Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

An mga Milagro ni Jesus—Ano an Manonodan Nindo?

An mga Milagro ni Jesus—Ano an Manonodan Nindo?

 An mga Milagro ni Jesus—Ano an Manonodan Nindo?

TIBAAD masorpresa kamo na maaraman na an mga pagkasaysay sa Biblia manongod sa buhay ni Jesus sa daga dai noarin man ginamit an orihinal na lenguaheng termino para sa “milagro.” An termino sa Griego (dyʹna·mis) na kun beses tinatradusir na “milagro” sa literal nangangahulogan nin “puersa.” (Lucas 8:46) Puede man na itradusir iyan na “kakayanan” o “makapangyarihan na mga gibo.” (Mateo 11:20; 25:15) Oyon sa sarong intelektuwal, an terminong ini sa Griego “idinodoon an nagibong makakamhan na gibo, asin partikularmente, an kapangyarihan na naghaman kaiyan. An pangyayari isinasaysay bilang kapahayagan kan naghihirong kapangyarihan nin Dios.”

An saro pang termino sa Griego (teʹras) sa parate tinatradusir na “ngangalasan.” (Juan 4:48; Gibo 2:19) Idinodoon kan ekspresyon na ini an epekto sa mga nagmamasid. Sa parate nanggad, an kadaklan asin an mga disipulo napapangalas nin labi-labi sa makapangyarihan  na mga gibo ni Jesus.​—Marcos 2:12; 4:41; 6:51; Lucas 9:43.

An ikatolong termino sa Griego (se·meiʹon) na nanonongod sa mga milagro ni Jesus nangangahulogan nin sarong “tanda.” Iyan “nakasentro sa mas hararom na kahulogan kan milagro,” an sabi kan intelektuwal na si Robert Deffinbaugh. Idinugang nia: “An tanda sarong milagro na nagpapahayag nin katotoohan manongod sa satong Kagurangnan na si Jesus.”

Imahinasyon o Kapangyarihan na Tao nin Dios?

Dai ilinaladawan kan Biblia an mga milagro ni Jesus bilang pandadaya o imahinasyon na an intension libangon an mga tawo. Iyan pagpaheling kan “nakakagulat na kapangyarihan nin Dios,” arog kan pangyayari kan paluwason ni Jesus sa sarong aking lalaki an sarong demonyo. (Lucas 9:37-43) Imposible daw an siring na makapangyarihan na mga gibo para sa Makakamhan sa Gabos na Dios​—an Saro na ilinaladawan na may “abundansia nin dinamikong enerhiya”? (Isaias 40:26) Siempre bako!

An mga pagkasaysay sa Ebanghelyo may nasasambitan na mga 35 milagro ni Jesus. Alagad dai ihinayag an total na kabilangan kan mga milagro nia. Halimbawa, an Mateo 14:14 nagsasabi: “Naheling nia [ni Jesus] an sarong dakulang kadaklan; asin sia naherak sa sainda, asin pinaomayan nia an saindang mga naghehelang.” Dai sinasabi sa sato kun pirang may helang an pinaomayan nia kan okasyon na iyan.

An siring na makapangyarihan na mga gibo mahalagang marhay sa paghingako ni Jesus na sia an Aki nin Dios, an ipinanugang Mesiyas. Tunay nanggad na ipinaheling kan Kasuratan na an tao nin Dios na kapangyarihan an nagpangyari ki Jesus na makagibo nin mga milagro. Inapod ni apostol Pedro si Jesus na “lalaking ipinahayag nin Dios sa saindo paagi sa mapangyaring mga gibo asin ngangalasan patin tanda na ginibo nin Dios paagi sa saiya sa tanga nindo, arog kan aram mismo nindo.” (Gibo 2:22) Sa saro pang pangyayari, idinoon ni Pedro na “linahidan sia [si Jesus] nin Dios nin banal na espiritu asin kapangyarihan, asin sia naglibot sa daga na naggigibo nin marahay asin nagpapaomay sa gabos na  pinapasakitan kan Diablo; huli ta an Dios nasa saiya.”​—Gibo 10:​37, 38.

An mga milagro ni Jesus konektado sa saiyang mensahe. Ihinahayag kan Marcos 1:​21-​27 an reaksion kan kadaklan sa pagtotokdo ni Jesus asin sa saro kan saiyang mga milagro. An Marcos 1:​22 nagsasabi na an mga kadaklan ‘nagngalas sa saiyang paagi nin pagtotokdo,’ asin sinambit kan bersikulo 27 na an mga tawo “nagngaralas” kan magpaluwas sia nin demonyo. An makapangyarihan na mga gibo ni Jesus asin an saiyang mensahe pareho nagtao nin prueba na sia an ipinanugang Mesiyas.

Dai sana sinabi ni Jesus na sia an Mesiyas; kaiba kan saiyang mga tataramon asin iba pang gibo, an tao nin Dios na kapangyarihan na naheheling sa saiyang mga milagro nagtao nin prueba kan saiyang pagigin Mesiyas. Kan lumataw an mga hapot manongod sa kabtang nia asin sa pagkasugo sa saiya, si Jesus mapusong nagsimbag: “Igwa ako nin patotoo na mas dakula kisa kan ki Juan [na Bautisador], huli ta an mismong mga gibo na itinao sa sako nin sakong Ama na hamanon, an mga gibo mismo na sakong ginigibo, nagpapatotoo manongod sa sako na isinugo ako kan Ama.”​—Juan 5:36.

Mga Tanda nin Pagigin Totoo

Taano ta makakasierto kita na an mga milagro ni Jesus tunay asin totoo? Estudyare an nagkapirang tanda nin pagigin totoo kaiyan.

Sa paggibo kan saiyang makapangyarihan na mga gibo, dai noarin man dinara ni Jesus an atension sa saiyang sadiri. Sinegurado nia na an maako kan kredito asin kamurawayan sa ano man na milagro iyo an Dios. Halimbawa, bago nia pinaomayan an sarong butang lalaki, idinoon ni Jesus na an pagpaomay mangyayari “tanganing mahayag an mga gibo nin Dios sa kamugtakan nia.”​—Juan 9:1-3; 11:1-4.

Bakong arog nin mga salamangkero, madyikero, asin parabolong paagi sa pagtubod, si Jesus dai noarin man naggamit nin hipnotismo, panloloko, pambihirang mga paheling, orasyon sa mahika, o emosyonal na mga ritual. Dai sia naggamit nin superstisyon o nin mga relikya. Mangnoha an simple sanang paagi kan pagpaomay ni Jesus sa duwang lalaking buta. “Napahiro nin pagkaherak,” an sabi kan pagkasaysay, “dinootan ni Jesus an saindang mga mata, asin tolos-tolos nag-ako sinda nin pakaheling, asin nagsunod sinda sa saiya.” (Mateo 20:29-34) Mayo nin kaibang ritual, seremonya, o mapagpasikat na pagpaheling. An makapangyarihan na mga gibo ni Jesus ginibo nia nin hayag, sa parate sa atubangan nin dakol na nakakaheling. Dai sia naggamit nin espesyal na mga ilaw, pagpasale, o mga kasangkapan. Sa kabaliktaran, an soboot mga milagro sa presenteng aldaw sa parate dai mapapatunayan paagi sa mga dokumento.​—Marcos 5:24-29; Lucas 7:11-15.

Kun beses rinerekonoser ni Jesus an pagtubod kan mga nakinabang sa saiyang mga milagro. Alagad an kawaran nin pagtubod nin saro dai nakaolang ki Jesus sa paggibo nin milagro. Mantang sia yaon sa Capernaum sa Galilea, “dinara sa saiya nin mga tawo an dakol na sinaniban nin demonyo; asin pinaluwas nia an mga espiritu paagi sa sarong tataramon, asin pinaomayan nia an gabos na may kamatean.”​—Mateo 8:16.

An mga milagro ni Jesus ginibo tanganing panigoan an aktuwal na pisikal na mga pangangaipo nin mga tawo, bakong panigoan an mga nag-uusyoso. (Marcos 10:46-52; Lucas 23:8) Asin si Jesus nungkang naggibo nin milagro tanganing personal na magganansia sa ano man na paagi.​—Mateo 4:2-4; 10:8.

Kumusta Man an mga Pagkasaysay sa Ebanghelyo?

An mga detalye manongod sa mga milagro ni Jesus ipinaabot sa sato paagi sa mga pahina kan apat na Ebanghelyo. Igwa daw nin mga dahelan na magsarig sa mga pagkasaysay na ini mantang sinisiyasat niato an pagigin totoo kan mga milagro na iinaatribwir ki Jesus? Igwa nanggad.

Arog kan ipinaliwanag na, an mga milagro ni Jesus ginibo sa publiko, sa atubangan nin dakol na nakaheling. An kaenot-enoteng mga Ebanghelyo isinurat kan panahon na buhay pa an kadaklan sa mga nakaheling. Mapadapit sa pagkaonesto kan mga kagsurat kan Ebanghelyo, an librong The Miracles and the Resurrection nagkokomento: “Biyong bakong makatanosan na sahotan an mga kagsurat kan ebanghelyo na daing pakundangan na tinatago ninda an makasaysayan na mga katunayan sa tahaw kan kadakol na estorya nin mga milagro para sa intereses nin teolohikong propaganda. . . . An intension ninda iyo na magin onestong mga parasurat.”

An Judiong mga kalaban nin Kristianismo nungkang kinuestion an makapangyarihan na mga gibo na isinaysay sa mga Ebanghelyo. An kinuestion  sana ninda iyo an kapangyarihan na ginamit tanganing magibo an mga ini. (Marcos 3:22-26) Dawa an mga kritiko kan huri dai nagin mapanggana sa pagpahimutik sa mga milagro ni Jesus. Sa kabaliktaran, durante kan enot asin ikaduwang siglo C.E., igwa nin mga pagkasambit sa kasaysayan mapadapit sa mga milagrong ginibo ni Jesus. Malinaw nanggad, igwa kita nin pinakamakosog na dahelan na mansayon na totoo an mga pagkasaysay sa Ebanghelyo kan saiyang mga milagro.

An Tawo sa Likod kan mga Milagro

An pagsiyasat sa mga milagro ni Jesus dai magigin kompleto kun gigibohon sana iyan para sa lohikong mga argumento dapit sa pagigin totoo kaiyan. Sa pagsaysay kan makapangyarihan na mga gibo ni Jesus, ipinapamidbid kan mga Ebanghelyo an sarong tawo na may odok na mga pagmate asin daing kaparehong pagkamadinamayon, na interesadong marhay sa ikakarahay kan mga kapwa tawo.

Estudyare an pangyayari dapit sa sarong daoton na duminolok ki Jesus na desesperadong nakikiolay: “Kun boot mo sana, mapapalinig mo ako.” “Napahiro nin pagkaherak,” inunat ni Jesus an saiyang kamot asin dinuotan an daoton, na nagsasabi: “Boot ko. Luminig ka.” An lalaki tolos na naomayan. (Marcos 1:40-42) Sa siring ipinaheling ni Jesus an empatiya na nagpahiro sa saiya na gamiton an tao nin Dios na kapangyarihan nia tanganing gumibo nin mga milagro.

Ano an nangyari kan masabatan ni Jesus an sarong prosisyon sa gadan na paluwas sa siudad nin Nain? An nagadan na hoben na lalaki solong aki kan babaeng balo. “Napahiro nin pagkaherak” sa babae, dinolok sia ni Jesus asin nagsabi: “Dai ka na magtangis.” Dangan binuhay nia an aki kaini.​—Lucas 7:11-15.

An nakakarangang leksion na manonodan sa mga milagro ni Jesus iyo na sia “napahiro nin pagkaherak” asin naggibo sia nin paagi tanganing tabangan an mga tawo. Alagad an siring na mga milagro bakong kasaysayan sana. “Si Jesu-Cristo iyo man sana kasuodma asin ngonyan, patin sagkod lamang,” an sabi kan Hebreo 13:8. Sia namamahala na ngonyan bilang langitnon na Hade, na andam asin kayang gamiton an tao nin Dios na kapangyarihan na gumibo nin milagroso sa mas mahiwas na paagi kisa kan ginibo nia kan sia yaon pa kaidto sa daga bilang tawo. Dai na mahahaloy, gagamiton iyan ni Jesus tanganing paomayan an makinuyog na katawohan. An Mga Saksi ni Jehova maogmang tatabangan kamo na makanood nin orog pa manongod sa maogmang esperansa para sa ngapit.

[Mga Ritrato sa pahina 4, 5]

An mga milagro ni Jesus pagpaheling kan “nakakagulat na kapangyarihan nin Dios”

[Ritrato sa pahina 7]

Si Jesus sarong tawo na may odok na mga pagmate