Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

An Dios Talagang May Pagmakolog sa Saindo

An Dios Talagang May Pagmakolog sa Saindo

 An Dios Talagang May Pagmakolog sa Saindo

NATURAL sanang mag-arang nin tabang sa Dios kun kita nasa masakit na mga kamugtakan. Total, sia “dakula asin abunda sa kapangyarihan; dai nanggad ikakasaysay an saiyang pakasabot.” (Salmo 147:5) Sia nanggad an may kakayahan na makatabang sa sato na maatubang an mga problema niato. Apuera kaiyan, inaagda kita kan Biblia na ‘biyong ipahayag sa saiya an laog kan satong puso.’ (Salmo 62:8) Taano, kun siring, ta kadakol an nagsasaboot na dai sinisimbag nin Dios an saindang mga pamibi? Nangangahulogan daw iyan na sia daing pagmakolog?

Imbes na basolon tolos an Dios huli sa garo baga pagkadaing labot nia, girumdomon kaidtong aki pa kamo. Kun dai itinatao kan saindong mga magurang an lambang hinahagad nindo, sinahotan man lamang daw nindo sinda na dai kamo ninda namomotan? Dakol na aki an arog kaiyan. Minsan siring, kan nagdakula na kamo nasabotan nindo na an pagkamoot ipinapaheling sa dakol na paagi asin na an pagtao kan gabos na gusto kan aki bako talagang pagpaheling nin pagkamoot.

Siring man, kun dai pirmeng sinisimbag ni Jehova an satong mga pamibi sa paagi na gusto niato, dai iyan nangangahulogan na dai nia kita iniintindi. An totoo, ipinapaheling nin Dios an saiyang pagmakolog sa sato gabos sa dakol na paagi.

“Paagi sa Saiya Kita Igwa nin Buhay”

Enot sa gabos, huli sa Dios “kita igwa nin buhay asin naghihiro asin nag-eeksister.” (Gibo 17:28) An pagtao sa sato nin buhay daing duwa-duwa na nagpapaheling kan saiyang mamomoton na pagmakolog sa sato!

Dugang pa, itinatao sa sato ni Jehova an kaipuhan niato tanganing magdanay kitang buhay. Mababasa niato: “Saiyang pinapatubo an berdeng doot para sa mga hayop, asin mga tinanom para sa mga kaipuhan nin katawohan, tanganing papangyarihon an kakanon na magtunga sa daga.” (Salmo 104:14) Sa katunayan, labi pa sa pagtao kan pinakakaipuhan sa buhay an ginigibo kan satong Kaglalang. Buka an palad na nagtatao sia nin “oran hale sa langit asin mabungang mga panahon, na biyong binabasog an [satong] mga puso nin kakanon asin kaogmahan.”​—Gibo 14:17.

Tibaad may mga nag-iisip-isip pa man giraray, ‘Kun namomotan na marhay kita nin Dios, taano ta itinotogot nia na magdusa kita?’ Aram daw nindo an simbag sa hapot na iyan?

An Dios daw an Dapat Basolon?

An dakol sa mga pagdusa nin katawohan sadiring kagibohan man sana ninda. Halimbawa, aram na marhay kan mga tawo an mga peligro kan nagkapirang peligrosong marhay na aktibidad. Pero, an mga tawo naggigibo pa man giraray nin seksuwal na inmoralidad, nag-aabuso sa inomon na de alkohol asin iba pang droga, naggagamit nin tabako, nagpapartisipar sa peligrosong marhay na mga isport, nagmamaneho nin marikason asin iba pa. Kun an siring na peligrosong mga gawe-gawe magresulta sa pagdusa, siisay an dapat basolon? An Dios daw o an saro na minagawe nin bakong madonong? An ipinasabong na Tataramon nin Dios nagsasabi: “Dai kamo palagalag: An Dios dai maoolog-olog. Huli ta ano man an itinatanom nin tawo, ini man an saiyang aanihon.”​—Galacia 6:7.

Dugang pa, parateng kinokologan nin mga tawo an lambang saro. Kun magdeklarar nin guerra an sarong nasyon, seguradong bako an Dios an dapat basolon sa pagdusa na resulta kaiyan. Kun salakayon nin sarong kriminal an kapwa siudadano, an Dios daw an dapat basolon sa ano man na danyos o kagadanan na resulta kaiyan? Siempre dai! Kun inaapi, pinapagdusa, asin ginagadan nin sarong diktador an mga nasasakopan nia, maninigo daw na basolon niato an Dios? Bakong rasonable iyan.​—Eclesiastes 8:9.

Pero, kumusta an minilyon na nabubuhay sa kaherakherak na kadukhaan o nagugutom nin makuri? An Dios daw an dapat basolon? Dai. An satong istaran na planeta nagsusuplay nin abunda nanggad na kakanon tanganing mapakakan an gabos. (Salmo 10:​2, 3; 145:16) An bakong pantay-pantay na pagdistribwir kan abundang suplay na itinao nin Dios an dahelan nin lakop na gutom asin kadukhaan. Asin an kaimotan nin tawo  an nag-oolang na maresolberan an problemang iyan.

An Pinakadahelan

Pero, siisay an dapat basolon kun may nagkakahelang o nagagadan huli sa pagkagurang? Mabibigla daw kamo kun maaraman nindo na dawa iyan bakong an Dios an dapat basolon? Dai linalang nin Dios an tawo tanganing gumurang asin magadan.

Kan ilaag an enot na mag-agom, si Adan asin Eva, sa hardin nin Eden, itinao sa sainda ni Jehova an oportunidad na mabuhay nin daing katapusan sa sarong paraisong daga. Minsan siring, malinaw na gusto nia na istaran an daga nin mga tawong aapresyaron an itinao sa sainda. Huli kaini, ginibo niang kondisyonal an saindang oportunidad na mabuhay sa ngapit. Si Adan asin Eva maistar sana sa Paraiso sagkod na danay sindang nagpapasakop sa saindang mamomoton na Kaglalang.​—Genesis 2:17; 3:​2, 3, 17-23.

Makamomondo, si Adan asin Eva nagrebelde. Pinili ni Eva na magdangog ki Satanas na Diablo. Nagputik ini sa saiya asin garo man sana nagsabi na may marahay na bagay na ipinapanguri an Dios sa saiya. Kaya pinonan niang gumawe nin independiente asin prinobaran na “[magin] arog nin Dios, na nakakamidbid kan marahay asin maraot.” Inibanan sia ni Adan sa saiyang pagrebelde.​—Genesis 3:​5, 6.

Kan nagkasala sinda sa paaging ini, ipinaheling ni Adan asin Eva na sinda bakong maninigo na mabuhay sagkod lamang. Naeksperyensiahan ninda an kapahapahamak na mga resulta nin kasalan. An saindang kakosogan asin bagsik luminuya, asin sa kahurihurihi sinda nagadan. (Genesis 5:5) Minsan siring, an pagrebelde ninda may mas seryosong marhay na mga epekto. Naeeksperyensiahan pa man giraray niato an mga epekto kan kasalan ni Adan asin Eva. Si apostol Pablo nagsurat: “Paagi sa sarong tawo [si Adan] an kasalan naglaog sa kinaban asin an kagadanan huli sa kasalan, asin sa siring an kagadanan nakalakop sa gabos na tawo huli ta sinda gabos nagkasala.” (Roma 5:12) Iyo, huli sa pagrebelde ni Adan asin Eva, an kasalan asin kagadanan naglakop na arog nin nakakagadan na helang sa bilog na rasa nin tawo.

An Pinakamakosog na Prueba kan Pagmakolog nin Dios

Nangangahulogan daw iyan na an mga tawong linalang nin Dios permanente nang napahamak? Dai, asin uya an pinakamakosog na prueba na an Dios nagmamakolog sa sato. Paagi sa dakulaon na pagsasakripisyo sa sadiri, itinao nin Dios an paagi tanganing  mabalukat an katawohan sa kasalan asin kagadanan. An halagang pambalukat iyo an sangkap na buhay ni Jesus, na gikan sa boot na itinao para sa sato. (Roma 3:24) Huli kaini, si apostol Juan nagsurat: “An Dios namoot na gayo sa kinaban na itinao nia an saiyang Aking bugtong, tanganing an lambang nagtutubod sa saiya dai mapahamak kundi magkaigwa nin buhay na daing katapusan.” (Juan 3:16) Bilang resulta kan pambihirang aktong ini nin pagkamoot, kita nagkaigwa giraray kan oportunidad na mabuhay sagkod lamang. Nagsurat si Pablo sa mga taga Roma: “Paagi sa sarong gibo nin pagtataong katanosan an bunga sa gabos na tawo iyo an pagpapahayag sa sainda na matanos para sa buhay.”​—Roma 5:18.

Makakasierto kita na sa itinalaan na panahon nin Dios, mawawara na an pagdusa o kagadanan sa planetang Daga. Imbes, mangingibabaw an mga kamugtakan na nahehelingheling na sa libro nin Kapahayagan: “Uya! An tolda nin Dios nasa mga tawo, asin sia mag-eerok sa kaibanan ninda, asin sinda magigin saiyang mga banwaan. Asin an Dios mismo masasakaibanan ninda. Asin papahidon nia an gabos na luha sa saindang mga mata, asin an kagadanan mawawara na, dai na sagkod magkakaigwa nin pagmondo ni pagtangis ni kolog. An enot na mga bagay nakalihis na.” (Kapahayagan 21:​3, 4) Tibaad magsabi kamo, ‘Nungka ko nang maheheling an panahon na iyan.’ Minsan siring, an totoo tibaad maheling nindo iyan. Asin dawa magadan kamo, puede kamong buhayon nin Dios hale sa mga gadan. (Juan 5:​28, 29) Iyan an katuyohan nin Dios para sa sato, asin iyan an mangyayari. Harayoon nanggad sa katotoohan an pagsabing an Dios daing pagmakolog sa katawohan!

“Rumani Kamo sa Dios”

Nakakarangang maaraman na pinonan nin Dios an sarong panhaloyan asin permanenteng solusyon sa problema kan pagdusa nin tawo. Pero, kumusta ngonyan mismo? Ano an puede niatong gibohon kun magadanan kita nin sarong namomotan o magkahelang an satong aki? Bueno, bako pang panahon na haleon nin Dios an helang asin kagadanan. Ipinaparisa kan Biblia na kaipuhan niatong maghalat nin kadikit pang panahon tanganing maresolberan iyan. Alagad dai kita pinabayaan nin Dios na daing tabang. Si disipulo Santiago nagsabi: “Rumani kamo sa Dios, asin sia marani sa saindo.” (Santiago 4:8) Iyo, iniimbitaran kita kan satong Kaglalang na magkaigwa nin dayupot na personal na relasyon sa saiya, asin pirmeng mamamatean kan mga minagibo kaiyan an saiyang pagsuportar dawa sa pinakadepisil na mga situwasyon.

Paano kita marani sa Dios? Arog man kaiyan an ihinapot ni Hadeng David kaidtong mga tolong milenyo na an nakaagi, na nagsasabi: “O Jehova, . . . siisay an mag-eerok sa saimong banal na bukid?” (Salmo 15:1) Sinimbag ni David an sadiri niang hapot kan sinabi pa nia: “Sia na naglalakaw na daing sala asin naggigibo nin katanosan asin nagtataram nin katotoohan sa saiyang puso. Dai sia nagpakaraot sa saiyang dila. Dai sia naggibo nin maraot sa saiyang kaibanan.” (Salmo 15:​2, 3) Sa ibang pagtaram, inaako ni Jehova an mga nagsusunod sa dalan na sinayumahan ni Adan asin Eva. Sia minadayupot sa mga naggigibo kan saiyang kabotan.​—Deuteronomio 6:​24, 25; 1 Juan 5:3.

Paano niato magigibo an kabotan nin Dios? Kaipuhan na manodan niato kun ano an “marahay asin inaako sa pagheling kan satong Paraligtas, an Dios,” dangan magdesisyon na gumawe oyon dian. (1 Timoteo 2:3) Kalabot dian an paglaog sa isip nin tamang kaaraman manongod sa Tataramon nin Dios, an Biblia. (Juan 17:3; 2 Timoteo 3:​16, 17) Bakong basta sana pagbasa nin Biblia an kalabot. Kaipuhan na arogon niato an mga Judio sa Berea kan enot na siglo na nakadangog sa paghuhulit ni Pablo. Manongod sa sainda, mababasa niato: “Inako ninda an tataramon na igwa nin dakulang pagkagalaga sa isip, na maingat na sinisiyasat an Kasuratan aroaldaw kun baga an mga bagay na ini iyo man nanggad.”​—Gibo 17:11.

Siring man ngonyan, an maingat na pag-adal kan Biblia nagpapakosog kan satong pagtubod sa Dios asin nakakatabang sa sato na pataluboon an dayupot na relasyon sa saiya. (Hebreo 11:6) Nakakatabang man iyan sa sato na masabotan kun paano man nanggad tinatratar ni Jehova an katawohan​—bako sanang para sa panmadalian na mga pakinabang kundi nangorogna para sa panhaloyan na ikakarahay kan gabos na igwa nin tamang inklinasyon.

Estudyare an mga tataramon nin pirang Kristiano na igwa nin dayupot na relasyon sa Dios. “Namomotan kong marhay si Jehova, asin dakolon  akong dapat pasalamatan sa saiya,” an sabi kan 16 anyos na si Danielle. “Tinawan nia ako nin mamomoton na mga magurang na may tunay na pagkamoot sa saiya asin iyong nagtokdo sa sako segun sa saiyang Tataramon.” An sarong Kristiano sa Uruguay nagsurat: “An sakong puso pano-pano nin pag-apresyar, asin napapahiro akong magpasalamat ki Jehova huli sa saiyang dai na kutana maninigong kabootan asin sa pakikikatood nia.” Maogmang inaako nin Dios dawa an mga akion pa. An siete anyos na si Gabriela nagsabi: “Namomotan ko an Dios nin labi kisa ano pa man na bagay sa bilog na kinaban! Igwa ako nin sadiri kong Biblia. Gustohon kong makanood manongod sa Dios asin sa saiyang Aki.”

Ngonyan, minilyon sa bilog na kinaban an bilog na pusong minaoyon sa salmista na nagsabi: “An pagrani sa Dios marahay para sa sako.” (Salmo 73:28) Natabangan sindang makaya an mga problema na inaatubang ninda ngonyan, asin igwa sinda nin masarig na paglaom na mabuhay sagkod lamang sa Paraiso digdi sa daga. (1 Timoteo 4:8) Taano ta dai nindo gibohon na pasohan na ‘rumani sa Dios’? Sa katunayan, inaasegurar kita: “Sia bakong harayo sa lambang saro sa sato.” (Gibo 17:27) Iyo, an Dios tunay na nagmamakolog sa saindo!

[Mga Ritrato sa pahina 5]

An pagmakolog sa sato ni Jehova naheheling sa dakol na paagi

[Ritrato sa pahina 7]

Dawa an saradit na aki puedeng rumani sa Dios

[Mga Ritrato sa pahina 7]

Ngonyan, tinatabangan kita ni Jehova na makatagal. Sa itinalaan na panahon, hahaleon nia an helang asin kagadanan