Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Maglakaw sa Kaibahan nin Dios sa Maribok na mga Panahon na Ini

Maglakaw sa Kaibahan nin Dios sa Maribok na mga Panahon na Ini

 Maglakaw sa Kaibahan nin Dios sa Maribok na mga Panahon na Ini

“Si Enoc nagpadagos na maglakaw sa kaibahan kan tunay na Dios. Dangan sia nawara, huli ta kinua sia nin Dios.”​—GENESIS 5:24.

1. Ano an nagkapirang aspekto kan satong mga panahon na nagpapangyaring iyan magin kapahapahamak?

MARIBOK na mga panahon! Ilinaladawan nanggad kan mga tataramon na iyan an mga taon nin kariribokan asin kadahasan na naeeksperyensiahan kan katawohan poon kan mamundag an Mesiyanikong Kahadean kan 1914. Durante kan bilog na panahon na iyan, an mga tawo nabubuhay na sa “huring mga aldaw.” An mga kalamidad na arog baga kan tiggutom, helang, linog, asin guerra nandamat sa sainda sa dai pang kaagid na sokol. (2 Timoteo 3:1; Kapahayagan 6:1-8) An mga nagsasamba ki Jehova dai nalibre. Grabe man o kadikit sana, kaipuhan na atubangon niato gabos an mga kasakitan asin kadaihan nin kasegurohan sa mga panahon na ini. An kasakitan sa pagbuhay, politikal na kariribokan, krimen, asin helang kabilang sa mga bagay na nagpapasakit na marhay sa buhay.

2. Anong mga kadepisilan an napapaatubang sa mga lingkod ni Jehova?

2 Dugang pa, an dakol sa mga lingkod ni Jehova nagtagal nin kadakol na grabeng paglamag mantang si Satanas padagos na nakikipaglaban sa mga “nagkukuyog sa mga togon nin Dios asin igwa kan gibohon na pagpatotoo ki Jesus.” (Kapahayagan 12:17) Asin minsan ngani bakong gabos sa sato nag-agi nin direktang paglamag, an gabos na tunay na Kristiano kaipuhan na makipaglaban tumang ki Satanas na Diablo asin sa espiritu na pinapalakop nia sa katawohan. (Efeso 2:2; 6:12) Kaipuhan an dayaday na pagpuka tanganing dai maimpluwensiahan kan espiritung iyan, mantang kita napapaatubang dian sa trabaho, sa eskuelahan, asin saen man na iba pang lugar na kaipuhan niatong makaasosyar an mga daing interes sa dalisay na pagsamba.

Maglakaw sa Kaibahan nin Dios, Bakong sa Kaibahan kan mga Nasyon

3, 4. Sa anong paagi napapalaen an mga Kristiano sa kinaban?

3 Kaidtong enot na siglo, an mga Kristiano sigidong nakipaglaban man tumang sa espiritu kan kinaban na ini, asin nagpangyari iyan na sinda magin laen na marhay sa mga nasa luwas kan Kristianong kongregasyon. Ilinadawan ni Pablo an kalaenan na iyan kan isinurat nia: “Ini, kun siring,  sakuyang sinasabi asin pinapatotoohan sa Kagurangnan, na dai na kamo padagos na naglalakaw siring sa paglakaw kan mga nasyon sa pagigin daing kamanungdanan kan saindang isip, mantang sinda nasa kadikloman sa isip, asin siblag sa buhay na gikan sa Dios, huli sa saindang kadaihan nin aram, huli sa katagasan kan saindang puso. Mantang nawaran na kan gabos na pagmate sa moral, sinda nagpangana na kan saindang sadiri sa malaswang gawe sa paggibo nin gabos na klaseng kaatian na may kahanaban.”​—Efeso 4:17-19.

4 Malinaw na marhay na ilinaladawan kan mga tataramon na iyan an grabeng espirituwal asin moral na kadikloman kan kinaban na ini​—kan kaaldawan ni Pablo asin sa kaaldawan niato! Arog kan enot na siglo, an mga Kristiano ngonyan dai na ‘padagos na naglalakaw na arog kan paglakaw kan mga nasyon.’ Imbes, igwa sinda kan makangangalas na pribilehio na maglakaw sa kaibahan nin Dios. Totoo, may mga tawong tibaad kuestionon kun baga lohikong sabihon na an hamak, bakong sangkap na mga tawo naglalakaw sa kaibahan ni Jehova. Minsan siring, ipinapaheling kan Biblia na puede nindang gibohon iyan. Dugang pa, inaasahan ni Jehova na gigibohon ninda iyan. Kan ikawalong siglo bago an satong Komun na Kapanahonan, isinurat ni propeta Miqueas an minasunod na ipinasabong na mga tataramon: “Anong balos an hinahagad sa saimo ni Jehova kundi na gumibo ka nin hustisya asin mamoot sa kabootan asin na magin hababa an boot sa paglakaw sa kaibahan kan saimong Dios?”​Miqueas 6:8.

Paglakaw sa Kaibahan nin Dios​—Paano Asin Taano?

5. Paano makakalakaw sa kaibahan nin Dios an sarong bakong sangkap na tawo?

5 Paano kita makakalakaw sa kaibahan kan makapangyarihan sa gabos, dai naheheling na Dios? Malinaw nanggad, bakong sa paagi nin paglakaw niato sa kaibahan nin mga kapwa tawo. Sa Biblia an pananaram na “paglakaw” puedeng mangahulogan na “pagsunod sa sarong klase nin paggawe.” * Nasa isip ini, nasasabotan niato na an saro na naglalakaw sa kaibahan nin Dios nagsusunod sa pamumuhay na sinabi nin Dios asin nakakapaogma sa saiya. An pagsusog sa siring na pamumuhay nagpapangyaring mapalaen kita sa kadaklan na tawo sa palibot niato. Pero, iyan an solamenteng tamang pilion nin sarong Kristiano. Taano? Dakol an dahelan.

6, 7. Taano an paglakaw sa kaibahan nin Dios ta iyo an pinakamarahay na paagi nin pamumuhay?

6 Enot, si Jehova an satong Kaglalang, an Burabod kan satong buhay, asin an Paratao kan gabos na kaipuhan niato tanganing susteniran an buhay. (Kapahayagan 4:11) Bilang resulta, sia sana an may deretsong magsabi sato kun paano kita malakaw. Dugang pa, an paglakaw sa kaibahan nin Dios iyo an pinakakapakipakinabang na paagi nin pamumuhay na posible. Para sa mga naglalakaw sa kaibahan nia, nagtao si Jehova nin probisyon para sa kapatawadan nin kasalan, asin nag-aalok sia kan seguradong paglaom na buhay na daing katapusan. An satong pinakamamomoton na langitnon na Ama nagtatao man nin madonong na konseho na nagtatabang sa mga naglalakaw sa kaibahan nia na magin mapanggana an buhay ngonyan, sa ibong kan saindang pagigin bakong sangkap asin pamumuhay sa sarong kinaban na namumugtak sa kapangyarihan ni Satanas. (Juan 3:16; 2 Timoteo 3:​15, 16; 1 Juan 1:8; 2:25; 5:19) An dugang pang dahelan na maglakaw sa kaibahan nin Dios iyo na an satong pagigin andam na gibohon iyan nakakakontribwir sa katoninongan asin pagkasararo kan kongregasyon.​—Colosas 3:​15, 16.

7 Sa katapustapusi, asin pinakaimportante, kun kita naglalakaw sa kaibahan nin Dios, ipinapaheling niato kun ano an satong paninindogan mapadapit sa dakulang isyu na pinalataw kaidto sa hardin nin Eden​—an isyu nin soberaniya. (Genesis 3:1-6) Ipinapaheling niato paagi sa satong pamumuhay na kita biyong naninindogan sa lado ni Jehova, asin daing takot niatong ibinabalangibog na sia sana an lehitimong Soberano. (Salmo 83:18) Sa siring, kita minahiro kaoyon kan satong pamibi na santipikaron logod an ngaran nin Dios asin gibohon logod an saiyang kabotan. (Mateo 6:​9, 10) Madonong nanggad an mga pinipili na maglakaw sa kaibahan nin Dios! Makakasierto sinda na pasiring sinda sa tamang direksion, mantang si Jehova “iyo sana an madonong.” Nungka siang nasasala.​—Roma 16:27.

8. Paano nakakaagid an kapanahonan ni Enoc asin Noe sa satong kapanahonan?

8 Pero, paano posibleng makapamuhay sa paaging  maninigo sa mga Kristiano mantang maribokon an mga panahon asin an kadaklan na tawo mayong interes na maglingkod ki Jehova? Maheheling niato an simbag kun eestudyaran niato an maimbod na mga tawo kan suanoy na nagpadanay kan saindang integridad durante kan masakit na marhay na mga panahon. An duwa sa sainda iyo si Enoc asin Noe. Pareho sinda nabuhay sa mga panahon na kaagid na marhay kan sa sato. Lakop an karatan. Kan kaaldawan ni Noe an daga pano nin kadahasan asin inmoralidad. Pero, linabanan ni Enoc asin Noe an espiritu kan kinaban kan saindang kapanahonan asin sinda naglakaw sa kaibahan ni Jehova. Paano ninda iyan nagibo? Tanganing masimbag an hapot na iyan, totokaron niato sa artikulong ini an halimbawa ni Enoc. Sa sunod na artikulo, eestudyaran niato si Noe.

Si Enoc Naglakaw sa Kaibahan nin Dios sa Maribok na mga Panahon

9. Anong impormasyon manongod ki Enoc an yaon sa sato?

9 Si Enoc an enot na tawong ilinadawan sa Kasuratan na naglalakaw sa kaibahan nin Dios. An salaysay kan Biblia nagsasabi: “Pagkatapos niang magin aki si Matusalem si Enoc padagos na naglakaw sa kaibahan kan tunay na Dios.” (Genesis 5:22) Dangan, pakatapos na sabihon an lawig kan buhay ni Enoc​—na, minsan ngani halawig kun ikokomparar sa lawig kan buhay niato, halipot kan kaaldawan na idto​—an salaysay nagsasabi: “Si Enoc nagpadagos na maglakaw sa kaibahan kan tunay na Dios. Dangan sia nawara, huli ta kinua sia nin Dios.” (Genesis 5:24) Minalataw na ibinalyo ni Jehova si Enoc hale sa daga nin mga nabubuhay pasiring sa pagtorog sa kagadanan bago sia gibohan nin maraot kan mga nagkokontra. (Hebreo 11:​5, 13) Apuera sa halipot na mga bersikulong iyan, pipira sana an pagkasambit ki Enoc sa Biblia. Minsan siring, base sa impormasyon na yaon sa sato asin sa iba pang mga bagay na nagpaparisa, may dahelan nanggad kitang magsabi na maribok an mga panahon na kinabuhayan ni Enoc.

10, 11. (a) Paano luminakop an karatan pagkatapos kan pagrebelde ni Adan asin Eva? (b) Anong makahulang mensahe an ihinulit ni Enoc, asin anong reaksion an sierto nanggad na nakua nia?

10 Halimbawa, estudyaran kun gurano karikas na naglakop an karatan sa rasa nin tawo pagkatapos na magkasala si Adan. Sinasabi sa sato kan Biblia na an panganay na aki ni Adan, si Cain, nagin an kaenot-enoteng tawong paragadan kan gadanon nia an saiyang tugang na si Abel. (Genesis 4:8-10) Pagkatapos kan madahas na kagadanan ni Abel, nagkaaki giraray si Adan asin Eva, asin nginaranan ninda siang Set. Mapadapit sa saiya, mababasa niato: “Si Set nagkaaki man nin sarong aking lalaki asin inapod nia an saiyang ngaran na Enos. Kaidto nagpoon an pag-apod sa ngaran ni Jehova.” (Genesis 4:​25, 26) Makamomondo, an “pag-apod [na iyan] sa ngaran  ni Jehova” ginibo sa apostatang paagi. * Dakol na taon pagkapangaki ki Enos, an sarong gikan ni Cain na an ngaran Lamec nagkomponer nin sarong kanta para sa duwa niang agom na babae na idinedeklarar na ginadan nia an sarong hoben na lalaki na luminugad sa saiya. Nagpatanid man sia: “Kun pitong beses na ipapamalos si Cain, kun siring si Lamec pitong polo may pitong beses.”​—Genesis 4:​10, 19, 23, 24.

11 An haralipot na impormasyon na siring kan nasambitan sa enotan nagpaparisa na an karatan na pinonan ni Satanas sa hardin nin Eden marikas na nagresulta sa paglakop kan karatan sa tahaw kan mga gikan ni Adan. Sa siring na kinaban, si Enoc sarong propeta ni Jehova na an mapuersang ipinasabong na mga tataramon may epekto dawa ngonyan. Isinasaysay ni Judas na si Enoc naghula: “Uya! Si Jehova nagdatong na kaibanan an saiyang manampulong ribong banal, tanganing maghokom tumang sa gabos, asin tanganing patunayan na nagkasala an gabos na bakong diosnon may labot sa gabos nindang bakong diosnon na gibo na saindang ginibo sa bakong diosnon na paagi, asin may labot sa gabos na labi-labi karaot na bagay na itinaram kan bakong diosnon na mga parakasala tumang sa saiya.” (Judas 14, 15) An mga tataramon na iyan magkakaigwa nin pangultimong kaotoban sa Armagedon. (Kapahayagan 16:​14, 16) Pero, makakasierto kita na dawa kaidtong kaaldawan ni Enoc, dakol na “bakong diosnon na mga parakasala” an nauyam sa pagdangog kan hula ni Enoc. Mamomoton nanggad na kinua ni Jehova an propeta tanganing dai ninda sia magibohan nin maraot!

Ano an Nagpakosog ki Enoc na Maglakaw sa Kaibahan nin Dios?

12. Ano an nagpangyaring mapalaen si Enoc sa saiyang mga katemporanyo?

12 Sa hardin nin Eden kaidto, si Adan asin Eva naghinanyog ki Satanas, asin si Adan nagrebelde tumang ki Jehova. (Genesis 3:1-6) An aki nindang si Abel namuhay sa laen na paagi, asin pinaboran sia ni Jehova. (Genesis 4:​3, 4) Makamomondo, an mayoriya sa mga aki ni Adan bakong arog ni Abel. Minsan siring, si Enoc, na namundag pakalihis nin ginatos na taon, nagin kapareho ni Abel. Ano an kalaenan ni Enoc sa kadakol na iba pang gikan ni Adan? Sinimbag ni apostol Pablo an hapot na iyan kan isinurat nia: “Huli sa pagtubod si Enoc ibinalyo tanganing dai makaheling nin kagadanan, asin dai na sia nanompongan minsan saen huli ta ibinalyo sia nin Dios; huli ta bago kan pagbalyo sa saiya nagkamit sia kan patotoo na napaogma niang marhay an Dios.” (Hebreo 11:5) Si Enoc kabilang sa dakulaon na “panganoron nin mga saksi” bago kan mga Kristiano, na marahayon na mga halimbawa nin pagtubod. (Hebreo 12:1) Pagtubod an nagpangyari ki Enoc na magtagal mantang nagpapadagos sa tamang paggawe sa bilog niang buhay na luminawig nin labing 300 na taon​—labing tolong doble sa lawig nin buhay kan kadaklan sa sato ngonyan!

13. Anong klaseng pagtubod igwa si Enoc?

13 Ilinadawan ni Pablo an pagtubod ni Enoc asin kan iba pang mga saksi kan sia magsurat: “An pagtubod iyo an siertong paghalat sa mga bagay na linalaoman, an hayag na pagpapaheling kan mga katunayan minsan dai naheheling.” (Hebreo 11:1) Iyo, an pagtubod iyo an may kompiansang paghalat, basado sa mga pag-asegurar, na an mga bagay na linalaoman niato magigin totoo. Kalabot dian an paghalat na galagang marhay kaya naaapektaran kaiyan an pagmansay niato sa kun ano an pinakaimportante sa satong buhay. An klaseng iyan nin pagtubod an nagpangyari ki Enoc na maglakaw sa kaibahan nin Dios dawa ngani dai iyan ginigibo kan kinaban sa palibot nia.

14. Sa anong tamang kaaraman puedeng nakabasar an pagtubod ni Enoc?

14 An tunay na pagtubod basado sa tamang kaaraman.  Anong klaseng kaaraman igwa si Enoc? (Roma 10:​14, 17; 1 Timoteo 2:4) Daing duda, aram nia an mga pangyayari sa Eden. Nadangog nia man gayod kun anong klase an buhay kaidto sa hardin nin Eden​—na tibaad yaon pa kaidto, minsan ngani bawal nang maglaog an mga tawo. (Genesis 3:​23, 24) Asin aram nia an katuyohan nin Dios na papanoon kan mga aki ni Adan an daga asin gigibohon na kapareho kan orihinal na Paraiso an bilog na planeta. (Genesis 1:28) Dugang pa, siertong pinakamahal ni Enoc an panuga ni Jehova na paluwason an sarong Banhi na maronot sa payo ni Satanas asin mahale kan maraot na mga epekto kan pandadaya ni Satanas. (Genesis 3:15) Tunay nanggad, an ipinasabong na hula mismo ni Enoc, na prineserbar sa libro nin Judas, naghuhula kan pagkalaglag kan banhi ni Satanas. Mantang si Enoc may pagtubod, aram niato na sinamba nia si Jehova bilang an saro na “nagigin an parabalos sa mga maigot na naghahanap sa saiya.” (Hebreo 11:6) Huli kaini, minsan ngani dai aram ni Enoc an gabos na bagay na aram niato, igwa sia nin igong kaaraman tanganing magin pundasyon nin marigon na pagtubod. Huli sa siring na pagtubod, napagdanay nia an saiyang integridad durante kan maribok na mga panahon.

Arogon an Halimbawa ni Enoc

15, 16. Paano niato maaarog an pamumuhay ni Enoc?

15 Huling, kapareho ni Enoc, gusto niatong paogmahon si Jehova durante kan maribok na mga panahon ngonyan, maninigo niatong arogon an halimbawa ni Enoc. Kaipuhan niatong magkaigwa nin asin papagdanayon an tamang kaaraman manongod ki Jehova asin sa saiyang katuyohan. Alagad orog pa an kaipuhan niato. Kaipuhan niatong togotan an tamang kaaraman na iyan na gumiya sa satong pamumuhay. (Salmo 119:101; 2 Pedro 1:19) Kaipuhan niatong pagiya sa kaisipan nin Dios, na pirmeng nagmamaigot na paogmahon sia paagi sa gabos niatong kaisipan asin hiro-hiro.

16 Mayo kitang rekord kun sairisay pa an naglilingkod ki Jehova kan kapanahonan ni Enoc, alagad malinaw na sia magsalang nagsosolo o kabtang nin sarong sadit na minoriya. Minoriya man kita sa kinaban, alagad dai iyan nagpapaluya sa satong boot. Susuportaran kita ni Jehova dawa siisay pa an magkontra sa sato. (Roma 8:31) Si Enoc makosog an boot na nagpatanid manongod sa nagdadangadang na pagkalaglag nin mga tawong bakong diosnon. Makosog man an satong boot mantang ihinuhulit niato “an maogmang baretang ini kan kahadean” sa ibong nin kalapastanganan, oposisyon, asin paglamag. (Mateo 24:14) Si Enoc dai nabuhay na kapareho kalawig kan saiyang mga katemporanyo. Pero, an paglaom nia mayo sa kinaban na idto. Nakaturuhok an saiyang mata sa mas dakulang bagay. (Hebreo 11:​10, 35) Nakaturuhok man an satong mata sa kaotoban kan katuyohan ni Jehova. Huli kaini, dai niato ginagamit nin lubos an kinaban na ini. (1 Corinto 7:31) Imbes, sa pangenot ginagamit niato an satong kosog asin rekurso sa paglilingkod ki Jehova.

17. Anong kaaraman an yaon sa sato na mayo kaidto ki Enoc, kaya ano an maninigo niatong gibohon?

17 May pagtubod si Enoc na an Banhing ipinanuga nin Dios malataw sa itinalaan na panahon ni Jehova. Haros 2,000 na taon na ngonyan an nakaagi poon kan an Banhi​—si Jesu-Cristo​—lumataw, nagtao kan pantubos, asin nagbukas kan dalan tanganing kita, siring man an maimbod na mga saksi kan suanoy na arog ki Enoc, magmana nin buhay na daing katapusan. An Banhi na iyan, na ngonyan pinatukaw na sa trono bilang Hade sa Kahadean nin Dios, pinalayas si Satanas sa langit pasiring digdi sa daga, asin naheheling niato an resultang kahorasaan sa palibot niato. (Kapahayagan 12:12) Iyo, mas dakol nanggad an kaaraman na bukas sa sato ngonyan kisa bukas kaidto ki Enoc. Kun siring, magkaigwa logod kita nin marigon na pagtubod na siring kan sa saiya. An sato logod na kompiansa sa kaotoban kan mga panuga nin Dios makaimpluwensia sa gabos na ginigibo niato. Maglakaw logod kita, na arog ni Enoc, sa kaibahan nin Dios, minsan kita nabubuhay sa maribok na mga panahon.

[Mga Nota sa Ibaba]

^ par. 5 Helingon an Tomo 1, pahina 220, parapo 6, kan Insight on the Scriptures, na ipinublikar kan Mga Saksi ni Jehova.

^ par. 10 Bago kan kaaldawan ni Enos, si Jehova nakipag-olay ki Adan. Si Abel nagtao nin maaakong dolot ki Jehova. An Dios nakipag-olay pa ngani ki Cain bago an maimon na kaanggotan nagtulod ki Cain na magkomiter nin paggadan. Huli kaini, an pagpoon na ini nin “pag-apod sa ngaran ni Jehova” siertong sa laen man na paagi na dai konektado sa dalisay na pagsamba.

Ano an Isisimbag Nindo?

• Ano an boot sabihon kan maglakaw sa kaibahan nin Dios?

• Taano an paglakaw sa kaibahan nin Dios ta an pinakamarahay na paagi nin pamumuhay?

• Ano an nagpangyari ki Enoc na maglakaw sa kaibahan nin Dios sa ibong kan maribok na mga panahon?

• Paano niato maaarog si Enoc?

[Mga Hapot Para sa Pag-adal]

[Ritrato sa pahina 15]

Huli sa pagtubod, “si Enoc nagpadagos na maglakaw sa kaibahan kan tunay na Dios”

[Ritrato sa pahina 17]

Marigon kitang nagtutubod na an mga panuga ni Jehova magigin totoo

[Picture Credit Lines sa pahina 13]

Babae, nasa porong too: retrato kan FAO/B. Imevbore; narurumpag na edipisyo: San Hong R-C Picture Company