-ako nin mga regalo, sarahotan sa pagkaigwa nin parti na puedeng kaiba an gawe-gawe na naglalapastangan ki Cristo, o sa pangenot sarong dahelan tanganing mag-iribaiba giraray an pamilya. Sa parate, an siring na pagtiripontipon rinaraot nin saro o labi pang miembro kan pamilya na nagpapangana sa kakanon asin inomon na de alkohol, na minapukaw nin mga argumento na parateng marhay na nagigin dahelan nin kadahasan sa laog kan pamilya. Tibaad naobserbaran nindo iyan, o tibaad naeksperyensiahan ngani nindo iyan.

Kun iyo, garo baga kadikit na marhay an pagbabago poon kan panahon kan Rusong si Zar Pedrong Dakula, na isinaysay sa kapinonan. Huling napupurisaw huli sa presenteng dalagan nin mga bagay, dakol an nagmamawot na an Pasko asin Bagong Taon magin panahon nin hararom na relihiosong paghorophorop asin kapakipakinabang na pag-iribaiba kan pamilya. May mga nagkakampanya pa ngani para sa pagbabago, na ginagamit an mga sarabihon na arog kan, Si Jesus an rason kan selebrasyon. Alagad may magigibo daw na pagbabago? Asin matao daw talaga ini nin onra ki Cristo? Igwa daw nin mga dahelan na magkaigwa nin laen na pagmansay manongod sa Pasko asin Bagong Taon?

Tanganing makua an nakakakontentong mga simbag, helingon niato an situwasyon paagi sa pagmansay nin mga tawo sa sarong nasyon na maninigong magkaigwa nin espesyal na dahelan tanganing magpasalamat sa panahon na ini kan taon.