Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Kita Maglalakaw sa Ngaran ni Jehova na Satong Dios

Kita Maglalakaw sa Ngaran ni Jehova na Satong Dios

 Kita Maglalakaw sa Ngaran ni Jehova na Satong Dios

“Kun para sa sato, kita maglalakaw sa ngaran ni Jehova na satong Dios sagkod sa panahon na daing talaan, sagkod lamang pa ngani.”​—MIQUEAS 4:5.

1. Mapadapit sa moralidad, ano an kamugtakan kan kaaldawan ni Noe, asin paano napalaen si Noe?

AN ENOT na tawong nasambitan sa Biblia na naglakaw sa kaibahan nin Dios iyo si Enoc. An ikaduwa iyo si Noe. An rekord nagsasabi sa sato: “Si Noe matanos na tawo. Pinatunayan nia an saiyang sadiri na daing sala sa tahaw kan saiyang mga kapanahon. Si Noe naglakaw sa kaibahan kan tunay na Dios.” (Genesis 6:9) Kan panahon ni Noe, an katawohan sa pankagabsan suminuway na sa dalisay na pagsamba. An maraot na kamugtakan orog pang pinaruro kan bakong maimbod na mga anghel na bakong natural na nakisaro sa mga babae asin nagkaigwa nin mga aking lalaki na inapod na Nefilim, “an mga makokosog” o “an mga lalaking bantog,” kan mga aldaw na idto. Bakong makangangalas na an daga napano nin kadahasan! (Genesis 6:​2, 4, 11) Sa ibong kaiyan, pinatunayan ni Noe na sia daing sala asin “sarong parahulit nin katanosan.” (2 Pedro 2:5) Kan pagbotan sia nin Dios na gumibo nin dahong para sa pagpreserbar nin buhay, makinuyog na “ginibo ni Noe an segun sa gabos na ipinagboot sa saiya nin Dios. Siring nanggad an ginibo nia.” (Genesis 6:22) Tunay nanggad, si Noe naglakaw sa kaibahan nin Dios.

2, 3. Anong marahayon na halimbawa an itinao ni Noe para sa sato ngonyan?

2 Iiniba ni Pablo si Noe sa saiyang listahan nin maimbod na mga saksi kan sia magsurat: “Huli sa pagtubod si Noe, pakatapos na matawan nin patanid nin Dios dapit sa mga bagay na dai pa naheheling, nagpaheling nin diosnon na takot asin nagtogdok nin dahong para sa pagligtas kan saiyang kasararo sa harong; asin paagi sa pagtubod na ini kinondenar nia an kinaban, asin sia nagin paramana kan katanosan na sono sa pagtubod.” (Hebreo 11:7) Marahayon nanggad na halimbawa! Huling nakakasierto na magigin totoo an mga tataramon ni Jehova, si Noe naggamit nin panahon, kosog, asin rekurso tanganing otobon an mga pagboot nin Dios. Sa kaagid na paagi, an dakol ngonyan tinatalikdan an sekular na mga oportunidad sa kinaban na ini asin ginagamit an saindang panahon, kosog, asin rekurso sa pagkuyog kan mga pagboot ni Jehova. An saindang pagtubod risang gayo asin maresulta sa sainda mismong kaligtasan siring man kan sa iba.​—Lucas 16:9; 1 Timoteo 4:16.

3 An pagkaigwa nin pagtubod siertong nagin masakit para ki Noe asin sa saiyang pamilya kun paanong iyan nagin masakit man para ki Enoc, an lolo ni Noe sa tuhod, na tinokar sa naenot na artikulo. Kaidtong kaaldawan ni Noe kun paanong iyo man kan kaaldawan ni Enoc, an tunay na mga parasamba sadit na minoriya​—walo katawo sana an nagin maimbod asin nakaligtas sa Baha. Si Noe naghulit nin katanosan sa sarong madahas asin inmoral na kinaban. Dugang pa, sia asin an saiyang pamilya nagtotogdok kaidto nin dakulaon na dahong na gibo sa kahoy bilang preparasyon para sa pambilog na kinaban na baha, minsan ngani mayo pang nakaheling nin siring na baha kaidto. Siertong nagin palaen na marhay iyan sa pagheling kan mga nagmamasid sa sainda kaidto.

4. Anong sala kan mga katemporanyo ni Noe an itinampok ni Jesus?

4 Interesante nanggad, kan si Jesus magtaram manongod sa kaaldawan ni Noe, dai sia nagtaram dapit sa kadahasan, falsong relihion, o inmoralidad​—minsan ngani an mga ini seryoso nanggad. An sala na itinampok ni Jesus iyo an pagsayuma kan mga tawo na himateon an itinataong patanid. Sinabi nia na sinda “nagkakarakan asin nag-iirinom, an mga lalaki nag-aaragom asin an mga babae  nagpapaaragom, sagkod kan aldaw na si Noe naglaog sa dahong.” Nagkakarakan, nag-iirinom, nag-aaragom, nagpapaaragom​—ano an sala dian? Namumuhay sana sinda nin “normal”! Alagad padangadang an baha, asin si Noe naghuhulit nin katanosan. An saiyang mga tataramon asin an saiyang paggawe maninigo kutanang nagserbing patanid sa sainda. Pero, “dai sinda nagmangno sagkod na dumatong an baha asin iinanod sinda gabos.”​—Mateo 24:​38, 39.

5. Anong mga kualidad an kinaipuhan ni Noe asin kan saiyang pamilya?

5 Mantang pinepensar an mga panahon na idto, naheheling niato an pagigin madonong kan paagi nin pamumuhay ni Noe. Minsan siring, kan mga aldaw bago an Baha, kinaipuhan an kosog nin boot na mapalaen sa gabos. Kinaipuhan ni Noe asin kan saiyang pamilya an makosog na kombiksion na magtogdok nin dakulaon na dahong asin ilaog dian an mga nagrerepresentar sa kada klase nin hayop. Igwa daw sa pipirang maimbod na kalag na idto na paminsanminsan nagmawot na kutana dai man sinda magin risang-risa asin makapamuhay man sinda nin “normal”? Dawa kun an siring na mga kaisipan luminaog sa isip ninda, dai sinda nanluya sa saindang integridad. Pakalihis nin kadakol na taon​—mas halawig nanggad kisa sa ano man na kaipuhan niatong tioson sa sistemang ini nin mga bagay​—an pagtubod ni Noe nagbunga kan pagkaligtas nia sa Baha. Minsan siring, hinokoman ni Jehova an gabos na namumuhay nin “normal” asin dai nagmamangno sa kahulogan kan mga panahon na kinabubuhayan ninda.

An Kadahasan Nagpapasakit Giraray sa Katawohan

6. Pakatapos kan Baha, anong kamugtakan an yaon pa man giraray?

6 Kan mag-ati na an tubig kan Baha, nagkaigwa nin bagong kapinonan an katawohan. Minsan siring, bako pa man giraray na sangkap an mga tawo, asin “an tendensia kan puso nin tawo” nagpadagos na “maraot poon sa saiyang pagkaniaki.” (Genesis 8:21) Apuera kaiyan, minsan ngani an mga demonyo dai na puedeng magmateryalisar sa hawak nin tawo, sinda aktibo pa man na marhay. An kinaban kan bakong diosnon na katawohan nagpaheling tolos na iyan “namumugtak sa kapangyarihan kan maraot,” asin kapareho man sana ngonyan, an tunay na mga parasamba kaipuhan na makipaglaban tumang sa “mga pakana kan Diablo.”​—1 Juan 5:19; Efeso 6:​11, 12.

7. Paano naggrabe an kadahasan sa kinaban pakatapos kan Baha?

7 Kisuerra poon kan panahon ni Nimrod, napano giraray nin kadahasan nin tawo an daga pakatapos kan Baha. Bilang resulta kan pagdakol kan populasyon asin kan pag-oswag kan teknolohiya, an kadahasan na iyan naggrabe sa paglihis nin panahon. Kan enot na mga taon, yaon an espada, garod, busog asin pana, asin karuwahe de guerra. Kan mas huring mga panahon nagkaigwa nin muskete asin kanyon, dangan nin riple asin modernong artileriya kan enot na mga taon kan ika-20 siglo. Kan Guerra Mundial I naglataw an mas makatatakot na mga armas, na arog baga kan eroplano, tangke, submarino, asin gas na panhilo. Sa guerrang iyan, minilyon na buhay an ginadan kan mga armas na ini. Nakakabigla daw iyan? Dai.

8. Paano naootob an Kapahayagan 6:1-4?

8 Kan taon 1914, si Jesus pinatukaw sa trono bilang Hade kan langitnon na Kahadean nin Dios, asin nagpoon an “aldaw kan Kagurangnan.” (Kapahayagan 1:10) Sa sarong bisyon na isinaysay sa libro nin Kapahayagan, si Jesus naheling bilang sarong Hade na mapangganang nakasakay sa sarong puting kabayo. Sinusundan sia nin ibang parakabayo, na an kada saro nagrerepresentar sa laen na damat sa katawohan. An saro sa sainda nakasakay  sa sarong kabayo na kolor kalayo, asin itinogot sa saiya “na haleon an katoninongan sa daga tangani sindang maggaradanan; asin may dakulang espada na itinao sa saiya.” (Kapahayagan 6:1-4) An kabayong ini asin an nangangabayo dian naglaladawan sa guerra, asin an dakulang espada nagrerepresentar sa daing kaagid na pagigin mapanlaglag kan modernong guerra na gamit an epektibong marhay na mga armas kaiyan. Kaiba sa mga armas na iyan ngonyan an nuklear na mga aparato, na an kada saro kaiyan kayang laglagon an manampulong ribong tawo; mga raket na kayang darahon an mga aparatong iyan sa mga target na rinibong kilometro an rayo; siring man an modernong kemikal asin biolohikong mga armas para sa lagdoan na paggadan.

Minamangno Niato an mga Patanid ni Jehova

9. Paano nakakapareho an kinaban ngonyan sa kinaban na nag-eksister bago an Baha?

9 Kan kaaldawan ni Noe, linaglag ni Jehova an katawohan huli sa labi-labing kadahasan kan maraot na mga tawo na sinusuportaran pa kan mga Nefilim. Kumusta man ngonyan? Mas kadikit daw an kadahasan sa daga kisa kaidto? Bako nanggad! Dugang pa, kapareho man sana kan kaaldawan ni Noe, an mga tawo ngonyan nagpapadagos sa saindang pangaroaldaw na gibohon, na naghihingoang mamuhay nin “normal,” na habong maghimate sa itinataong mga patanid. (Lucas 17:​26, 27) Kun siring, igwa daw nin ano man na dahelan na magduwaduwa na lalaglagon liwat ni Jehova an katawohan? Mayo.

10. (a) Anong patanid an paorootrong itinatao sa hula kan Biblia? (b) Ano an solamenteng madonong na gibohon ngonyan?

10 Ginatos na taon bago kan Baha, ihinula ni Enoc an kalaglagan na siertong madatong sa satong kaaldawan. (Judas 14, 15) Si Jesus nagtaram man manongod sa maabot na “dakulang kahorasaan.” (Mateo 24:21) An ibang mga propeta nagpatanid manongod sa panahon na iyan. (Ezequiel 38:18-23; Daniel 12:1; Joel 2:​31, 32) Asin sa libro nin Kapahayagan, mababasa niato an klarong paglaladawan kan pangultimong kalaglagan na iyan. (Kapahayagan 19:11-21) Bilang mga indibiduwal, inaarog niato si Noe asin kita aktibo bilang mga parahulit nin katanosan. Minamangno niato an mga patanid ni Jehova asin mamomoton na tinatabangan an satong mga kataed na gibohon man iyan. Huli kaini, arog ni Noe, kita naglalakaw sa kaibahan nin Dios. Tunay nanggad, mahalagang marhay na an siisay man na nagmamawot nin buhay padagos na maglakaw sa kaibahan nin Dios. Paano niato iyan magigibo sa ibong kan mga kasakitan na napapaatubang sa sato sa aroaldaw? Kaipuhan niatong kultibaron an makosog na pagtubod sa pagkaotob kan katuyohan nin Dios.​—Hebreo 11:6.

Padagos na Maglakaw sa Kaibahan nin Dios sa Masakit na mga Panahon

11. Sa anong paagi niato inaarog an mga Kristiano kan enot na siglo?

11 Kan enot na siglo, an linahidan na mga Kristiano sinasabing nasa “Dalan.” (Gibo 9:2) An bilog nindang buhay nakasentro sa pagtubod ki Jehova asin ki Jesu-Cristo. Naglakaw sinda sa dana na linakawan kan saindang Kagurangnan. Ngonyan,  iyan man an ginigibo kan maimbod na mga Kristiano.

12. Ano an nangyari pakatapos na pakakanon ni Jesus an sarong kadaklan sa milagrosong paagi?

12 An kahalagahan nin pagtubod maheheling sa sarong pangyayari durante kan ministeryo ni Jesus. Sa sarong okasyon, pinakakan ni Jesus sa milagrosong paagi an sarong kadaklan nin mga 5,000 na lalaki. Nagngalas asin naogmang marhay an mga tawo. Pero, mangnohon kun ano an sunod na nangyari. Mababasa niato: “Kan maheling kan mga tawo an mga tanda na saiyang ginibo, nagpoon sindang magsabi: ‘Iyo na man nanggad ini an propeta na madatong sa kinaban.’ Kun siring si Jesus, sa pakaaram na sinda madorolok asin kukuanon sia nin pirit tanganing gibohon siang hade, naghale liwat pasiring sa bukid na sia sana.” (Juan 6:10-15) Kan bangging idto nagduman sia sa ibang lugar. Posibleng marhay na nakadesganar sa dakol an pagsayuma ni Jesus na magin hade. Ini huli ta ipinaheling nia na sia may igong kadonongan tanganing magin hade asin na sia may kapangyarihan na panigoan an pisikal na mga pangangaipo kan mga tawo. Minsan siring, bako pa idto an panahon ni Jehova na papamahalaon sia bilang Hade. Apuera kaiyan, an magigin Kahadean ni Jesus langitnon, bakong daganon.

13, 14. Anong punto de vista an ipinaheling kan dakol, asin paano nabalo an saindang pagtubod?

13 Minsan siring, determinadong sinundan si Jesus kan mga kadaklan asin nanompongan sia, siring kan sabi ni Juan, “sa ibong kan dagat.” Taano ta sinundan ninda sia pakatapos na likayan nia an saindang mga paghihingoa na gibohon siang hade? Ipinarisa kan dakol na sinda may sa laman na punto de vista, na deretso sa punto na nagtaram manongod sa materyal na mga probisyon na itinao ni Jehova sa kaawagan kan kaaldawan ni Moises. An ipinapakahulogan ninda iyo na si Jesus maninigong padagos na magtao sa sainda nin materyal na mga probisyon. Mantang naririsa an saindang salang mga motibo, si Jesus nagpoon na tokdoan sinda nin espirituwal na mga katotoohan na puedeng makatabang sa sainda na itanos an saindang kaisipan. (Juan 6:​17, 24, 25, 30, 31, 35-40) Bilang reaksion, an nagkapira naggumodgumod tumang sa saiya, nangorogna kan sabihon nia an ilustrasyon na ini: “Totoong-totoo na ako nagsasabi sa saindo, Kun dai kamo magkakan kan laman kan Aki nin tawo asin mag-inom kan saiyang dugo, mayo kamo nin buhay sa saindo man sana. An minakakan kan sakong laman asin minainom kan sakong dugo igwa nin buhay na daing katapusan, asin bubuhayon ko sia liwat sa huring aldaw.”​—Juan 6:​53, 54.

14 An mga ilustrasyon ni Jesus parateng nakapahiro sa mga tawo na ipaheling kun baga sinda talagang nagmamawot na maglakaw sa kaibahan nin Dios. Nagin totoo man iyan sa ilustrasyon na ini. Pinukaw kaiyan an makosogon na mga reaksion. Mababasa niato: “An kadaklan sa saiyang mga disipulo, kan ini madangog ninda, nagsarabi: ‘Labi-labi kanakakakubhan an mga tataramon na ini; siisay an magdadangog kaiyan?’” Si Jesus nagpadagos sa pagpaliwanag na maninigo nindang hanapon an espirituwal na kahulogan kan saiyang mga tataramon. Sinabi nia: “An espiritu iyo an nagtatao nin buhay; an laman mayo man lamang nin pakinabang. An mga tataramon na isinabi ko sa saindo espiritu asin buhay.” Dai pa man giraray naghinanyog an dakol, asin an salaysay nagsasabi: “Huli kaini an dakol sa saiyang mga disipulo nagduman sa mga bagay na tinalikdan asin habo nang maglakaw kaiba nia.”​—Juan 6:​60, 63, 66.

15. Ano an tamang punto de vista kan nagkapira sa mga parasunod ni Jesus?

15 Minsan siring, bakong arog kaiyan an nagin reaksion kan gabos na disipulo ni Jesus. Totoo, dai lubos na nasabotan kan maimbod na mga disipulo an sinabi ni Jesus. Pero, an saindang kompiansa sa saiya nagdanay na marigon na marhay. Si Pedro, na saro sa maimbod na mga disipulong  idto, nagpahayag kan saboot kan gabos na nagdanay kan sia magsabi: “Kagurangnan, siisay pa an samong dudumanan? Yaon sa saimo an mga tataramon nin buhay na daing katapusan.” (Juan 6:68) Abaa kaekselenteng aktitud, asin abaa karahay na halimbawa!

16. Paano kita puedeng mabalo, asin anong tamang punto de vista an maninigo niatong kultibaron?

16 Kita ngonyan puedeng mabalo kapareho kan enot na mga disipulong idto. Sa kaso niato, tibaad madesganar kita na dai naootob an mga panuga ni Jehova siring sa gusto ta tolos na mangyari. Tibaad nagsasaboot kita na masakit saboton an mga paliwanag sa Kasuratan sa satong mga publikasyon na basado sa Biblia. Tibaad nadedesganar kita sa paggawe nin sarong kapwa Kristiano. Tama daw na pumondo sa paglakaw sa kaibahan nin Dios huli kaini o huli sa kaagid na mga dahelan? Siempre dai! An mga disipulo na nagbaya ki Jesus nagpaheling nin sa laman na paagi nin pag-iisip. Dapat niatong likayan na gibohon an kapareho kaiyan.

“Bako Kita an Klase na Minasibog”

17. Paano kita matatabangan na padagos na maglakaw sa kaibahan nin Dios?

17 Si apostol Pablo nagsurat: “An gabos na Kasuratan ipinasabong nin Dios.” (2 Timoteo 3:16) Paagi sa mga pahina kan Biblia, malinaw na sinasabi sa sato ni Jehova: “Iyo ini an dalan. Maglakaw kamo dian.” (Isaias 30:21) An pagkuyog sa Tataramon nin Dios nakakatabang sa sato na ‘magmaan na marhay sa satong paglakaw.’ (Efeso 5:15) An pag-adal sa Biblia asin paghorophorop sa satong nanonodan nagpapangyari sa sato na ‘padagos na maglakaw sa katotoohan.’ (3 Juan 3) Tunay nanggad, arog kan sinabi ni Jesus, “an espiritu . . . nagtatao nin buhay; an laman mayo man lamang nin pakinabang.” An solamenteng masasarigan na paggiya na iyong dapat na magdirehir sa satong mga lakad iyo an espirituwal na paggiya, na nakakamtan niato paagi sa Tataramon ni Jehova, sa saiyang espiritu, asin sa saiyang organisasyon.

18. (a) Ano an bakong madonong na ginigibo nin iba? (b) Anong klaseng pagtubod an kinukultibar niato?

18 Ngonyan, an mga nagin diskontento huli sa kaisipan na sa laman o dai naotob na mga inaasahan sa parate inaaprobetsaran na sana nin lubos an ikakatao kan kinaban na ini. Huling mayo na sinda nin pakamate nin pag-apura, dai ninda naheheling an pangangaipo na ‘magdanay na mapagbantay,’ asin pinipili nindang pag-aaboton an maimot na mga pasohan imbes na enoton an intereses kan Kahadean. (Mateo 24:42) An paglakaw sa paaging iyan bako nanggad na madonong. Mangnohon an mga tataramon ni apostol Pablo: “Bako kita an klase na minasibog pasiring sa kalaglagan, kundi an klase na may pagtubod sa ikakapagdanay na buhay kan kalag.” (Hebreo 10:39) Arog ni Enoc asin Noe, nabubuhay kita sa maribok na mga panahon, alagad arog ninda, may pribilehio kita na maglakaw sa kaibahan nin Dios. Sa paggibo kaiyan, igwa kita nin siertong paghalat na maheheling niato an pagkaotob kan mga panuga ni Jehova, an pagkalaglag kan mga maraot, asin an pagkaestablisar nin sarong matanos na bagong kinaban. Kanigoan kamakangangalas kan paglaom na ini!

19. Paano ilinadawan ni Miqueas an iginagawe kan tunay na mga parasamba?

19 An pinasabngan na propetang si Miqueas nagsabi dapit sa mga nasyon kan kinaban na sinda “maglalakaw an balang saro sa ngaran kan saiyang dios.” Dangan nagtaram sia dapit sa saiyang sadiri asin sa iba pang maimbod na mga parasamba asin nagsabi: “Kun para sa sato, kita maglalakaw sa ngaran ni Jehova na satong Dios sagkod sa panahon na daing talaan, sagkod lamang pa ngani.” (Miqueas 4:5) Kun kapareho ni Miqueas an saindong determinasyon, magdanay na harani ki Jehova magin gurano man karibok an mga panahon. (Santiago 4:8) Logod na magin odok sa pusong pagmawot kan balang saro sa sato na maglakaw sa kaibahan ni Jehova na satong Dios ngonyan asin sagkod sa panahon na daing talaan, sagkod lamang pa ngani!

Ano an Isisimbag Nindo?

• Ano an mga pagkakaagid kan kaaldawan ni Noe asin ngonyan?

• Anong paagi nin pamumuhay an sinunod ni Noe asin kan saiyang pamilya, asin paano niato maaarog an saindang pagtubod?

• Anong salang punto de vista an ipinaheling kan nagkapira sa mga parasunod ni Jesus?

• Ano an determinadong gibohon kan tunay na mga Kristiano?

[Mga Hapot Para sa Pag-adal]

[Mga Ritrato sa pahina 20]

Kapareho kaidtong kaaldawan ni Noe, an mga tawo ngonyan nababangkag sa saindang pangaroaldaw na mga aktibidad

[Ritrato sa pahina 21]

Bilang mga parahulit kan Kahadean, “bako kita an klase na minasibog”