Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

An Kahadean na Gobyerno nin Dios—Sarong Katunayan Ngonyan

An Kahadean na Gobyerno nin Dios—Sarong Katunayan Ngonyan

 An Kahadean na Gobyerno nin Dios—Sarong Katunayan Ngonyan

“Paanong magkakaoroyon an kadakol na nasyon, na may laen-laen na kultura asin grado nin pag-oswag? Sinasabi na pagsalakay sana kan mga taga ibang planeta an makakapasaro sa rasa nin tawo.”​—The Age, peryodiko sa Australia.

SARONG pagsalakay kan mga taga ibang planeta? Kun baga mapapagsararo kaiyan o dai an gabos na nasyon sa daga, an hula sa Biblia talagang nagtataram manongod sa sarong nagdadangadang na krisis na mapangyaring magsararo an mga nasyon sa kinaban. Asin an krisis na iyan papangyayarihon nanggad nin mga puersa na hale sa luwas kan planetang daga.

Si Hadeng David kan suanoy na Israel makahulang nagtaram manongod sa situwasyon na ini sa kinaban. Paagi sa pasabong nin Dios sia nagsurat: “Naninindogan an mga hade kan daga asin an haralangkaw na opisyal mismo nagsururog tumang ki Jehova asin tumang sa saiyang linahidan, na nagsasabi: ‘Paratodon ta an saindang mga panggapos asin iapon ta an saindang mga lubid!’” (Salmo 2:​2, 3; Gibo 4:​25, 26) Mangnohon na an mga namamahala sa kinaban masururog tumang ki Jehova, an Kaglalang kan uniberso, asin sa linahidan nia, o an ninombrahan niang Hade, si Jesu-Cristo. Paano mangyayari iyan?

Oyon sa kronolohiya kan Biblia asin naotob na mga hula, kan taon 1914, an Kahadean nin Dios naestablisar sa kalangitan na si Jesu-Cristo an Hade. * Kan panahon na iyan an mga nasyon sa kinaban may saro sanang iniisip. Imbes na magpasakop sa soberaniya kan bagong mamundag na  Kahadean nin Dios, sinda napalabot sa pag-inagawan nin kapangyarihan​—an Dakulang Guerra, o Guerra Mundial I.

Paano minamansay ni Jehova Dios an siring na reaksion kan mga namamahalang tawo? “An mismong Saro na nagtutukaw sa kalangitan magngingisi; si Jehova mismo mag-oolog-olog sa sainda. Sa panahon na iyan sia mataram sa sainda sa saiyang kaanggotan asin sa naglalaad niang kabangisan riribokon nia sinda.” Dangan, sasabihan ni Jehova an saiyang Aki, an linahidan na Hade kan Kahadean: “Hagada sako, tanganing itao ko sa saimo an mga nasyon bilang saimong mana asin an kaporoporohi kan daga bilang saimong mga sadiri. Sinda saimong papasaon nin setrong batbat, siring sa lalagan kan paragibo nin koron roronoton mo sinda.”​—Salmo 2:​4, 5, 8, 9.

An pangultimong pagronot sa nagkokontrang mga nasyon paagi sa setrong batbat mangyayari sa Armagedon o Har–​​Magedon. An huring libro kan Biblia, an Kapahayagan, ilinaladawan an pankulminasyon na pangyayaring ini bilang an “guerra kan dakulang aldaw nin Dios na Makakamhan sa Gabos,” kun saen tinitiripon dian an “mga hade kan bilog na ineerokan na daga.” (Kapahayagan 16:​14, 16) Sa irarom kan impluwensia kan mga demonyo, an mga nasyon sa daga magkakasararo sa katapustapusi na may sarong obheto—makiguerra sa Dios na Makakamhan sa Gabos.

Marikas na nagdadangadang an panahon na an mga tawo magsusururog tanganing makipaglaban sa soberaniya nin Dios. Kabaliktaran sa tibaad linalaoman, an “pagkasararo” ninda dai matao sa sainda nin personal na mga pakinabang. Imbes, an saindang aksion magigin kapinonan kan haloy nang hinahalat na katoninongan para sa gabos na tawo. Taano man? Sa pangultimong ralaban na iyan, an Kahadean nin Dios an “maronot asin matapos kan gabos na ining kahadean [sa kinaban], asin iyan mismo magdadanay sagkod sa mga panahon na daing talaan.” (Daniel 2:44) An Kahadean nin Dios, bakong arin man na organisasyon nin tawo, an gobyerno na maotob sa pagmawot nin katawohan na magkaigwa nin pankinaban na katoninongan.

An Pangenot na Administrador kan Kahadean na Gobyerno

Iyan an Kahadean na inaarang kan dakol na sinserong tawo, na nagsasabi: “Dumatong logod an kahadean mo. Gibohon logod an boot mo, kun paano sa langit, siring man sa daga.” (Mateo 6:10) Imbes na abstraktong kamugtakan nin puso, an Kahadean nin Dios sarong tunay na gobyerno na nakahaman na nin marahayon na mga gibo poon kan inagurasyon kaiyan sa langit kan 1914. Estudyaran niato an nagkapirang mahalagang marhay na bagay na nagpapaheling na an Kahadean nin Dios sarong katunayan na biyo nang nagpupunsionar ngonyan.

Enot sa gabos, iyan may makapangyarihan asin episienteng ehekutibong kabtang na pinapamayohan kan pinatukaw sa trono na Hade, si Jesu-Cristo. Kan 33 C.E., ginibo ni Jehova Dios si Jesu-Cristo na Payo kan Kristianong kongregasyon. (Efeso 1:22) Poon kaidto, ginagamit na ni Jesus an saiyang pagkapayo, sa siring na paagi ipinapaheling an saiyang abilidad sa pag-administrar. Halimbawa, kan magkaigwa nin grabeng tiggutom sa Judea kan enot na siglo, an Kristianong kongregasyon tolos-tolos na naghiro tanganing tabangan an mga miembro kaiyan. Inorganisar an pag-ayuda, asin isinugo si Bernabe saka si Saulo hale sa Antioquia tanganing magtao nin ayuda.​—Gibo 11:27-30.

Orog pa dian an maaasahan niato ki Jesu-Cristo ngonyan na an Kahadean na gobyerno nagpupunsionar na. Basta magkaigwa nin mga kalamidad​—linog, tiggutom, baha, bagyo, o pagtuga nin bulkan​—an Kristianong kongregasyon kan Mga Saksi ni Jehova tolos na inaasikaso an mga pangangaipo kan mga kapagtubod asin kan iba pa sa naapektaran na mga lugar. Halimbawa,  kan agihan nin nandedestroso nin grabeng mga linog an El Salvador kan Enero asin Pebrero 2001, inorganisar an mga pag-ayuda sa gabos na parte kan nasyon, asin nagtao nin tabang an mga grupo nin mga Saksi ni Jehova hale sa Canada, Guatemala, asin Estados Unidos. Itinogdok liwat an tolo sa saindang mga lugar nin pagsamba saka an labing 500 na harong sa halipot na panahon.

Mga Sakop kan Kahadean na Gobyerno nin Dios

Poon kan establisaron iyan kan 1914, tinitipon asin inoorganisar kan langitnon na Kahadean nin Dios an mga sakop kaiyan hale sa mga tawo sa bilog na kinaban. Kaotoban ini kan pambihirang hula na isinurat ni Isaias: “Mangyayari sa huring kabtang kan mga aldaw na an bukid kan harong ni Jehova [an saiyang ilinangkaw na tunay na pagsamba] marigon na mapapatindog na halangkaw pa sa alitoktok kan mga bukid, . . . asin dian maburunyog an gabos na nasyon.” Ipinapaheling kan hula na “dakol na banwaan” an matukad sa bukid na iyan saka maako kan mga instruksion asin ley ni Jehova.​—Isaias 2:​2, 3.

An aktibidad na ini nagresulta sa pinakamahalagang mobimiento sa presenteng mga panahon​—sarong internasyonal na kasararoan nin magturugang na labing 6,000,000 na Kristiano sa labing 230 nasyon sa daga. Sa internasyonal na mga kombension kan Mga Saksi ni Jehova, an mga nagmamasid parateng nagngangalas nin labi-labi na maheling an pagkamoot, katoninongan, asin pagkasararo sa tahaw nin dakulang kadaklan nin mga tawo, na napapangganahan an mga olang huli sa nasyonalidad, kultura, asin lenguahe. (Gibo 10:​34, 35) Bako daw na maoyon kamo na tanganing mapagsararo nin sarong gobyerno an ginatos na grupong etniko sa katoninongan asin armoniya, kaipuhan na iyan epektibo asin masarig​—patin tunay?

An Kahadean nin Dios Asin an Edukasyon

An lambang gobyerno may mga pamantayan na inaasahan na maabot kan mga siudadano kaiyan, asin kaipuhan na maabot kan lambang tawo na gustong mamuhay sa irarom kan gobyernong iyan an mga pamantayan na iyan. Kaagid kaiyan, an Kahadean nin Dios igwa man nin mga pamantayan na kaipuhan na maabot kan gabos na makukualipikar bilang mga sakop kaiyan. Minsan siring, tunay nanggad na sarong dakulaon na trabaho an pagpangyari sa kadakol na tawong laen-laen an pinaghalean na akoon asin sunodon an iyo man sanang mga pamantayan. Kun siring, uya an saro pang bagay na nagpapatotoo sa pagigin tunay kan Kahadean nin Dios​—an epektibong programa kaiyan nin edukasyon na tinataros asin binabago bako sanang an isip kundi pati an puso.

Paano ginigibo kan Kahadean na gobyerno an masakit na trabahong ini? Paagi sa pagsunod sa pamamaagi kan mga apostol na paghuhulit “sa harong-harong” asin pagtotokdo kan Tataramon nin Dios sa mga indibiduwal. (Gibo 5:42; 20:20) Gurano kaepektibo an klaseng ini nin edukasyon? Nagsurat si Jacques Johnson, sarong pading Katoliko, sa sarong semanal na peryodiko sa Canada manongod sa mga paghihingoa niang desganaron an sarong babae sa pakipag-adal sa mga Saksi ni Jehova. “Medyo naribong ako asin narealisar ko na madadaog ako sa laban na ini,” an sabi nia. “Nagpoon na maaraman ko na sa nag-aging  nagkapirang bulan an mga babaeng ini na Saksi ni Jehova nagkaigwa na nin makahulogan na relasyon sa hoben pang ina na ini na dai nagpaparaluwas. Nagkaigwa sinda nin koneksion sa saiya paagi sa pagtabang sa saiya, pakikiamiga saiya, na nag-eestablisar nin makahulogan na bogkos sa puso. Dai nahaloy sia nagin aktibong miembro kan relihion ninda asin mayo na akong maginibo tanganing olangon iyan.” Kun paanong an puso kan dating Katolikong ini napahiro kan mensahe kan Biblia na itinokdo kan mga Saksi ni Jehova asin huli sa Kristianong paggawe ninda, napapahiro man an puso kan minilyon na tawo sa bilog na kinaban.

An klaseng ini nin edukasyon​—Pankahadean na edukasyon​—nakasentro sa Biblia, na sinusuportaran an mga prinsipyo asin mga pamantayan kaiyan sa moral. Tinotokdoan kaiyan an mga tawo na magkaminorootmootan asin magtao nin onra sa lambang saro ano man an saindang pinaghalean. (Juan 13:​34, 35) Tinatabangan man kaiyan an mga tawo na maghimate sa konseho: “Dai na kamo magpamolde sa sistemang ini nin mga bagay, kundi maliwat kamo paagi sa pagbago kan saindong pag-isip, tanganing mapatunayan nindo sa saindong sadiri kun ano an marahay asin inaako patin sangkap na kabotan nin Dios.” (Roma 12:2) Sa pagbaya sa dati nindang pamumuhay asin maogmang pagsunod sa mga ley asin prinsipyo kan gobyernong Kahadean, minilyon an nakanompong nin katoninongan asin kaogmahan ngonyan patin maogmang paglaom sa ngapit.​—Colosas 3:9-11.

An sarong marahayon na pantabang tanganing makamit an pambilog na kinaban na pagkasararong ini iyo an magasin na ini, An Torrengbantayan. Paagi sa organisadong mga pamamaagi nin pagtradusir asin kasangkapan sa pagpublikar nin laen-laen na tataramon, an pangenot na mga artikulo sa An Torrengbantayan ipinupublikar nin sarabay sa 135 lenguahe, asin labing 95 porsiento kan mga nagbabasa kaiyan sa bilog na kinaban an puedeng durungan na mag-adal kan materyales sa sadiri nindang lenguahe.

An sarong parasurat na Mormon naggibo nin lista kan pinakapambihirang mga kapangganahan sa pagmimisyonero na dai kabale an saiyang iglesia. Ilinaag nia sa lista An Torrengbantayan asin Awake!, na ipinupublikar kan Mga Saksi ni Jehova, bilang an pinakamarahay na mga magasin sa pag-ebanghelyo asin nagsabi: “Mayo nin siisay man na makakasahot noarin man na an Torrengbantayan o Awake! nag-eenkaminar nin pagigin daing pag-intindi​—sa kabaliktaran, pinapangyari kaiyan na an mga tawo magkaigwa nin pakamate nin pagigin may pag-aram na bibihira kong manompongan sa ibang relihiosong mga publikasyon. An Torrengbantayan asin Awake! nakakarepresko huli ta an laog kaiyan basado sa katunayan, siniyasat na marhay, may koneksion sa tunay na mga pangyayari sa kinaban.”

Makosogon an ebidensia na an Kahadean nin Dios saro nang katunayan na biyo nang nagpupunsionar. An Mga Saksi ni Jehova maogma asin entusiastikong ipinapaabot an “maogmang baretang ini kan kahadean” sa mga kataed ninda, na iniimbitaran sinda na magin mga sakop kaiyan. (Mateo 24:14) Nagugustohan daw nindo an siring na paglaom? Puede nindong kamtan an mga bendisyon na makukua paagi sa pakikiasosyar sa mga tinotokdoan asin naghihingoang mamuhay oyon sa mga pamantayan kan Kahadean. Orog pa ngani dian, puede nindong makamtan an oportunidad na mabuhay sa irarom kan pamamahala kan Kahadean sa ipinanugang bagong kinaban na dian “magdadanay an katanosan.”​—2 Pedro 3:13.

[Nota sa Ibaba]

^ par. 5 Para sa detalyadong paliwanag, helingon an kapitulo 10, “Namamahala Na an Kahadean nin Dios,” sa librong Kaaraman na Minagiya Pasiring sa Buhay na Daing Katapusan, na ipinublikar kan Mga Saksi ni Jehova, pahina 90-7.

[Ritrato sa pahina 4, 5]

Kan 1914 napalabot an mga nasyon sa sarong guerra mundial

[Mga Ritrato sa pahina 6]

An boluntaryong pag-ayuda ebidensia nin Kristianong pagkamoot sa gibo

[Ritrato sa pahina 7]

An Mga Saksi ni Jehova sa bilog na kinaban nakikinabang sa pararehong programa nin edukasyon