Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Gurano Katotoo sa Saindo an Diablo?

Gurano Katotoo sa Saindo an Diablo?

 Gurano Katotoo sa Saindo an Diablo?

ILINALADAWAN kan Kasuratan an Diablo bilang sarong totoong persona. Sia dai naheheling nin mga tawo sa kaparehong dahelan na an Dios dai naheheling kan mga mata nin tawo. “An Dios Espiritu,” an sabi kan Biblia. (Juan 4:24) An Diablo sarong espiritung linalang. Minsan siring, bakong arog kan Kaglalang, an Diablo may kapinonan.

Haloy pa bago lalangon ni Jehova Dios an mga tawo, naggibo sia nin kadakoldakol na espiritung linalang. (Job 38:​4, 7) Sa Biblia an mga espiritung ini inaapod na mga anghel. (Hebreo 1:​13, 14) Sinda gabos linalang nin Dios na sangkap​—mayo ni saro na diablo o may ano man na maraot na karakteristiko. Kun siring, paano nagkaigwa nin Diablo? An terminong “diablo” nangangahulogan nin “parabalobagi” asin sa siring nanonongod sa saro na nagsasabi nin maraot an intension na mga kaputikan manongod sa iba. An “Satanas” nangangahulogan “Paratumang,” o nagkokontra. Kun paanong an sarong dating onestong tawo ginigibo an saiyang sadiri na magin parahabon paagi sa paghabon, an saro sa sangkap na espiritung mga aki nin Dios nagpadara sa salang pagmawot asin ginibo an saiyang sadiri na magin Satanas na Diablo. Ipinapaliwanag kan Biblia an proseso nin pagraot sa sadiri sa paaging ini: “An lambang saro nababalo paagi sa pagkabutong asin pagkaakit sa saiya kan saiyang sadiring kamawotan. Dangan an kamawotan, kun iyan nangidam na, nangangaki nin kasalan; an kasalan man, kun iyan ikasagibo na, nagbubunga nin kagadanan.”​—Santiago 1:​14, 15.

Minalataw na arog kaini an nangyari. Kan lalangon ni Jehova Dios an enot na tawong mag-agom, si Adan asin Eva, nagmamasid an anghel na marebelde sa Dios. Aram nia na pinagbotan ni Jehova si Adan asin Eva na panoon an daga nin matanos na mga tawo, na masamba sa Kaglalang. (Genesis 1:28) Naheling kan anghel na ini na may posibilidad na magkamit sia nin onra asin importansia. Huling itinulod nin kahanaban, naara sia sa bagay na tama sanang para sa Kaglalang​—an pagsamba kan mga tawo. Imbes na isikwal an siring na salang pagmawot, pinatalubo iyan kan espiritung ini na aki nin Dios sagkod na mangaki iyan nin kaputikan dangan nin pagrebelde. Isipon nindo an ginibo nia.

Ginamit kan rebeldeng anghel an sarong halas tanganing makipag-olay sa enot na babae, si Eva. “Ano totoo na an Dios nagsabi na dai kamo magkakan sa gabos na kahoy kan hardin?” an ihinapot  kan halas ki Eva. Kan sabihon ni Eva an pagboot nin Dios asin an penalidad sa pagsuway dian, an halas nagsabi: “Dai nanggad kamo magagadan. Huli ta naaaraman nin Dios na sa mismong aldaw na kamo kumakan [sa kahoy na yaon sa tahaw kan hardin] mabubuklat an saindong mga mata asin kamo magigin arog nin Dios, na nakakamidbid kan marahay asin maraot.” (Genesis 3:1-5) An alegasyon iyo na dai sinabi nin Dios ki Adan asin Eva an totoo. Paagi sa pagkakan kan bunga kan kahoy na iyan, si Eva daa magigin arog nin Dios, na may deretsong magdesisyon kun ano an marahay asin kun ano an maraot. Iyan an primerong kaputikan na isinabi kasuarin man. An pagsabi kaiyan an nagpangyari sa anghel na iyan na magin parabalobagi. Sia man nagin paratumang sa Dios. Huli kaini, ipinapamidbid kan Biblia an kaiwal na ini nin Dios bilang “an enot na halas, an inaapod Diablo asin Satanas.”​—Kapahayagan 12:9.

“Magpuka Kamo”

An kaputikan na sinabi kan Diablo ki Eva nag-aser oyon sa plano nia. An Biblia nagsabi: “Kaya naheling kan babae na an bunga kan kahoy marahayrahay na kakanon asin kawiliwili sa mga mata, iyo, an kahoy nakakaarang paghelingon. Kaya nagpoon siang kumua kan bunga kaiyan asin kumakan kaiyan. Dangan tinawan man nia an saiyang agom na lalaki kan ini nasa kaibanan nia asin nagpoon man ining kumakan kaiyan.” (Genesis 3:6) Nagtubod si Eva ki Satanas asin nakisuway sa Dios. Nadara nia si Adan na balgahon man an ley nin Dios. Sa siring, nagin mapanggana an Diablo na madarang magrebelde sa Dios an enot na tawong mag-agom. Poon pa kaidto, igwa na nin dai naheheling na impluwensia si Satanas sa mga gibo-gibo nin tawo. An saiyang pasohan? Italikod an mga tawo sa pagsamba sa tunay na Dios asin kuanon nia an saindang pagsamba. (Mateo 4:​8, 9) Kun siring, may marahay na dahelan na an Kasuratan nagpapatanid: “Magmata kamo, magpuka kamo. An saindong kaiwal, an Diablo, naglalakaw na siring sa nagngangarob na leon, na naghahanap nin masisiba.”​—1 Pedro 5:8.

Kanigoan kalinaw kan pagkaladawan kan Biblia sa Diablo bilang sarong totoong espiritung persona​—anghel na nagin maraot asin peligroso! An enot asin mahalagang lakdang sa satong pagdanay na puka iyo an pagrekonoser na sia talagang nag-eeksister. Alagad bako sanang pagigin mata asin pagdanay na puka an kalabot. Importante man na dai magin ignorante sa “mga pakana” ni Satanas asin sa saiyang mga paagi nin pandadaya sa mga tawo. (2 Corinto 2:11) Ano an saiyang mga pakana? Asin paano kita makakapanindogan nin marigon tumang sa mga iyan?

Inaaprobetsaran kan Diablo an Natural na Pangangaipo nin Tawo

Inoobserbaran na kan Diablo an mga tawo poon pa kan lalangon an katawohan. Aram nia an naturalesa nin tawo​—an saiyang mga pangangaipo, an saiyang mga interes, asin an saiyang mga pagmawot. Aram na marhay ni Satanas na an tawo linalang na may espirituwal na pangangaipo, asin listong inaprobetsaran kan Diablo an pangangaipong ini. Paano? Paagi sa pagpakakan sa katawohan nin relihiosong mga kaputikan. (Juan 8:44) Dakol na relihiosong katokdoan manongod sa Dios an nagkakasarongatan asin nakakaribaraw. Sa paghona nindo kiisay na katuyohan an natatabangan kaini? An nagkakasarongatan na mga katokdoan dai puedeng magin totoo gabos. Kun siring, bako daw na posible na an dakol na relihiosong katokdoan espesipikong dinisenyo asin ginamit ni Satanas tanganing ilagalag an mga tawo? Sa katunayan, an Biblia inaapod sia na “dios kan sistemang ini nin mga bagay,” na iyong buminuta sa isip kan mga tawo.​—2 Corinto 4:4.

An katotoohan nin Dios nagtatao nin proteksion tumang sa relihiosong mga panloloko. Iinaagid kan Biblia an katotoohan sa Tataramon nin Dios sa hagkos na ginagamit nin soldados kan suanoy na mga panahon tanganing protehiran an saiyang habayan. (Efeso 6:14) Kun ilalaog nindo sa isip an kaaraman sa Biblia asin mamumuhay kaoyon kan mensahe kaiyan, na garo nahahagkosan kamo  kaiyan, an Tataramon nin Dios an maprotehir sa saindo na dai madaya kan relihiosong kaputikan asin mga sala.

An inklinasyon nin tawo sa espirituwal na mga bagay an nagmotibar sa saiya na siyasaton an mga dai aram. Ipinapairarom sia kaini sa saro pa kan mapandayang mga pakana ni Satanas. Sa pag-aprobetsar sa pag-usyoso nin tawo manongod sa mga bagay na pambihira asin misteryoso, ginamit ni Satanas an espiritismo tanganing makontrol nia an dakol. Kun paanong ginagamit nin sarong paraayam an paon tanganing akiton an saiyang biktima, ginagamit ni Satanas an mga pakana na siring kan panhuhula, astrolohiya, hipnotismo, panraratak, panhihimalad, asin mahika tanganing akiton asin siloon an mga tawo sa bilog na kinaban.​—Levitico 19:31; Salmo 119:110.

Paano nindo mapoprotehiran an saindong sadiri na dai masiod nin espiritismo? An Deuteronomio 18:10-12 nagsabi: “Mayo nin maninigong makua sa saimo na siisay man na nagpapaagi kan saiyang aking lalaki o kan saiyang aking babae sa kalayo, siisay man na minagamit nin pagtoodtood, paramahika o siisay man na naghahanap nin mga signos o pararatak, o saro na nag-eengkanto o siisay man na nakikihumapot sa patagolainan o parahula o siisay man na nakikihumapot sa gadan. Huli ta an gabos na naggigibo kan mga bagay na ini makauuyam nin makuri ki Jehova, asin huli sa makauuyam nin makuring mga bagay na ini na inaalaw sinda ni Jehova na saimong Dios sa atubangan mo.”

An sadol kan Kasuratan direkta: Dai kamo maimbuelto sa espiritismo. Paano kun nakikikabtang na kamo sa sarong porma nin espiritismo asin gusto na nindong makabutas ngonyan? Puede nindong arogon an halimbawa kan enot na mga Kristiano sa siudad nin Efeso. Kan inako ninda “an tataramon ni Jehova,” an sabi kan Biblia, “an dakol sa mga naggigibo nin mahika tiniripon an saindang mga libro asin sinolo iyan sa atubangan nin gabos.” Mahal an mga librong idto. An mga iyan may kantidad na 50,000 na pidaso nin pirak. (Gibo 19:​19, 20) Pero, dai nag-alangan an mga Kristiano sa Efeso na raoton iyan.

Inaaprobetsaran ni Satanas an mga Kaluyahan nin Tawo

An sarong sangkap na anghel nagin Satanas na Diablo huli ta nagpadara sia sa pagmawot na pamurawayon an sadiri. Pinukaw man nia ki Eva an mapalangkaw asin maimot na pagmawot na magin arog nin Dios. Ngonyan, kinokontrol ni Satanas an dakol paagi sa pagpukaw nin kapalangkawan sa sainda. Halimbawa, may mga nagsasaboot na an saindang rasa, grupong etniko, o nasyonalidad mas marahay kisa sa iba. Sarongat nanggad ini sa itinotokdo kan Biblia! (Gibo 10:​34, 35) Malinaw na sinasabi kan Biblia: “Ginibo [nin Dios] hale sa sarong tawo an gabos na nasyon kan mga tawo.”​—Gibo 17:26.

An epektibong pandepensa tumang sa pagpukaw ni Satanas sa kapalangkawan iyo an kapakumbabaan. An Biblia nagsasadol sa sato na “dai mag-isip dapit sa [satong] sadiri nin orog kisa maninigong isipon.” (Roma 12:3) “An Dios minatumang sa mga maabhaw,” an sabi kaiyan, “alagad sia minatao nin dai na kutana maninigong kabootan sa mga mapakumbaba.” (Santiago 4:6) An sarong epektibong paagi nin paglaban sa mga paghihingoa ni Satanas iyo an pagpaheling sa saindong  personal na buhay nin kapakumbabaan asin iba pang kualidad na inooyonan nin Dios.

Gustong-gusto man kan Diablo na aprobetsaran an kaluyahan nin tawo na magpadara sa salang mga pagmawot kan laman. Intension ni Jehova Dios na an mga tawo mag-ogma sa buhay. Kun an mga kamawotan napapanigoan kaoyon kan kabotan nin Dios, maresulta iyan sa tunay na kaogmahan. Alagad tinetentaran ni Satanas an mga tawo na panigoan sa inmoral na mga paagi an saindang mga pagmawot. (1 Corinto 6:​9, 10) Mas marahay nanggad na papagdanayon na nakapokus an isip sa mga bagay na malinig asin may moral na karahayan. (Filipos 4:8) Makakatabang ini sa saindo na magkaigwa nin makosog na kontrol sa saindong isip asin emosyon.

Danay na Labanan an Diablo

Puede daw kamong magin mapanggana sa paglaban sa Diablo? Puede nanggad. Inaasegurar kita kan Biblia: “Tumangon nindo an Diablo, asin sia madulag sa saindo.” (Santiago 4:7) Dawa linalabanan nindo si Satanas, dai sia tolos-tolos masuko asin mapondo sa pagtao saindo nin dugang pang problema mantang ilinalaog nindo sa isip an kaaraman manongod sa Dios. Dai nanggad, an Diablo maprobar giraray “sa ibang kombenyenteng panahon.” (Lucas 4:13) Minsan siring, dai kamo kaipuhan na matakot sa Diablo. Kun padagos nindo siang lalabanan, dai nia kamo ikakatalikod sa tunay na Dios.

Minsan siring, an paglaban sa Diablo nangangaipo nin kaaraman kun siisay sia asin kun paano nia dinadaya an mga tawo siring man kun anong pagprotehir an puede nindong gibohon laban sa saiyang mga pakana. Igwa nin saro sanang daing kasalasalang gikanan kan kaaraman na iyan​—an Tataramon nin Dios, an Biblia. Kaya magin marigon sa saindong determinasyon na pag-adalan an ipinasabong na Kasuratan, asin iaplikar sa saindong buhay an nanonodan nindo dian. An mga Saksi ni Jehova sa saindong lugar maoogmang tabangan kamo na daing bayad sa arog kaiyan na pag-adal sa oras na kombenyente sa saindo. Dai tabi mag-alangan na kontakon sinda o sumurat sa mga kagpublikar kan magasin na ini.

Mantang ginigibo nindo an pag-adal kan Biblia, kaipuhan na maaraman nindo na puedeng gamiton ni Satanas an pagkontra o paglamag tanganing papondohon kamo na makanood kan katotoohan sa Tataramon nin Dios. An nagkapira sa saindong namomotan tibaad maanggot sa saindo huli ta nag-aadal kamo kan Biblia. Puedeng mangyari ini huli ta dai ninda aram an makangangalas na mga katotoohan na manonompongan dian. An iba puedeng pag-olog-ologon kamo. Alagad makakapaogma daw talaga sa Dios an pagpadara sa siring na pangigipit? Gusto kan Diablo na desganaron kamo tanganing magpondo kamo sa pag-adal manongod sa tunay na Dios. Taano ta papabayaan nindong manggana si Satanas? (Mateo 10:34-39) Mayo kamong utang sa saiya. Utang nindo ki Jehova an mismong buhay nindo. Kaya, kun siring, magin determinadong labanan an Diablo asin ‘pagayagayahon an puso ni Jehova.’​—Talinhaga 27:11.

[Ritrato sa pahina 6]

Sinolo kan mga nagin Kristiano an saindang mga libro sa espiritismo

[Ritrato sa pahina 7]

Gumibo nin marigon na desisyon na mag-adal kan Biblia