Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

‘Tokdoan Sinda na Otobon an Gabos na Bagay na Ipinagboot Ko sa Saindo’

‘Tokdoan Sinda na Otobon an Gabos na Bagay na Ipinagboot Ko sa Saindo’

 ‘Tokdoan Sinda na Otobon an Gabos na Bagay na Ipinagboot Ko sa Saindo’

“Kun siring paduman kamo asin gumibo kamo nin mga disipulo . . . , na tokdoan nindo sinda na otobon an gabos na bagay na ipinagboot ko sa saindo.”​—MATEO 28:​19, 20.

1. Anong pag-oolay an nangyari sa pag-oltanan ni disipulo Felipe asin nin sarong lalaking taga Etiopia?

AN LALAKING taga Etiopia nagbiahe pasiring sa Jerusalem. Duman, nagsamba sia sa Dios na namomotan nia, si Jehova. Minalataw na namomotan man nia an ipinasabong na Tataramon nin Dios. Mantang papuli sakay sa saiyang karuwahe, binabasa nia an sarong kopya kan mga isinurat ni propeta Isaias kan tuparon sia ni Felipe, na disipulo ni Cristo. Hinapot ni Felipe an Etiope: “Ano talagang aram mo an binabasa mo?” An lalaki nagsimbag: “Paano ko magigibo iyan, kun daing gumiya sa sako?” Tinabangan ni Felipe an sinserong estudyanteng ini sa Kasuratan na magin disipulo ni Cristo.​—Gibo 8:26-39.

2. (a) Sa anong paagi na makahulogan an simbag kan Etiope? (b) Anong mga hapot na konektado sa sugo ni Cristo na gumibo nin mga disipulo an eestudyaran niato?

2 Mahalagang mangnohon an simbag kan Etiope. Sinabi nia: “Paano ko magigibo iyan, kun daing gumiya sa sako?” Iyo, kaipuhan nia nin magiya sa saiya, saro na matokdo sa saiya kan dalan. An sinabing ini mismo nagpapaheling kan kahalagahan nin sarong espesipikong instruksion na iiniba ni Jesus sa saiyang sugo na gumibo nin mga disipulo. Anong instruksion? Tanganing maaraman an simbag, ipadagos niato an satong pag-estudyar sa mga tataramon ni Jesus na yaon sa Mateo kapitulo 28. An naenot na artikulo nakasentro sa mga hapot na taano? asin saen? Eestudyaran niato ngonyan an duwa pang hapot na konektado sa pagboot ni Cristo na gumibo nin mga disipulo​—ano? asin noarin?

‘Tokdoan Sinda na Otobon an Gabos na Bagay’

3. (a) Paano an saro nagigin disipulo ni Jesu-Cristo? (b) Kabale sa paggibo nin mga disipulo an pagtotokdo nin ano?

3 Ano an dapat na itokdo niato tanganing tabangan an iba na magin mga disipulo ni Cristo? Pinagbotan ni Jesus an saiyang mga parasunod: “Kun siring paduman kamo asin gumibo kamo nin mga disipulo sa mga tawo kan gabos na nasyon, na bautismohan nindo sinda sa ngaran kan Ama asin kan Aki patin kan banal na espiritu, na tokdoan nindo sinda na otobon an gabos na bagay na ipinagboot ko sa saindo.” (Mateo 28:​19, 20) Sa siring, dapat na itokdo niato an mga bagay na ipinagboot ni Cristo. * Pero ano an makakatabang tanganing masegurado na an sarong indibiduwal na tinokdoan kan mga pagboot ni Jesus bako sanang magigin sarong disipulo kundi magdadanay man na disipulo? An sarong mahalagang bagay maheheling sa maingat na pagpili ni Jesus nin mga tataramon. Mangnohon, dai nia sana sinabing: ‘Tokdoan nindo sinda kan gabos na bagay na ipinagboot ko sa saindo.’ Imbes, sinabi nia: “Tokdoan nindo sinda na otobon an gabos na bagay na ipinagboot ko sa saindo.” (Mateo 19:17) Ano an boot sabihon kaiyan?

4. (a) Ano an boot sabihon kan pag-otob sa sarong pagboot? (b) Iilustrar kun paano niato tinotokdoan an saro na otobon an mga pagboot ni Cristo.

4 An pag-otob sa sarong pagboot nangangahulogan na “ikomporme an paghiro nin saro” sa sarong pagboot​—kuyogon, o sunodon, iyan. Kun siring, paano niato tinotokdoan an saro na otobon, o kuyogon, an mga bagay na ipinagboot ni Cristo? Bueno, isipon nindo kun paano tinotokdoan nin sarong instruktor sa pagmaneho an saiyang mga  estudyante na sunodon an mga ley sa trapiko. Mantang nasa kuarto kan klase, puedeng itokdo kan instruktor sa saiyang mga estudyante an mga regulasyon sa tinampo. Minsan siring, tanganing tokdoan an saiyang mga estudyante kun paano kukuyogon an mga regulasyon na iyan, kaipuhan niang giyahan an mga estudyante mantang sinda aktuwal na nagmamaneho sa lugar na may trapik asin nagmamaigot na iaplikar an nanodan ninda. Kaagid kaiyan, kun inaadalan niato sa Biblia an mga tawo, itinotokdo niato sa sainda an mga pagboot ni Cristo. Minsan siring, kaipuhan man niatong giyahan an mga inaadalan mantang pinagmamaigotan ninda na iaplikar an mga instruksion ni Cristo sa saindang pangaroaldaw na buhay asin sa ministeryo. (Juan 14:15; 1 Juan 2:3) Sa siring, an lubos na pag-otob sa pagboot ni Cristo na gumibo nin mga disipulo nagkakaipo na kita magin mga paratokdo sagkod mga naggigiya. Sa paaging iyan, inaarog niato an halimbawang itinao ni Jesus asin ni Jehova mismo.​—Salmo 48:14; Kapahayagan 7:17.

5. Taano ta tibaad mag-alangan an sarong inaadalan niato sa Biblia na kuyogon an pagboot ni Cristo na gumibo nin mga disipulo?

5 Kabale sa pagtotokdo sa iba na otobon an mga pagboot ni Cristo an pagtabang sa sainda na himateon an pagboot na gumibo nin mga disipulo. Para sa nagkapira na inaadalan niato sa Biblia, tibaad nakakatakot iyan. Dawa kun sinda dating aktibong mga miembro nin sarong iglesia nin Kakristianohan, posibleng marhay na an saindang dating mga paratokdo sa relihion dai man lamang sinda tinokdoan na dumuman asin gumibo nin mga disipulo. Prangkang inaadmitir nin nagkapirang namomoon sa iglesia na pag-abot sa pagtotokdo sa saindang aripompon na mag-ebanghelyo, dai nanggad ini nagigibo kan mga iglesia nin Kakristianohan. Sa pagkomento dapit sa pagboot ni Jesus na magduman sa kinaban asin tabangan an gabos na klase nin tawo na magin mga disipulo, an nag-espesyalisar sa Biblia na si John R. W. Stott nagsabi: “An dai niato pakasunod sa kahulogan kan pagboot na ini iyo an pinakadakulang kaluyahan kan ebanghelikong mga Kristiano sa langtad nin pag-ebanghelyo ngonyan.” Idinugang nia: “An tendensia niato iyo na ibalangibog an satong mensahe na may distansia. Kun minsan garo kita arog kan mga tawo na yaon sa ligtas na lugar kan baybayon na nagkukurahaw sa pagsadol sa nalalamos na mga tawo. Dai kita minatagbang tanganing isalbar sinda. Natatakot kitang mabasa.”

6. (a) Kun tinatabangan an sarong inaadalan sa Biblia, paano niato maaarog an halimbawa ni Felipe? (b) Paano niato ikakapaheling an satong pagmalasakit kun an sarong inaadalan sa Biblia magpoon nang makikabtang sa paghuhulit?

6 Kun an sarong inaadalan niato sa Biblia dating kabilang sa sarong relihion na an mga miembro “natatakot na mabasa,” tibaad masakit para sa saiya na daogon an saiyang takot sa tubig, sabi ngani, asin kuyogon an pagboot ni Cristo na gumibo nin mga disipulo. Mangangaipo sia nin tabang. Sa  siring, kaipuhan kitang magin mapasensia mantang itinatao niato sa saiya an klase nin instruksion asin paggiya na mapararom kan saiyang pakasabot asin mapahiro sa saiya, kun paanong an mga itinokdo ni Felipe nagtao nin kaliwanagan sa Etiope asin nagmotibar sa saiya na magpabautismo. (Juan 16:13; Gibo 8:35-38) Dugang pa, an pagmawot niato na tokdoan an mga inaadalan sa Biblia na otobon an pagboot na gumibo nin mga disipulo magpapahiro sa sato na ibanan sinda tanganing giyahan sinda sa enot nindang mga pagluwas sa paghuhulit kan Kahadean.​—Eclesiastes 4:​9, 10; Lucas 6:40.

“An Gabos na Bagay”

7. Kabale sa pagtokdo sa iba na “otobon an gabos na bagay” an pagtokdo sa sainda kan anong mga pagboot?

7 Dai sana niato tinotokdoan an bagong mga disipulo na gumibo nin mga disipulo. Pinagbotan kita ni Jesus na tokdoan an iba na “otobon an gabos na bagay” na ipinagboot nia. Kabale nanggad dian an duwang kadarudakulaing pagboot​—kamotan an Dios asin kamotan an kapwa. (Mateo 22:37-39) Paano matotokdoan an sarong bagong disipulo na otobon an mga pagboot na iyan?

8. Iilustrar kun paano ikakatokdo sa sarong bagong disipulo an pagboot na magpaheling nin pagkamoot.

8 Isipon giraray nindo an ilustrasyon kan estudyanteng tinotokdoan magmaneho. Mantang an estudyante nagmamaneho sa trapik kaibanan an instruktor nia, an estudyante nakakanood bako sanang paagi sa paghinanyog sa saiyang instruktor kundi paagi man sa pag-obserbar sa ibang drayber. Halimbawa, tibaad itokdo kan instruktor an sarong drayber na maboot na tinogotan an saro pang drayber na makasingit sa enotan nia; o an sarong drayber na magalang na ibinababa an ilaw kan saiyang sasakyan tanganing dai masula an mga kasabat nia; o an sarong drayber na gikan sa boot na nag-aalok nin tabang sa sarong kamidbid na naraotan nin sasakyan. An siring na mga halimbawa nagtotokdo sa estudyante nin mahalagang mga leksion na puede niang iaplikar kun sia nagmamaneho. Kaagid kaiyan, an sarong bagong disipulo na nagbibiahe sa tinampo pasiring sa buhay nakakanood bako sana sa nagtotokdo sa saiya kundi pati sa marahay na mga halimbawa na naheheling nia sa kongregasyon.​—Mateo 7:​13, 14.

9. Paano nanonodan nin sarong bagong disipulo kun ano an boot sabihon kan pag-otob sa pagboot na magpaheling nin pagkamoot?

9 Halimbawa, tibaad naoobserbaran nin sarong inaadalan sa Biblia an sarong nagsosolong magurang na naggigibo nin dakulang paghihingoa na makaatender sa Kingdom Hall kabit-kabit an saiyang saradit na aki. Tibaad maheling nia an sarong nagmomondo na maimbod na nag-aatender sa mga pagtiripon apisar kan saiyang tinitios na makuring kamondoan, an sarong may edad nang babaeng balo na ipinagmamaneho an iba pang gurang pasiring sa kada pagtiripon kan kongregasyon, o sarong tinedyer na nagtatabang sa paglinig kan Kingdom Hall. Tibaad marisa kan inaadalan sa Biblia an sarong magurang sa kongregasyon na maimbod na nangengenot sa paglilingkod sa langtad apisar kan dakol na paninimbagan nia sa kongregasyon. Tibaad makabisto nia an sarong Saksi na baldado asin dai na makaluwas sa harong alagad pinaggigikanan nin espirituwal na pamparigon sa boot kan gabos na nagdadalaw sa saiya. Tibaad maheling kan inaadalan an sarong mag-agom na naggibo nin biglaan na mga pagliliwat sa saindang buhay tanganing atamanon an saindang may edad nang mga magurang. Paagi sa pag-obserbar sa siring na maboot, matinabang, asin masasarigan na mga Kristiano, nanonodan kan bagong disipulo paagi sa halimbawa kun ano an boot sabihon kan pagkuyog sa pagboot ni Cristo na kamotan an Dios asin an kapwa, nangorogna an mga kapagtubod. (Talinhaga 24:32; Juan 13:35; Galacia 6:10; 1 Timoteo 5:​4, 8; 1 Pedro 5:​2, 3) Sa paaging ini, an lambang miembro kan Kristianong kongregasyon puedeng magin​—asin maninigo na magin​—paratokdo asin naggigiya.​—Mateo 5:16.

“Sagkod sa Pagtatapos kan Sistema nin mga Bagay

10. (a) Sagkod noarin kita magpapadagos sa paggibo nin mga disipulo? (b) Anong halimbawa an itinao ni Jesus mapadapit sa paggibo kan mga asignasyon sa sato?

10 Sagkod noarin kita maninigo na magpadagos sa paggibo nin mga disipulo? Sagkod sa pagtatapos kan sistema nin mga bagay. (Mateo 28:20) Maootob daw niato an aspektong ini kan sugo ni Jesus? Bilang sarong pambilog na kinaban na kongregasyon, determinado kita na gibohon iyan. Sa nakaaging mga taon, maogma niatong ginamit an satong panahon, kosog, asin mga rekurso tanganing  hanapon an mga “may tamang tendensia sa buhay na daing katapusan.” (Gibo 13:48) Sa presente, an Mga Saksi ni Jehova naggagamit nin promedyong labing tolong milyon na oras kada aldaw kan taon sa paghuhulit kan Kahadean asin paggibo nin mga disipulo sa bilog na kinaban. Ginigibo niato iyan huli ta sinusunod niato an halimbawa ni Jesus. Sinabi nia: “An sakong kakanon iyo an sakong paggibo kan kabotan nia na nagsugo sa sako asin pagtapos kan saiyang gibohon.” (Juan 4:34) Iyan man an odok sa pusong kamawotan niato. (Juan 20:21) Gusto niato na bako sanang ponan an gibohon na ipinagkatiwala sa sato; gusto niatong taposon iyan.​—Mateo 24:13; Juan 17:4.

11. Ano an nangyari sa nagkapira niatong mga tugang na Kristiano, asin ano an maninigo na ihapot niato sa satong sadiri?

11 Minsan siring, namomondo kita na maheling na an nagkapira sa satong mga kapagtubod nanluya na sa espirituwal asin, bilang resulta, luminuway o nagpondo na sa pag-otob kan pagboot ni Cristo na gumibo nin mga disipulo. Igwa daw nin ano man na paagi tanganing matabangan niato sinda na makiasosyar giraray sa kongregasyon asin makikabtang giraray sa paggibo nin mga disipulo? (Roma 15:1; Hebreo 12:12) An paagi nin pagtabang ni Jesus sa saiyang mga apostol kan sinda temporaryong nanluya nagpaparisa kun ano an puedeng gibohon niato ngonyan.

Magpaheling nin Pagmalasakit

12. (a) Kan harani na an kagadanan ni Jesus, ano an ginibo kan saiyang mga apostol? (b) Ano an ginibo ni Jesus sa saiyang mga apostol apisar kan saindang pagpaheling nin grabeng mga kaluyahan?

12 Sa katapusan kan ministeryo ni Jesus sa daga, kan madali na an saiyang kagadanan, “binayaan sia [kan mga apostol] asin nagdurulag.” Siring kan ihinula ni Jesus, ‘nagkawararak an lambang saro sa sainda sa saiyang sadiring harong.’ (Marcos 14:50; Juan 16:32) Ano an ginibo ni Jesus sa saiyang kairiba na nanluya sa espirituwal? Dai nahaloy pagkabuhay nia liwat, sinabihan ni Jesus an nagkapira sa saiyang mga parasunod: “Dai kamo matakot! Paduman kamo, baretaan nindo an sakong mga tugang, tanganing sinda magduruman sa Galilea; asin duman maheheling ninda ako.” (Mateo 28:10) Minsan ngani nagpaheling nin grabeng mga kaluyahan an mga apostol, inapod pa man giraray sinda ni Jesus na “sakong mga tugang.” (Mateo 12:49) Dai nawara an pagkompiar nia sa sainda. Sa paaging ini, si Jesus maheherakon asin mapagpatawad, siring ki Jehova na maheherakon asin mapagpatawad. (2 Hade 13:23) Paano daw niato maaarog si Jesus?

13. Paano niato maninigong mansayon an mga nanluya sa espirituwal?

13 Maninigo kitang magkaigwa nin hararom na pagmalasakit sa mga luminuya o nagpondo sa pakikikabtang sa ministeryo. Nagigirumdoman pa niato an mga gibo nin pagkamoot na ipinaheling kan mga kapagtubod na iyan kan nakaagi​—na an nagkapira tibaad sa laog nin mga dekada. (Hebreo 6:10) Talagang hinahanaphanap niato sinda. (Lucas 15:4-7; 1 Tesalonica 2:17) Pero paano daw niato ipapahayag an satong pagmalasakit sa sainda?

14. Bilang pag-arog ki Jesus, paano niato matatabangan an sarong nanluluya?

 14 Sinabihan ni Jesus an nagmomondong mga apostol na maninigo sindang magduman sa Galilea asin na maheheling ninda sia duman. Garo man sana inimbitaran sinda ni Jesus na umatender sa sarong espesyal na pagtiripon. (Mateo 28:10) Siring man ngonyan, dinadagka niato an mga nanluluya sa espirituwal na umatender sa mga pagtiripon kan Kristianong kongregasyon, asin tibaad kaipuhan niato sindang enganyaron nin labi sa sarong beses tangani na umatender. Sa kamugtakan kan mga apostol, nagbunga an pag-imbitar, ta “an onseng disipulo nagduman sa Galilea sa bukid na itinokdo sa sainda ni Jesus.” (Mateo 28:16) Kanigoan na kagayagayahan an namamatean niato kun an mga maluya naghihimate man sa satong maogmang mga pag-imbitar asin nag-aatender na giraray sa Kristianong mga pagtiripon!​—Lucas 15:6.

15. Paano niato maaarog an halimbawa ni Jesus sa pag-ako sa mga nanluluya na minaatender sa satong pinagtitiriponan?

15 Ano an magigin reaksion niato kun umatender sa Kingdom Hall an sarong maluyang Kristiano? Bueno, ano an ginibo ni Jesus kan maheling nia na yaon sa itinalagang pagtitiriponan an saiyang mga apostol, na temporaryong nanluya an pagtubod? “Si Jesus nagdolok asin nagtaram sa sainda.” (Mateo 28:18) Dai nia sinda hineling sa harayo kundi rinanihan sinda. Imahinara nindo kun gurano an pakaginhawa na seguradong namatean kan mga apostol kan si Jesus na an mag-enot na rumani! Logod na kita man an mag-enot na rumani asin maogmang akoon an mga nanluluya sa espirituwal na naggigibo nin paghihingoa na bumalik sa Kristianong kongregasyon.

16. (a) Ano an manonodan niato sa paagi kan ginibo ni Jesus sa saiyang mga parasunod? (b) Paano niato ikakapabanaag an pagmansay ni Jesus sa mga maluya? (Helingon an nota sa ibaba.)

16 Ano pa an ginibo ni Jesus? Enot, naggibo sia nin paisi: ‘An gabos na autoridad itinao na sa sako.’ Ikaduwa, nagtao sia nin asignasyon: “Kun siring paduman kamo asin gumibo kamo nin mga disipulo.” Ikatolo, naggibo sia nin panuga: “Ako nasa saindo sa gabos na aldaw.” Alagad nariparo daw nindo kun ano an dai ginibo ni Jesus? Dai nia inanggotan an mga disipulo sa saindang mga pagkukulang asin pagduwaduwa. (Mateo 28:17) Epektibo daw an saiyang ginibo? Iyo. Dai nahaloy, an mga apostol ‘nagtotokdo asin nagpapahayag na giraray kan maogmang bareta.’ (Gibo 5:42) Paagi sa pag-arog sa halimbawa ni Jesus sa kun paano mamansayon asin kun paano tatrataron an mga maluya, tibaad maheling niato an kaagid na nakakaogmang mga resulta sa satong lokal na kongregasyon. *​—Gibo 20:35.

“Ako Nasa Saindo sa Gabos na Aldaw”

17, 18. Anong nakakapakosog na kaisipan an yaon sa mga tataramon ni Jesus na, “ako nasa saindo sa gabos na aldaw”?

17 An ultimong mga tataramon sa sugo ni Jesus, na “ako nasa saindo sa gabos na aldaw,” igwa nin nakakapakosog na kaisipan para sa gabos na nagmamaigot na otobon an pagboot ni Cristo na gumibo  nin mga disipulo. Ano man na pagkontra an tibaad gibohon kan mga kaiwal tumang sa satong paghuhulit kan Kahadean asin ano man na klase nin pagpakaraot an tibaad gibohon ninda tumang sa sato, mayo kita nin dahelan na matakot. Tadaw ta mayo? Si Jesus, an Poon niato, na igwa kan “gabos na autoridad sa langit asin sa daga,” nasa sato tanganing suportaran kita!

18 An panuga ni Jesus na “ako nasa saindo sa gabos na aldaw” saro man na gikanan nin dakulang karangahan. Mantang hinihingoa niato na otobon an pagboot ni Cristo na gumibo nin mga disipulo, bako sanang mga aldaw nin kagayagayahan an naeeksperyensiahan niato kundi pati mga aldaw nin kamondoan. (2 Cronica 6:29) An nagkapira sa sato nag-aagi nin makamomondong mga panahon mantang ipinagmomondo an pagkagadan nin sarong namomotan na marhay. (Genesis 23:2; Juan 11:33-36) An iba kinakayang atubangon an pagkagurang, an panahon nin pagluya kan salud asin puersa. (Eclesiastes 12:1-6) An iba pa napapaatubang sa mga panahon na sinda pinangingibabawan kan pakamate nin depresyon. (1 Tesalonica 5:14) Asin nagdadakol sa sato an nagtitios nin grabeng mga sakit sa pagbuhay. Minsan siring, sa ibong kan mga kadepisilan na iyan, nagigin mapanggana kita sa satong ministeryo huli ta si Jesus nasa sato “sa gabos na aldaw,” pati na sa pinakamamondong mga panahon sa satong buhay.​—Mateo 11:28-30.

19. (a) An sugo ni Jesus na gumibo nin mga disipulo igwa nin kaibang anong mga instruksion? (b) Ano an nagpapangyari sa sato na maotob an sugo ni Cristo?

19 Siring kan naheling niato digdi asin sa naenot na artikulo, mahiwas an aspekto kan sugo ni Jesus na gumibo nin mga disipulo. Sinabi sa sato ni Jesus kun taano asin kun saen niato maninigong otobon an saiyang pagboot. Sinabi man nia sa sato kun ano an maninigo niatong itokdo asin kun sagkod noarin niato iyan maninigo na gibohon. Totoo, sarong angat an pag-otob sa dakulang sugo na ini. Alagad huling suportado kita kan autoridad ni Cristo asin nasa kaibanan niato sia, kaya niatong hamanon iyan! Bako daw na minaoyon kamo?

[Mga Nota sa Ibaba]

^ par. 3 Sinambit nin sarong reperensia na si Jesus nagsabing, “bautismohan nindo sinda . . . na tokdoan nindo sinda,” bakong ‘bautismohan nindo sinda asin tokdoan nindo sinda.’ Huli kaini, an pagboot na bautismohan asin tokdoan “bako man talagang . . . duwang magkasunod na mga gibo.” Imbes, “an pagtotokdo sarong nagpapadagos na proseso, na sa sarong kabtang naeenot sa bautismo . . . asin sa sarong kabtang kasunod nin bautismo.”

^ par. 16 Manonompongan sa An Torrengbantayan na Pebrero 1, 2003, pahina 15-​18 an dugang na impormasyon sa kun paano mamansayon asin tatabangan an mga maluya.

Ano an Isisimbag Nindo?

• Paano niato tinotokdoan an iba na otobon an ipinagboot ni Jesus?

• Anong mga leksion an manonodan nin sarong bagong disipulo sa iba pang mga kabilang sa kongregasyon?

• Ano an magigibo niato tanganing tabangan an mga nanluya sa espirituwal?

• Anong kosog asin karangahan an makukua niato sa panuga ni Jesus na “ako nasa saindo sa gabos na aldaw”?

[Mga Hapot Para sa Pag-adal]

[Mga Ritrato sa pahina 15]

Kaipuhan na kita magin mga paratokdo sagkod naggigiya

[Mga Ritrato sa pahina 17]

An sarong bagong disipulo nakakanood nin mahalagang mga leksion sa halimbawa nin iba