Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Siisay an Kualipikado Nanggad na Namomoon Ngonyan?

Siisay an Kualipikado Nanggad na Namomoon Ngonyan?

 Siisay an Kualipikado Nanggad na Namomoon Ngonyan?

Kan 1940, nagkaigwa nin krisis sa pamomoon sa Parlamentong Britano. An setenta y siete anyos na si David Lloyd George, na nakadangog sa debate, iyo an nangenot sa kapangganahan kan Britania sa Guerra Mundial I, asin an dakol na taon nia sa politika an nagpangyaring maebalwar nia na may pakarorop an trabaho kan haralangkaw na opisyal. Sa sarong pahayag sa Parlamento kan Mayo 8, sia nagsabi: “An nasyon andam sa gabos na sakripisyo basta igwa nin mga namomoon, basta malinaw na ipinapaheling kan Gobyerno kun ano an obheto ninda asin basta kompiado an nasyon na ginigibo kan mga namomoon dian an pinakamakakaya ninda.”

LINILIWANAG kan mga tataramon ni Lloyd George na inaasahan kan mga tawo na an saindang mga namomoon dapat na may kakayahan asin gumibo nin onestong paghihingoa na pagmaigotan na pakarhayon an mga bagay. Arog kaini an pagkasabi nin sarong trabahador na nagkakampanya sa eleksion: “Kun nagboboto an mga tawo para sa presidente, ibinoboto ninda an saro na dian ipinagkakatiwala ninda an saindang buhay, an saindang ngapit, an saindang mga aki.” Dakulaon na gibohon an pag-iingat sa pagtitiwalang iyan. Taano man?

An satong kinaban pano nin mga problema na garo baga depisil matawan nin solusyon. Halimbawa, siisay na namomoon an nagpatunay na sia madonong asin makapangyarihan na marhay kaya puede niang haleon an krimen asin guerra? Siisay sa mga namomoon ngonyan an igwa nin mga rekurso asin pagkaherak tanganing magtao sa gabos na tawo nin kakanon, malinig na tubig, asin pag-asikaso sa salud? Siisay an may kaaraman asin determinasyon na protehiran asin ibalik sa dati an palibot? Siisay an may kakayahan asin may igong kapangyarihan tanganing igarantiya na an gabos na tawo magkakamit nin halawig asin maogmang buhay?

Mayong Kakayahan an mga Tawo na Gibohon an Trabahong Iyan

Totoo na nagin mapanggana sa sarong sokol an nagkapirang namomoon. Minsan siring, pinakahalawig na an pirang dekada na puede sindang makapaglingkod​—dangan siisay an masunod? An saro sa may kakayahan nanggad na namomoon na nabuhay kasuarin man, si Hadeng Salomon kan suanoy na Israel, pinensar an hapot na ini. Sia nagkonklusyon: “Ako, ako mismo, naongis sa gabos kong hinigosan na sakong pinaghigosan sa irarom kan aldaw, na sakong iwawalat para sa tawo na masunod sa sako. Asin siisay baga an makakaaram kun baga sia magigin madonong o mangmang? Minsan  siring sia mangangapot sa gabos kong hinigosan na sakuyang pinaghigosan asin sakong pinagpahelingan nin kadonongan sa irarom kan aldaw. Ini man dai nin kamanungdanan.”​—Eclesiastes 2:​18, 19.

Dai aram ni Salomon kun baga ipapadagos kan masalida sa saiya an marahay na mga ginibo nia o raraoton iyan gabos. Para ki Salomon, an siklo nin pagsalida sa gurang nang mga namamahala nin mga bago “dai nin kamanungdanan.” An ibang traduksion nin Biblia inaapod an prosesong ini na “daing pakinabang,” o “daing kahulogan.” An sarong bersion nagsasabi: “Ini daing kuenta.”

Kun beses, naggagamit nin kadahasan tanganing puersahan na salidahan an mga namamahala. An may kakayahan na mga namomoon ginadan mantang yaon sa puesto. Si Abraham Lincoln, sarong iginagalang na marhay na presidente kan Estados Unidos, nagsabi kaidto sa mga nagdadangog sa saiya: “Pinili ako tanganing tumukaw sa sarong importanteng katongdan sa laog nin halipot na peryodo, asin ako ngonyan, sa pagheling nindo, tinawan nin impluwensia na madali nang mawara.” An saiyang serbisyo tunay nanggad na halipot. Sa ibong kan gabos na ginibo nia asin kan saiyang pagmawot na gumibo nin orog pa para sa mga tawo, si Presidente Lincoln namoon sa saiyang nasyon sa laog sana nin apat na taon. Sa kapinonan kan saiyang ikaduwang termino sa katongdan, sia ginadan nin sarong lalaki na gusto nin pagbabago sa pamomoon.

Dawa an pinakamarahay na mga namomoon na tawo dai makakagarantiya kan sadiri nindang ngapit. Kun siring, maninigo daw na pagtiwalaan nindo sinda na garantiyahan an ngapit nindo? An Biblia nagsasabi: “Dai ka magtiwala sa mga mahal na tawo, ni sa aki nin daganon na tawo, na sa sainda mayo nin kaligtasan. An saiyang espiritu minaluwas, minabalik sia sa saiyang daga; sa aldaw na iyan an saiyang mga pag-isip napapara.” Tinatradusir kan Byington an huring kabtang kan bersikulo 4: “Sa aldaw na iyan an saiyang marahay na boot biyong nawawara.”​—Salmo 146:​3, 4.

An sadol na dai magtiwala sa mga namomoon na tawo tibaad depisil akoon. Minsan siring, an Biblia dai nagsasabi na an katawohan dai noarin man magkakaigwa nin marahay asin masarig na pamomoon. “Uya! An sarong hade magrereynar para sa katanosan mismo,” an sabi kan Isaias 32:1. Si Jehova Dios, an Kaglalang nin tawo, iinandam an “sarong hade,” sarong Namomoon, na madali nang magkontrol  nin biyo sa mga gibo-gibo sa daga. Siisay sia? Sinasabi kan hula sa Biblia kun siisay sia.

Sarong Kualipikado Nanggad na Mamoon

Duwang ribong taon na an nakaagi, sinabihan nin anghel an sarong hoben na Judiong babae na an ngaran Maria: “Ika mangingidam sa saimong matris asin mangangaki nin sarong aking lalaki, asin aapodon mo an saiyang ngaran na Jesus. An sarong ini magigin dakula asin aapodon na Aki kan Kaharohalangkawe; asin itatao sa saiya ni Jehova Dios an trono ni David na saiyang ama, asin sia mamamahala bilang hade sa harong ni Jacob sagkod lamang, asin dai magkakaigwa nin katapusan an saiyang kahadean.” (Lucas 1:31-33) Iyo, si Jesus nin Nazaret an Hade sa hula sa Biblia.

An relihiosong mga retrato sa parate ilinaladawan si Jesus bilang sarong omboy, bilang sarong kulang sa pagkakan asin maluya, o bilang sarong ascetiko na inaako na sana an ano man na mangyari sa saiya. An mga ladawan na ini dai nakakamotibar nin kompiansa sa saiya bilang Namamahala. Minsan siring, an tunay na Jesu-Cristo sa Biblia, duminakula bilang sarong mabagsik, makosog na lalaki na pano nin kaigotan asin inisyatiba. Asin yaon sa saiya an iba pang karakteristiko na nagpagin kualipikado sa saiya na magin namomoon. (Lucas 2:52) An minasunod pira sanang aspekto kan saiyang marahayon na personalidad.

Pinagdanay ni Jesus an sangkap na integridad. An saiyang onesto asin tanos na gawe-gawe sayod nanggad kaya hayagan na inangat nia an saiyang mga kaiwal na ipresentar an sarong balidong akusasyon tumang sa saiya. Dai ninda iyan magibo. (Juan 8:46) An saiyang mga katokdoan na bakong ipokrito nakakombensir sa dakol na sinserong tawo na magin mga parasunod nia.​—Juan 7:46; 8:28-30; 12:19.

Si Jesus biyong dusay sa Dios. Determinado siang marhay na taposon an iinasignar nin Dios na gibohon kaya mayong kalaban​—tawo o demonyo​—​na puedeng makapadesganar sa saiya. Dai sia natakot sa madahas na mga pag-atake sa saiya. (Lucas 4:28-30) Dai sia nanluya huli sa kapagalan asin gutom. (Juan 4:5-16, 31-34) Minsan ngani binayaan sia kan saiyang mga katood, nungka siang ruminayo sa saiyang pasohan.​—Mateo 26:​55, 56; Juan 18:3-9.

Si Jesus may odok na pagmakolog sa mga tawo. Nagtao sia nin kakanon sa mga nagugutom. (Juan 6:​10, 11) Nagtao sia nin karangahan sa mga nagmomondo nin makuri. (Lucas 7:11-15) Ibinalik nia an pagheling, pagdangog, asin salud kan mga nangangaipo nin pagpaomay. (Mateo 12:22; Lucas 8:43-48; Juan 9:1-6) Nagtao sia nin pagparigon sa boot sa mahigos niang mga apostol. (Juan, kapitulo 13-17) Nagin siang “marahay na pastor” na may pagmakolog sa saiyang mga karnero.​—Juan 10:11-14.

Si Jesus andam na magtrabaho. Hinugasan nia an mga bitis kan mga apostol tanganing tokdoan sinda nin mahalagang leksion. (Juan 13:4-15) An sadiri niang mga bitis naatian mantang naghuhulit sia kan maogmang bareta sa kalabaan kan maalpog na mga tinampo sa Israel. (Lucas 8:1) Dawa kan nagpaplano siang magpahingalo sa “sarong puerang lugar,” sia huminiro kan hanapon sia kan kadaklan para sa dugang pang pagtotokdo. (Marcos 6:30-34) Sa siring, sia nagtao nin halimbawa nin kahigosan sa gabos na Kristiano.​—1 Juan 2:6.

Tinapos ni Jesus an saiyang asignasyon asin binayaan an daga. Bilang balos sa saiyang kaimbodan, itinao sa saiya ni Jehova Dios an pagkahade asin inmortalidad sa kalangitan. Dapit sa binuhay liwat na si Jesus, an Biblia nagsasabi: “Si Cristo, ngonyan na binuhay na sia liwat hale sa mga gadan, dai na magagadan; an kagadanan dai na makakadaog sa saiya.” (Roma 6:9) Makakaseguro kamo na sia an pinakamarahay na Namomoon na yaon para sa katawohan. Sa oras na si Cristo Jesus na an magkontrol nin biyo sa daga, dai na kaipuhan na tawan nin poder an siisay man, ni magkakaigwa pa man nin pangangaipo na magsalida nin pamomoon. Sia dai noarin man magagadan mantang nasa katongdan, asin an saiyang trabaho dai liliwaton o raraoton nin sarong mangmang na kasalihid. Alagad ano an espesipikong gigibohon nia tanganing makinabang an katawohan?

Kun Ano an Gigibohon kan Bagong Namomoon na Ini

An Salmo 72 nagtatao sa sato nin makahulang mga detalye kun paano mamamahala an sangkap asin inmortal na Hadeng ini. Sa bersikulo 7 asin 8, mababasa niato: “Sa saiyang mga aldaw an matanos mamumurak, asin an kadakolan nin katoninongan sagkod na mayo na nin bulan. Asin magkakaigwa sia nin mga sakop paghale sa dagat sagkod sa dagat asin paghale sa Salog sagkod sa kaporoporohi kan daga.” Sa irarom kan saiyang kapakipakinabang na pamamahala, an mga nag-eerok sa daga magkakamit nin daing katapusan asin dagos-dagos na seguridad. Raraoton nia an gabos na nag-eeksister na armas asin  hahaleon sa puso nin tawo dawa an pagmawot na makiiwal. An mga tawo ngonyan na nan-aatake sa iba arog nin dai naiinggustohan na mga leon o minagawe na arog nin aranggoton na mga oso sa saindang mga kataed mababago nin biyo an saindang ugale. (Isaias 11:1-9) An katoninongan magigin abunda.

An Salmo 72 nagsasabi pa sa bersikulo 12 sagkod 14: “Ililigtas nia an dukha na naghahagad nin tabang, siring man an nagsasakit nin makuri asin an siisay man na mayo nin paratabang. Maheherak sia sa hababa asin sa dukha, asin an kalag kan mga dukha saiyang ililigtas. Gikan sa pan-aapi asin sa kadahasan saiyang tutuboson an saindang kalag, asin an saindang dugo magigin mahalagang marhay sa saiyang mga mata.” An hamak, dukha, asin nagsasakit nin makuri magigin kabtang nin sarong maogmang pamilya nin tawo, na nagkakasararo sa irarom kan pamomoon kan Hadeng si Jesu-Cristo. An saindang buhay magigin midbid sa kagayagayahan, bakong sa kolog asin pagkadesesperar.​—Isaias 35:10.

Nanunuga an bersikulo 16: “Magkakaigwa nin abundang tipasi sa ibabaw kan daga; maglilipwas sa alitoktok kan kabukidan.” Dayaday na nagsasakit an minilyon sa daga ngonyan huli sa pagkagutom. Sa parate huli sa politika asin kahanaban naoolang an pantay-pantay na pagdistribwir nin supisyenteng kakanon, kaya kadakoldakol, espesyalmente an mga aki, an nagagadan sa makuring gutom. Alagad sa irarom kan pamamahala ni Jesu-Cristo, an problemang ini mawawara. An daga maprodusir nin igong ani nin masiram na kakanon. An bilog na katawohan mababasog nanggad.

Gusto daw nindong kamtan an mga bendisyon na iyan nin pagkaigwa nin marahay na pamomoon? Kun iyo, ineenkaminar niamo kamo na makanood manongod sa Namomoon na madali nang magsakop nin lubos sa bilog na daga. An Mga Saksi ni Jehova maoogmang tabangan kamo na gibohon iyan. Dai masusudya an linalaoman nindo, huli ta si Jehova Dios mismo an nagsabi manongod sa saiyang Aki: “Ako mismo nagpatukaw kan sakuyang hade sa Sion, an sakong banal na bukid.”​—Salmo 2:​6.

[Kahon sa pahina 5]

BIGLANG NAWARA SA PODER

Sa parate makakaasa an sarong namamahala sa paggalang asin suporta kan saiyang mga sakop kun matatawan nia sinda nin tama sanang sokol nin katoninongan asin tiwasay na kamugtakan nin pamumuhay. Minsan siring, kun an mga tawo mawaran nin kompiansa sa saiya sa ano man na dahelan, dai mahahaloy tibaad may ibang magtukaw sa posisyon na iyan. An minasunod nagkapirang halimbawa nin mga kamugtakan na nagpangyari na biglang nawara sa poder an makokosog na mga namamahala.

Dai nakakakontentong kamugtakan nin pamumuhay. Sa mga huring kabtang kan ika-18 siglo, dakol na siudadanong Pranses an napiritan na mamuhay na may magabat na buwis asin kulang sa kakanon. An mga kamugtakan na ini an dahelan kaya nagkaigwa nin Rebolusyon na Pranses, na nagresulta tanganing si Hadeng Luis XVI pugotan paagi sa gilotina kan 1793.

Guerra. Tinapos kan Guerra Mundial I an pamamahala kan nagkapira sa pinakamakapangyarihan na mga emperador sa kasaysayan. Halimbawa, kan 1917 an kakulangan nin kakanon huli sa guerra sa St. Petersburg, Rusya, an nagpangyaring magkaigwa nin Rebolusyon kan Pebrero. An rebelyon na ini nagpahale sa trono ki Zar Nicolas II asin suminagkod sa pamamahala nin Komunista. Kan Nobyembre 1918, gusto kan Alemania na magkaigwa nin katoninongan, alagad habong magpondo an Magkakaalyado sa pakikilaban sagkod na magkaigwa nguna nin pagbabago sa pamamahala. Bilang resulta, an Aleman na Emperador na si Guillermo II puersahan na idinistiero sa Netherlands.

Pagmawot na magkaigwa nin laen na mga sistema nin gobyerno. Kan 1989 an Lipod na Batbat hinale. An mga rehimen na garo baga kapareho katagas nin gapo natumpag kan haboan kan saindang mga sakop an Komunismo asin inestablisar an ibang paagi nin pamamahala.

[Mga Ritrato sa pahina 7]

Pinakakan ni Jesus an mga nagugutom, pinaomayan an mga may helang, asin nagpaheling nin marahay na halimbawa para sa gabos na Kristiano

[Picture Credit Line sa pahina 4]

Lloyd George: Rinetrato ni Kurt Hutton/Picture Post/Getty Images