Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

‘Pagdara nin Maogmang Bareta Dapit sa Bagay na Orog Karahay’

‘Pagdara nin Maogmang Bareta Dapit sa Bagay na Orog Karahay’

 ‘Pagdara nin Maogmang Bareta Dapit sa Bagay na Orog Karahay’

“Abaang gayon sa ibabaw kan kabukidan kan mga bitis kan . . . nagdadara nin maogmang bareta dapit sa bagay na orog karahay.”—ISAIAS 52:7.

1, 2. (a) Anong mga makatatakot na marhay an nangyayari aroaldaw? (b) Ano an reaksion nin dakol na tawo sa pirmeng pakadangog nin maraot na mga bareta?

AN PAGMATE kan mga tawo ngonyan sa bilog na kinaban garo sinda nalalamos sa maraot na mga bareta. Pagbukas ninda kan radyo, nadadangog ninda an nakakakubhan na mga bareta manongod sa nakakagadan na mga helang na naglalakop sa daga. Pagdalan ninda kan bareta sa telebisyon, naheheling ninda an dai malilingawan na mga ladawan nin nagugutom na mga aki na nag-aagrangay na tabangan. Pagkua ninda kan diaryo, nababasa ninda an manongod sa mga pagputok nin bomba na nangagaba nin mga edipisyo, nangagadan nin kadakol na inosenteng tawo.

2 Iyo, makatatakot na marhay an mga nangyayari aroaldaw. An kamugtakan kan kinaban na ini talagang nagbabago​—lalong naggagrabe. (1 Corinto 7:31) An sarong magasin sa Solnopan na Europa na manongod sa mga bareta nagsabi na kun beses garo baga “masosolo na” an bilog na kinaban. Bakong makangangalas na nagdadakol an mga tawong napupurisaw! An sarong tawo na kinotar sa sarong surbey manongod sa mga bareta sa telebisyon sa Estados Unidos daing duda na ipinapahayag an namamatean nin minilyon kan sabihon nia: ‘Pakapagdalan ko kan bareta, biyo akong namomondo nin makuri. Anas na sana maraot na bareta. Nakakalunos.’

Bareta na Kaipuhan na Madangog kan Gabos

3. (a) Anong maogmang bareta an ibinabalangibog kan Biblia? (b) Taano ta pinapahalagahan nindo an maogmang bareta kan Kahadean?

3 Sa kinaban na siring kakuri an kamondoan, may manonompongan daw na mas marahay na bareta? Igwa nanggad! Nakakarangang maaraman na an Biblia may ibinabalangibog na maogmang bareta. Iyan an bareta na an helang, gutom, krimen, guerra, asin gabos na klase nin pan-aapi tataposon kan Kahadean nin Dios. (Salmo 46:9; 72:12) Bako daw na iyan an bareta na kaipuhan na madangog kan gabos? Iyan nanggad an paniwala kan mga Saksi ni Jehova. Kun siring, midbid sinda sa gabos na lugar huli sa saindang nagpapadagos na paghihingoa na ipaabot an maogmang bareta kan Kahadean nin Dios sa mga tawo kan gabos na nasyon.​—Mateo 24:14.

4. Arin na mga aspekto kan satong ministeryo an eestudyaran niato digdi asin sa masunod na artikulo?

4 Pero, ano an magigibo niato tanganing padagos na magkaigwa nin nakakakontento asin makahulogan na kabtang sa paghuhulit kan maogmang baretang ini​—dawa sa mga teritoryo na mayong gayong naghihimate? (Lucas 8:15) Daing duwa-duwa na makakatabang an halipot na pagrepaso sa tolong mahalagang aspekto kan satong paghuhulit. Puede niatong siyasaton (1) an satong motibo, o kun taano ta naghuhulit kita; (2) an satong mensahe, o kun ano an satong ihinuhulit; asin (3) an satong mga paagi, o kun paano kita naghuhulit. Paagi sa pagpapadanay na dalisay an satong motibo, malinaw an satong mensahe, asin epektibo an satong mga paagi, matatawan niato an dakol na klase nin tawo kan oportunidad na madangog an pinakamarahay na bareta​—an maogmang bareta kan Kahadean nin Dios. *

 Kun Taano ta Nakikikabtang Kita sa Paghuhulit kan Maogmang Bareta

5. (a) Orog sa gabos, ano an nagmomotibar sa sato na makikabtang sa ministeryo? (b) Taano ta masasabi na sarong kapahayagan nin pagkamoot sa Dios an pagkuyog niato sa pagboot kan Biblia na maghulit?

5 Estudyaran niato an enot na aspekto​—an satong motibo. Taano ta naghuhulit kita kan maogmang bareta? Kapareho kan dahelan ni Jesus. Sinabi nia: “Namomotan ko an Ama.” (Juan 14:31; Salmo 40:8) Orog sa gabos, motibado kita kan pagkamoot niato sa Dios. (Mateo 22:​37, 38) Ipinapaheling kan Biblia an koneksion kan pagkamoot sa Dios asin kan ministeryo, ta iyan nagsasabi: “Ini iyo an boot sabihon kan pagkamoot sa Dios, na kuyogon niato an saiyang mga togon.” (1 Juan 5:3; Juan 14:21) Kabale daw sa mga togon nin Dios an ‘magduman asin gumibo nin mga disipulo’? (Mateo 28:19) Iyo. Totoo, si Jesus an nagtaram kaiyan, alagad sa pundamental gikan iyan ki Jehova. Taano man? Ipinaliwanag ni Jesus: “Dai ako naggigibo nin ano man sa sakong sadiring kabotan; kundi siring sa pagkatokdo sa sako kan Ama itinataram ko an mga bagay na ini.” (Juan 8:28; Mateo 17:5) Huli kaini, paagi sa pag-otob kan pagboot na maghulit, ipinapaheling niato ki Jehova na namomotan niato sia.

6. Sa anong mga paagi kita minomotibar kan pagkamoot sa Dios na maghulit?

6 Dugang pa, an pagkamoot ki Jehova nagmomotibar sa sato na maghulit huli ta boot niatong kontrahon an mga kaputikan na pinapalakop ni Satanas tumang sa saiya. (2 Corinto 4:4) Kinuestion ni Satanas an katanosan kan pamamahala nin Dios. (Genesis 3:1-5) Bilang mga Saksi ni Jehova, naghihimuyawot kitang makikabtang sa pagbuyagyag kan mga pagpakaraot ni Satanas asin sa pagsantipikar kan ngaran nin Dios sa atubangan kan katawohan. (Isaias 43:10-12) Apuera dian, nakikikabtang kita sa ministeryo huli ta naaraman niato an mga kualidad asin dalan ni Jehova. Kita dayupot sa saiya asin nakakamate nin makosog na pagmawot na isabi sa iba an manongod sa satong Dios. Sa katunayan, an karahayan ni Jehova asin an saiyang matanos na mga dalan nagtatao sa sato nin dakulang kagayagayahan kaya dai kita makaontok sa pagtaram manongod sa saiya. (Salmo 145:7-12) Itinutulod kitang sabihon an saiyang kaomawan asin magtaram manongod sa saiyang “mga kamurawayan” sa mga mahinanyog.​—1 Pedro 2:9; Isaias 43:21.

7. Apuera sa pagkamoot sa Dios, sa ano pang mahalagang dahelan na kita nakikikabtang sa paghuhulit?

7 May saro pang mahalagang dahelan sa pagpadagos na makikabtang sa ministeryo: Sinsero an satong pagmawot na tawan nin kaginhawahan an mga indibiduwal na nalulunosan sa daing ontok na pagbaha nin maraot na mga bareta asin an mga nagdudusa sa laen-laen na dahelan. Sa bagay na ini, pinagmamaigotan niatong arogon si Jesus. Halimbawa, helinga an ilinaladawan sa Marcos kapitulo 6.

8. Ano an ipinapaheling kan pagkasaysay sa Marcos kapitulo 6 manongod sa namatean ni Jesus para sa mga tawo?

8 Nagbalik an mga apostol hale sa kampanya nin paghuhulit asin isinaysay ki Jesus an gabos nindang ginibo asin itinokdo. Narisa ni Jesus na pagal na an mga apostol, asin inagda nia sinda na umiba sa saiya tanganing ‘magpahingalo nin kadikit.’ Kaya nagsakay sinda sa sarong baroto asin nagduman sa sarong toninong na lugar. An mga tawo nagsurunod sa sainda, na nagdaralagan sa may gilid kan dagat, asin dai nahaloy naabotan sinda. Ano an ginibo ni Jesus? “Naheling nia an sarong dakulang kadaklan,” an sabi kan rekord, “alagad ta sia napahiro nin pagkaherak sa sainda, ta garo sinda mga karnero na mayo nin pastor. Asin pinonan niang magtokdo sa sainda nin dakol na bagay.” (Marcos 6:31-34) Pagkaherak an  nagpahiro ki Jesus na magpadagos sa pagpaabot kan maogmang bareta apisar kan saiyang kapagalan. Malinaw nanggad, si Jesus may hararom na empatiya sa mga tawong ini. Nakamate sia nin pagmalasakit sa sainda.

9. Ano an manonodan niato sa pagkasaysay sa Marcos kapitulo 6 mapadapit sa tamang motibo sa paghuhulit?

9 Ano an manonodan niato sa pagkasaysay na ini? Bilang mga Kristiano, nakakamate kita nin obligasyon na ihulit an maogmang bareta asin gumibo nin mga disipulo. Rinerekonoser niato an satong paninimbagan na ipahayag an maogmang bareta, huling kabotan nin Dios na “an gabos na klase nin tawo makaligtas.” (1 Timoteo 2:4) Minsan siring, ginigibo niato an satong ministeryo bako sanang huli sa pakamate nin obligasyon kundi huli man sa pagmalasakit. Kun may pagmalasakit kita sa mga tawo kapareho ni Jesus, papahiroon kita kan satong puso na gibohon an gabos niatong makakaya na padagos na ipaabot sa sainda an maogmang bareta. (Mateo 22:39) An pagkaigwa kan siring na marahayon na motibo sa pakikikabtang sa ministeryo mapahiro sa sato na ihulit an maogmang bareta nin daing ontok.

An Satong Mensahe​—An Maogmang Bareta kan Kahadean nin Dios

10, 11. (a) Paano ilinadawan ni Isaias an mensaheng ihinuhulit niato? (b) Paano si Jesus nagpaabot nin maogmang bareta dapit sa bagay na orog karahay, asin paano inarog kan mga lingkod nin Dios sa presenteng mga panahon an halimbawa ni Jesus?

10 Kumusta man an ikaduwang aspekto kan satong ministeryo​—an satong mensahe? Ano an ihinuhulit niato? Itinao ni propeta Isaias an magayon na paglaladawan na ini kan mensahe na ibinabalangibog niato: “Abaang gayon sa ibabaw kan kabukidan kan mga bitis kan nagdadara nin maogmang bareta, kan nagbabalangibog nin katoninongan, kan nagdadara nin maogmang bareta dapit sa bagay na orog karahay, kan nagbabalangibog nin kaligtasan, kan nagsasabi sa Sion: ‘An saimong Dios nagin hade na!’”​—Isaias 52:7.

11 An importanteng marhay na mga tataramon sa tekstong iyan, na “an saimong Dios nagin hade na,” nagpapagirumdom sa sato kan mensahe na dapat niatong ibalangibog, arin na baga, an maogmang bareta kan Kahadean nin Dios. (Marcos 13:10) Mangnoha man na ihinahayag kan bersikulong ini an positibong tono kan satong mensahe. Ginamit ni Isaias an mga termino na arog kan “kaligtasan,” “maogmang bareta,” “katoninongan,” asin “bagay na orog karahay.” Dakol na siglo pakalihis ni Isaias, kan enot na siglo C.E., inotob ni Jesu-Cristo sa pambihirang paagi an hulang ini paagi sa pagtao nin maigot na halimbawa sa pagbalangibog nin bareta dapit sa bagay na orog karahay​—an madatong na Kahadean nin Dios. (Lucas 4:43) Sa presenteng mga panahon, nangorogna poon kan 1919, sinunod kan mga Saksi ni Jehova an halimbawa ni Jesus paagi sa maigot na pagbalangibog kan maogmang bareta kan naestablisar nang Kahadean nin Dios asin kan mga bendisyon na itatao kaiyan.

12. Ano an epekto kan maogmang bareta kan Kahadean sa mga nag-aako kaiyan?

12 Ano an epekto kan maogmang bareta kan Kahadean sa mga naghihimate dian? Ngonyan, arog man kaidtong kaaldawan ni Jesus, an maogmang bareta nagtatao nin paglaom asin karangahan. (Roma 12:12; 15:4) Tinatawan kaiyan nin paglaom an mga sadiosan an puso huli ta nanonodan ninda na igwa nin masarig na mga dahelan na maniwala  na may orog karahay na mga panahon na maabot. (Mateo 6:​9, 10; 2 Pedro 3:13) An siring na paglaom nakakatabang na marhay sa mga matatakton sa Dios na papagdanayon an positibong pananaw. Sinasabi kan salmista na sinda ‘dai matatakot minsan sa maraot na bareta.’​—Salmo 112:​1, 7.

Sarong Mensahe na ‘Mabogkos sa mga Nalugadan an Puso’

13. Paano ilinaladawan ni propeta Isaias an ensegidang mga bendisyon na nakakamtan kan mga nag-aako kan maogmang bareta?

13 Dugang pa, an maogmang bareta na ihinuhulit niato nagtatao nin ensegidang kaginhawahan asin mga bendisyon sa mga naghihinanyog dian. Paano? Sinabi ni propeta Isaias an nagkapira sa mga bendisyon kan humula sia: “An espiritu kan Soberanong Kagurangnan na Jehova yaon sa sako, huli ta linahidan ako ni Jehova na magsabi kan maogmang bareta sa mga mahoyo. Isinugo nia ako sa pagbogkos sa mga nalugadan an puso, sa pagbalangibog nin katalingkasan sa mga nabihag asin nin pagpabuklat sa mga mata dawa sa mga bilanggo; sa pagbalangibog kan taon nin marahay na boot ni Jehova asin kan aldaw nin pamalos kan satong Dios; sa pagranga kan gabos na nagtatangis.”​—Isaias 61:​1, 2; Lucas 4:16-21.

14. (a) Ano an ipinaparisa kan mga tataramon na ‘bogkosan an mga nalugadan an puso’ manongod sa mensahe kan Kahadean? (b) Paano niato ipinapabanaag an pagmakolog ni Jehova sa mga nalugadan an puso?

14 Segun sa hulang iyan, paagi sa paghuhulit kan maogmang bareta, ‘bobogkosan ni Jesus an mga nalugadan an puso.’ Kanigoan kamakahulogan kan paglaladawan ni Isaias! Segun sa sarong diksionaryo sa Biblia, an tataramon sa Hebreo na trinadusir na ‘bogkosan’ “parateng ginagamit sa ‘pagbenda,’ asin sa siring sa pagbolong asin pagpaomay sa nalugadan.” An sarong may pagmakolog na nars tibaad bendahan o tapalan an nalugadan na parte nin hawak kan biktima tanganing matawan iyan nin suporta. Sa kaparehong paagi, kun naghuhulit kan mensahe kan Kahadean, an may pagmakolog na mga parahayag nagtatao nin suporta sa gabos na naghihimate na minsan paano may inaagihan na pagdusa. Asin paagi sa pagsuportar sa mga nangangaipo, ipinapabanaag ninda an pagmakolog ni Jehova. (Ezequiel 34:​15, 16) An salmista nagsabi mapadapit sa Dios: “Pinapaomayan nia an mga nalugadan an puso, asin binobogkosan an saindang makolog na mga kabtang.”​—Salmo 147:3.

Kun Paano Nagkakaepekto an Mensahe kan Kahadean

15, 16. Anong mga halimbawa sa tunay na buhay an nagpapaheling kun paano an mensahe kan Kahadean nagtatao nin suporta asin kosog sa mga nangangaipo?

15 Kadakol na halimbawa sa tunay na buhay an nagpapaheling kun paano an mensahe kan Kahadean talagang nagsusuportar asin nagpapakosog sa mga nalugadan an puso. Estudyare si Oreanna, sarong may edad nang babae sa Amerika del Sur, na nawaran na nin pagmawot na mabuhay. Sarong Saksi ni Jehova an nagpoon na dalawon si Oreanna asin basahan sia kan Biblia asin kan publikasyon na My Book of Bible Stories. * Kan primero, an babaeng makuri an pagmondo naghihinanyog sa pagbasa mantang nakahigda sa kama na pirong an mga mata, na paminsanminsan nag-aagagha. Pero dai nahaloy, nagpoon siang maghingoa na tumukaw sa saiyang kama sa panahon kan pagbasa. Paghaloyhaloy, nagtutukaw na sia sa sala, na hinahalat na umabot an nagtotokdo sa saiya sa Biblia. Sunod, an babae nagpoon na umatender sa Kristianong mga pagtiripon sa Kingdom Hall. Huling naparigon an boot kan mga nanonodan nia sa mga pagtiripon na idto, nagpoon siang mag-alok nin mga babasahon sa Biblia sa siisay man na minaagi sa harong nia. Dangan, sa edad na 93, si Oreanna nabautismohan bilang saro sa Mga Saksi ni Jehova. Nabuhay giraray kan mensahe kan Kahadean an saiyang pagmawot na mabuhay.​—Talinhaga 15:30; 16:24.

16 An mensahe kan Kahadean nagtatao nin mahalagang suporta pati sa mga nakakaaram na sinda magagadan na huli sa helang. Sarong halimbawa si Maria na taga Solnopan na Europa. Sia may helang na ikakagadan asin biyo nang nawaran nin paglaom. Nagmomondo sia nin makuri kan makaolay sia kan mga Saksi ni Jehova. Minsan siring, kan manodan nia an manongod sa mga katuyohan nin Dios, nagkaigwa giraray nin kahulogan an saiyang buhay. Nabautismohan sia asin nagin aktibong marhay sa paghuhulit. Durante kan huring duwang taon kan saiyang buhay, nabanaag sa saiyang mga mata an paglaom asin kagayagayahan. Si Maria nagadan na  marigon an paglaom sa pagkabuhay liwat.​—Roma 8:​38, 39.

17. (a) Paano nagkakaepekto an mensahe kan Kahadean sa buhay kan mga nag-aako kaiyan? (b) Sa anong mga paagi nindo personal na naeksperyensiahan na “binabangon [ni Jehova] an gabos na napapalaob”?

17 An siring na mga bareta nagpapatotoo sa puedeng magin epekto kan mensahe kan Kahadean sa buhay kan mga naghihimuyawot sa mga katotoohan sa Biblia. An mga indibiduwal na nagmomondo sa pagkagadan nin sarong namomotan nagkakaigwa nin bagong kosog pakanood ninda kan manongod sa paglaom sa pagkabuhay liwat. (1 Tesalonica 4:13) An mga tawong dukha asin nasasakitan na pakakanon an saindang pamilya nakakakua nin bagong dignidad asin kosog nin boot pakanood ninda na nungka sindang babayaan ni Jehova kun sinda maimbod sa saiya. (Salmo 37:28) Sa tabang ni Jehova, an dakol na nalulunosan huli sa depresyon luway-luway na nagkakaigwa kan kosog na kaipuhan tanganing makayang atubangon iyan asin sa nagkapirang kamugtakan natabangan pa ngani na makayanan an helang na iyan. (Salmo 40:​1, 2) Tunay nanggad, paagi sa puersa na itinatao paagi sa saiyang Tataramon, ngonyan mismo “binabangon [ni Jehova] an gabos na napapalaob.” (Salmo 145:14) Paagi sa pagmasid kun paano an maogmang bareta kan Kahadean nagtatao nin karangahan sa mga nalugadan an puso na nasa satong teritoryo asin sa Kristianong kongregasyon, paorootrong ikinakapagirumdom sa sato na yaon sa sato an pinakamarahay na bareta na makukua ngonyan!​—Salmo 51:17.

“An Sakong Pagngayongayo sa Dios Para sa Sainda”

18. Paano nakaapektar ki Pablo an paghabo kan mga Judio sa maogmang bareta, asin taano?

18 Minsan ngani dara kan satong mensahe an pinakamarahay na bareta, dakol an habo kaiyan. Paano ini tibaad makaapektar sa sato? Kapareho kan nagin epekto ki apostol Pablo. Parate siang naghulit sa mga Judio, alagad an kadaklan sa sainda habo kan mensahe nin kaligtasan. An paghabo ninda nakaapektar na marhay ki Pablo. Inadmitir nia: “Igwa ako nin dakulang kamondoan asin daing ontok na kakologan sa sakong puso.” (Roma 9:2) May pagmalasakit si Pablo sa mga Judio na hinuhulitan nia. Ikinamondo nia na habo ninda kan maogmang bareta.

19. (a) Taano ta natural sana na kita tibaad panluyahan nin boot kun beses? (b) Ano an nakatabang ki Pablo na magpadagos sa saiyang paghuhulit?

19 Kita naghuhulit man kan maogmang bareta huli sa pagmalasakit. Huli kaini, natural sana na kita tibaad panluyahan nin boot kun an dakol na tawo habo kan mensahe kan Kahadean. An siring na reaksion nagpapaheling na igwa kita nin tunay na pagmakolog sa espirituwal na ikakarahay kan mga hinuhulitan niato. Minsan siring, marahay na girumdomon niato an halimbawa ni apostol Pablo. Ano an nakatabang sa saiya na magpadagos sa saiyang paghuhulit? Minsan ngani an paghabo kan mga Judio na akoon an maogmang bareta nagtao sa saiya nin kamondoan asin kakologan, si Pablo dai nawaran nin paglaom sa gabos na Judio, na iniisip na sinda dai na matatabangan. An paglaom nia iyo  na igwa pa nin nagkapira na maako ki Cristo. Huli kaini, mapadapit sa saiyang namamatean para sa indibiduwal na mga Judio, si Pablo nagsurat: “An mawot kan sakong puso asin an sakong pagngayongayo sa Dios para sa sainda sa katunayan para sa saindang kaligtasan.”​—Roma 10:1.

20, 21. (a) Mapadapit sa satong ministeryo, paano niato masusunod an halimbawa ni Pablo? (b) Anong aspekto kan satong ministeryo an eestudyaran sa masunod na artikulo?

20 Mangnoha an duwang bagay na idinoon ni Pablo. Mawot kan saiyang puso na an nagkapirang indibiduwal makaligtas, asin ipinagngayongayo nia sa Dios an bagay na iyan. Ngonyan, sinusunod niato an halimbawa ni Pablo. Pinapapagdanay niato an odok sa pusong pagmawot na hanapon an siisay man na tibaad may tama pang inklinasyon sa maogmang bareta. Padagos niatong ipinapamibi ki Jehova na manompongan man logod niato an siring na mga indibiduwal tangani na matabangan niato sindang lumakaw sa dalan na pasiring sa saindang kaligtasan.​—Talinhaga 11:30; Ezequiel 33:11; Juan 6:44.

21 Minsan siring, tanganing mapaabotan nin mensahe kan Kahadean an pinakadakol na indibiduwal na mapupuede, kaipuhan niatong tawan nin atension bako sanang kun taano ta naghuhulit kita asin kun ano an satong ihinuhulit kundi pati kun paano kita naghuhulit. An temang ini an eestudyaran sa masunod na artikulo.

[Mga Nota sa Ibaba]

^ par. 4 Eestudyaran sa artikulong ini an enot na duwang aspekto. Eestudyaran sa ikaduwang artikulo an ikatolo.

^ par. 15 Ipinublikar kan Mga Saksi ni Jehova.

Ano an Nanodan Nindo?

• Sa anong mga dahelan kita nakikikabtang sa ministeryo?

• Ano an pangenot na mensaheng ihinuhulit niato?

• Anong mga bendisyon an naeeksperyensiahan kan mga nag-aako kan mensahe kan Kahadean?

• Ano an makakatabang sa sato na magpadagos sa satong ministeryo?

[Mga Hapot Para sa Pag-adal]

[Mga Ritrato sa pahina 18]

An mensahe kan Kahadean nagtatao nin kosog sa mga nalugadan an puso

[Mga Ritrato sa pahina 20]

An pamibi nakakatabang sa sato na magtagal sa satong ministeryo