Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

An Masakit na Kamugtakan sa Trabaho

An Masakit na Kamugtakan sa Trabaho

 An Masakit na Kamugtakan sa Trabaho

“Magtrabaho​—magtrabaho! Labi-labi nanggad kanakakaogmang maaraman na kita igwa pa man giraray nin pinakamarahay na mga bagay na gigibohon.”​—Katherine Mansfield, autor (1888-​1923).

AN PAGMANSAY daw nindo kapareho kan idealistang ideya manongod sa trabaho na ipinahayag sa mga tataramon sa enotan? Ano an personal na pagmansay nindo sa trabaho? Kamo daw tibaad nagsasaboot na an trabaho sarong halaba, madiklom na tunel sa pag-oltanan nin relaks na mga katapusan kan semana? O kinababangkagan na daw nindo an saindong trabaho na haros nagigin adiksion na?

Para sa kadaklan na tawo, an pinakadakulang parte kan oras na sinda mata nakadusay sa trabaho. An trabaho puedeng magdeterminar kun saen kita nakaistar asin kun anong klase an estilo kan satong pamumuhay. Poon sa pagigin nasa edad nang hoben sagkod sa pagretiro, naaaraman kan dakol na an trabaho iyo an solong okupasyon na nakakadominar na marhay sa saindang buhay. An nagkapira sa sato nakakakua nin dakulang personal na satispaksion sa satong trabaho. An iba sinosokol an halaga kan trabaho paagi sa ginaganar o prestihio, mantang an iba pa ibinibilang an trabaho na garo pampalipas sana nin oras o pansayang ngani nin oras.

Igwa nin mga nagtatrabaho tanganing mabuhay asin mga nabubuhay tanganing magtrabaho; an iba nagagadan sa o huli sa saindang trabaho. Halimbawa, segun sa sarong dai pa sana nahahaloy na report kan Naciones Unidas, trabaho an dahelan nin orog na kolog asin kagadanan “kisa sa pinagsararong dahelan na mga guerra o pagdodroga asin pag-abuso sa inomon na de alkohol.” Kinokomentohan ini, an peryodiko sa Londres na The Guardian nagbareta: “Labing duwang milyon katawo an nagagadan sa mga aksidente o helang na konektado sa trabaho kada taon . . . An pagkalantad sa alpog, mga kemikal, ribok asin radyasyon an nagigin dahelan nin kanser, helang sa puso asin atake serebral.” An pagkua nin mga trabahador na aki asin puersahan na pagpatrabaho duwa sana sa mandatang tunay na nangyayari sa presenteng mga kamugtakan sa pagtrabaho.

Dugang pa, yaon an inaapod kan sikologong si Steven Berglas na “kapahapahamak na labi-labing kapagalan sa trabaho.” Ilinaladawan nia an mahigos na trabahador na nakaabot na sa pinakahalangkaw na posisyon sa saiyang karera tangani sanang makamate nin “pabalikbalik na pagkahandal, kapurisawan, panluluya nin boot o depresyon huli sa paniniwala na sia nakagakod sa sarong trabaho, o sa sarong karera, na dai nia madudulagan ni makakakua sia nin sikolohikong pagkakontento.”

Mahigos na Pagtrabaho Kontra sa Pagkabangkag sa Trabaho

Sa sarong kinaban na dakol an nagtatrabaho nin halawig na oras, kapakipakinabang na mamidbid an kalaenan kan mahigos na mga trabahador asin mga bangkag sa trabaho. Dakol na bangkag sa trabaho an minamansay an lugar nin trabaho bilang lugar nin  proteksion sa peligroso, daing kasiertohan na kinaban; an mga mahigos minamansay an trabaho bilang mahalagang marhay asin kun beses nakakakontentong obligasyon. An mga bangkag sa trabaho pinapabayaan na agawan nin lugar kan trabaho an gabos na iba pang aspekto nin buhay; aram kan mahigos na mga trabahador kun noarin gagadanon an komputer, bagohon an direksion kan saindang konsentrasyon, asin magin presente kun halimbawang isineselebrar an anibersaryo kan saindang kasal. An mga bangkag sa trabaho nakakamate nin gratipikasyon sa sobrang pagtrabaho asin naeenganyong marhay kaiyan; an mahigos na mga trabahador dai.

An sosyedad sa presenteng panahon pinapalibog an sagkodan sa pag-oltanan kan duwang ini mantang ginigibo na garo nakakaakit an sobrang pagtrabaho. An mga modem, cell phone, asin pager puedeng palibogon an sagkodan sa pag-oltanan kan lugar nin trabaho asin harong. Kun dawa saen na lugar puedeng magin lugar nin trabaho asin an ano man na oras puedeng magin oras nin trabaho, may nagkapira na gagadanon an sadiri ninda sa katatrabaho.

Ano an reaksion nin nagkapira sa siring na nakakaraot na aktitud? Narisa kan mga sosyologo an tendensia kan mga tawong nasosobrahan sa trabaho asin natetension na marhay na dinadara an espirituwalidad sa lugar nin trabaho asin pinagsasalak an relihion asin an propesyon. An San Francisco Examiner nagbareta na “an pagsasalak kan espirituwalidad asin trabaho nagin nang pangyayari na hayag sa gabos.”

Mapadapit sa Silicon Valley, sarong sentro nin modernong teknolohiya sa Estados Unidos, an sarong dai pa sana nahahaloy na bareta nagsabi: “Mantang binibilang kan mga ehekutibo an bakanteng mga paradahan sa lugar nin trabaho mantang nagpapadagos an mga pagsisante, nagkukulang man an mga paradahan para sa mga pag-adal sa Biblia kun banggi.” Ano man an tibaad kahulogan kaiyan, nanompongan nin dakol sa bilog na globo na an Biblia igwa nin positibong impluwensia sa punto de vista ninda sa trabaho, na nagbubunga nin mas balanseng pagmansay sa buhay.

Paano kita matatabangan kan Biblia na magkaigwa nin balanseng pagmansay sa trabaho? Igwa daw nin mga prinsipyo sa Kasuratan na makakatabang sa sato na mapangganang atubangon an mga angat sa lugar nin trabaho sa presenteng mga panahon? Totokaron kan masunod na artikulo an mga hapot na ini.