Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Puede Nindong Pagayagayahon an Dios

Puede Nindong Pagayagayahon an Dios

 Puede Nindong Pagayagayahon an Dios

TALAGA daw na puede niatong maapektaran kun ano an saboot nin Dios? An Dios daw puedeng maggayagaya? An pakahulogan nin sarong diksionaryo sa terminong “Dios” iyo an “supremo o ultimong realidad.” Paano kun an makangingirhat na realidad na iyan saro sanang puersa? Malalaoman ta daw na maggayagaya an sarong puersa na bakong persona? Dai nanggad. Pero konsideraron nindo an sinasabi kan Biblia manongod sa Dios.

“An Dios Espiritu,” an sabi ni Jesu-Cristo. (Juan 4:24) An espiritu sarong porma nin buhay na laen sa mga tawo. Minsan ngani dai naheheling kan mga mata nin tawo, an espiritu may hawak​—“espirituwal” na hawak. (1 Corinto 15:44; Juan 1:18) Ginagamit an pananaram na may piguratibong kahulogan, an Biblia nagsasabi ngani na an Dios igwa nin mga mata, talinga, kamot, asin iba pa. * An Dios igwa man nin ngaran​—Jehova. (Salmo 83:18) Kun siring, an Dios sa Biblia sarong espiritung persona. (Hebreo 9:24) “Sia iyo an nabubuhay na Dios asin an Hade sa panahon na daing talaan.”​—Jeremias 10:10.

Bilang sarong tunay na buhay na persona, si Jehova may kakayahan na mag-isip asin humiro. Nagpapaheling sia nin mga kualidad asin saboot, mga gusto asin dai gusto. Sa katunayan, an Biblia igwa nin kadakol na pananaram na naghahayag kan mga bagay na nakakapaogma o nakakapaanggot sa saiya. Mantang an mga dios asin idolo na gibo nin tawo nagpapabanaag sana kan mga ugale o kualidad kan mga tawong nag-imbento sa sainda, an makakamhan sa gabos na Dios, si Jehova, iyo an mismong Kagtugdas kan mga emosyon na ilinaag nia sa mga tawo.​—Genesis 1:27; Isaias 44:7-11.

Daing duda na si Jehova an “maogmang Dios.” (1 Timoteo 1:11) Bako sanang naggagayagaya sia sa saiyang mga gibo nin paglalang kundi nawiwili man sa paghaman kan saiyang katuyohan. Paagi ki propeta Isaias, si Jehova nagpahayag: “An gabos na sakong ikinakaogma sakong gigibohon . . . Itinaram ko iyan; papadatngon ko man iyan. Inisip ko iyan, gigibohon ko man iyan.” (Isaias 46:9-11) An salmista nag-awit: “Si Jehova maggagayagaya sa saiyang mga ginibo.” (Salmo 104:31) Alagad may saro pang gikanan nin kagayagayahan para sa Dios. Sia nagsabi: “Magpakadonong ka, aki ko, asin pagayagayaha an sakong puso.” (Talinhaga 27:11) Isip-isipa an kahulogan kaiyan​—puede niatong pagayagayahon an Dios!

Kun Paano Niato Mapapagayagaya an Puso nin Dios

Isipa nindo kun paano pinagayagaya kan payo nin pamilya na si Noe an puso ni Jehova. Si Noe “nakanompong nin pabor sa mga mata ni Jehova” huli ta “pinatunayan nia an saiyang sadiri na daing sala sa tahaw kan saiyang mga kapanahon.” Laen na marhay sa maraot na mga tawo kan panahon na iyan, an pagtubod asin pagkuyog ni Noe nakapaogmang marhay  sa Dios kaya masasabi nanggad na “si Noe naglakaw sa kaibanan kan tunay na Dios.” (Genesis 6:​6, 8, 9, 22) “Huli sa pagtubod si Noe . . . nagpaheling nin diosnon na takot asin nagtogdok nin dahong para sa pagligtas kan saiyang kasararo sa harong.” (Hebreo 11:7) Si Jehova naogma ki Noe asin binendisyonan sia asin an saiyang pamilya nin kaligtasan sa maribok na peryodong iyan kan kasaysayan nin tawo.

An patriarkang si Abraham may malinaw man na pakamansay dapit sa saboot ni Jehova. An personal na pagkaaram nia sa kaisipan nin Dios malinaw na risang-risa kan sabihon sa saiya ni Jehova na lalaglagon an Sodoma asin Gomorra huli sa kabikoan ninda. Midbid na marhay ni Abraham si Jehova kaya nagkonklusyon sia na imposibleng gadanon nin Dios an matanos na tawo kaiba kan maraot. (Genesis 18:17-33) Pakalihis nin dakol na taon, bilang pagkuyog sa instruksion nin Dios, “garo man sana idinolot [ni Abraham] si Isaac,” huli ta “sia naglaom na mahihimo nin Dios na buhayon sia minsan hale sa mga gadan.” (Hebreo 11:17-19; Genesis 22:1-18) Aram na gayo ni Abraham an saboot nin Dios asin nagpaheling sia nin makosogon na pagtubod asin pagkuyog kaya “sia inapod na ‘katood ni Jehova.’ ”​—Santiago 2:23.

An saro pang tawo na naghingoang paogmahon an puso nin Dios iyo si Hadeng David kan suanoy na Israel. May labot saiya, si Jehova nagsabi: “Nakua ko si David na aki ni Jese, lalaking nakaoyon sa sakong puso, na magibo kan gabos na mawot ko.” (Gibo 13:22) Bago hampangon an higanteng si Goliat, ibinugtak ni David an lubos niang pagtitiwala sa Dios asin sinabihan an Israelitang si Hadeng Saul: “Si Jehova, na nagligtas sa sakuya hale sa kuko kan leon asin sa kuko kan oso, sia an magliligtas sa sako hale sa kamot kan Filisteong ini.” Binendisyonan ni Jehova an kompiansa ni David sa Saiya, na nagpangyaring magadan ni David si Goliat. (1 Samuel 17:​37, 45-54) Gusto ni David na bako sanang an saiyang ginigibo kundi patin ‘an mga tataramon kan saiyang ngoso asin an paghorophorop kan saiyang puso magin nakakaogma ki Jehova.’​—Salmo 19:14.

Kumusta man kita? Paano niato mapapaogma si Jehova? Mientras na orog na aram niato an mga saboot nin Dios, orog man niatong maaaraman kun ano an puede niatong gibohon tanganing mapagayagaya an puso nin Dios. Kun siring, mantang binabasa niato an Biblia kaipuhan na maghingoa kitang manodan an mga saboot nin Dios tanganing kita “mapano kan tamang kaaraman sa saiyang kabotan sa bilog na kadonongan asin espirituwal na pakatalastas, tanganing maglakaw na angay ki Jehova sa katuyohan na lubos na makapaogma sa saiya.” (Colosas 1:​9, 10) Dangan, an kaaraman nagtatabang sa sato na makapatalubo nin pagtubod. Mahalagang marhay ini huli ta ‘kun dai nin pagtubod imposible na mapanigoan nin marhay’ an Dios. (Hebreo 11:6) Iyo, paagi sa paghihingoang makapatalubo nin makosog na pagtubod asin ikaayon an satong buhay sa kabotan ni Jehova, mapapaogma niato an saiyang puso. Kadungan kaiyan, kaipuhan na magin maingat kita na dai niato makolgan an puso ni Jehova.

Dai Niato Pagkolgan an Boot nin Dios

Makukua an sarong halimbawa kun paano puedeng makolgan an boot ni Jehova sa pagkasaysay manongod sa kaaldawan ni Noe. Kan panahon na iyan, “an daga napano nin kadahasan. Kaya hineling nin Dios an daga asin, uya! iyan raot, huli ta rinaot nin gabos na laman an dalan kaiyan sa ibabaw nin daga.” Ano an namatean nin Dios kan hineheling nia an kabikoan asin kadahasan? “Si Jehova nagbasol na saiyang ginibo an mga tawo sa daga,” an sabi kan Biblia, “asin ta nakolgan an saiyang puso.” (Genesis 6:​5, 6, 11, 12) An Dios nagbasol sa dahelan na an gawe-gawe kan mga tawo nagin maraot na marhay kaya nagbago an saiyang aktitud kun dapit sa maraot na henerasyon bago kan Baha. Huli sa kaanggotan nia sa karatan ninda, nabago an aktitud nin Dios hale sa pagigin Kaglalang nin mga tawo pasiring sa pagigin paralaglag sa sainda.

Makolog man an boot ni Jehova kan an saiya mismong banwaan, an suanoy na nasyon nin  Israel, danay na dai iniintindi an saiyang saboot asin an saiyang mamomoton na paggiya. An salmista nanangis: “Kanigoan kaparate na sinda nagrebelde tumang sa saiya sa kaawagan, pinapagsentir sia ninda sa desierto! Asin paorootrong binabalo ninda an Dios, asin pinakolog ninda an boot pati kan Banal na Saro nin Israel.” Pero, “sia maheherakon; tinatahoban nia an sala asin dai nanlalaglag. Asin dakol na beses na pinogolan nia an saiyang kaanggotan, asin dai nia pinupukaw an bilog niang kabangisan.” (Salmo 78:38-41) Dawa ngani an rebeldeng mga Israelita tama sanang magsapar kan mga epekto kan sadiri nindang pagkamakasalan, sinasabi sa sato kan Biblia na “sa bilog na panahon kan saindang kasakitan [an Dios] nasakitan man.”​—Isaias 63:9.

Sa ibong kan bastanteng prueba kan kapadangatan nin Dios sa sainda, an banwaan nin Israel “padagos na pinag-oolog-olog . . . an mga mensahero kan tunay na Dios asin dinuduhagi an saiyang mga tataramon patin tinutuyatuya an saiyang mga propeta, sagkod na an kabangisan ni Jehova umabot tumang sa saiyang banwaan, sagkod na mayo na nin kaomayan.” (2 Cronica 36:16) Sa katapustapusi, huli sa may kasutilan na pagrebelde ninda “pinagsentir [ninda] an saiyang banal na espiritu” sagkod sa nawara ninda an pag-oyon ni Jehova. (Isaias 63:10) An resulta? May katanosan na hinale nin Dios an saiyang pagprotehir, asin sinapar ninda an kalamidad kan sakopon kan mga Babilonyo an Juda asin raoton an Jerusalem. (2 Cronica 36:17-21) Kanigoan kamamondo kun pinipili kan mga tawo na sunodon an sarong makasalan na paagi nin pamumuhay na nakakapaanggot asin nakakakolog sa boot kan saindang Kaglalang!

Tinatawan kita nin patotoo kan Biblia na nakokologan na marhay an boot nin Dios huli sa maraot na gawe-gawe. (Salmo 78:41) Kaiba sa mga bagay na nakakapaanggot​—makauuyam nin makuri pa ngani​—sa Dios an kapalangkawan, pagputik, paggadan, pagmahika, panhuhula, pagsamba sa mga apoon, malaswang marhay na moral, homoseksuwalidad, pagigin bakong maimbod sa agom, incesto, asin pan-aapi sa mga dukha.​—Levitico 18:9-29; 19:29; Deuteronomio 18:9-12; Talinhaga 6:16-19; Jeremias 7:5-7; Malaquias 2:14-16.

Ano an saboot ni Jehova sa idolatriya? An Exodo 20:​4, 5 nagsasabi: “Dai ka maggibo para sa saimo man sana nin inukit na imahen o nin porma na kabaing nin ano man na yaon sa kalangitan sa itaas o yaon sa daga sa ibaba o yaon sa katubigan sa irarom kan daga. Dai ka dumuko sa sainda ni madara na maglingkod sa sainda.” Taano? Huli ta an idolo “bagay na makauuyam nin makuri ki Jehova.” (Deuteronomio 7:​25, 26) Si apostol Juan nagpatanid: “Saradit na aki, lumikay kamo sa mga idolo.” (1 Juan 5:21) Asin si apostol Pablo nagsurat: “Sakong mga namomotan na marhay, dumulag kamo sa idolatriya.”​—1 Corinto 10:14.

Maghingoang Kamtan an Pag-oyon nin Dios

An Dios “dayupot sa mga matanos.” An mga “daing katuyawan sa saindang dalan nakakaogma sa saiya.” (Talinhaga 3:32; 11:20) Sa kabaliktaran, an mga danay na nagkakasala sa Dios paagi sa may kasutilan na pag-ignoro o dai pag-intindi sa saiyang matanos na mga saboot ikakaongis nia sa dai na mahahaloy. (2 Tesalonica 1:6-10) Tunay nanggad, dai na mahahaloy tataposon na nia an gabos na karatan na lakop na marhay ngonyan.​—Salmo 37:9-11; Sofonias 2:​2, 3.

Minsan siring, linilinaw na marhay kan Biblia na si Jehova ‘dai nagmamawot na an siisay man malaglag kundi mawot nia na an gabos makapagsolsol.’ (2 Pedro 3:9) Mas gustong marhay nia na ipaheling an saiyang kapadangatan sa matanos na mga tawo na namomoot sa saiya kisa ipahayag an saiyang kaanggotan sa mga habo nang magbakle. Naoogma si Jehova, “bakong sa pagkagadan kan maraot, kundi sa bagay na an sarong maraot minatalikod sa saiyang dalan asin talagang magdanay na mabuhay.”​—Ezequiel 33:11.

Kaya mayo nin siisay man na kaipuhan na ikaanggot ni Jehova. “Si Jehova mamomoton na  marhay sa kapadangatan asin maheherakon.” (Santiago 5:11) May lubos na kompiansa sa mga saboot nin Dios, puede nindong ‘ibugtak an gabos nindong kahaditan sa saiya, huli ta sia may pagmakolog sa saindo.’ (1 Pedro 5:7) Makakaseguro kamo na an mga nagpapagayagaya sa puso nin Dios igwa nin marahayon na esperansang magkamit kan saiyang pag-oyon asin pakikikatood. Huli kaini, mas apretado ngonyan kisa kasuarin man na “padagos na segurohon kun ano an inaako kan Kagurangnan.”​—Efeso 5:10.

Marahayon nanggad na an Dios huli sa saiyang dai na kutana maninigong kabootan ihinayag an saiyang mamuraway na mga kualidad asin saboot! Asin kaya nindong pagayagayahon an saiyang puso. Kun mawot nindong gibohon iyan, sinasadol niamo kamo na kontakon an mga Saksi ni Jehova sa saindong lugar. Maoogma sindang ipaheling sa saindo kun ano an nanompongan nindang praktikal asin magigibo sa saindang paghihingoa na paogmahon an Dios.

[Nota sa Ibaba]

^ par. 3 Helingon an kahon na may titulong “Taano ta Ilinaladawan kan Biblia an Dios Paagi sa mga Karakteristikong sa Tawo?”

[Kahon sa pahina 7]

Taano ta Ilinaladawan kan Biblia an Dios Paagi sa mga Karakteristikong sa Tawo?

Mantang “an Dios Espiritu,” dai niato sia naheheling paagi sa pisikal niatong mga mata. (Juan 4:24) Sa siring, naggagamit an Biblia nin pananaram na may piguratibong kahulogan, arog kan mga simili, metapora, asin anthropomorphism tanganing tabangan kitang masabotan an kakosogan, kamahalan, asin mga aktibidad nin Dios. An anthropomorphism (sa Griego, “pormang-tawo”) iyo an pag-atribwir nin sa tawong mga karakteristiko sa saro na bakong tawo. Kaya dawa dai niato aram kun ano an itsura kan espiritung hawak nin Dios, sinasabi kan Biblia na an Dios igwa nin mga mata, talinga, kamot, takyag, moro, bitis, asin puso.​—Genesis 8:21; Exodo 3:20; 31:18; Job 40:9; Salmo 18:9; 34:15.

An siring na deskriptibong pananaram dai nangangahulogan na an espiritung hawak nin Dios may kaparehong klase nin mga kabtang sa hawak nin tawo. An anthropomorphism dai maninigong saboton nin literal. Tinatabangan sana kaiyan an mga tawo na mas masabotan an Dios. Kun mayo kan siring na pananaram na may piguratibong kahulogan, magigin depisil, kun bakong imposible, na masabotan kan mga tawo an ano man na deskripsion sa Dios. Minsan siring, dai iyan nangangahulogan na an personalidad ni Jehova Dios inimbento sana nin mga tawo. Malinaw na ipinapaliwanag kan Biblia na an tawo linalang sa ladawan nin Dios​—bakong an Dios sa ladawan nin tawo. (Genesis 1:27) Huli ta ‘pinasabngan nin Dios’ an mga kagsurat sa Biblia, an saindang pagladawan sa personalidad nin Dios sa katunayan iyo an sadiri niang deskripsion sa saiyang personal na mga kualidad​—an mismong mga kualidad na ibinugtak nia sa nagkakalaenlaen na sokol sa saiyang linalang na tawo. (2 Timoteo 3:​16, 17) Imbes na mga kualidad nin tawo na nasa Dios, an mga iyan talagang mga kualidad nin Dios na nasa tawo.

[Ritrato sa pahina 4]

Nakanompong si Noe nin pabor sa mga mata nin Dios

[Ritrato sa pahina 5]

Aram na gayo ni Abraham an saboot nin Dios

[Ritrato sa pahina 6]

Biyong nagsarig si David ki Jehova

[Ritrato sa pahina 7]

Mantang binabasa nindo an Biblia, manonodan nindo kun paano papagayagayahon an Dios

[Picture Credit Line sa pahina 4]

Sa karahayan nin boot kan Anglo-Australian Observatory, rinetrato ni David Malin