Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Anong Klaseng Edukasyon an Makakagibo sa Saindong Buhay na Magin Mapanggana?

Anong Klaseng Edukasyon an Makakagibo sa Saindong Buhay na Magin Mapanggana?

 Anong Klaseng Edukasyon an Makakagibo sa Saindong Buhay na Magin Mapanggana?

NALUNOSAN na daw kamo nin grabe huli sa mga problema kaya an pagmate nindo garo kamo nalalamos sa sarong nag-iitok na tubig? Imahinara na sana an pagdusang ibubunga kun mapasala kamo sa pag-atubang sa saro o labi pa kan mga problemang iyan! Mayo nin siisay man na namundag na may kakayahan na mapangganang resolberan an gabos na problema, na naggigibo nin tamang desisyon sa gabos na panahon. Digdi kaipuhan an edukasyon. Saen nindo makukua an edukasyon na maandam sa saindo sa pag-atubang sa mga problema sa buhay?

Inoomaw na marhay nin dakol, hoben sagkod gurang, an importansia nin akademikong edukasyon. An nagkapirang eksperto nagsasabi pa ngani na sinda “biyong naniniwala na nungka kamong makakakua nin [disenteng] trabaho kun mayo kamo nin titulo sa kolehio.” Pero, dakol an pangangaipo nin tawo na dai napapanigoan nin materyal na mga nagibo. Halimbawa, an mas halangkaw daw na inadalan nakakatabang sa saindo na magin marahay na magurang, agom, o katood? An totoo, an mga tawo na hinahangaan sa saindang intelektuwal na mga nagibo tibaad makapatalubo nin bakong marahay na ugale, bakong mapanggana sa saindang buhay pampamilya, o tibaad maghugot pa ngani.

An nagkapira nag-aasa sa relihion para sa paggiya, bilang gikanan nin edukasyon, alagad nadedesganar huli ta mayo nin nakukuang praktikal na tabang tanganing maatubang an mga kadepisilan sa buhay. Sa pag-ilustrar kaini, si Emilia * na taga Mejico nagsabi: “Kaidtong 15 taon na an nakaagi nagsaboot ako na kaming mag-agom talagang dai na puedeng mag-ibanan. Pirme kaming nagdidiskutiran. Dai ko sia mapapondo sa pag-inom nin arak. Sa parate kaipuhan kong bayaan an saradit ming aki na sinda sana mantang hinahanap ko an sakong agom. Pagal-pagal na an boot ko. Nagkapirang beses na nagpasiring ako sa simbahan na naghahanap nin sarong bagay na tibaad makatabang sa sako na makakua nin solusyon. Maski ngani ginagamit kun minsan an Biblia, nungka akong nakadangog nin ano man na hatol na direktang tinotokar an sakong situwasyon; ni may nagdolok sa sako tanganing sabihon kun ano an gigibohon ko. An pagtukaw sa simbahan sa kadikit na panahon asin pag-otro sa nagkapirang pamibi dai nakapanigo sa sako.” An iba tibaad madesganar kun naheheling ninda na bakong arogan an pamumuhay kan sainda mismong espirituwal na mga namomoon. Bilang resulta, dakol an nawawaran nin kompiansa sa relihion bilang gikanan nin pagsasanay o edukasyon para sa mapangganang buhay.

Kun siring, tibaad ihapot nindo sa saindong sadiri, ‘Anong klaseng edukasyon an maninigong kuanon ko tanganing magin mapanggana an sakong buhay?’ Igwa daw nin simbag an tunay na Kristianismo sa importanteng hapot na ini? Totokaron ini sa masunod na artikulo.

[Nota sa Ibaba]

^ par. 4 Sinalidahan an ngaran.